Bekijk het inschrijfformulier

advertisement
Algemene gegevens
________________________________
Organisatie (Inzender) GGZ Friesland
Contactpersoon Louwra Weisfelt
Adres Sixmastraat 2
Postcode
8932PA
Plaats Leeuwarden
Telefoon
0620568316
E-mail [email protected]<mailto:[email protected]>
Link naar website van het
project
www.ggzfriesland.nl/publieksacademie<http://www.ggzfriesland.nl/publieksacade
mie>
Benodigde gegevens
________________________________
1. Omschrijf kort je vraagstuk, je doelgroep en opdrachtgever.
Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk. Dat zijn de meest voorkomende en
hardnekkigste vooroordelen over mensen met een psychiatrische aandoening.
Destigmatisering, het wegnemen van vooroordelen over mensen met psychische
problematiek, is een onderwerp dat erg belangrijk voor het verlagen van drempels om hulp te
zoeken bij psychische problemen. Daarnaast is dit thema noodzakelijk om herstel te
bevorderen, omdat mensen met psychische problemen aangeven vaak meer last te hebben van
vooroordelen, dan van hun psychische problematiek zelf. Destigmatisering speelt dan ook een
grote rol bij de re-integratie.
Het wegnemen van drempels om hulp te zoeken én het bevorderen van re-integratie zijn
redenen geweest voor GGZ Friesland om een destigmatiseringscampagne te starten. Het
belang van destigmatisering werd tevens genoemd in het Bestuurlijk Akkoord GGZ. De
doelgroep die GGZ Friesland met dit thema wil bereiken bestaan uit;
• Patiënten
De patiënten zijn onder te verdelen in twee groepen:
- mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)
- mensen met een (lichtere) psychische stoornis / psychische problemen
• Hulpverleners
• De maatschappij als geheel
2. Wat is de gekozen aanpak? Een werkgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen,
hulpverleners, leden van de Cliëntenraad en Familieraad, hebben samen met de afdeling
Marketing en Communicatie van GGZ Friesland een plan gemaakt om het onderwerp
Destigmatisering binnen én buiten de organisatie op de agenda te zetten. De belangrijkste
punten uit het plan zijn:
De campagne voor patiënten en het grote publiek
- Korte film
Gekozen is voor een ludieke aanpak. Er is een kort filmpje gemaakt met de boodschap:
Niemand is zijn stoornis. Plak geen labels. Help in de strijd tegen stigma’s. Het filmpje laat in
één minuut zien dat mensen hun label (ADHD, eetstoornis, autisme, depressie etc) letterlijk
aftrekken en vervolgens laten zien wie zij zijn (ondernemer, ambitieus, student, opa etc).
Dankzij verspreiding van het filmpje via social media, advertenties in de krant, posters op alle
locaties, free publicity én een ludieke première is het filmpje door meer dan 500.000 mensen
bekeken. De première was tijdens de Week van de Psychiatrie, medio maart 2014, op de
beeldschermen van alle televisie-showmodellen in de Mediamarkt (Ik ben toch niet gek?!) in
Leeuwarden. Daarna is het filmpje daar nog een maand vertoond, waar gemiddeld 100.000
bezoekers per maand zijn. Het is een krachtige boodschap geworden, met een groot bereik. In
oktober 2014 ging het filmpje online viral en werd hij op Facebook dagelijks honderden keren
gedeeld.
-Publieksacademie
Onderdeel van de campagne is de Publieksacademie. In het najaar van 2014 is in
samenwerking met de Leeuwarder Courant en uitgever NDC gestart met deze zogenoemde
Publieksacademie. Eerst is er een serie van negen afleveringen die tot dit deze zomer
doorloopt, maar dit krijgt door het grote succes een vervolg in het najaar van 2015.
Iedere maand er een nieuw thema, dat telkens op een maandagavond wordt uitgewerkt in een
Academie. Rotjeugd, Angststoornissen, Rouw, ADHD en Psychoses zijn enkele thema’s die
hier aan bod komen. De Publieksacademie wordt gepresenteerd door journalist Marijke
Roskam en op de bank zit een panel, bestaande uit twee hulpverleners en een patiënt. Het
publiek bestaat uit 350 personen (de gratis kaarten zijn na openstelling van de
inschrijfmogelijkheid binnen een paar dagen vergeven).
Tijdens deze avond worden alle symptomen, oorzaken en gevolgen van de betreffende
stoornis of problematiek besproken. Burgers krijgen zo veel informatie over het thema en dat
draagt wederom bij aan het wegnemen van vooroordelen en het verlagen van drempels.
Kijkers kunnen vragen aan het panel via twitter stellen, #publieksacademie.
Vooraf aan de avond verschijnen in de Leeuwarder Courant en in twee huis-aan-huiskranten
artikelen en advertenties over het eerstvolgende thema.
De Publieksacademie is live te volgen via de websites van de Leeuwarder Courant en GGZ
Friesland. Hier kijken per aflevering 1000 mensen naar. Later wordt een compilatie van de
avond op de website gezet die wederom door honderden kijkers wordt bekeken.
-Huis-aan-huiskrant
GGZ Friesland heeft een eigen huis-aan-huiskrant gemaakt, de Breinpower, die voor het eerst
in de week van Blue Monday (derde maandag van januari) is verspreid. De krant is door de
verkoop van advertenties vrijwel kosteloos geweest.
In de krant hebben we op een laagdrempelige manier aandacht besteed aan psychische
problemen. In kort portretjes hebben patiënten hun verhaal gedaan en daarnaast is schaatser
Jan Ykema geïnterviewd over zijn psychische problemen. De krant is op de mat gevallen bij
350.000 huishoudens en is goed ontvangen. Dit jaar zullen nog drie edities verschijnen.
Belangrijkste doel van de krant is het normaliseren van psychische problematiek en aanzetten
om naar de huisarts te gaan als mensen er zelf niet meer uit komen. Het wegnemen van
vooroordelen kan daar een bijdrage aan leveren.
Interne acties en ketenpartners
Naast de film, de publieksacademies én de huis-aan-huis krant Breinpower zijn er voor de
hulpverleners en patiënten nog andere acties uitgezet. Zo worden er intern
bewustwordingspresentaties gegeven, zijn er cliënten voor cliënten spreekuren en wordt actief
gecommuniceerd naar ketenpartners (o.a. welzijnsorganisaties) door middel van
informatiepakketten.
3. Waaruit blijkt dat dit project een inspiratie is voor anderen?
GGZ Friesland is meerdere keren benaderd door organisaties die een link naar het filmpje
‘Niemand is zijn stoornis’ op hun websites wilden plaatsen. Daarnaast is er via social media
veel (positief) gereageerd. Via twitter kwam een discussie op gang en dat liep weken door.
De Publieksacademie is inmiddels door duizenden mensen bezocht en bekeken via de
livestream op de website of later via de filmcompilatie. We zijn net gestart met de
mogelijkheid om vragen te stellen aan het panel via Twitter, en dat is goed opgepakt. Na
afloop wordt via twitter nagepraat over het thema. Hieraan kun je zien dat mensen het prettig
vinden om over deze thema’s door te praten en gezien het grote bereik kunnen we zeggen dat
dit onderdeel van de destigmatiseringscampagne zijn vruchten begint af te werpen.
Ook andere zorgorganisaties zijn geïnteresseerd in een Publieksacademie en zien dat het een
mooie manier is om informatie over te brengen, vooroordelen weg te nemen en kennis te
vergroten.
4. Waaruit blijkt innovatie?
De korte bewustwordingsfilm is mede dankzij de ludieke première bij de mediamarkt en de
aandacht via social media bij een groot publiek terecht gekomen. Het innovatieve zit bij dit
onderdeel van de campagne in de bijzondere keuze van media.
Friezen met psychische problemen zullen als gevolg van het overheidsbeleid meer en meer
onderdeel uitmaken van de maatschappij. Door middel van de Publieksacademie, die tot stand
is gekomen door een unieke samenwerking tussen GGZ Friesland en de Leeuwarder Courant,
wordt de Friese samenleving multimediaal geïnformeerd over wat leeft in de zorg. Beide
bedrijven zien het namelijk als hun publieke functie om de Friese samenleving hierover te
informeren. Wanneer we als samenleving goed zorgen voor elkaar, vermindert de almaar
stijgende kosten in de zorg en, veel belangrijker, dragen we bij aan verdraagzaamheid en
tolerantie in Friesland: Mienskip!
5. Waaruit blijkt de effectiviteit?
Na de campagne ‘Niemand is zijn stoornis’ zijn de effecten gemeten. Op Facebook heeft de
oproep in totaal 120.000 mensen bereikt en het filmpje is in totaal 15.000 keer bekeken.
Verspreiding via Twitter leverde veel positieve reacties op. De berichten werden veel gedeeld
en GGZ Friesland werd een voorbeeld genoemd voor andere instellingen. De schatting is dat
wanneer alle gebruikte media worden samengevoegd zo’n 500.000 mensen de campagne
hebben gezien (zie accountabilityrapport). Het aantal neemt dagelijks toe.
De Publieksacademies worden goed bezocht en de artikelen in de krant worden goed gelezen.
Na een publieksacademie zien we het aantal aanmeldingen groeien. Teken dat het betreffende
thema inderdaad drempels heeft weggenomen. Er is voor de start van de serie
Publieksacademies door een onafhankelijk onderzoeksbureau een destigmatiserings 0-meting
gedaan in Friesland. Later dit jaar volgt een tweede onderzoek naar de effectiviteit van de
negen publieksacademies.
Naast het grootschalige onderzoek zit de effectiviteit juist ook in het interpersoonlijk contact:
presentatrice Marijke Roskam:
'Zo, die kwam hard én fijn aan. In de supermarkt vanavond: "Mevrouw, wat mooi dat ik u
tref. Dankuwel voor de goede avond bij de Publieksacademie. Mijn ouders snapten nooit wat
een psychose is en daardoor was onze relatie echt slecht. Na maandag begrijpen ze me veel
beter. Ik heb zelfs gisteren sinds lange tijd weer bij mijn vader gegeten. Het kan weer." Dat
compliment is dus voor GGZ Friesland en Leeuwarder Courant.'
De Breinpower krant is nu eenmaal verschenen. Na het derde nummer zullen we een
onderzoek starten naar de ervaring van de lezer. Net als bij de Publieksacademie zagen we na
het uitbrengen van de krant een toename in de aanmeldingen. Van huisartsen krijgen we
tevens terug dat patiënten met de krant naar de huisarts gaan en aangeven hulp te willen. Het
draagt bij aan het openen van het gesprek.
6. Hoe draagt deze inzending bij aan professionalisering van het vakgebied?
Denken in mogelijkheden. Denk groot! Hoewel GGZ Friesland vrijwel geen marketing &
communicatie budget heeft, blijkt de combinatie van destigmatiseringactiviteiten erg
succesvol te zijn en een groot publiek te bereiken, op regelmatige basis.
Creatief denken en het samenwerken met partners is daarbij de sleutel. GGZ Friesland zet
geen extern reclamebureau in en heeft (met uitzondering van het destigmatiseringonderzoek)
alles zelf in huis ontwikkeld. De organisatie heeft bijvoorbeeld een eigen repro die door
patiënten wordt bemand. Hiermee laat de organisatie zien dat er genoeg innovatie- en
communicatiekracht in eigen huis is.
7. Wat is het budget voor dit project? De totale kosten (niemand is zijn stoornis,
publiekslezingen, informatiemateriaal, breinpower etc.) die onder de
destigmatiseringscampagne vallen bedragen zijn €50,465. Hierin zijn ook de kosten
opgenomen van eigen personeel. Zonder deze post zijn de kosten €39.665. De kosten zijn als
volgt opgebouwd.
1. Ontwikkelen campagnemateriaal niemand is zijn stoornis
- Posters & flyers (materiaalkosten): € 250,- Videoproductie (kosten figuranten en catering: € 200,- Online advertentieruimte € 500,2. Publiekslezingen 9x € 46.200,- Toegekende subsidie - €10.000,- Destigmatiseringsonderzoek € 1700,De Leeuwarder Courant heeft een offerte uitgebracht voor de publiekslezingen.
Kosten bedragen 7700 Euro per lezing. Daar zit zaalhuur, catering,
publiciteit digitaal en in de krant en een livestream voor een groter bereik bij in.
Co financiers, provincie, gemeenten en subsidieverstrekkers worden momenteel benaderd.
3. Breinpower
Uitbrengen van krant 350.000 €18.000
Advertentie-inkomsten - €17.800
Interne acties en kosten
4. Ontwikkelen informatiemateriaal,- Informatiebrochures 2000 € 615,5. Projectmanagement en vormgeving
- Communicatieadviseur, 0,3 fte, 6 maanden schaal 50: € 9.300,- Vormgever materiaal 0,1 fte, 6 maanden schaal 40: € 1.500,Totaal: €50.465
8. Wat zijn de doelstellingen voor dit project?
Bij dit projectplan horen de volgende
doelstellingen:
- 60% van de inwoners van Friesland is bekend met de campagne Niemand is zijn stoornis!?
eind 2015.
- 10% van de inwoners van Friesland is meetbaar positiever over mensen met psychische
problematiek na in aanraking te zijn geweest met de campagne.
- Er zijn 5% meer aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar
- Met minimaal 3 maatschappelijke en/of welzijnsorganisaties is een samenwerking ontstaan
om destigmatisering vorm te geven.
- 80% van de medewerkers van GGZ Friesland is tijdens een teamoverleg geïnformeerd over
destigmatisering en weet wat van hen verwacht wordt.
9. Schrijf een korte, pakkende, wervende tekst voor op de Logeion-website (in max 80
woorden). Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk! Stigma’s zijn voor patiënten met
psychische problemen vaak nog ingrijpender dan de problematiek zelf. Dit weerhoudt mensen
om hulp te zoeken. Met de destigmatiseringscampagne van GGZ Friesland wordt
bewustwording en tolerantie gecreëerd en wordt actief ingezet op Mienskip in Friesland.
Onze acties:
- De film Niemand is zijn stoornis (ging in oktober 2014 Viral op Facebook)
- Publieksacademies over diverse stoornissen om discussie op gang te brengen (inclusief
livestream)
- De huis-aan-huiskrant Breinpower (350.000 exemplaren)
10. Link naar de website waar meer informatie over het project te vinden
is. www.ggzfriesland.nl/vooroordelen<http://www.ggzfriesland.nl/vooroordelen>
11. Upload hier een PDF van de projectinformatie en een JPEG van een pakkend beeld van je
project. Dit willen we, ongeacht wie er wint, gebruiken tijdens de toelichting op de dag zelf
(mag ook gemaild worden naar [email protected]).
* [Pakkende foto project.jpg]
* Overzicht.pdf<http://www.logeion.nl/l/library/download/urn:uuid:4c572ef2-536b-438fa8f7-33e4cadf45ec/overzicht.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf>
* Accountabilityrapport Niemand is zijn
stoornis.pdf<http://www.logeion.nl/l/library/download/urn:uuid:48d00a96-2252-486e-88dc66a67fa215b5/accountabilityrapport+niemand+is+zijn+stoornis.pdf?format=save_to_disk&ex
t=.pdf>
* Publieksacademie PPT en
onderzoeksresultaten.pdf<http://www.logeion.nl/l/library/download/urn:uuid:67230bfb-a22f4fcc-8b5f25f4bb93e9c9/publieksacademie+ppt+en+onderzoeksresultaten.pdf?format=save_to_disk&ex
t=.pdf>
* Voorstel
Publieksacademie.pdf<http://www.logeion.nl/l/library/download/urn:uuid:493d00e9-c2ac4ca1-a40a-fd53526c1297/voorstel+publieksacademie.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf>
* Projectplan toleranter
Friesland.pdf<http://www.logeion.nl/l/library/download/urn:uuid:8c0c1000-0669-44ea-930ae72a25c68f8c/projectplan+toleranter+friesland.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf>
12. Link naar filmpje, indien van toepassing. https://www.youtube.com/watch?v=I0_kVhQw2I&feature=youtu.be
Download