Algemene voorwaarden van Variëtéma

advertisement
Algemene voorwaarden, opgemaakt op 17-09-2009
Contractant 1 = Goochelaar Jordi Jansen
Contractant 2 = Klant; privé- dan wel rechtspersoon
1. Jordi zal op het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen gereed zijn voor het optreden.
2. Jordi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
3. In geval van niet-voorziende omstandigheden dienen de contractanten elkaar zo spoedig mogelijk op de
hoogte te stellen.
4. Contractant 2 verklaart bekend te zijn met de prestaties van Jordi.
5. Wanneer Jordi, door overmacht, bijvoorbeeld ziekte, de overeenkomst niet kan nakomen, heeft hij het recht tot
annuleren.
6. Jordi zal bij annulering naar vermogen alles in het werk stellen een gelijkwaardig programma of optreden aan
contractant 2 aan te bieden.
7. Indien Contractant 2 de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht is , dient hij dit bij
aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Jordi. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de
wet, heeft Jordi bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk
percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten
zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8. Diefstal tijdens de uitvoering is voor rekening van contractant 2.
9. Iedere schade, aangebracht aan apparatuur, instrumenten, materiaal enz. van Jordi zowel eigendom als
gehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door contractant 2 vergoed.
10. Alle door Jordi verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software of foto’s zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door contractant 2 en mogen niet
door hem zonder voorafgaande toestemming van Jordi worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
11. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt op de dag van het optreden
overhandigd aan de contactpersoon of per post opgestuurd.
Naam: J.E.Jansen
Adres: van Oldenbarneveltstraat 121
3882CC Putten
Tel
Email
: 0622761980
: [email protected]
[email protected]
Website: www.magicforkids.nl
www.visualcardmagic.nl
www.mentalmagic.nl
www.jordijansen.nl
BTW nr.
KvK nr.
:100719247B01
: 08167926
Rekening nr.: 66.33.66.178 ING Bank Deventer
Download