Bureau NBD, Postbus 222 , 2290 AE Wateringen T: 06

advertisement
Bureau NBD, Postbus 222 ,
2290 AE Wateringen
T: 06-39452989
E: administratie@nbdk.
BUMA OVEREENKOMST 2014
1. DE ONDERGETEKENDEN:
Mevr. W. van Os, handelend namens de Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars,
gevestigd te Wateringen,
verder te noemen de NBDK,
en
Mevr./mijnheer:
adres:
postcode en plaats:
ten deze handelend als eigenaar/bevoegd bestuurder van de school:
(volledige officiële naam van de school of rechtspersoon),
Gevestigd te
adres:
postcode en plaats:
tel.:
mobiel:
e-mail adres:
Kvk nr.:
verder te noemen: de
Paraaf:
contractant
Paraaf:
in aanmerking nemend dat de contractant muziek ten gehore brengt, waarop de BUMA gerechtigd is
auteursrechten te heffen en dat de NBDK met de BUMA ter zake afspraken ten behoeve van haar
leden / begunstigers heeft gemaakt, verklaren de navolgende overeenkomst te hebben gesloten.
ARTIKEL 1
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van één jaar, aanvangende op 1 januari 2014 en
eindigend op 31 december 2014. Daarna wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens
één jaar, tenzij zij door één der partijen, met inachtneming van een termijn van tenminste twee
maanden, schriftelijk bij aangetekend schrijven wordt opgezegd.
ARTIKEL 2
De NBDK is met de BUMA ten behoeve van de ballet-/dansscholen, die zich door tussenkomst van de
NBDK als deelnemer aan die centrale regeling hebben aangemeld, een centrale regeling
overeengekomen ter zake van de volgens de Auteurswet 1912 voor het muziekgebruik in balletscholen
verschuldigde vergoeding. Ingevolge die overeenkomst zal de NBDK de vergoeding aan de BUMA
afdragen en zal de BUMA de deelnemers niet rechtstreeks aanslaan. De onderhavige overeenkomst is
in alle opzichten subsidiair aan die overeenkomst tussen de NBDK en de BUMA. Contractant kent de
op het moment van het ondertekenen van deze overeenkomst tussen de NBDK en de BUMA
overeengekomen bedragen en verplicht zich hierbij jegens de NBDK de tussen de NBDK en de
BUMA overeengekomen of nader overeen te komen vergoeding vanwege zijn muziekgebruik tijdig
aan de NBDK te zullen betalen.
De vergoeding voor een kalenderjaar wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen per 31
december van het voorafgaande kalenderjaar.
ARTIKEL 3
Onder een dansexploitatie wordt verstaan: een instituut en/of school waar door één of meer
dansdocenten onderricht wordt gegeven in de danskunst aan groepen leerlingen in een zaal en/of
accommodatie.
ARTIKEL 4
Onder deze regeling vallen ook de leerlingen-uitvoeringen die de contractant voor eigen rekening en
verantwoording geeft of laat geven in of buiten de eigen dansaccommodatie.
ARTIKEL 5
De contractant zal aan de voet van deze overeenkomst aangeven het aantal leerlingen waarop deze
overeenkomst betrekking heeft. Indien dit niet is vermeld zal er van worden uit gegaan dat de
dansexploitatie meer dan 750 leerlingen telt. Tenzij de contractant tenminste twee maanden voor het
verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de penningmeester van de
NBDK opgave doet van een gewijzigd aantal leerlingen, voor zover dit leidt tot een andere categorieindeling, zal voor het volgende kalenderjaar de voor het voorafgaande kalenderjaar opgegeven
categorie gelden. Wanneer contractant opgeeft dat het aantal leerlingen geringer is dan 750, kan de
NBDK van de contractant verlangen dat hij de juistheid van het opgegeven aantal aantoont door
middel van een op zijn kosten te verstrekken verklaring van een register accountant.
ARTIKEL 6
De contractant zal de NBDK de schade, die zij mocht lijden wegens onjuiste of ontijdige opgave als
bedoeld in artikel 5 volledig vergoeden.
ARTIKEL 7
De contractant zal telkenjare vóór 28 februari van het jaar, waarop de jaarbijdrage betrekking heeft, de
verschuldigde bijdrage conform deze overeenkomst aan de NBDK voldoen. De betalingsverplichting
voor opvolgende kalenderjaren vervalt slechts indien deze overeenkomst tijdig conform het bepaalde
in artikel 1 is opgezegd.
Paraaf:
Paraaf:
ARTIKEL 8
Indien de contractant enige bepaling van deze overeenkomst ondanks aanmaning bij aangetekend
schrijven, niet naleeft, is de NBDK gerechtigd:
a. deze overeenkomst (resp. verlengde overeenkomst) zonder rechterlijke tussenkomst en met
onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren;
b. van de contractant schadevergoeding te vorderen vanwege de wanprestatie door de NBDK geleden;
c. van de contractant nakoming te vorderen van zijn verplichtingen eventueel in combinatie met de
maatregel onder a.
ARTIKEL 9
De contractant verplicht zich tot betaling aan de NBDK van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, welke voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de verplichtingen uit deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Zaandam.
Datum: .......................................................................................................
de NBDK,
de contractant,
Aantal leerling is . . . . . . . . . . . . (peildatum december 2013)
t.b.v. indeling in categorie voor betaling Buma-bijdrage 2014
aantal leerlingen per balletschool
vergoeding muziek-auteursrechten (incl.
21% BTW) 2014
1 – 50
€ 102,00
51 – 100
€ 137,00
101 – 250
€ 211,00
251 – 500
€ 323,00
501 – 750
€ 473,00
751 of meer
€ 660,00
Bureau NBD, Postbus 222 , 2290 AE Wateringen
T: 06-39452989
E: [email protected]
KvK: 40531324
Paraaf:
Paraaf:
Postbank: 429049
Download