PowerPoint-presentatie

advertisement
Sociale diensten vanuit Europees
perspectief: marktcorrectie of
concurrentie?
Stad Kortrijk & Sociale Economie
Waarom Sociale Economie?
Missie
Zwakke bevolkingsgroepen maatschappelijk integreren,
via het verhogen van hun kansen op tewerkstelling, door
onder meer opleiding, werkervaring en begeleiding,
maar vooral en in de eerste plaats maatschappelijk
verantwoorde bedrijfsontwikkeling en duurzame
jobcreatie.
5-S-en regiemodel
Uitgangspunt
Kwaliteitscriteria
Hupe & Klein
in Beurskens, & Korsten. (2007)
Indicator
Stimuleren
Initiatief
Een levendig lokaal klimaat creëren:
De stad als regisseur is actief in het initiëren van
nieuwe ontwikkelingen en het creëren van voldoende
variëteit.
Situeren
Kennis van het netwerk
Externe en interne netwerken bouwen en
onderhouden:
De stad als regisseur heeft niet alleen kennis en
overzicht van het netwerk en de lopende initiatieven,
maar ook een visie op de sterke en zwakke punten van
het netwerk en waar het netwerk naar toe zou moeten
gaan.
Steun creëren
Organisatie van
participatie
Oprichten dienst
Een actieve lokale gemeenschap creëren:
Het realiseren en behouden van steun van de
betrokken organisaties in het netwerk is niet alleen een
belangrijke conditie voor het realiseren van
bevredigende uitkomsten, maar moet ook actief
worden bevorderd en onderhouden.
Structuren
Voorwaarden voor
netwerkvorming
Netwerken onderhouden:
Netwerken blijven niet vanzelf bestaan. De vorming en
bestendiging van een netwerk vormen een noodzakelijk
onderdeel van de gemeentelijke regierol.
Sturen
Richting aanwijzen
Actieve beleidsrol van het CBS/verantwoordelijke
schepen:
Een intelligent gebruik van beschikbare
besturingsinstrumenten en sturingsstrategieën moet de
mogelijkheden van het bereiken van interessante
uitkomsten voor de betrokken actoren vergroten.
Flexibiliteit en creatief gebruik van de mogelijkheden
zijn hierbij belangrijk.
Sociale Economie – Kortrijk - staatssteun
• Keuze:
A
– Uitvoerende opdrachten normaal door L
T
stadsdiensten werden verricht
 Wetgeving Overheidsopdrachten M
A
• Helder omschreven opdracht
R
• Objectieve, transparante parameters
K
voor berekening compensatie (benchmark)
!
• Compensatie beperkt tot kosten
– Andere  opdracht/
samenwerkingsovereenkomst
Lokale Diensteneconomie
•
LDE?
– Individuele of collectieve behoeften
+
– Creatie van tewerkstellingskansen voor kansengroepen
•
Evolutie:
– 2000 – 2007: Experimentele ontwikkeling
– 2007: Decreet LDE
– 2009: Nood aan opdrachtgeving i.k.v. DAEB-richtlijn
• een opdracht van een overheid;
• welke dienstverlening dient te worden aangeboden;
• tot welke klantendoelgroep men zich richt;
• wat de looptijd van de opdracht is;
• eventueel
welke financiering door de overheid wordt voorzien.
(1)
(1)
2009, Handleiding bij de aanvraag voor een erkenning als initiatief in het kader van lokale
diensteneconomie - OPEN OPROEP
LDE –Stad Kortrijk – DAEB – theorie
• 2009 – inleidende nota College van Burgemeester
en Schepenen
– Drie opties:
1. Opdrachtgeving vanuit voorafgaande lokale
behoefteanalyse
 programmatie
2. Opdracht voor een reeds uitgewerkt project
– Promotor bezorgt aanvraagdossier erkenning LDE
– Stadsbestuur geeft een opdracht voor het beschreven project
3. Geen opdracht
 maatschappelijke dienstverlening ikv recht op arbeid
LDE – Stad Kortrijk – DAEB – praktijk
• Erkenningsaanvragen:
– Uitgeschreven projectdossiers
– Bespreking met betrokken beleidsdirectie
– Opdrachtgeving door Stadsbestuur:
• Inhoudelijke opdracht
+ inhoudelijke en tewerkstellingsdoelstelling
• Plicht tot voortgangsrapportage (inhoud +
tewerkstelling)
• Duur van de opdracht
• Geen bijkomende financiering voorzien
• Instemming afwijkende tewerkstellingsresultaat,
ingeval beperktere erkenning
LDE – DAEB – Stad Kortrijk – reflectie
• Opdracht Stadsbestuur
a)
b)
c)
d)
e)
Inhoudelijke opdracht
+ inhoudelijke en
tewerkstellingsdoelstelling;
Plicht tot
voortgangsrapportage
(inhoud + tewerkstelling);
Duur van de opdracht;
Geen bijkomende
financiering voorzien;
Instemming afwijkende
tewerkstellingsresultaat,
ingeval beperktere
erkenning.
• I.k.v. DEAB-beschikking
a) de aard en de duur;
b) de betrokken
ondernemingen en
grondgebied;
c) de aard van alle
uitsluitende of bijzondere
rechten;
d) de parameters voor de
berekening, de controle
en de herziening van de
compensatie;
e) de regelingen om
overcompensatie te
vermijden en terug te
betalen.
LDE – DAEB – Stad Kortrijk – Almunia
• +
– Gewijzigd toepassingsgebied DAEB:
• essentiële sociale behoeften wat betreft zorg,
kinderopvang, toegang tot de arbeidsmarkt, sociale
huisvesting en de zorg voor en sociale inclusie van
kwetsbare groepen
• ten bedrage van minder dan 15 miljoen EUR per jaar;
 Vrijstelling aanmelding
• -
– Overcompensatie
• Parameters, controle, terugvordering
• Verklaring op eer entiteit?
Contactgegevens
Stijn Tanghe
0473/ 862 820
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards