Oriëntatiefase

advertisement
Katholieke Hogeschool Kempen – Departement Lerarenopleiding Vorselaar
Bachelor in het onderwijs: Secundair Onderwijs
Lepelstraat 2 – B 2290 Vorselaar
Tel +32 (0)14 50 81 60 - Fax +32 (0)14 50 81 61 - E-mail: [email protected]
Lesvoorbereiding
Student: Elien Wuyts
3 Baso b tel. 0499/39.66.17
E-mail: [email protected]
Datum stage:
School:
Klassengroep:
Lokaal:
Mentor:
2008-11-04
Kardinaal van Roey-Instituut
3B
1
Luc Neyrinck
Stage-oefenles
Proefles
Observatie
Uur: 11u15
Aantal lln.: 22
Vak: Godsdienst
Docent: Frank Morlion
Lesonderwerp
Amnesty International
Bronnen
-
Op welke bronnen heb je je gebaseerd? Geef duidelijke referenties zodat je ze vlot kan
terugvinden.
http://www.aivl.be/
Beginsituatie
-
-
Welke voorervaring en –kennis over het lesonderwerp of de gebruikte werkvorm, hebben
de leerlingen al? Hoe hou je hiermee rekening in je les?
Zijn er leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben? Hoe ga je hiermee om in je les?
Lln hebben reeds inleidende les over Amnesty International gehad.
Ze weten dat Amnesty pleit voor het respecteren van de mensenrechten.
Lln begrijpen reeds het begrip ‘mensenrechten’ en weten dat deze universeel zijn.
Kennen de Schrijf-ze-VRIJdag (briefschrijfactie voor Roma)
Ze kennen reeds een voorbeeld van een groep die verdedigd wordt door AI nl de Roma.
Vakoverschrijdende eindtermen
-
Welke VOET wil je in deze les nastreven? Selecteer één VOET en formuleer daarbij
maximum 2 doelen die effectief aan bod komen in je les. Markeer in je lesvoorbereiding
waar deze VOET aan bod komt.
1
mensenrechten
De leerlingen
1 kunnen de inhoud van de mensenrechten toelichten aan de hand van voorbeelden uit
de mensenrechtencharters
3 kunnen het universeel karakter van mensenrechten aantonen
5 herkennen schendingen van mensenrechten
Vormingsdoelen
-
Wat wil je in essentie met deze les bij de leerlingen bereiken? Wat wil je dat de leerlingen
essentieel bijblijft?
-
-
Formuleer maximaal twee vormingsdoelen.
Denk aan aspecten als fundamenteel leren, oriëntatie op de leef- en belevingswereld van
de leerling, maatschappelijke aspecten, aansluiting bij opvattingen over mens en
maatschappij, opvoeding en onderwijs.
Hoe zijn ze herkenbaar in je les?
De bedoeling is dat de leerlingen beseffen dat mensenrechten niet iets is dat als vanzelfsprekend
beschouwd mag worden. Ze zullen leren dat elke mens, elk individu evenveel recht heeft als een
ander. We zullen het hebben over vrijlatingen, eerlijke processen (ook voor misdadigers), de
doodstraf en marteling en “verdwijning”.
Ik zou graag hebben dat de leerlingen na deze lessen wat meer gaan stilstaan bij zaken die nu nog
meer iets hebben van een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Amnesty International was voor de meeste
van hen ‘weer een liefdadigheidsorganisatie zoals zo veel andere’. Nu weten ze heel goed wat AI
echt betekent en kunnen ze het ook echt appreciëren.
Volgend jaar zullen de lln misschien meer gemotiveerd zijn om ook zelf een brief te gaan schrijven.
Leerplan & Concrete doelen
-
Welke leerplandoelen komen in deze les aan bod?
Welke concrete kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes, gelinkt aan het leerplan, wil je
realiseren?
Beperk het aantal concrete doelen, denk eraan dat concrete doelen
evalueerbaar/observeerbaar zijn.
De leerlingen kunnen concrete voorbeelden geven waarbij mensenrechten worden geschonden.
De leerlingen kunnen verschillende vormen van discriminatie benoemen
De leerlingen kunnen het verschil tussen gewetensgevangenen en politieke gevangenen
uitleggen
De leerlingen kunnen de link met de christelijke visie leggen nl. opkomen voor de zwakken in
de maatschappij
Werkpunten
-
Formuleer hier max. 2 werkpunten waaraan je in deze les wil werken. Leg uit op welke
manier je hieraan werkt.
Ik ga proberen om niet te snel door de inhoud te razen. Ik stel mijn prioriteiten binnen de les
en speel in op de leerlingen als er een interessante invalshoek naar voren komt. kwaliteit
boven kwantiteit.
Inhoud
Methode
Oriëntatiefase
Terugkoppeling naar vorige les. Amnesty
International
Discriminatie tegen Roma( is maar 1 voorbeeld,
AI heeft een veel breder werkterrein)
Lkr. Vraagt aan de leerlingen om nog eens kort samen te
vatten wat we vorige les gezien hebben.
“Welke vorm van discriminatie hebben we reeds gezien?”
lkr: “Dit is maar een voorbeeld, het werkterrein van AI
strekt zich veel verder uit. Deze les gaan we hier dieper op
in”.
Verwerkingsfase
Groepswerk rond verschillende soorten van
discriminatie waar AI tegen strijdt.
Amnesty International komt op voor…
…gewetensgevangenen!
… politieke gevangenen!
…foltering!
…holebi’s en transseksuelen!
…vrouwen!
De klas wordt verdeeld in 5 groepjes. Elk groepje krijgt
een artikel/ goed nieuws bericht van Amnesty
International dat tot één van de volgende vijf groepen
slachtoffers behoort. In dit groepje wordt het artikel
gelezen, er wordt gezegd welk soort slachtoffer het is
(gewetensgevangene, politieke gevangene, gefolterd,
vrouwen, holebi’s).
Achteraf wordt dit voorgesteld aan de rest van de klas.
Het verschil tussen gewetensgevangen en politieke
gevangen wordt nogmaals verduidelijkt en we staan ook
nog even stil bij folteringen.
Ook het woord ‘amnestie’ wordt verklaard en de link met
de vrijlating van de gevangenen wordt gelegd.
Afrondingsfase
AI komt op voor de zwakken in de maatschappij.
~Jezus
Er wordt besloten dat AI opkomt voor de zwakken in de
maatschappij. De lkr vraagt of lln dit herkennen. De link
met Jezus wordt gelegd. Zo wordt uiteraard ook duidelijk
waarom we tijdens een godsdienstles werken rond dit
Materiaal
thema.
‘Waarom werken we nu in de les godsdienst rond zulk een
thema?’
 er was iemand die het al over mensenrechten had… nog
voor het woord eigenlijk bestond!
Bordplan
Download