voorheen: Commissie gelijke behandeling

advertisement
Workshop 3
Gelijke behandeling
Door:
Kees Aarnouts, ROC Da Vinci en
Marieke Weemaes, MBO Raad
1 november 2012
Wetgeving
• Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM);
• Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Rechten (EVRM)
• Nederlandse Grondwet;
• Algemene Wet Gelijke behandeling
(AWGB)
Waar gaat gelijke
behandeling over?
Mensen mogen niet ongelijk behandeld worden vanwege persoonskenmerken:
•
godsdienst/levensovertuiging
•
politieke gezindheid
•
ras, afkomst
•
geslacht: man, vrouw, transgender, zwangerschap
•
nationaliteit
•
hetero- of homoseksuele gerichtheid
•
burgerlijke staat: gehuwd of ongehuwd, wel of geen geregistreerd partnerschap
•
handicap of chronische ziekte
•
leeftijd
•
arbeidsduur: voltijd of deeltijd
•
vast of tijdelijk arbeidscontract
Verder moet de discriminatie betrekking hebben op het terrein van: arbeid of
goederen/diensten (waaronder onderwijs).
College voor de Rechten van de Mens
(voorheen: Commissie gelijke
behandeling)
• Het College voor de Rechten van de Mens
belicht, bewaakt en beschermt
mensenrechten, bevordert de naleving
van mensenrechten (inclusief gelijke
behandeling) in praktijk, beleid en
wetgeving, en vergroot het bewustzijn van
mensenrechten in Nederland.
Wat doet het College?
• Het College brengt individuele oordelen uit over
discriminatie
• Oordeel omtrent eigen handelen
Onderwijs/ mbo
In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte staat dat discriminatie verboden is bij:
• de toegang tot het onderwijs;
• het aanbieden van onderwijs;
• het afnemen van toetsen;
• het afronden van onderwijs;
• de toegang tot loopbaanoriëntatie en
beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs);
• het geven van loopbaanoriëntatie en
beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs).
Hoe moet de school
handelen?
• Het verbod op discriminatie betekent niet dat een
student met een beperking altijd recht heeft op
toelating tot de school of opleiding van zijn of
haar keuze.
• Wel moet de school onderzoeken of de student
geschikt is om aan het onderwijs deel te nemen.
• Per geval zal bekeken moeten worden of de
beperking het volgen van onderwijs in de weg
staat, of dat een doeltreffende aanpassing
uitkomst kan bieden.
• Als de gevraagde aanpassing tot een
onevenredige belasting leidt – denk aan kosten of
technische onhaalbaarheid – dan mag de
onderwijsinstelling de student wel weigeren.
• Ook als de veiligheid en gezondheid van de
student of andere studenten in gevaar komt hoeft
een school een persoon met een beperking niet
toe te laten.
• Een goede onderbouwing is dan wel nodig.
Handreiking
• Waar te vinden: www.mboraad.nl;
– thema’s;
– Passend onderwijs;
– Servicedocument gelijke behandeling
Handreiking
• Geeft overzicht van
discriminatiegronden waar mboinstellingen mee te maken (kunnen)
krijgen;
• Geeft mbo-instellingen inzicht in hoe
zorgvuldig te handelen.
• Maar: geen kant en klare
oplossingen.
Meer informatie en oordelen
• www.mensenrechten.nl
Download