U hebt zich gemeld als gedupeerde van het

advertisement
Verslag van de bijeenkomsten bij De Vos en Partners Advocaten d.d. 4 maart
2008 Palm Invest
De Vos en Partners Advocaten (DVP) heeft in samenwerking met Stichting
Criminaliteitsbestrijding
(Stef
Hendriks)
op
dinsdag
4
maart
twee
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op het kantoor van DVP voor beleggers in het
project Palm Invest.
De bijeenkomsten zijn in totaal door ongeveer 30 beleggers bezocht. Naar aanleiding
van de bijeenkomsten hebben wij veel positieve reacties mogen ontvangen van de
aanwezigen.
Tijdens de bijeenkomsten is door de heer Hendriks uitvoerig verteld over de aanpak
van het onderzoek door de Stichting. Ook heeft DVP het juridische traject kort
toegelicht en aangegeven wat het kantoor in dit stadium voor potentieel gedupeerde
beleggers kan betekenen. Aansluitend hebben de aanwezigen hun vragen kunnen
stellen. In dit verslag zijn de antwoorden op de belangrijkste vragen van de beleggers
verwerkt.
Tijdens de bijeenkomsten is informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:
1. Algemene introductie van het kantoor De Vos & Partners Advocaten
2. Het onderzoek door Stichting Criminaliteitsbestrijding
3. Toelichting op het juridische traject
4. Het financiële voorstel
1. De Vos & Partners Advocaten
Het kantoor van DVP bestaat 15 jaar. Vanaf de oprichting is DVP uitgegroeid tot een
toonaangevend
kantoor
in
de
branches
vastgoed,
sport,
reizen
en
media/entertainment, met circa 45 medewerkers (waarvan 25 juristen).
DVP is een fullservice kantoor, met een belastingadviseur en notaris en werkt zowel
voor multinationals, het MKB, maar ook voor particulieren. Een aantal advocaten
1
werkt regelmatig mee aan televisieprogramma’s als Radar en Kassa en publiceert
columns over financiële zaken. Daarnaast bezitten de advocaten van DVP
proceservaring op het gebied van vastgoedfondsen, onder andere door de
vertegenwoordiging van vele gedupeerde beleggers in de recente Golden Sun zaak.
De slogan van DVP is “duurzame advocatuur”, waarmee we bedoelen dat we onze
cliënten graag op lange termijn verder willen helpen en belang hechten aan een
goede samenwerking. Daarbij zijn wij gericht op resultaat en niet op het schrijven van
zoveel mogelijk uren.
2. Samenwerking met Stichting Criminaliteitsbestrijding (De Stichting)
De Vos & Partners en de Stichting Criminaliteitsbestrijding werken al geruime tijd met
elkaar samen in verschillende zaken.
Wat is het doel van het onderzoek van de Stichting Criminaliteitsbestrijding?
Opheldering verschaffen voor de beleggers inzake de achtergronden en activiteiten
van de onderneming Palm Invest. Daarnaast trachten vast te stellen of er nog
financiële middelen zijn te traceren. Tenslotte fungeert de Stichting als vraagbaak en
tracht zowel nationaal als internationaal informatie en inlichtingen te verkrijgen.
Werkt de stichting samen met de FIOD en/of de politie?
De Stichting is momenteel het grootste particuliere initiatief op het gebied van
criminaliteitbestrijding in Nederland. De doelstellingen van de Stichting zijn anders
dan de diverse opsporingsdiensten, die voornamelijk belangen van de overheid
vertegenwoordigen. De opsporingsdiensten hebben overigens geen wettelijke
mogelijkheid om informatie uit te wisselen met de Stichting. De Stichting zal op haar
beurt natuurlijk wel informatie aanleveren aan de opsporingsdiensten indien deze
informatie het onderzoek kan bespoedigen.
Is het nuttig om aangifte te doen bij de FIOD of de politie?
Op dit moment is het nog niet bekend er daadwerkelijk een strafbaar feit is gepleegd.
Wat we in ieder geval wel zeker weten is dat de laatste twee rentebetalingen aan u
niet zijn verricht. Op dit moment is er sprake van een vermoeden van oplichting. Uit
2
de ervaringen van één gedupeerde blijkt dat het OM momenteel nog geen aangifte in
ontvangst neemt.
Zullen de beleggers hun geld terug krijgen?
In dit stadium is dat nog moeilijk aan te geven. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat
er met de inleg van de beleggers is gebeurd. Er zijn op dit moment voor ruim EUR 23
miljoen vermogensbestanddelen (auto’s huizen en dergelijke) beslagen door de
FIOD. Uit onderzoek zal moeten blijken of deze vermogensbestanddelen kunnen
worden aangewend ter verhaal van de vorderingen van beleggers.
Er lijken tal van ondernemingen (al dan niet via bestuurders) direct of indirect
betrokken te zijn bij Palm Invest. Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze
ondernemingen onderwerp van juridische procedures kunnen zijn.
Is het al duidelijk wat er gaat gebeuren met de bestuursleden van Palm Invest?
Het is bekend dat er een aantal personen zijn aangehouden in verband met deze
zaak, waaronder ook de 4 bestuursleden van de onderneming. Eén bestuurder
(Remy Baal) werd al vrij snel na de arrestatie weer vrijgelaten en een tweede
bestuurslid (de commercieel directeur) is recent ook vrijgekomen. Of de
bestuursleden strafrechtelijk zullen worden vervolgd is nog niet bekend.
Wat kunnen de beleggers zelf doen?
DVP adviseert aansluiting te zoeken bij eventuele belangengroepen zoals Mondi.
Informatie die u graag kwijt wil over deze zaak, al dan niet anoniem, kunt u richten tot
de opsporingsdiensten of de Stichting. Verder staat DVP klaar om zo snel mogelijk
de zaak op te pakken.
Rol advocaten
In hoeverre kunnen de advocaten beleggers ondersteunen?
Naast het feit dat de advocaten gezamenlijk inzicht kunnen krijgen in de totale
omvang kunnen de kosten voor de juridische ondersteuning aanzienlijk afnemen in
een collectief. Daarnaast kunt u bij de advocaten vaak ook terecht voor advies op
fiscaal gebied. Rechtsbijstandverzekeringen lijken deze kwestie niet te verzekeren,
aldus enkele beleggers.
3
3. Het juridisch traject
Tijdens de bijeenkomsten hebben mr. De Wilde en mr. Van Bodegraven uitgelegd
welke eventuele juridische stappen moeten worden ondernomen. Daarbij is aan de
orde gekomen dat het de beleggers zelf zijn die juridische actie dienen te
ondernemen om zoveel mogelijk hun schade te beperken.
Verhaal / Beslag
Het starten van een procedure heeft uiteraard alleen zin als er de mogelijkheid tot
verhaal is. De Stichting is op dit moment begonnen met een voorlopig onderzoek in
afwachting van het opstarten van werkzaamheden door DVP.
Er wordt bijzonder onderzoek uitgevoerd waarmee de belangen van de beleggers zo
goed mogelijk worden behartigd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onafhankelijk van
door de overheid geïnitieerde onderzoeken, zoals dat van de FIOD-ECD. Als
gedupeerde/opdrachtgever zult u door ons volledig worden geïnformeerd.
DVP zal in het onderzoek ook zoveel mogelijk een coördinerende rol spelen. Zodra
daadwerkelijk blijkt dat er een mogelijkheid tot verhaal is, worden onze cliënten
geïnformeerd over de door ons geadviseerde aanpak en het vervolg van de zaak
door middel van een eventuele procedure.
Bij het aantreffen van verhaalsobjecten zullen we voor onze opdrachtgevers
eventueel conservatoir beslag leggen op de vermogensbestanddelen die worden
aangetroffen. Direct daarna zal dan ook een bodemprocedure bij de rechter worden
gestart.
Hoe werkt dat? Het leggen van conservatoir (bewarend) beslag houdt in dat
vermogensbestanddelen worden bevroren in afwachting van een gerechtelijke
procedure. Het leggen van conservatoir beslag levert voor beleggers de verplichting
op om binnen 14-21 dagen na het beslag een procedure te starten.
Als meerdere beslagleggers beslag hebben gelegd dan dienen zij bij executie in
beginsel naar rato te delen ongeacht het tijdstip waarop beslag is gelegd. Ook zij die
4
later beslag laten leggen delen mee in de executieopbrengst. Degene die het eerste
beslag heeft gelegd heeft geen voorrang op de opbrengst of op een groter deel van
de opbrengst. De opbrengsten die uit het beslag volgen, zullen gelijk worden
verdeeld onder de beslagleggers.
Als er namens u als belegger geen beslag wordt gelegd kunt u uiteraard niet kunnen
meedelen in de opbrengst die uit dat beslag volgt.
Ter volledigheid merken wij nog op beslag door FIOD-ECD op grond van een
strafrechtelijk optreden (belasting, fraude of oplichting) plaatsvindt. Daarnaast zullen
door DVP civielrechtelijke acties zoals o.a. civielrechtelijk beslag worden genomen.
Het valt nog niet met zekerheid te zeggen in wiens voordeel (beleggers of justitie)
deze verschillende strafrechtelijke en civielrechtelijke juridische trajecten zal uitvallen.
Wel moet duidelijk zijn dat DVP krachtig het belang van beleggers om hun recht te
halen
(met
eventueel
als
doel
terugbetaling
en
schadevergoeding)
zal
vertegenwoordigen.
PR Invest
Strikt genomen hebben de beleggers van PR Invest te maken met een andere
vennootschap dan de beleggers van Palm Invest. De twee vennootschappen lijken
wel aan elkaar te zijn gelieerd. Wij zijn voornemens om de beleggers van PR Invest
op een - min of meer - gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden bij te staan als de
beleggers van Palm Invest nu deze zaken veel verwantschap hebben.
4. De financiële aspecten
Een gerechtelijke procedure heeft in onze visie pas zin wanneer er daadwerkelijk
sprake is van (voldoende) concrete verhaalsmogelijkheden voor u. Daarom heeft ons
kantoor gekozen om het juridische traject uit minimaal twee delen te laten bestaan
(Deel 1 en Deel 2).
Wanneer u zich voor het gehele traject moet vastleggen bestaat er een verhoogd
risico op het maken van onnodige kosten. Dit willen wij voorkomen.
5
Voor uitgebreide informatie over de offerte voor Deel 1 verwijzen wij u naar de
website van de Vos & Partners Advocaten (www.devos.nl). Onder het kopje “nieuws
en publicaties” treft u de offerte aan. De kosten van Deel 2 zijn nog niet bekend; die
zullen stapsgewijs duidelijk worden en worden gecommuniceerd aan de beleggers.
Ook hierover kunt u meer lezen in de offerte.
Indien u wenst deel te nemen aan Deel 1 van het traject, verzoeken wij u het
inschrijfformulier wat u in bijlage bij deze samenvatting samen met de toelichting van
Deel 1 aantreft, en eveneens op de website van ons kantoor kunt downloaden (kopje
“nieuws en publicaties”; “formulier”), uiterlijk op maandag 10 maart aanstaande
retour te zenden.
Het is in ieders belang zo snel mogelijk inzicht willen hebben in het aantal
deelnemers. De zaak kan dan zo snel en adequaat mogelijk in uw belang door DVP
in behandeling worden genomen.
6
Download