De kinderfysiotherapeut - Brouwer

advertisement
De Kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van
nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan
daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of
afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan
zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of
door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend
functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het
kind.
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de
kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De
kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en
ouders een behandelplan op. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere
behandelaars.
De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op
speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische
vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de
behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.
Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met
de ouders, die - zeker als het om zeer jonge kinderen gaat - een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van hun kind.
De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of hijzelf de beste
behandeling kan geven. Zo zal hij een kind met een knieblessure bijvoorbeeld
kunnen doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut, of een kind met
incontinentieproblemen naar de bekkenfysiotherapeut.
Voor meer informatie en behandeling
kunt u terecht bij:
Loes ten Buuren,
kinderfysiotherapeute io
Brouwer-Swinkels CS,
Download