Notulen MR vergadering 4 maart 2014 Allen aanwezig 1. Opening

advertisement
Notulen MR vergadering 4 maart 2014
Allen aanwezig
1.
Opening en concept verslag vorige vergadering
Willemiek redigeert notulen van deze en volgende keren
Ingrid zou dvd quick scan passend onderwijs bekijken; hoe staat WH ervoor?
Cees en Ingrid zouden info avond organiseren voor ouders/geïnteresseerden rond passend
onderwijs?
Communicatieprotocol vanuit Spaarnesant, de Zonnewijzer brengt dit in bij de GMR.
Eva werkt handleiding klassenouderschap verder uit, Simone wil mee denken. De tekst kan dan ook in
de schoolgids komen te staan.
2.
Andere schooltijden
Afspraak was deze keer een stappenplan te bespreken, maar de vraag is of er vanuit de MR überhaupt
een wens is om hiermee te komen? We besluiten om met Cees te bespreken en aan hem terug te
geven dat het van de MR agenda afkan en door hem, cq de directie, opnieuw geagendeerd kan
worden met plan van aanpak/voorstel. Hierin zullen de adviezen en de reactie op de eerdere vragen
en bezwaren die zijn aangegeven nav de vorige ouderraadpleging mee genomen worden. Judith heeft
deze informatie, Oscar zal dit opnieuw (aan Cees) mailen. De adviezen vanuit MR zijn bekend.
Wanneer het opnieuw ter sprake komt zal ook de ervaringen op andere scholen worden opgevraagd.
In aanwezigheid van Cees wordt definitef besloten om dit agendapunt tot nader order te schrappen.
3.
MR zaken
Volgende week GMR vergadering/ Financiële commissie advies onthouding
4.
Het team
Hoe gaat het in het team met alle verandering, ziekte/zwangerschappen.
Wat gewijzigd is is dat Simone naar groep 6 gaat, groep 5 Robin behouden, groep 3 rommelt, niet
gepland. (NB deze informatie is inmiddels verouderd, Simone gaat per 1 april naar groep 3)
Wat hoort bij MR en ouder: pro actief en meedenkende MR is gewenst.
Mailtjes als signaal zijn niet gewenst. De juiste lijn benadrukken: eerst leerkracht, dan directie, dan
pas MR.
5.
Inrichten informatie avond / ouderavond
We gaan erover met elkaar in discussie, welke vorm biedt de meeste informatie en sluit het beste op
de behoefte van de ouders aan? Ideeën zijn: Het liefst aan het eind van het schooljaar, of aan het
begin. Klassenavond en info avond verweven, twee rondes. Info over onderbouw, de groep, algemene
info, (AOC, TSO, opbrengst gericht werken, methodieken, zorg) daarna info TSO, formatie, grote
wijzigingen (bv Engels), algemeen.
Wat het meest aanspreekt is in juni een informatie-avond met een agenda/bepaald thema. Hiervoor
in de volgende MR vergadering een datum prikken. Dan vervolgens een klassenavond op
groepsniveau in de eerste maand met daarbij ook methodiek toelichting.
6.
Formatie en ingekomen stukken van Cees
Net zoveel formatie als vorig schooljaar, alle docenten kunnen zodanig worden ingezet.
Extra geld tbv extra inzet passend onderwijs zit hier niet bij.
Wegingsfactor: gescheiden (dubbel tellen), niet nederlands talige ouders
Klassengrootte schuift door (?)
Opmerking staatssecretaris 50 mln minder bezuiniging, wel gemaakt als opmerking, maar nog geheel
onduidelijk wat dit betekent op concreet schoolniveau
7.
Financiën (plan reserve)
Aanbesteding extra PCs, bureau stoel en prikborden, gordijnen. Er komen offertes binnen. Volgende
keer gerichter plan (wat wordt aangeschaft met welk bedrag). Als het goed is heeft Cees een plan
met een ICT inslag. Meteen de ICT meepakken! Er moet een gedegen ICT plan komen, komt later
terug (volgende keer te vroeg)
8.
TSO plan/communicatie
Judith en Wanda bereiden een plan voor rond de communicatie en specifieke afspraken op
groepsniveau. Dit kan in mei geagendeerd worden afhankelijk van wanneer het in het team met de
collega’s wordt besproken?
Er is 20 feb een gesprek geweest, op 13 mei met docenten het besproken plan agenderen, daarna in
de MR (??)
9.
Huisvesting
Snel behandelen. Is er al een evaluatie geweest? Tegeltjes van de muur in 1 hoek; wordt gevalueerd.
10.
Cultuur beleidsplan Status, Wendy
Ook input voor info avond in ontwikkeling
11.
Ingekomen stukken
Mail Joy
Vakantierooster, instemmingsrecht
Geen 2 weken meivakantie
3 margedagen, Cees zoekt 5 mei volgend jaar uit, is dit een verplichte vrije dag (eens in de 5 jaar)?
12.
Mededelingen directie
Impulsgelden; zwarte scholen
28.000,- eiken welke scholen dit nodig hebben
Wordt 14.000,- Geld moet de leerling volgen.
Opnieuw herberekening, maar kan zijn dat er gekort worden.
Pot tot 2016 nog wel zelfde geld, verevenening.
Kun je inzetten voor personeel, is in de formatie opgenomen
13.
Rondvraag
Volgende vergadering 8 april 2014. Willemiek is volgende keer afwezig.
Actielijst:
- Ingrid zou dvd quick scan passend onderwijs bekijken; hoe staat WH ervoor?
- Cees en Ingrid zouden info avond organiseren voor ouders/geïnteresseerden rond passend
onderwijs?
- Communicatieprotocol vanuit Spaarnesant, de Zonnewijzer brengt dit in bij de GMR.
- Eva werkt handleiding klassenouderschap verder uit, Simone wil mee denken. De tekst kan dan ook
in de schoolgids komen te staan.
- in juni een informatie-avond met een agenda/bepaald thema. Hiervoor in de volgende MR
vergadering een datum prikken. Dan vervolgens een klassenavond op groepsniveau in de eerste
maand met daarbij ook methodiek toelichting.
- Cees zoekt 5 mei volgend jaar uit, is dit een verplichte vrije dag (eens in de 5 jaar)?
- TSO: Er is 20 feb een gesprek geweest (Judith en Wanda?), op 13 mei met docenten het besproken
plan agenderen, daarna in de MR (??)
- Er moet een gedegen ICT plan komen, komt later terug (volgende keer te vroeg)
Download