Vaak staan logopedische en kinderfysiotherapeutische problemen

advertisement
Vaak staan logopedische en kinderfysiotherapeutische problemen niet op zichzelf. Regelmatig gaan motorische problemen gepaard met problemen in de spraak‐
/taalontwikkeling. Deze kinderen hebben moeite met het vertellen, het vinden van goede woorden, het vormen van een goede zin en het gebruiken van innerlijke spraak. Bij het ene kind kunnen de motorische problemen meer op de voorgrond staan en bij een ander kind meer de spraak‐/taalontwikkeling. Soms ontstaan hierdoor ook gedragsproblemen. Door de logopedische‐ en de kinderfysiotherapeutische behandeling te combineren, kan sneller een diagnose gesteld worden en is het effect van de behandeling vaak beter en sneller zichtbaar. Wat doet de logopediste. Na doorverwijzing wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, er vindt een onderzoek plaats naar o.m. articulatie, taal en mondmotoriek, afhankelijk van de hulpvraag. De logopedische diagnose wordt gesteld en vervolgens worden behandeldoelen opgesteld, waarna de behandeling begint. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klacht kan een behandeling enkele weken tot ongeveer één jaar duren. Om zo goed mogelijk in te spelen op de klacht, onderhoudt de logopediste contacten met verwijzers, andere disciplines en met scholen hoe de benadering op school en de logopedische therapie het best op elkaar kunnen aansluiten. Samenwerking met anderen is van belang. Wat doet de kinderfysiotherapeute. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en groeien ze tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Als het kind bij een kinderfysiotherapeut komt, zal dit vaak zijn naar aanleiding van (dreigende) problemen in de harmonische ontwikkeling. Het kind wordt geobserveerd en er wordt diagnostisch onderzoek gedaan. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht oefenmateriaal, om het plezier in bewegen te vergroten en specifieke functies uit te lokken. Wat doen we samen? Omdat we naast elkaar gevestigd zijn, in de toekomst samen in het Gezondheidscentrum Levinas zullen werken, zijn de lijnen voor contact kort, worden steeds vaker kinderen voor een combinatiebehandeling aangemeld en raken we steeds meer op elkaar ingesteld. Wanneer blijkt dat een kind met bijvoorbeeld een zwakke mondmotoriek die hierdoor onvoldoende articuleert, ook problemen heeft met de grove‐ en/of fijne motoriek, kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden aan de totale behandeling. Dit leidt tot snellere resultaten. Over de ingebrachte kinderen is regelmatig overleg over de voortgang van de behandeling. Zorgvuldige afstemming resulteert in meer zekerheid over de diagnostiek en behandeling, zodat optimaal resultaat behaald kan worden. Logopediepraktijk Kralingen Van de Leckestraat 21 3061 PA Rotterdam 010‐4522571 www.logopedie‐kralingen.nl Kinderfysiotherapie‐ en Fysiotherapie Praktijk Van Schaik‐Dijcks Van de Leckestraat 19 3061 PA Rotterdam 010‐7952988 06‐14744817 www.fysio.vanschaik‐dijcks.nl U bent bij ons aan het juiste adres! Combinatiebehandeling Logopedie / Kinderfysiotherapie Bij kinderen met spraak‐ taalproblemen in Rotterdam‐Kralingen 
Download