2017 open oproep uitbreiding lokale diensteneconomie

advertisement
2017
OPEN OPROEP
UITBREIDING
LOKALE
DIENSTENECONOMIE
Waarvoor dient dit aanvraagformulier?
Binnen het kader van deze oproep kan u op basis van het decreet van
houdende de lokale diensteneconomie als organisatie of lokaal bestuur
een uitbreiding van het aantal toegekende inschakelingstrajecten
aanvragen.
Wie vult dit aanvraagformulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de verantwoordelijke van de
organisatie of het lokaal bestuur die in aanmerking wenst te komen voor
een uitbreiding.
Hoe bezorgt u het aanvraagformulier?
De aanvraag dient ten laatste op 9 augustus 2017 elektronisch
overgemaakt op [email protected];
Vak voorbehouden voor de administratie
Erkenningsnummer
ontvangstdatum :
LDE project :
In te vullen door de aanvrager
Organisatiegegevens
1 Vul hieronder de gegevens van de organisatie in.
naam van de
organisatie
ondernemingsnummer
2 Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.
voornaam
Aanvraag tot uitbreiding erkenning in de Lokale Diensteneconomie
- pagina 2 van 3
naam
functie
telefoonnummer/GSM
e-mailadres
3 Vul hieronder, indien anders dan onder punt 2, de gegevens van de
eindverantwoordelijke in.
voornaam
naam
telefoonnummer/GSM
e-mailadres
De aanvraag
Hoeveel VTE inschakelingstrajecten wenst u aan te bieden bovenop uw
huidige toegekende inschakelingstrajecten;
- Geef duidelijk aan hoeveel VTE in welke dienstverlening u bijkomend
wil inzetten;
- Toon met een actieplan aan dat er vanaf 1/10/2017 voldoende werkvolume
en passend werk is voor de gevraagde aantallen.
Omkadering en begeleiding
Op welke manier wordt er bijkomende omkadering en begeleiding voorzien?
(overdracht takenpakket, vrijstelling, bijkomende aanwerving …)
Toon aan dat u bij de start van de uitbreiding van het project over
voldoende engagementen naar lokale cofinanciering beschikt, die borg
staan voor een duurzame dienstverlening met duurzame
inschakelingstrajecten.
Omschrijf uw visie op doorstroom en geef daarbij duidelijk aan hoe het
te realiseren beroepsprofiel aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt.
- zijn er daarbij reeds samenwerkingen met NEC lopende?
Op welke manier worden de doorstroom- en doorgroeimogelijkheden van de
werknemers bevorderd en gestimuleerd?
Geef de ambities en de concrete engagementen met betrekking tot:
- de begeleidingsacties met als doelstelling de integratie in de
regulier arbeidsmarkt;
- de optimalisatie van het persoonlijk ontwikkelingsplan.
- omschrijf de functionering- en evaluatiecyclus
Aanvraag tot uitbreiding erkenning in de Lokale Diensteneconomie
- pagina 3 van 3
Heeft uw LDE-project al succesvolle doorstroomtrajecten gerealiseerd in
de afgelopen drie jaar?
Indien ja: over hoeveel personen gaat het?
Ondertekening door de personen die gemachtigd zijn de aanvrager
rechtsgeldig te verbinden
Vul de onderstaande verklaring in.
Ondergetekende(n)*
 verklaart/verklaren dat de ingevulde gegevens met de werkelijkheid
overeenstemmen;

voegt/voegen de volgende bewijsstukken bij de aanvraag:
- een afschrift van de opdracht van een overheid conform de
Europese richtlijn voor ‘diensten van algemeen economisch
belang’
- impactanalyse
- enkel bij fusie tussen 2 of meerdere initiatieven lokale
diensteneconomie: aanmeldingsformulier label LDE.
Ik verbind me er toe om onmiddellijk elke wijziging elektronisch aan
het Departement Werk en Sociale Economie, dienst Sociale Economie mee
te delen.
datum
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
handtekening
voor- en achternaam
functie
datum
handtekening
voor- en
achternaam
functie
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards