3 in 1 Rapportage

advertisement
3 in 1 Rapportage
Indicaties voor kwaliteitszorg
BS De Wichelroede
2
Personeelpeiling
Management
van processen
Identificeren/ontwerpen
Invoeren + beheersen
Doorlichten/verbeteren
1
Management
van
middelen
Geld
Kennis + technologie
Materiaal + diensten
Tevreden over
Management
van
medewerkers
organiseren
investeren
respecteren
Rubrieknummer
vragenlijst
richten
inrichten
verrichten
INK deelgebieden
Strategie +
Beleid
oriënteren
creëren
implementeren
Leiderschap
INK organisatiegebieden
3
4
5
1
2
3
4
Schoolgebouw
Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Leerstofaanbod + leermiddelen
5
Werkklimaat
84 / 11
6
Primaire arbeidsvoorwaarden
87 / 8
7
Secundaire arbeidsvoorwaarden
74 / 5
8
Loopbaanmanagement
79 / 4
9
Interne communicatie
10
11
12
Externe communicatie
Management
Organisatie
1
2
De lessen en vakken
De groep
3
De juf of meester
4
De school
81 / 19
95 / 3
82 / 4
86 / 6
78 / 6
82 / 12
88 / 2
97 / 1
93 / 1
90 / 1
Leerlingpeiling
85 / 9
91 / 9
91 / 9
84 / 12
Ouderpeiling
1
2
3
4
5
6
7
Schoolgebouw
Omgeving van de school
Begeleiding
Sfeer
Kennisontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Schooltijden
8
Schoolregels, rust en orde
9
De leerkracht
10
11
12
Contact met de school
Betrokkenheid
Imago
Pagina 1 van 6
87 / 12
81 / 19
45 / 17
91 / 8
84 / 11
80 / 4
78 / 11
62 / 9
88 / 3
92 / 6
74 / 1
66 / 2
89 / 10
91 / 9
96 / 4
Scholen met Succes
3 in 1 Rapportage
Indicaties voor kwaliteitszorg
Signalering
Algemeen
Als startpunt voor de rapportagevorm is het INK kwaliteitsmodel genomen.
De drie peilingen van Scholen met Succes geven direct inhoud aan twee van de
vier resultaatgebieden:
 Personeelspeiling: resultaten voor medewerkers
 Leerlingpeiling: resultaten voor klanten en leveranciers
 Ouderpeiling: resultaten voor klanten en leveranciers
Personeelspeiling
Levert gegevens op met betrekking tot:
 alle vijf organisatiegebieden
 alle organisatie-subgebieden behalve management van middelen/geld
Leerlingpeiling
Levert gegevens op met betrekking tot:
 voornamelijk het organisatiegebied management van processen.
 het organisatie-subgebied management van middelen/materiaal en diensten
 het organisatie-subgebied management van medewerkers/investeren (indirect)
Ouderpeiling
Levert gegevens op met betrekking tot:
 alle vijf organisatiegebieden
 alle organisatie-subgebieden van leiderschap en management van processen
Conclusies

De Personeelspeiling levert vooral gegevens op over de kwaliteit van de
zogenaamde mens-as:
o Leiderschap; verrichten
o Management van medewerkers; organiseren, investeren en
respecteren
o Resultaten voor medewerkers; tevredenheid

De Leerling- en de Ouderpeiling leveren vooral gegevens op over de kwaliteit
van de ondernemers-as:
o Leiderschap; richten
o Beleid en Strategie; oriënteren, creëren en implementeren
o Management van processen, identificeren en ontwerpen, invoeren en
beheersen, doorlichten en verbeteren
o Resultaten voor klanten en leveranciers, tevredenheid
Pagina 2 van 6
Scholen met Succes
3 in 1 Rapportage
Indicaties voor kwaliteitszorg
Gebieden 1 tot en met 5 worden de organisatiegebieden genoemd.
De nummers 6,7,8 en 9 geven de resultaatgebieden aan.
De Personeelspeiling geeft informatie over resultaatgebied 7.
De Ouder- en Leerlingpeiling geven informatie over resultaatgebied 6.
Pagina 3 van 6
Scholen met Succes
3 in 1 Rapportage
Indicaties voor kwaliteitszorg
Legenda
(Fictief voorbeeld)
10
Contact met de school
88 / 12
11
Betrokkenheid
67 / 31
12
Imago
94 / 5
De tevredenheidspercentages maken de verhouding tussen het percentage
tevreden en ontevreden respondenten zichtbaar door middel van een kleurcode.
In de voorbeeldtabel hierboven ziet u per vraagrubriek twee getallen en een kleur.
Het getal voor de schuine streep is het percentage tevreden respondenten. Dit zijn
respondenten die op de vragenlijst ‘tevreden’ of ‘erg tevreden’ hebben ingevuld.
Het getal achter de schuine streep is het percentage ontevreden respondenten. Dit
zijn respondenten die hebben aangegeven ‘ontevreden’ of ‘erg ontevreden’ te zijn.
De kleur geeft de verhouding tussen beide getallen aan en wordt toegekend aan
de hand van een verhoudingsgetal.
Dit getal wordt als volgt berekend:
% tevreden respondenten_________ ___
x 100 = verhoudingsgetal
(% tevreden respondenten + % ontevreden respondenten)
De verhoudingsgetallen zijn verdeeld in vier categorieën met de volgende waardes:
PTP
Lager dan 65:
Van 65 t/m 74:
LTP
Lager dan 70:
Van 70 t/m 79:
OTP
Lager dan 75:
Van 75 t/m 84:
Van 75 t/m 89:
Van 80 t/m 94:
Van 85 t/m 94:
Van 90 t/m 100:
Van 95 t/m 100:
Van 95 t/m 100:
Voorbeelden:
 Is het verhoudingsgetal 85 of hoger, dan zijn de respondenten relatief
tevreden. Dit veld krijgt een groen accent.
 Is het getal lager dan 65 dan zijn de respondenten relatief erg ontevreden. Dit
veld krijgt een rood accent.
Pagina 4 van 6
Scholen met Succes
3 in 1 Rapportage
Indicaties voor kwaliteitszorg
Vervolg Legenda
De rapportage is gebaseerd op onderstaande gegevens uit de peilingen.
De getallen in de grijze vlakken zijn de vraagnummers, indien er geen getal in het grijze vlak
staat is de gehele rubriek van vragen gebruikt voor de berekening.
Leiderschap
Identificeren/ontwerpen
Invoeren + beheersen
Doorlichten/verbeteren
Management
van
processen
Geld
Kennis + technologie
Materiaal + diensten
Management
van
middelen
organiseren
investeren
respecteren
Tevreden over
Managemen
t van
medewerkers
oriënteren
creëren
implementeren
INK deelgebieden
Strategie +
Beleid
richten
inrichten
verrichten
Rubrieknummer vragenlijst
INK organisatiegebieden
1
2
3
4
5
Personeelspeiling
1
2
3
8
9
10
11
12
Schoolgebouw
Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Leerstofaanbod +
leermiddelen
Werkklimaat
Primaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire
arbeidsvoorwaarden
Loopbaanmanagement
Interne communicatie
Externe communicatie
Management
Organisatie
1
2
3
4
De lessen en vakken
De groep
De juf of meester
De school
4
5
6
7
35/36/37
82/83/84/85
33/34
77/78/79/8/81
Leerlingpeiling
Plus vraag 53
45 tm 52
Ouderpeiling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Schoolgebouw
Omgeving van de school
Begeleiding
Sfeer
Kennisontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Schooltijden
Schoolregels, rust en orde
De leerkracht
Contact met de school
Betrokkenheid
Imago
Pagina 5 van 6
14
48
45
11/12/13
46/47
Scholen met Succes
3 in 1 Rapportage
Indicaties voor kwaliteitszorg
Format 1.5 -010409
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards