Infoavond derde leerjaar - Welkom in het derde leerjaar

advertisement
INFOAVOND
derde leerjaar
2015-2016
Lessenrooster
• Begin van de 2e graad (= 3e en 4e leerjaar)
• 28 lestijden verdeeld in 25 of 50 minuten
– 7 LT taal
– 6,5 LT wiskunde
– 6 LT wereldoriëntatie (waaronder W.O., verkeer,
techniek, de kringgesprekken, het jaarthema, ICT)
– 3 LT godsdienst
– ½ LT schrift
– 2 LT L.O.
– 3 LT muzische vorming (waaronder beeld,
beweging, drama, media, muziek en muzisch
taalgebruik)
• 2-weken-systeem (A-week en B-week)
– Elke week op donderdag turnen
– In de A-week op maandag zwemmen (te volgen op
de gekregen schoolkalender)
– Zwemmen en turnen wordt gegeven door meester
Eric
Godsdienst
•
•
•
•
Tuin van Heden
Verschillende thema’s
Na elk thema een toets
1 week voor de toets
samenvatting mee naar
huis
Taal
• Kameleon
• 12 thema’s en 4 cursorische periodes
• Verschillende taaldomeinen:
– Lezen
• Leestraining
→ Leestechniek oefenen, correct lezen
→ Leesmap
• Samen lezen
→ Naast correct lezen, ook andere leesvaardigheden oefenen
• Begrijpend lezen
→ Tekst op niveau of aangepaste tekst op lager niveau
• Toegepast lezen
→ Voorlezen en vrij lezen
– Luisteren en spreken
• Per thema 2 lessen
• Inhoud sluit aan bij het lopende thema
• Ook tijdens de cursorische periode
– Creatief schrijven
• Per thema 3 lesmomenten
• Opdrachten gekaderd binnen het lopende thema
– Taalbeschouwing
• Taalsystematiek
→ Onderwerp, wat wordt over het onderwerp gezegd,
persoonsvorm, woordsoorten,…
• Taalschat
→ Op het einde van een cursorische periode
– Spelling
• Correct schrijven aan de hand van enkele strategieën
– Onthoudstrategie, Hoorstrategie, Afspraakstrategie,
Opzoekstrategie, Analogiestrategie
Wiskunde
• Kompas
• Verschillende onderdelen:
– Getallenkennis
• September: herhaling 2de leerjaar
• Vanaf oktober: uitbreiding tot 1000
• Breuken
– Hoofdrekenen
• Herhaling tafels
• Vier hoofdbewerkingen (+, -, x, : tot 1000)
– Cijferen
• Nieuw in het derde leerjaar
• Van start in december
• Thuis nog niet oefenen
– Meten en metend rekenen
•
•
•
•
•
•
Lengtematen: m, dm, cm, km
Inhoudsmaten: l, dl, cl
Gewichten: kg, g
Tijd: Klok tot op 1 minuut (analoog en digitaal)
Geldwaarden (Euro en cent / Betalen en teruggeven)
Temperatuur (Positieve en negatieve temperatuur)
– Meetkunde
• Punt, rechte, lijnstuk,…
• Evenwijdigheid en loodrechte stand
• Vierhoeken en driehoeken
– Toepassingen
• Andere benaming voor vraagstukken
Wereldoriëntatie
• Eigen thema’s
• Na elk thema een toets
• 1 week voor de toets samenvatting mee naar
huis
• Ankers!
• Wegwijzers!
• Techniek!
Schrift
• Methode D’Haese
• Herhaling alle hoofdletters
• Punten dagelijks werk worden op het rapport
omgezet in een letter
Muzische vorming
•
•
•
•
•
•
Beeld
Beweging
Drama
Media
Muziek
Muzisch taalgebruik
Varia
• Huistaken: op maandag meegeven en op vrijdag
afgeven
• Tafeltesten: extra oefeningen kunnen steeds op
aanvraag gekregen worden
• Leerstof W.O., godsdienst, wiskunde, taal
• Leesdagboek: elke maand een boekje lezen uit de
klasbieb + korte verwerking
• Reizende bieb van Zulte: in de bieb van Zulte
zullen de kinderen een rondleiding krijgen en
zullen ze zelf boeken mogen kiezen
• Schoolagenda:
– Regelmatige controle (minstens wekelijks)
– Paraaf bij de gekregen brief van de school (met rode
balpen geschreven)
• Afwezigheden:
– Briefje van de ouders (max. 4)
• Wordt door de school meegegeven; ouders ondertekenen
– Briefje van de dokter
– Week voor en week na elke vakantie: doktersbriefje
niet meer verplicht
• Rapport / proevenmap / leefrapport:
– 29 oktober + eventueel tussentijds oudercontact
voor kinderen met problemen
– 16 december + oudercontact
– 24 maart
– 27 juni + oudercontact
• Controleer de geldrekening (fouten tijdig
melden)
• Luizen: Controleer regelmatig het haar van uw
kind
• Uitstappen:
– Het Leen te Eeklo (oktober)
– Brandweer van Deinze (februari)
– Schoolreis naar Planckendael (juni)
• Schoolwebsite:
– www.vbsolsene.be
• Klasblog:
– vbso3b.weebly.com
• ICT: interessante websites (tafels, kloklezen,
betalen en teruggeven,…)
• Verjaardag in de klas: 1 traktatie (uit de hand
te eten)
• Kinderen naar school brengen tot aan de
schoolpoort (niet op de speelplaats)
• Zeeklas op 2-3-4 mei 2016: Infoavond volgt
later
Download