Kostendekkende premie bij huidige lage rentestand niet toereikend

advertisement
Kostendekkende premie bij huidige lage rentestand niet toereikend
Pensioenfondsen zijn verplicht om een kostendekkende premie te berekenen. De kostendekkende
premie is het (wettelijk) ijkpunt bij de beoordeling van de feitelijke premie die het fonds in rekening
brengt. Door een adequate prijsstelling wordt voorkomen dat een fonds op voorhand te maken krijgt
met tekorten. Daarom stelt de Pensioenwet een norm voor de hoogte van de door het fonds te
bepalen premie, de kostendekkende premie.
Bij de berekening van de kostendekkende premie moet worden uitgegaan van dezelfde grondslagen
als die waarmee de technische voorzieningen worden vastgesteld volgens artikel 2 van het Besluit ftk
(financieel toetsingskader). In afwijking daarvan mag de kostendekkende premie worden gedempt op
basis van een voortschrijdend gemiddelde van de rente met een maximumperiode van 10 jaar of met
het verwachte portefeuillerendement. Dit wordt “gedempte premie” genoemd. In geval van het
gebruiken van verwacht rendement voor de kostendekkende premie moet ook de verwachte
indexatie worden meegefinancierd.
De eerder vastgestelde (gedempte) kostendekkende premie is als gevolg van de niet ingecalculeerde
voortdurend lage rente echter te laag met als gevolg dat de achterstand in de dekking van een
pensioen aanzienlijk kan oplopen. Deze verwatering van de dekkingsgraad is ongewenst omdat
daarmee de indexatie van de pensioenen kan achterblijven. (bij stijgende rente kan de situatie
andersom zijn maar dat neemt niet weg dat tot nu aanzienlijke achterstanden zijn ontstaan).
De ouderenbonden hebben dit dreigend probleem aangekaart bij De Nederlandsche Bank
(toezichthouder van de pensioenfondsen) maar die ziet geen aanleiding om hierop in te grijpen,
omdat het nu eenmaal volgens de wet is toegestaan. Ook de overheid houdt zich stil want die is
gebaat bij lage (aftrekbare) premies.
De NVOG vindt dat de ouderenbonden hier actie zouden moeten ondernemen. Zij kunnen, indien
nodig met steun van een actuariële adviseur, de sponsor en het pensioenfonds De Nederlandsche
Bank en de overheid erop wijzen dat, vanwege het feit dat in het huidige systeem van (gedempte)
kostendekkende premie geen rekening wordt houden met de huidige lage rentestand, de
achterstanden in dekking bij de pensioenfondsen verder oplopen met als gevolg een slechter
wordende financiële positie voor zowel actieven als inactieven.
De NVOG pensioencommissie adviseert om het pensioenfondsbestuur van uw vereniging via het
verantwoordingsorgaan of rechtstreeks per brief te vragen gedetailleerd een antwoord te geven op
de vraag of en waarom het pensioenfondsbestuur denkt dat, met inachtneming van de nieuwe regels
voor het Financieel Toetsingskader, de afgesproken premie kostendekkend is. Voor de toelichting op
uw vraag aan uw pensioenfonds raden wij u aan gebruik maken van (gedeelten uit) bovenstaande
tekst.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u het antwoord van het pensioenfonds per e-mail
doorgeeft aan communi[email protected] zodat wij uw feedback aan de
pensioencommissie kunnen doorgeven. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Download