Presentatie Arnold van den Broek 30.10.13 Wmo adviesraad Boxtel

advertisement
Van zorgen voor, naar zorgen
dat…
Plenaire vergadering Wmo adviesraad Boxtel
30 oktober 2013
Gemeenschapshuis De Walnoot Boxtel
Arnold van den Broek, gemeente Boxtel
Lid Transitiebureau VWS-VNG
Programma
• Van verzorgingsstaat naar
participatiesamenleving
• Waarom?
• Wat speelt er?… kort de 4D’s
• De ‘zorg’ vanaf 2015 in de Regio:
Functioneel Ontwerp (FO)
• Vragen
Opzij
• De machtigste vrouw van Nederland!
De machtigste in Nederland
• De minister van VWS
‘Onze’ verzorgingsstaat?
• Welk beeld roept dit bij u op?
‘Onze’ Verzorgingsstaat!!!
• Dit beeld?
‘De’ participatiesamenleving!
• En wat roept dit beeld dan bij u op?
De participatiesamenleving
• Dit dan misschien?
Onze samenleving herordenen
Geen bezuiniging volgens Rutte…
Onze samenleving
Omslag in denken/handelen
(analoog aan zorgverzekeraar(s)
Van 2e, naar 1e, naar 0e lijn (breed kantelen)
2e
Jeugdzorg
Onderwijs
(Wjz)
(Passend)
Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo)
Werk en Inkomen
(Wwnv)
lijn
INDIVIDUELE (SPECIALISTISCHE) VOORZIENINGEN(INDICATIE OF ZELF BETALEN)
Complex
Specialistisch
Professioneel
Langdurig
Gespecialiseerde
jeugdzorg
Beschut werken
(V)SO-voorziening
Voorzieningen Wmo
AWBZ/Ziektekosten
Stedelijk
Regionaal
Indicatiestelling CIZ
Bijstand
Bijzondere bijstand
Indicatiestelling gemeente
1e lijn
Niet complex
Algemeen
Professioneel
Tijdelijk
Wijk
ALGEMENE(VOORLIGGENDE) VOORZIENINGEN
Centra voor Jeugd
en Gezin (CJG)
Ambulante begeleiding
Gezondheidscentra
Casemanagement
(AmSZ/Uwv)
Functies: signaleren, erop af gaan, vraag verhelderen (Kanteling), vroegtijdig interveniëren, verwijzen en regisseren
ALGEMENE(VOORLIGGENDE) VOORZIENINGEN
Scholen
Kindcentra
Regulier onderwijs
Informele ondersteuning
Preventie
Reguliere
arbeidsmarkt
0e lijn
Het
gewone
leven
BURGERS MET TALENTEN EN BEPERKINGEN
Ouders en kinderen
met en zonder problemen
Ouders en kinderen
Sociale omgeving
Werkzoekenden en
Werkenden
Omslag in denken/handelen
• Participatie voorop
• (Weer) in eigen kracht zetten van
inwoners
• Wederkerigheid
• Wat betekent sociale omgeving, wat kan
deze en hoe (“welzijn”)
• Algemeen en collectief voorzieningenniveau
• Individuele voorzieningen
Voorbeeld
Voorbeeld
Voorbeeld
Vertaling naar beleid voor
gemeenten
• Ondersteuning richt zich op:
–
–
–
–
–
het versterken van zelfredzaamheid van mensen
uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen
ontmoeten van anderen
langer thuis (blijven) wonen
participeren in de maatschappij
• St. Ursula in relatie tot sociale wijkteams
Reikwijdte Wmo 2015
• Bevordering sociale samenhang, de mantelzorg, het
vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente alsook voorkomen en bestrijden van huiselijk
geweld
• Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie
van personen met een beperking of met chronische,
psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk
in de eigen omgeving
• Bieden van opvang
Om wie gaat het na 2015?
(naast huidige doelgroep Wmo)
•
Ouderen met somatische of
psychogeriatrische problematiek
•
Volwassenen met psychiatrische
problematiek
•
Mensen met een verstandelijke beperking
•
Terminale patiënten
•
Mensen met een zintuiglijke beperking
•
Mensen met een lichamelijke beperking of
chronische ziekte
•
Jongeren met psychiatrische problematiek
i.c.m. opgroei- en opvoedproblemen
•
Multiprobleem huishoudens
Functioneel ontwerp regio
• Inleiding
• Stelsel voor de nieuwe Wmo op
hoofdlijnen
• Bekostiging: inkoop en kwaliteit
• Regionale samenwerking
• Sturing en financiën
Functioneel ontwerp
• Inleiding
– Oude en nieuwe Wmo
– Samenhang in het sociaal domein
– Transitie en transformatie
– Aandacht voor (ondersteuning) van
burgerkracht
– Procesplanning
Functioneel ontwerp
• Stelsel voor de nieuwe Wmo
– Sociale omgeving
– Basishulp en gespecialiseerde hulp
– Toegang tot hulp
– Aanpak complexe problematiek
– Expertteam
– Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling
– Crisisdienst
Wat merken de burgers hiervan?
Functioneel ontwerp
• Bekostiging, inkoop en kwaliteit
– De wet(ten)
– Overgangsrecht cliënten en instellingen
– Inkoop (bestuurlijk aanbesteden)
– Hoe betrekken we burgers bij beleid
– Ombudsfunctie, klachtenregeling
– Privacy
Functioneel ontwerp
• Regionale samenwerking
– De wet(ten)
– Samenwerken: per thema het juiste
schaalniveau
– Voorwaarden voor samenwerking:
• verkregen input vanuit bestuurlijke conferentie
Meierijgemeenten en Brabant Noordoost d.d. 9
oktober jl.
Functioneel ontwerp
• Sturing en Financiering
– Uitgangspunten
– Bekostiging en efficiencyvoordelen
– PGB
– Innovatie
– Resultaatfinanciering
– Regionale verevening bij zeer specialistische
hulp
– Risicomanagement
Praktijkvoorbeelden in de pers
• Keukentafelgesprek
Praktijkvoorbeelden in de pers
• De mantelzorger
Praktijkvoorbeelden in de pers
• Dit was nu net niet de bedoeling
Voorlopig tijdpad
• 12/19 november tactische keuzes in
colleges
• 14 november 4D bijeenkomst Boxtel
• Stukken openbaar (t.b.v. adviesorganen)
• 2 december reacties uit het veld ophalen
(verkadefabriek)
• Januari 2014 tactische keuzes in raden
Grote hamvraag
• Hoe zetten we burgers weer in hun kracht?
Vragen?
Download