Overeenkomst Tussen het gemeentebestuur van X

advertisement
Overeenkomst
Tussen het gemeentebestuur van X, vertegenwoordigd door de burgemeester en de
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van xx.xx.xxxx
en hierna genoemd het gemeentebestuur, enerzijds,
En
Het PWA X vzw, vertegenwoordigd door de voorzittter, en de algemeen verantwoordelijke, hierna
genoemd de opdrachthouder, anderzijds,
Wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Artikel 1: opdracht
1.1
Situering van de opdracht
De opdracht bestaat uit het organiseren en uitvoeren van een onderdeel van het lokale
werkgelegenheidsbeleid. Het project heeft als doelstelling werkzoekenden uit X een aangepaste
werkervaring aan te bieden. Deze werkervaring heeft als doel de werkzoekenden technische
vaardigheden en sociale vaardigheden aan te leren waardoor hun kansen op een tewerkstelling in
het normaal economisch circuit verhoogd worden.
Uitvoeringsperiode is 01-01-2013 tot en met 31-12-2013.
1.2
Omschrijving van de opdracht
Omschrijving
Het PWA X vzw biedt als actor in de sociale economie tewerkstelling aan inwoners uit
kansengroepen uit de gemeenten X. Daarnaast organiseert het PWA in samenwerking met vzw de
Z ook een project in het kader van de lokale diensteneconomie.
Het project voorziet in twee inhoudelijke luiken:
Het onderhoud van tuinen bij bepaalde groepen van inwoners in de gemeente X.
Het uitvoeren van kleine klusjes bij bepaalde groepen van inwoners van gemeente X.
Doelstelling
De tewerkstellingsdoelstelling, inschakeling van 70 inwoners, wordt gekoppeld aan het uitvoeren
van een dienstverlening voor inwoners uit de gemeente. De dienstverlening moet de
levenskwaliteit van de inwoners verhogen. Daarnaast probeert de tuin- en klussendienst de termijn
waarbij inwoners van 65 jaar of ouder, thuis kunnen blijven, te verlengen.
Doelgroep
De doelgroepwerknemers zijn laaggeschoolde, langdurig werkloze en uitkeringsgerechtigde
inwoners van de gemeente X.
De doelgroep van de dienstverlening van het project zijn de inwoners van gemeente X. Voor de
tuin- en klussendienst kunnen volgende doelgroepen een beroep doen op de dienstverlening:
65-plussers;
OCMW-gebruikers;
inwoners met het OMNIO-statuut;
huurders van een sociale woning.
Daarnaast kan de opdrachthouder groenonderhoud en klussen uitvoeren voor niet-commerciële
organisaties zoals vzw’s of feitelijke verenigingen.
Artikel 2:Indicatoren van de resultaten.

De opdracht beoogt het realiseren van een tewerkstelling van ten minste 70 inwoners uit
gemeente X. Deze personen werken in tewerkstellingsbevorderende maatregelen zoals het
SINE-statuut, de dienstenchequesmaatregel, ...

Het uitvoeren van tuinonderhoud of klussen bij ten minste 150 gezinnen in gemeente X. De
leeftijd van de helft van de gebruikers van deze dienstverlening is 80 jaar of ouder.

De gemeente volgt de werking van het PWA X vzw op door regelmatig overleg tussen een
verantwoordelijke van de afdeling welzijn en lokale economie en de opdrachthouder.
Artikel 3: financiering
Algemeen
De financiering van de opdracht gebeurt door een betoelaging, ingeschreven op het
gemeentebudget 2013.
Budgettering
Het gemeentebestuur stelt een globaal budget van 18.000,00 euro ter beschikking van de
opdrachthouder. De opdrachthouder verklaart zich akkoord met het budget voor de volledige
uitvoering van de opdracht.
Financiering
Het budget van 18.000,00 euro wordt als betoelaging in één schijf aan de opdrachthouder
uitgekeerd.
Betalingsmodaliteiten
Rekening opdrachthouder geopend bij :
Rekeningnummer
:
Rekeningnummer op naam van
:
Artikel 4: financiële en inhoudelijke rapportage
Inhoudelijke rapportage
De opdrachthouder verbindt zich ertoe om een gedetailleerd eindrapport in te leveren, met
beschrijving van de gehanteerde methodieken, bereikte doelgroep, resultaten, verrichtingen, …
uiterlijk op 31-03-2014.
Als blijkt uit de inhoudelijke rapportage dat de opdrachthouder de indicatoren uit artikel 2 niet
heeft kunnen realiseren en daarvoor geen afdoende motivering kan aanbrengen dan kan het
gemeentebestuur de opdrachthouder uitsluiten van toekomstige subsidies vanwege het
gemeentebestuur.
Financiële rapportage
De opdrachthouder verbindt zich ertoe als bijlage bij het eindrapport een overzicht van de
projectkosten over te maken waaruit de besteding van het projectbudget duidelijk moet blijken. De
bewijsstukken (facturen, loonstaten, …) ter staving van deze kostenoverzichten zijn ter inzage bij
de opdrachthouder of kunnen op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever overgemaakt worden.
Het gemeentebestuur of haar gemachtigden hebben toegang tot de boekhouding van de
opdrachthouder en dienen na te kunnen gaan of de financiering van het project werd gerealiseerd
zoals voorzien in de opdracht en dit op projectniveau en in het kader van de gehele boekhouding
van de opdrachthouder. Wanneer uit de controles of de afrekening blijkt dat het gemeentebestuur
teveel betaald heeft of dat de middelen oneigenlijk aangewend werden, kan deze teveel betaalde
som teruggevorderd worden.
Artikel 5: afwijkingen in de uitvoering
Wanneer de opdrachthouder vaststelt dat hij de overeenkomst niet kan uitvoeren zoals
overeengekomen dient hij onverwijld het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In
onderling overleg en met kennisname hiervan door de bevoegde gemeentelijke diensten, zullen er
verdere schikkingen ter zake getroffen worden.
Wanneer het gemeentebestuur bij controles vaststelt dat de overeenkomst niet uitgevoerd wordt
zoals overeengekomen zal het bestuur de opdrachthouder hiervan schriftelijk in kennis stellen en
een voorstel tot schikking formuleren. De opdrachthouder verbindt er zich toe deze bemerkingen
en voorstellen na te leven teneinde de resultaten beoogd in deze overeenkomst te bereiken. Zo de
partijen bij de bespreking van de voorstellen en bemerkingen reeds vaststellen dat de
opdrachthouder de overeenkomst niet verder kan uitvoeren, zijn de bepalingen van artikel 6 van
toepassing.
Artikel 6: beëindiging van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt beëindigd wanneer de opdrachthouder:
de bepalingen inzake de uitvoering van deze overeenkomst niet naleeft;
de bedoelde resultaten niet realiseert tenzij hiervoor een voldoende bewijskrachtige motivering
wordt gegeven, die aanvaard wordt door het bestuur.
Wanneer vastgesteld wordt dat de opdrachthouder nalatig is wordt dit meegedeeld via een
aangetekend schrijven vanwege het gemeentebestuur. Indien de opdrachthouder nog steeds in
gebreke blijft na een eerste aanmaning van het gemeentebestuur, dan zal per aangetekend
schrijven een besluit van het schepencollege aan de opdrachthouder meegedeeld worden. Indien
het een besluit is van het schepencollege om de overeenkomst te laten beëindigen, dan wordt de
overeenkomst beëindigd met een opzeggingstermijn van één maand ingaande de dag volgend op
de dag van de verzending van het aangetekend schrijven.
Artikel 7: briefwisseling en communicatie
Alle briefwisseling met betrekking tot de uitvoering van de opdracht dient gericht te worden aan:
Treden op als contactpersonen tussen beide organisaties:
Voor het bestuur:
Voor de opdrachthouder:
Er zal minstens om de zes maanden een gesprek plaatsvinden tussen de contactpersonen van
beide organisaties, i.f.v. de opvolging en evaluatie van het projectverloop en de uitvoering van de
opdracht door de opdrachthouder.
Artikel 8: publiciteit
In publiciteit, drukwerken, verslagen, … met betrekking tot de actie dient vermeld te worden dat
het project gerealiseerd wordt met de ondersteuning van het gemeentebestuur X.
Artikel 9: geschillen
In geval van geschillen tussen de gemeente en de opdrachthouder is de rechtbank van Z bevoegd.
Artikel 10: slotbepaling
Deze overeenkomst is enkel mits onderling akkoord tussen de partijen aanpasbaar.
Onderhavige overeenkomst gaat in op datum van ondertekening door beide partijen.
Opgemaakt te X op xx.xx.xxxx in 2 exemplaren waarvan beide partijen erkennen één exemplaar
ontvangen te hebben.
Voor de opdrachthouder
Voor het gemeentebestuur
Download