Het gehoor - Nldata.nl

advertisement
Inscholing
27 oktober 2010
- Slechthorendheid
- Spraak- /taalstoornissen
- Logopedie op De Voorde
Slechthorendheid
- Hoe ziet het oor eruit?
- Wat is geluid?
- Gehoorverlies
- Geluidsfragmenten
- Gevolgen van slechthorendheid.
- Wat kan je als leerkracht doen?
Hoe ziet het oor eruit?
Wat is geluid?
-Elke trilling van de lucht die voor de oren
waarneembaar is, noemen we geluid.
-Geluid wordt bepaald door de frequentie; het
aantal keren dat een golfvorm wordt herhaald.
-Geluid wordt gemeten in Hertz (Hz). De spraak
bevindt zich tussen de 250 Hz en 8000 Hz.
-De snelheid waarmee geluid zich voorplant is
330 m/sec.
Gehoorverlies
- geleidingsverlies: er is sprake van
een afwijking van het middenoor
-perceptief verlies: er is sprake van
een afwijking in het binnenoor
- gemengd verlies: gelijktijdig een
geleidings- en perceptief verlies
Audiogram met spraakklanken
Toonaudiogram
Spraakaudiogram
Geluidsfragment
“verstaan in een klaslokaal”
Gevolgen van
slechthorendheid
Geluidsfragmenten uit de
praktijk
boer
buur
bier
roos
reus
rees
bos
bes
bas
lap
lak
lat
las
laf
lag
Wat kan je als leerkracht
doen?
- zorg ervoor dat het kind recht voor je zit in
de klas; zorg voor goede lichtinval
- zorg ervoor dat het kind je mondbeeld kan
zien;
- zorg ervoor dat je op de juiste manier gebruik
maakt van de apparatuur;
- zorg voor visuele ondersteuning: NmG,
afbeeldingen, video.
- controleren of het kind je begrepen heeft.
Apparatuur
- Het kind draagt een ontvanger, zgn.
‘schoentje’.
- De leerkracht/assistent/logopedist
draagt een zender.
- Zorg dat er gesynchroniseerd is met de
ontvanger
Logopedische stoornissen
Wat zijn jullie deze afgelopen twee
weken op school /in de klas tegen
gekomen waarvan jullie denken dat het
logopedisch is?
Logopedische stoornissen
op De Voorde
1. Communicatieve beperkingen t.g.v.
spraak - /taalproblemen
2. Communicatieve problemen t.g.v. een
contactstoornis (ASS e.d.)
Verschil tussen spraak en
taal
Spraak: herkennen en uitspreken van klanken
Taal:
- begrijpen en produceren
- woorden en zinnen
- pragmatiek
Verschil stoornis / achterstand
Communicatieve problemen tgv
spraak- /taal problemen
1a. Articulatiestoornis
Mogelijke oorzaken: afwijking aan de spraakorganen/
neurologisch probleem/ slechthorendheid.
Hoe uit zich dit?
Schisis (lip –en/of kaak –en /of gehemelte spleet)
Fonologische problemen (klankverwisseling of
weglating bijv. sok -> kok, schaap -> saap)
Fonetische problemen (klanken verkeerd uitspreken
bijv. slissen)
Dyspraxie (de aansturing van de mondspieren
verloopt niet goed)
1b. Problemen t.a.v. taal
Mogelijke oorzaken; ontwikkelingsachterstand,
tweetaligheid, contactstoornis zoals ASS, onbekende
oorzaak
Hoe uit zich dit?
- Zwakke auditieve vaardigheden (geheugen,
discriminatie, synthese en analyse)
- Grammaticale problemen (slechte zinsbouw)
- Lexicaal semantische problemen (kleine
woordenschat, woordvindingsproblemen, zwakke
verhaalopbouw en taaldenkrelaties zoals oorzaak –
gevolg)
- Taalgebruik (o.a. rekening houden met de voorkennis
van de luisteraar, wederkerigheid in een gesprek)
Communicatieve redzaamheid
Communicatieve problemen t.g.v. een
contactstoornis (ASS)
Bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum
zien we dat:
- de taalontwikkeling vaak vertraagd op gang komt
- er met name problemen zijn met de pragmatiek van
taal
- ze de taal heel letterlijk nemen
- ze taal weinig communicatief gebruiken
- de taalverwerking traag is
- realiteit en fantasie soms in elkaar overvloeien
Logopedie op De Voorde
- Tests en interpretatie
- Behandeling
- Handelingsplan
Verschillende logopedische
tests
Onderbouw:
- Reynell (taalbegrip)
- Schlichting (woordenschat en zinsbouw)
- Articulatietest
Midden – en bovenbouw;
- TVK
- TAK
- TAK bovenbouw
- Peabody
- Articulatietest
Testoverzicht 1
Logopedische behandeling op
De Voorde
- Onderbouw: taalgroepjes m.b.v. Puk en Ko en
individuele behandelingen (nadruk ligt op het
stimuleren en ontwikkelen van spraak en taal)
- Middenbouw: groepslogopedie met thema’s uit
Taal op Maat en individuele behandelingen
(onderhouden en ontwikkelen van spraak en
taal)
- Bovenbouw: groepslogopedie en incidenteel
individuele behandeling (bevorderen van de
communicatieve redzaamheid)
Handelingsplan
Communicatieve redzaamheid:
- taalbegrip
- uitdrukkingsvaardigheid
- communicatieve wederkerigheid
- communicatieve weerbaarheid
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards