Onderwijs op een andere locatie Carolien de Bruin

advertisement
Onderwijs op een andere locatie
Carolien de Bruin, juridisch adviseur
Datum: 20 april 2017
Brief van 18 november 2015
4 situaties mogelijk:
1. Lichamelijke of psychische redenen
Gebruik maken van ziekte voor gedeeltelijk
geregeld schoolbezoek. Afstandsonderwijs mogelijk
2. Sportieve en culturele talenten
3. Tijdelijk verblijf in het buitenland
4. Thuisonderwijs onder strikte voorwaarden
Vertaling brief naar wet
Rijksmiddelen onderwijs naar niet bekostigde
instelling
Sportieve en culturele talenten
Langdurig verblijf buitenland
Thuisonderwijs
Lichamelijke of psychische redenen
Mogelijk maken dat er afgeweken kan worden van
onderwijstijd en onderwijs op een andere plek
Aanpassing Wpo en Wvo afwijking onderwijstijd
op verzoek bevoegd gezag aan inspectie
Bekostigd onderwijs volgen die geen onderdeel is
van bekostigingsstelsel. Alleen in uitzonderlijke
gevallen waar geen passend onderwijs is. Kwaliteit
gelijk aan B3 scholen
1. Rijksmiddelen onderwijs naar niet
bekostigde instelling
Passend onderwijs ontbreekt bij opgesteld OPP
Wel mogelijk via particulier onderwijs
Middelen worden overgeheveld
Bevoegd gezag vraagt in overeenstemming met het
swv, ontheffing aan bij de Minister voor de
bestedingsverplichting.
Voor ten hoogste 1 schooljaar
Sportieve en culturele talenten
Geldt voor PO
Sport – status NOC-NSF
Dans - Damu
Cultuur - ontheffing kinderarbeid
School en ouders maken maatwerkafspraken
Onderwijs mag op een andere locatie
2. Sportieve en culturele talenten(alleen
wpo)
Onderwijs in beginsel in schoolgebouw
Bij talent kan thuis of op locatie plaatsvinden
Omschrijving van sportief en cultureel talent in de
wet
Alleen mogelijk als naar oordeel van bevoegd gezag
de ontwikkeling van de leerling dit toelaat
Er moet overeenstemming zijn tussen bevoegd
gezag en ouders over alternatieve invulling
Verblijf buitenland
Periode van maximaal 6 maanden in PO en VO
School en ouders maken afspraken over
onderwijsprogramma en voortgang
Lpa kan gevraagd worden om vrijstelling, borgt het
recht op onderwijs en veiligheid
3. Langdurig verblijf buitenland
Extra artikel in artikel 11 Lpw
Eenmaal in PO en eenmaal in VO voor een
periode van maximaal 6 maanden
8 weken voorafgaand aan het verblijf in het
buitenland moet er overeenstemming zijn
bereikt tussen bevoegd gezag en ouders
over de invulling onderwijsprogramma
Hoofd geeft hiervan kennis aan de
gemeente
Thuisonderwijs
Afschaffing artikel 5 onder b Lpw
Onder strenge voorwaarden thuisonderwijs
mogelijk.
Ouders mogen bezwaar hebben tegen
levensbeschouwelijke, pedagogische of
onderwijskundige visie
Inspectie houdt toezicht. Lpa geeft
toestemming.
Ouders dienen verzoek in bij lpa met plan
Inspectie beoordeelt plan (middels
onderwijsplan en huisbezoek)
Naast oordeel inspectie, oordeel lpa breder
aspect, ook veiligheid
Voorwaarden:
Minimaal hbo niveau
Pedagogisch didactische kwaliteit
Bevoegd docent VO inschakelen
Burgerschapsvorming
Jaarlijks toets afleggen
Maximaal 6 kinderen
In Nederland
Inspectie risicogericht
Vertaling naar de wet
4. Thuisonderwijs
Artikel 5 b vervalt
Bij een aantal paragrafen wordt de term
schoolonderwijs toegevoegd
Inschrijving thuisonderwijs nieuwe
paragraaf in Lpw
Inschrijving eerst voorlopig, melding bij B&W met
overlegging van:
- onderwijsplan (verklaring inspectie)
- persoonlijke gegevens
- gewenste datum van inschrijving
- vermelding locatie in Nederland
B&W vraagt advies aan inspectie en volgt het advies
van de inspectie
Sprake van thuisonderwijs dan definitieve inschrijving
Voorlopige of definitieve inschrijving vervalt als er niet
langer sprake is van thuisonderwijs en is dan voor een
periode van 12 maanden niet meer mogelijk
Onderwijsplan wordt jaarlijks opgesteld en
ingediend bij de inspectie.
Artikel 15c lid 2 omschrijft wat het plan dient te
omvatten
- Hoe wordt voldaan aan de voorwaarden
- Vorderingen in kennis en vaardigheden
voorafgaande jaar
- Gegevens van de thuisonderwijzers
- Locatie
- Data van onderbrekingen
Vervolgonderwijsplan moet ten minste 8 weken
voorafgaand worden ingediend.
Artikel 15d betreft de inhoud van het thuisonderwijs
Artikel 15e eisen thuisonderwijzer
Artikel 15f geregeld volgen (verplichting geldt
voor ouders en verzorgers en jongere vanaf 12)
Artikel 15g onderbrekingen
Van geregeld volgen is er sprake indien het
onderwijsplan wordt gevolgd.
Onvoorziene omstandigheden niet langer dan 8
weken duren (ziekte, thuisonderwijzer tijdelijk
verhinderd etc.) worden niet gemeld
Ook verblijf in buitenland mogelijk
Ongeschiktheid langer dan 8 weken dan melding
aan de inspectie incl. verklaring arts.
Artikel 15h Opname register
Wijziging wet op het onderwijstoezicht
Inspectie stuurt een verklaring na eerste ontvangst
onderwijsplan
Na ontvangst adviesvraag B&W stelt inspectie zsm
advies op
Onderzoek onderwijsplan
Locatie bezoeken (geen toegang dan geen positief
advies)
Jaarlijks inspectie thuisonderwijs, eens per 4 jaar
locatie bezoek
Inspectierapporten zijn niet openbaar
Wijziging artikel 27 Lpw
Opleggen bestuurlijke boete aan
ouders/verzorgers door de Minister
Ten hoogste € 1000 per overtreding:
- Niet tijdig voldoen aan verplichtingen 15c lid
3 en 4 en 15g lid 4
- Onjuiste of onvolledige inlichtingen
verstrekken
Vragen???
Download