nazorg-poli neonatale intensive care unit

advertisement
intensive c are unit
na zorg-poli neonat ale inleiding
Door vroeggeboorte en/of problemen voorafgaand aan, of rondom de
bevalling, verbleef uw kind op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU)
van ons ziekenhuis. De start van uw kind zal daardoor vast anders zijn
verlopen dan u had verwacht.
Landelijk is afgesproken om kinderen, die een moeilijke start hebben
gehad en opgenomen zijn geweest op een NICU, te volgen gedurende
in ieder geval hun eerste twee levensjaren. Daarbij wordt gekeken
naar de lichamelijke, mentale en motorische ontwikkeling. Eventuele
problemen kunnen op die manier vroegtijdig worden gesignaleerd,
waarna zonodig hulp kan worden geboden. Dit wordt in ons ziekenhuis
uitgevoerd door de afdeling neonatologie, in nauwe samenwerking met
de kinderfysiotherapie, kinderneurologie en medische psychologie,
kortweg de nazorg-poli genoemd.
voor wie?
De nazorg-poli is bedoeld voor kinderen die:
•geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht minder dan 1500 gram;
•minimaal 24 uur beademd zijn geweest en/of behandeld zijn met surfactant, ongeacht de zwangerschapsduur.
•op tijd zijn geboren, maar die rondom de geboorte ernstig
zuurstofgebrek (asfyxie) hebben gehad.
door wie?
Op de nazorg-poli wordt multidisciplinair gewerkt.
De volgende specialisten zijn direct betrokken:
•neonatologen
•kinderfysiotherapeuten
•kinderpsychologen
•indien nodig: kinderneurologen
Andere specialisten, zoals kinderrevalidatieartsen, audiologen en logopedisten worden ingeschakeld indien tijdens het bezoek op de nazorg-poli hiertoe aanleiding is.
Daarnaast lopen er verschillende wetenschappelijke studies vanuit de afdeling neonatologie, waaraan uw kind mogelijk deelneemt.
wat gebeur t er precies?
Samen met uw kind komt u een aantal malen op de nazorg-poli ter
controle van de algehele gezondheid en ontwikkeling. In het schema
hierna ziet u wat er op ieder tijdstip gebeurt.
2
afspraken
Een datum voor de eerste afspraak op de nazorg-poli wordt geregeld
bij ontslag van uw kind van de NICU. De vervolgafspraken worden
steeds bij de balie van de nazorg-poli gemaakt. Deze afspraken vinden
in principe altijd op een dinsdag plaats. Voor de afspraak met de
psycholoog, wanneer uw kind 2 jaar is, wordt een aparte afspraak
gemaakt, voor zover mogelijk op hetzelfde dagdeel als de afspraak bij
de arts.
Indien u de afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dringend om
deze tijdig af te bellen.
- Afspraken bij de arts en kinderfysiotherapeut: (020) 444 1130
- Afspraken bij de kinderpsycholoog: (020) 444 0861 (medische
psychologie)
- Afspraken bij de onderzoeksverpleegkundige: (020) 444 2411
Wij stellen het op prijs als u bovengenoemde nummers eveneens
gebruikt om eventuele wijzigingen van uw adres, telefoonnummer
of verzekering aan ons door te geven. Dit kan ook via het volgende
emailadres: [email protected]
3
Nazorgschema
Gecorrigeerde Door wie gezien Onderzoek
leeftijd
Duur
0 maandenArts
A terme datum
- Anamnese: groei, voeding,
manier van bewegen
- Algemeen lichamelijk onderzoek
- Ontwikkelingsneurologisch
onderzoek
- Ontwikkelingsscreening
- Gehoorscreening afhankelijk of
eerdere screening gelukt is
30 min
Kinderfysiotherapeut
- Beoordeling motoriek en
motorische ontwikkeling
20 min
Eventueel:
Onderzoeksverpleegkundige
- Vragen en onderzoek afhankelijk Max
van de studie waaraan uw kind
45 min
deelneemt
Arts
- Anamnese: groei, voeding,
manier van bewegen
- Algemeen lichamelijk onderzoek
- Ontwikkelingsneurologisch
onderzoek
- Ontwikkelingsscreening
30 min
Kinderfysiotherapeut
- Beoordeling motoriek en
motorische ontwikkeling
20 min
Eventueel:
Onderzoeksverpleegkundige
- Vragen en onderzoek afhankelijk Max
van de studie waaraan uw kind
45 min
deelneemt
Arts
- Anamnese: groei, voeding,
manier van bewegen en
beginnend spel
- Algemeen lichamelijk onderzoek
- Ontwikkelingsneurologisch
onderzoek
- Ontwikkelingsscreening
30 min
Kinderfysiotherapeut
- Beoordeling motoriek en
motorische ontwikkeling
20 min
Eventueel:
Onderzoeksverpleegkundige
- Vragen en onderzoek afhankelijk Max
van de studie waaraan uw kind
45 min
deelneemt
3 maanden
6 maanden
4
Gecorrigeerde Door wie gezien Onderzoek
leeftijd
Duur
1 jaar
2 jaar
Arts
- Anamnese: groei, voeding,
manier van bewegen en
beginnend spel
- Algemeen lichamelijk onderzoek
- Ontwikkelingsneurologisch
onderzoek
- Ontwikkelingsscreening
30 min
Kinderfysiotherapeut
- Beoordeling motoriek en
motorische ontwikkeling
20 min
Eventueel:
Onderzoeksverpleegkundige
- Vragen en onderzoek afhankelijk Max
van de studie waaraan uw kind
45 min
deelneemt
Arts
- Anamnese: groei, voeding en
inventarisatie verdere hulp
- Algemeen lichamelijk onderzoek
- Ontwikkelingsneurologisch
onderzoek
- Ontwikkelingsscreening
30 min
Kinderfysiotherapeut
- Beoordeling motoriek en
motorische ontwikkeling
20 min
Kinderpsycholoog - Ontwikkelingsonderzoek
(spelenderwijs ontwikkeling in
kaart brengen, bijvoorbeeld
door het maken van puzzels,
tekeningetjes of bouwen van
een toren. Ook worden de
motorische vaardigheden
bekeken.)
Eventueel:
Onderzoeksverpleegkundige
60-90
min
- Vragen en onderzoek afhankelijk Max
van de studie waaraan uw kind
45 min
deelneemt
5
rappor tage en registratie
Na uw laatste bezoek op de nazorg-poli maken de arts (mede namens
de kinderfysiotherapeut) en de kinderpsycholoog beiden een schriftelijk
verslag van de bevindingen.
Het verslag van de arts wordt verstuurd naar:
•uw huisarts
•de kinderarts waar uw kind eventueel nog onder controle is
•eventueel andere behandelende specialisten die bij uw kind betrokken zijn.
Het verslag van de kinderpsycholoog wordt verstuurd naar:
•ouders
•behandelend neonatoloog
en met uw toestemming naar:
•huisarts
•algemeen kinderarts waar uw kind eventueel nog onder controle is
•eventueel andere behandelende specialisten die bij uw kind betrokken zijn.
De Stichting Perinatale Registratie Nederland verzamelt landelijk
gegevens met betrekking tot zwangerschap, geboorte, groei en
ontwikkeling van kinderen die opgenomen zijn geweest op een NICU
in Nederland. Dit heeft als doel de kwaliteit van de zorg voor
pasgeborenen te verbeteren. Alle Nederlandse NICU-centra zijn verplicht
deze gegevens aan te leveren. Deze gegevens worden anoniem
verwerkt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan horen wij dit graag.
6
door ver wijzing
Het kan zijn dat er bij de onderzoeken op de nazorg-poli specifieke problemen bij uw kind naar voren komen, zoals een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. In dat geval zal (in multidisciplinair overleg) besproken worden of, en zo ja welke, aanvullende
zorg uw kind nodig heeft. Verwijzing (zowel intern als extern) vindt
plaats op indicatie en altijd in overleg met u als ouder.
vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen via email: [email protected]
7
303203
VU medisch centrum©
september 2011
www.VUmc.nl
8
Download