Werk en economie in het kort 090106

advertisement
Werk en economie in het kort,
extra editie lokale
diensteneconomie
Maandelijks e-zine van het VVSG-team Lokale Economie &
Werkgelegenheid
Bedankt voor je interesse!
Hoofdredactie: mailto:[email protected]
Wenst u dit e-zine te ontvangen: mailto:[email protected]
Nieuwe oproep lokale diensteneconomie
Het decreet lokale diensteneconomie van 22 december 2006 regelt het kader en de
duurzame financiering voor projecten lokale diensteneconomie. Deze projecten spelen in
op lokale noden bij de bevolking en creëren gelijktijdig jobs voor mensen die moeilijk aan
de slag geraken in een reguliere job. Het gaat om aanvullende dienstverlening.
Eind december 2008 werd de nieuwe oproep lokale diensteneconomie gelanceerd. Er kan
ingetekend worden voor de opstart van een nieuw initiatief lokale diensteneconomie en
voor een uitbreiding van een erkend initiatief lokale diensteneconomie, en dit tot 2
februari 2009. Er is een groeipad voorzien voor 320 voltijdse equivalenten (VT) (inclusief
de omkadering).
Nieuw voor deze oproep is de toepassing van De Europese richtlijn voor
‘diensten van algemeen economisch belang (DAEB)’
De lokale diensteneconomie ressorteert onder de Europese richtlijn voor DAEB. Dit
impliceert dat de dienstverlening van een initiatief in de lokale diensteneconomie expliciet
in opdracht van een overheid moet worden uitgevoerd. De dienstverlening moet vallen
binnen de bevoegdheden van een (boven)lokaal of regionaal bestuur en wordt
aangeboden aan een afgebakende klantendoelgroep.
Dit dient bijvoorbeeld aangetoond te worden door een afschrift van een beslissing van
het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en/of OCMW raad of een
afschrift van een beslissing ondertekend door een persoon die gemachtigd is het (boven)
lokaal bestuur rechtsgeldig te verbinden.
Indien deze bewijsstukken niet beschikbaar zijn op 2 februari mogen deze nagestuurd
worden voor eind februari 2009 (dit dient men aan te geven op de laatste bladzijde van
het aanvraagformulier).
Om in aanmerking te komen voor een erkenning als initiatief in de lokale
diensteneconomie dienen volgende voorwaarden voldaan te worden:
1. de voorwaarden verbonden aan het feit dat een initiatief kadert binnen de Europese
richtlijn voor ‘diensten van algemeen economisch belang’ (zie handleiding pag 2)
2. 9 inhoudelijke criteria (deze vindt u in de handleiding pag. 2)
3. sluitende realistische begroting en klaverbladfinanciering (zie handleiding vanaf pag
3).
U vindt alle informatie en de aanvraagformulier via volgende link:
http://www.werk.be/wg/socecontewerk/projectoproepen.htm#oproepC.
Als u vragen hebt met betrekking tot de regierol of over een dossier dat u zelf, of als
partner, wenst in te dienen kan u uiteraard ook terecht bij de VVSG bij
[email protected] en [email protected]
Een gratis brochure over het lokaal bestuur en lokale diensteneconomie kan u bekomen
per mail: [email protected]
Download