De Prijs voor de Democratie, een jaarlijkse prijs die tijdens de

advertisement
De Prijs voor de Democratie, een jaarlijkse prijs die tijdens de Gentse feesten wordt uitgereikt
aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de democratie, werd op woensdag 21 juli
’04 overhandigd aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de
Liga voor Mensenrechten.
Eric Goeman (Democratie 2000) licht de keuze van de jury toe:
Met deze nominatie onderstreept de jury dat de strijd voor het behoud van de democratische
rechtsstaat de plicht is van de drie gescheiden machten ( en ook trouwens van de informele
"vierde macht"). Het is dus de taak van de gerechtelijke macht de wetten toe te passen, vooral
wanneer die wetten de contouren van een democratische werking vastleggen. Die loyale
toepassing van de wet is zowel een voorwaarde voor het vertrouwen in het gerechtelijk
apparaat als voor het zo gewenste herstel van norm- en waardebesef. Zo is het racisme in dit
land een strafbaar feit met de bedoeling zowel de politiek als het dagelijks leven te vrijwaren
van haat en machtsmisbruik en een klimaat te behouden waarin levensbeschouwelijke en
culturele diversiteit wordt getolereerd . Het staat buiten kijf dat de vreemdelingenhaat in onze
samenleving is toegenomen en dat die door het Vlaams Blok wordt aangewakkerd. Daarbij
worden de wetten regelmatig overtreden en het was dan ook schrijnend hoe de magistratuur
niet optrad of zich onbevoegd verklaarde. De uitspraak van het Hof Van Beroep te Gent
bevestigt wat was geweten: het Vlaams Blok en haar mantelorganisaties zijn racistische
verenigingen en overtreden daarmee op regelmatige basis de bestaande wetgeving. Die
vaststelling is een ijkpunt in de rechtsstaat, die niet kan worden tegengesproken door
populistische demagogie.
Dat we in dit land tot zo'n duidelijke, genuanceerde en goed onderbouwde uitspraak zijn
gekomen is zeker mede te danken aan de volgehouden argumentatie van Het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en van de Liga voor de Rechten van de Mens.
Zij hebben zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld of van de publieke opinie,
alleen op basis van principes, documenten, harde feiten en wetgeving de rechtsstaat
uitgedaagd haar eigen principes toe te passen en politici niet boven de wet te stellen. Beide
instellingen en hun advocaten hebben de beklaagden zonder verweer gelaten. Het omstandig
arrest van het hof bewijst dat de grootste fractie van Vlaanderen haar politieke kracht haalt
uit onwettelijke actie, uit een minachting voor de bestaande wetgeving en uit een
systematische campagne om de samenleving te verdelen. Dat dergelijke politiek de grenzen
van een democratisch politiek debat overschrijdt diende nodig door de rechterlijke macht te
worden onderstreept. Zij die zich daarvoor hebben ingezet hebben de democratische
rechtsstaat een grote dienst bewezen.
De eerste prijs gaat dus ex-aequo naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Liga voor
Mensenrechten.
De tweede prijs gaat ex-aequo naar de burgemeester van Gent, Frank Beke en naar
theatermaker Chokri Ben Chikha. “Het duo staat voor het nodige samenspel tussen politiek
bestuur en actieve civiele maatschappij, waarbij beide partners doordrongen zijn van
democratische principes, mensenrechten, solidariteit en respect voor diversiteit.” , aldus de
jury.
De Liga voor Mensenrechten draagt deze prijs op aan iedereen die zich de voorbije jaren heeft
ingezet in de strijd voor democratie en mensenrechten en tegen discriminatie.
Download