Vaak staan logopedische en kinderfysiotherapeutische problemen

advertisement
Vaak staan logopedische en
kinderfysiotherapeutische problemen niet op
zichzelf.
Wat doet de logopediste.
Na doorverwijzing wordt een uitgebreide
anamnese afgenomen, er vindt een onderzoek
plaats naar o.m. articulatie, taal en
mondmotoriek, afhankelijk van de hulpvraag.
De logopedische diagnose wordt gesteld en
vervolgens worden behandeldoelen opgesteld,
waarna de behandeling begint.
Afhankelijk van de ernst en de aard van de
klacht kan een behandeling enkele weken tot
ongeveer één jaar duren.
Regelmatig gaan motorische problemen
gepaard met problemen in de spraak/taalontwikkeling. Deze kinderen hebben
moeite met het vertellen, het vinden van goede
woorden, het vormen van een goede zin en het
gebruiken van innerlijke spraak. Bij het ene kind
kunnen de motorische problemen meer op de
voorgrond staan en bij een ander kind meer de
spraak-/taalontwikkeling. Soms ontstaan
hierdoor ook gedragsproblemen.
Door de logopedische- en de
kinderfysiotherapeutische behandeling te
combineren, kan sneller een diagnose gesteld
worden en is het effect van de behandeling
vaak beter en sneller zichtbaar.
Wat doet de kinderfysiotherapeute.
Om zo goed mogelijk
in te spelen op de
klacht, onderhoudt
de logopediste
contacten met
verwijzers, andere
disciplines en met scholen hoe de benadering
op school en de logopedische therapie het best
op elkaar kunnen aansluiten. Samenwerking
met anderen is van belang.
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen
kinderen hun zintuigen en motoriek en groeien
ze tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is
er sprake van een vertraagde of afwijkende
ontwikkeling. Als het kind bij een
kinderfysiotherapeut komt, zal dit vaak zijn naar
aanleiding van (dreigende) problemen in de
harmonische ontwikkeling. Het kind wordt
geobserveerd en er wordt diagnostisch
onderzoek gedaan.
Afhankelijk van de resultaten stelt de
kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De
behandeling is er op gericht de motorische
ontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling van
het kind te stimuleren. Er wordt gebruik
gemaakt van kindgericht oefenmateriaal, om
het plezier in bewegen te vergroten en
specifieke functies uit te lokken.
Wat doen we samen?
Combinatiebehandeling
Er worden steeds vaker kinderen voor een
combinatiebehandeling aangemeld. Die zien wij
individueel maar ook, bij voorkeur eens per
maand, samen. Omdat we al langer
samenwerken, zijn we goed op elkaar
ingespeeld. Natuurlijk hebben wij regelmatig
contact over de kinderen en overleggen we
over de voortgang van de behandeling van
alle kinderen.
Logopediepraktijk Kralingen
Wanneer blijkt dat een kind met bijvoorbeeld
een zwakke mondmotoriek die hierdoor
onvoldoende articuleert, ook problemen heeft
met de grove- en/of fijne motoriek, kan de
kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden aan
de totale behandeling. Dit leidt tot snellere
resultaten.
Kinderfysiotherapie- en Fysiotherapie
Praktijk Van Schaik-Dijcks
Gezondheidscentrum Levinas
Noordeinde 97 e
3061 EM Rotterdam
010-4522571
www.logopedie-kralingen.nl
Van de Leckestraat 19
3061 PA Rotterdam
010-7952988
06-14744817
www.fysio.vanschaik-dijcks.nl
Zorgvuldige afstemming resulteert in meer
zekerheid over de diagnostiek en behandeling,
zodat optimaal resultaat behaald kan worden.
U bent bij ons aan het juiste adres!
Logopedie /
Kinderfysiotherapie
Bij kinderen met spraaktaalproblemen
in Rotterdam-Kralingen
Download