Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Check5

advertisement
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Check5 Studiebegeleiding BV, gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht,
hierna te noemen Check5.
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
De contractant: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd;
De leerling: de persoon die de begeleiding, bijles of cursus ontvangt.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Check5 en een contractant waarop
Check5 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Check5 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar Check5 heeft geen
garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling. De overeenkomst biedt dus geen
garantie voor betere cijfers op school.
3.2. Leerlingen zijn verplicht met het oog op orde gegeven aanwijzingen door Check5 en haar medewerkers
op te volgen.
3.3. Check5 heeft het recht om de leerling na drie waarschuwingen te verwijderen voor de rest van de
betreffende dag zonder daarvoor financiële compensatie te geven. Een beslissing van Check5 of haar
medewerkers om een waarschuwing te geven is wel bespreekbaar, maar niet aanvechtbaar.
3.4. Check5 voorziet de kinderen naar redelijkheid van kladpapier. Schrijfblokken en schrijfgerei komen niet
voor rekening van Check5.
3.5. Check5 voorziet leerlingen van thee en water. Andere dranken zijn niet voor rekening van Check5.
Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan.
3.6. Voor schade aan door Check5 aan de leerling ter beschikking gestelde naslagwerken en
kantoorartikelen is de contractant volledig aansprakelijk.
3.7. Middels ondertekening van een overeenkomst met Check5 gaat Check5 er vanuit dat de contractant
toestemming verleent aan Check5 om contact op te nemen met de school en hulpverleners van de leerling,
tenzij nadrukkelijk anders aangegeven tijdens de intakefase. Als de contractant geen toestemming verleent,
zal er door medewerkers van Check5 ook geen contact opgenomen worden met school en/of andere
hulpverlenende instellingen.
3.8. De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs
elektronische weg worden opgezegd tegen de zondag van elke week, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken. Bij opzegging van een van meerdere afgenomen diensten, geldt de
opzegtermijn van twee weken ten aanzien van elke afgenomen dienst afzonderlijk. De opzegtermijn van
twee weken is niet van toepassing bij wijziging van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk
met ingang van de eerstvolgende maandag.
3.9 Als de Leerling minder dan een hele maand een dienst met een vast maandtarief bij Check5 afneemt,
dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in
rekening gebracht. Voor het bepalen van het te betalen bedrag wordt het aantal dagen dat de dienst die
maand wordt afgenomen (inclusief weekenddagen) gedeeld door het aantal dagen in die maand (inclusief
weekenddagen). Dit wordt vermenigvuldigd met het maandtarief en naar boven afgerond op € 2,50.
Hiermee doen we in de praktijk zoveel mogelijk recht aan de werkelijk genoten begeleiding.
Artikel 4. Huiswerkbegeleidingen
4.1. In geval van huiswerkbegeleiding zal Check5 minimaal eenmaal per lesweek via een afgeschermde
pagina op internet informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Check5
tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de
begeleiding.
4.2. Indien een leerling verhinderd is om naar de huiswerkbegeleiding te komen, dient deze door
contractant te worden afgemeld per brief, e-mail of telefoon voorafgaand aan het moment waarop de
leerling door Check5 verwacht wordt in de huiswerkbegeleiding.
4.3. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de huiswerkbegeleiding komt, zal
Check5 zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
4.4. De afgesproken prijs van een basispakket huiswerkbegeleiding dient per overeengekomen termijn
vooruit voldaan te worden.
4.5. Eventuele verder afgenomen modules worden achteraf per maand gefactureerd.
4.6. Met uitzondering van de modules 'leerlingbespreking' en 'adviesgesprek' vinden de modules plaats
tijdens de huiswerkbegeleidingsuren van de leerling.
4.7. Voor het afzeggen van schriftelijk afgesproken modules die plaatsvinden als onderdeel van de
huiswerkbegeleiding geldt dezelfde afzegregeling als welke gesteld is in artikel 5.6. met betrekking tot de
bijlessen.
4.8. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5
schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode
gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
4.9. Check5 is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per
direct te beëindigen. De plek van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
4.10. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden.
4.11. Check5 is op een reguliere schooldag geopend van 14.30 uur tot 18.30 uur. De avondbegeleiding
duurt van 18.45 uur tot en met 21:00 uur.
4.12. In de proefwerkweek is Check5 geopend vanaf 12.30 uur. Voor de proefwerkweek geldt voor de
dagbegeleiding één apart tarief, waarvoor de leerling elke dag voorafgaand aan een proefwerk binnen die
proefwerkweek mag komen op de speciale openingstijden. De extra begeleiding in de proefwerkweek geldt
voor alle leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen en is niet optioneel.
4.13. In de officiële schoolvakanties en op nationale feestdagen geeft Check5 geen huiswerkbegeleiding.
Artikel 5. Bijlessen en basisschoolbegeleiding
5.1. Bijlessen en basisschoolbegeleiding, met uitzondering van spoedbijlessen, vinden wekelijks plaats op
een vaste afgesproken tijd. In de officiële schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er in principe
geen bijlessen.
5.2. Check5 streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen en
basisschoolbegeleiding, maar kan dit niet garanderen.
5.3. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
5.4. Indien de leerling zonder afzegging een les of begeleiding verzuimt, is Check5 gerechtigd het
betreffende lesgeld in rekening te brengen. Als een bijles niet doorgaat vanwege afzegging door een
medewerker van Check5, brengt Check5 geen kosten in rekening.
5.5. Met betrekking tot het afzeggen van een bijles gelden bij Check5 de volgende regels. Als de bijles
meer dan een week van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de bijles
minder dan een week, maar meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 60% van de kosten van de
bijles in rekening gebracht. Als de bijles 24 uur of minder van tevoren wordt afgezegd, wordt de gehele
bijles in rekening gebracht.
5.6 Indien een leerling niet naar een bijles kan komen, zal deze bijles niet verzet worden. Indien leerling niet
aanwezig wil/kan zijn, zal de bijles afgezegd dienen te worden. Hierbij gelden de onder 5.5 genoemde
regels. Structureel verzetten van een bijles is wel mogelijk.
Artikel 6. Eindexamenbegeleiding
6.1. In geval van eindexamenbegeleiding zal Check5 minimaal eenmaal per lesweek via een afgeschermde
pagina op internet informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Check5
tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de
begeleiding.
6.2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de eindexamenbegeleiding komt, zal
Check5 zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
6.3. In geval van eindexamenbegeleiding geldt geen opzegtermijn. De laatste dag van de
eindexamenbegeleiding is tevens de datum van opzegging. Indien een leerling vanuit de
huiswerkbegeleiding doorstroomt naar de eindexamenbegeleiding geldt er ook voor de huiswerkbegeleiding
geen opzegtermijn.
6.4 Indien ten tijden van de eindexamenbegeleiding deze begeleiding wordt opgezegd, zal geen restitutie
plaatsvinden.
6.5. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5
schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode
gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
6.6. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden.
6.7. De afgesproken prijs dient per overeengekomen termijn vooruit voldaan te worden.
6.8. Tijdstippen waarop Check5 is geopend voor eindexamenbegeleiding zullen minimaal 1 maand voor het
begin van de eindexamenbegeleiding bekend worden gemaakt.
Artikel 7: MBO begeleiding
7.1. In geval van MBO begeleiding zal Check5 minimaal eenmaal per lesweek via een afgeschermde
pagina op internet informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Check5
tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de
begeleiding.
7.2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de MBO begeleiding komt, zal
Check5 zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
7.3. De afgesproken prijs dient per overeengekomen termijn vooruit voldaan te worden.
7.4. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5
schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode
gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
7.5. Check5 is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per
direct te beëindigen. De plek van de leerling in de MBO begeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
7.6. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden.
7.7. Check5 is voor MBO begeleiding geopend op maandag tot en met donderdag van 18:45 uur tot 21:30
uur.
7.8. In de officiële schoolvakanties en op nationale feestdagen geeft Check5 geen MBO begeleiding.
Artikel 8. Cursussen
8.1 Onder cursus wordt verstaan alle in groepsverband gegeven onderwijs, dat niet huiswerkbegeleiding is.
8.2 Cursusgeld wordt vooraf voldaan.
8.3 Er is geen restitutie mogelijk voor cursusgeld. Uitzonderingen op die regel kunnen alleen op initiatief
van Check5 worden gemaakt.
Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1. Check5 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.
9.2. Alle door Check5 verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, rapporten, brochures, adviezen,
software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem
zonder voorafgaande toestemming van Check5 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht.
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
10.1. Ontbinding van de overeenkomst door Check5 is in de volgende gevallen mogelijk:
-indien de contractant een betalingsachterstand heeft van 2 maanden of meer na de factuurdatum van de
laatst betaalde factuur. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van
ontbinding gehandhaafd.
-indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt.
-indien de leerling langer dan drie weken niet aanwezig is geweest bij de huiswerkbegeleiding of bijlessen.
Artikel 11. Hoogte van de prijs
11.1. De prijzen voor de verschillende diensten worden in beginsel elk jaar per 1 augustus vastgesteld voor
het volgende schooljaar.
11.2. Voor huiswerkbegeleiding en MBO begeleiding dient de contractant maandelijks een vast bedrag te
voldoen als genoemd in de overeenkomst. In de maanden juli en augustus wordt dit bedrag niet in rekening
gebracht, ongeacht of in die maanden respectievelijk huiswerkbegeleiding of MBO begeleiding wordt
gegeven.
11.3. Bijlessen en basisschoolbegeleiding worden maandelijks achteraf gefactureerd.
11.4. Betaling geschiedt in principe per automatische incasso. De klant machtigt hiermee Check5 om het
factuurbedrag omstreeks 7 dagen na factuurdatum automatisch af te schrijven van de rekening van de
klant. Indien geen machtiging wordt gegeven0, brengt Check5 per factuur € 5,- administratiekosten in
rekening
11.5. Elke factuur wordt door Check5 per email verstuurd. Indien de klant een factuur per post prefereert,
dient dit door de klant zelf specifiek aangegeven te worden.
Artikel 12. Betaling
12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door
Check5 op de factuur wordt vermeld.
12.2. Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is de contractant in verzuim. Check5 verstuurt
dan een herinnering. Als de factuur zeven dagen na de dagtekening van de herinnering niet is betaald,
schakelt Check5 DAS Gerechtsdeurwaarders en Incasso in.
12.3. Voor extra diensten, zoals proefwerkweekbegeleiding en vakantieopdrachten, wordt apart
gefactureerd. Met de proefwerkweek wordt die week bedoeld die de meeste proefwerkdagen bevat.
12.4 Geen restitutie is mogelijk indien een leerling al dan niet met toestemming van contractant geen
huiswerkbegeleiding afneemt in een maand die wel betaald dient te worden met een reden anders dan
genoemd in artikel 4 lid 8.
12.5. Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de
incassokosten, voor rekening van de contractant.
12.6. In geval van overmacht als gedefinieerd in artikel 14 is Check5 verplicht tot restitutie van het betaalde
geld vanaf de dag van intreding van de overmacht.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid van Check5, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Check5 beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van het een jaar
lang met de regelmaat van de huidige overeenkomst volgen van begeleiding, bijlessen of een cursus.
13.3. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Check5 of haar medewerkers.
13.4. Check5 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
13.5. Check5 is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling
meegebrachte spullen. De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht.
13.6. Aansprakelijkheid van Check5 beperkt zich tot de grenzen van het bedrijfspand. De reis van en naar
Check5, evenals het buiten vertoeven tijdens pauzes, vallen dus buiten de aansprakelijkheid van Check5.
Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Check5 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Check5 niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Werkstaking in het bedrijf van Check5 wordt daaronder begrepen.
14.2. Check5 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Check5 haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Check5 opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door Check5 niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
14.4. Indien Check5 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1. Op elke overeenkomst tussen Check5 en de contractant is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16. Geschillenregeling
16.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter
in Maastricht.
Download