Land Sinim - Jeruzalem Bijbel Centrum Home

advertisement
Uit het land Sinim
door prof. Menashe Har El van de Universiteit van Tel Aviv
Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het
westen, weer anderen uit het land Sinim (Jes. 49:12)
Dit vers betekent dat God de ballingen van Israël van de vier hoeken
van de aarde bijeen zal brengen en hen
naar Sion zal terugvoeren. Er worden
drie richtingen genoemd zonder aan te
geven om welke landen het precies gaat.
De vierde richting wordt wel bij name
genoemd: het land Sinim. Hier doen
zich drie vragen voor: waar ligt het land
Sinim, wat doen de ballingen van Israël
in dit land en wat betekent de naam
Sinim (Sinnim)?
Waar ligt het land Sinim? Rashi en
Jonathan interpreteren het als “uit een
zuidelijk land”. De commentaren van
Radak en Mezudat David zeggen ook:
“Het ligt in de zuidenhoek”. Tegenwoordig identificeren wetenschappers Sinim
met Syene in de buurt van het huidige
Aswan in Zuid-Egypte, bij de Soedanese grens. Bewijs daarvoor levert Ez. 29:
10, waar de profeet zegt:
…en zal Ik het land Egypte tot een
volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan
de grens van Ethiopië.
Wanneer hebben de joden dit afgelegen gebied bereikt en wat deden zij
daar? De algemeen aanvaarde theorie is
dat joden zich in Egypte vestigden toen
het land door vreemde heersers werd
geregeerd. Nadat de Assyriërs in het
begin van de achtste eeuw voor Christus Samaria hadden veroverd, brachten
zij de joodse en andere vluchtelingen als
huurlingen naar de Egyptische grens
over. Daar moesten zij zich vestigen en
vormden zij een buffer tegen de Ethiopische dynastie. Toen de Assyriërs in
650 v.Chr. door Psammetichus waren
verslagen, bleven deze joodse vluchtelingen in Egypte wonen. De Bijbel vertelt ons iets over de vlucht van de joden
en hun legerofficieren naar Egypte in de
tijd dat Jeruzalem door de koning van
Babylon werd verwoest.
Toen ging het gehele volk, klein en
groot, met de legeroversten op weg, en zij
kwamen in Egypte; want zij waren
bevreesd voor de Chaldeeën (2 Koningen
25:26).
Ook Jeremia vermeldt dat de legerofficieren onder Jochanan, de zoon van
Kareach, en Azarja, de zoon van Hosaaja, met de vluchtelingen uit Juda naar
Egypte trokken. En hij noemt in hoofdstuk 44:1 de plaatsen waar zij in Egypte
waren gaan wonen.
Het woord, dat tot Jeremia kwam
voor al de Judeeërs die in het land Egypte
woonden, die in Migdol, in Tachpanches,
in Nof en in het land Patros woonden…
Op het kaartje ziet u de steden in
geografische volgorde. Migdol in het
noorden, dan Tachpanches, dat Daphnae heette; Nof was Memphis bij Cairo,
en het land Patros ligt in Opper-Egypte,
in het zuiden. Toen Egypte door buitenlanders werd geregeerd, zoals Nubiers, Libiërs, Ethiopiërs, Assyriërs, Perzen
en Hellenisten, waren er in deze vestingen huurlingen gestationeerd. Vandaar
dat er ten tijde van de Assyrische
monarchie aan de grenzen van Egypte
militaire en civiele joodse nederzettingen zijn gesticht. Er bestond toen, in de
tijd van de verwoesting van Jeruzalem
door de Babyloniërs, een bondgenootschap tussen Juda en Egypte. Dat geldt
trouwens ook voor de Perzische tijd en
vooral in de periode van de Ptolemeeen. Het leger van Cleopatra stond onder
bevel van joodse officieren. En in de tijd
van Onias bouwde men in Egypte een
centraal joods heiligdom.
Aan het eind van de negentiende
eeuw zijn er papyrussen gevonden in
Elephantine, dat zo genoemd werd vanwege het ivoor dat daar vanuit Ethiopië
heen gebracht werd. Elephantine lag op
een eiland in de Nijl ten westen van
Syene, het moderne Aswan. Deze papyrussen bewijzen dat Elephantine een
joodse militaire nederzetting was die
door ‘joodse soldaten’ werd bevolkt.
Deze soldaten bewaakten de zuidgrens
van Egypte, want hier lagen de eerste
stroomversnellingen van de Nijl in de
mei 2007 - 7
richting van Ethiopië. Vanaf dit punt
noordwaarts waren er in de Nijl geen
barrières meer. De rivier was de enige
transportverbinding tussen Neder- en
Opper-Egypte. Op dit punt stroomde
de Nijl door een woestijn die het
onmogelijk maakte naar het noorden te
varen. Elephantine was ook een overslag- en douanestation voor tropische
producten uit Ethiopië en Nubië, zoals
ivoor, apen, hout, specerijen en goud.
De stad Syene in het land Sinim lag
op de oostelijke Nijloever bij het tegenwoordige Aswan. De inwoners van
Syene, die door de joodse vesting op
Elephantine werden verdedigd, hielden
zich kennelijk bezig met irrigatielandbouw.
Het woordenboek van Ben-Yehuda
definieert sin als een tand of een scherp
uitsteeksel. De wortels sin, shen en zin
hebben als betekenis ‘een doorborend
voorwerp’. Dit heeft ook te maken met
de betekenis van de berg Sinai, een berg
met pieken, zoals de rotspieken shen
haselah van Senne en Boses, die we
tegenkomen bij de oorlog van Jonathan
tegen de Filistijnen bij Mikmas (1
Samuël 14:4). In het Arabisch heeft het
woord sin ongeveer dezelfde betekenis.
In het brede gedeelte van de Nijl bij
Syene liggen een stuk of twaalf eilanden
die gevormd zijn door boven het water
uitstekende rotsen. Op een daarvan is
het oude Elephantine gebouwd. Deze
rotseilandjes zijn het in ons bijbelhoofdstuk genoemde ‘Sinim’. En het
land Sinim lag in dit vruchtbare landbouwgebied.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards