Op 15-8-96 kwam tussen de hierna te noemen

advertisement
Overeenkomst O/02000
Bijzondere bepalingen
‘Niek Boes Productions’
1. Contractant 2 zorgt voor een licht- en surround geluidsinstallatie. De kosten hiervan zijn bij de gage inbegrepen.
2. Contractant 2 zorgt voor een geluid en licht technicus. De kosten hiervan zijn bij de gage inbegrepen.
3. Contractant 1 zorgt voor een afsluitbare kleedruimte of hotelkamer, voorzien van een stoel, een tafel, een spiegel, verlichting, verwarming en water.
De kleedruimte is uitsluitend toegankelijk voor optredende artiest(en) en medewerkers van de artiest(en).
4. Contractant 1 zorgt voor een van het publiek afgeschermd podium met een minimale afmeting van 2 x 2 meter. Het podium moet een hoogte van
min. 40 cm hebben en evt. hoger afhankelijk van aantal personen. Het podium moet voorzien zijn van een trapje/opstap.
5. Contractant 1 zorgt voor parkeerruimte die grenst aan de locatie waar het optreden plaatsvindt. Gedurende het optreden moet het mogelijk zijn de
auto daar te laten staan. Eventuele parkeerkosten van contractant 2 en zijn medewerkers bij de locatie komen voor rekening van contractant 1.
6. Indien de locatie beschikt over theaterfaciliteiten zoals voordoek, volgspot e.d. zou het mooi zijn dat deze voor contractant 2 beschikbaar te zijn.
7. Contractant 2 en zijn medewerkers ontvangen tijdens werktijd (waaronder ook op- en afbreektijd evenals wachttijden zijn begrepen) een redelijk
aantal gratis consumpties van eenvoudige aard. Deze consumpties dienen zich tijdig in de kleedruimte te bevinden.
De geluid en licht technici van contractant 2 hebben te allen tijde recht op een lunchmaaltijd in de middaguren en/of een warme maaltijd in de
avonduren. Contractant 2 heeft recht op een warme maaltijd voor twee personen indien het aanvangstijdstip van het optreden vóór 21.00 uur is
gelegen.
Indien, om welke reden dan ook, geen maaltijden kunnen worden verstrekt bestaat recht op maaltijdvergoedingen.
Contractant 1 dient ervoor zorg te dragen dat artiest(en) en crew geen gebruik hoeven maken van buffetten die voor de gasten zijn bestemd.
8. Contractant 2 heeft het recht de artistieke inhoud en uitvoering van de show geheel zelf te bepalen, evenals het geluidsvolume te produceren zoals
dit bij zijn optreden gebruikelijk is.
9. Het is ten strengste verboden zonder overleg video- en/of geluidsopnamen te maken.
10. Tijdens het optreden is het niet toegestaan aan de aanwezige gasten maaltijden te serveren of buffetten open te stellen. Voorts dienen overige
activiteiten die de aandacht van het optreden afleiden zoveel mogelijk te worden vermeden.
11. Contractant 1 zorgt bij de werkvloer voor een vrije groep met specificatie 32 amp/380 volt CEE-norm (5-polig) . Indien contractant 2 de show A New
Future verzorgt gelden de volgende specificaties: 2 x 32 amp (of 1 x 63 amp)/380 volt CEE-norm (5-polig) en 1x 16 amp/380 volt CEE-norm (5polig).
Algemene bepalingen
12. Contractant 2 zal optreden op aanwijzing van en in overleg met de programmaleiding van contractant 1.
13. Contractant 2 zal minimaal 15 minuten voor aanvang van het optreden in staat zijn met het optreden te starten.
14. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen die het optreden of het aanvangstijdstip van het optreden in gevaar brengen, dienen de
contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van die omstandigheden.
15. Iedere schade, toegebracht aan het materieel van contractant 2 door publiek, externe medewerkers, opdrachtgevers dat zich op de werkvloer
en/of in de kleedruimte bevindt, wordt door contractant 1 volledig vergoed en wel binnen een maand nadat de schade is toegebracht.
16. Bij alle wettelijke gevallen van overmacht welke verhinderen dat het optreden doorgang kan vinden, zijn contractant 1 en contractant 2 gerechtigd
de gehele onderhavige overeenkomst zonder rechterlijke machtiging of tussenkomst als vervallen te beschouwen. In bovengenoemde gevallen
bestaat geen recht op schadevergoeding.
17. Indien contractant 1 deze overeenkomst zonder geldige redenen niet nakomt en er geen sprake is van wettelijke overmacht heeft dat een
onmiddellijk opeisbare boete van 1x het overeengekomen uitkoopbedrag tot gevolg.
18. Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitengerechtelijke, die voor één der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de
contractant die de contractbreuk heeft veroorzaakt.
19. In alle geschillen tussen de contractanten, welke rechterlijke tussenkomst noodzakelijk maakt, zullen beide partijen zich onderwerpen aan de
uitspraak van het Kantongerecht in of in de nabijheid van de plaats waar contractant 2 is gevestigd.
20. Contractant 2 behoudt zich het recht voor in geval van een optreden die zijn carrière zodanig positief beïnvloed bijv in het buitenland en/of voor
radio/tv dit contract te annuleren of in onderling overleg te verplaatsen, mits hiervan melding is gemaakt aan contractant 1 uiterlijk zeven dagen
voor de datum van het optreden.
21. Contractant 2 verklaart meerderjarig te zijn. Ingeval van minderjarigheid van contractant 1 dient de overeenkomst mede te worden ondertekend
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s).
22. Doorhalingen maken deze overeenkomst ongeldig, tenzij deze doorhalingen door beide contractanten zijn geparafeerd.
23. Contractant 2 verklaart in het bezit te zijn van een geldige VAR met registratienummer VAR/0112/104194844/1
24. Het niet voldoen aan enige bepaling geeft contractanten het recht af te zien van het geplande optreden. In dat geval is sprake van contractbreuk,
begaan door de contractant die de bepaling(en) heeft geschonden. De in bepalingen 16,17 en 18 omschreven gevolgen zullen dan intreden.
Download