MR Notulen 13-12-2010

advertisement
Luisteren is de basis van leren;
luister eens naar het kind!
notulen
vergadering medezeggenschapsraad
Datum
: Maandag 13 december 2010
Tijd
: 19.30 – 21.30 uur
Locatie
: Koffiekamer
Notulen
: Dorine Huitenga
Aanwezig:
Wim van der Lee (voorziter) Patricia Post, Jolanda van Leuven, Dorine
Huitenga, Daan Doïng
Afwezig:
Jos Hemelaar, Monique van Zandvoort, Gon Brunner, Johan Bernard
Toehoorders: Gaby Wijnstok, Danielle van der Griep
Toelichting begroting 2012 op verzoek Daan door: Ronald Wiegers
1. Opening/vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld, i.v.m. aanwezigheid Ronald Wiegers, Gaby Wijnstok en
Danielle van der Griep wordt agendapunt 5 en 9 naar voren gehaald. Punten 7 en 8
schuiven door naar een volgende vergadering.
5 Informatie uit de school
- Begroting Julianaschool
De MR heeft vorig jaar bij Daan aangegeven dat er transparantie moet komen in de
Financiën. Daan heeft Ronald Wiegers gevraagd hem te helpen bij het opzetten van een
financieel kader. Ronald Wiegers legt het kader toe. De verschillende posten zijn nu
overzichtelijker gemaakt. De facturen die binnenkomen, worden rechtstreeks naar
STOPOZ gestuurd. STOPOZ boekt de facturen in en de Julianaschool geeft akkoord.
STOPOZ boekt nu de facturen in zoals in ons financiële kader is aangegeven.
Vanzelfsprekend moeten we alert zijn of de facturen voor de Julianaschool zijn
bestemd. STOPOZ zal maandelijks een overzicht sturen van de laatste stand van
zaken.
De MR geeft aan dat het financiële kader er goed uit ziet, maar kan nog geen akkoord
geven op de cijfers, omdat nog niet alle gegevens zijn ingevuld. Daan geeft aan dat hij
met Ronald Wiegers nu verder kan gaan op de ingeslagen weg.
Willem de Zwijgerlaan 120
2051 KK Overveen
[email protected]
tel. 023 5260363
www.julianaschool.nl
-
NSO vervolg: wie is er verantwoordelijk?
Dit punt is niet aanbod gekomen. Punt naar de volgende vergadering.
-
Huisvesting Bouwbegeleiding
Dit punt is niet aan bod gekomen. Punt naar de volgende vergadering.
9. Schooltijden
Gaby Wijnstok heeft in oktober namens een aantal ouders een mail gestuurd naar de
MR waarin de zorg wordt uitgesproken over de situatie tijdens de TSO. In die mail
wordt het continurooster als een oplossing aangedragen.
Deze discussie wordt steeds actueler, want het blijkt dat de nieuwe leerlingen
(kleuters) in steeds grote getale overblijven. De druk op de TSO zal alleen maar
toenemen. De MR geeft aan dat niet alleen het disfunctioneren van de TSO de reden
mag zijn om een continurooster in te voeren.
Daan zou een gesprek hebben met de TSO, waarin de criteria die in het contract staan
zouden worden geëvalueerd. Ook moet het manier van inplannen van ouders worden
geëvalueerd (ouders moeten zich nu zelf inschrijven op een lijst op een voor vele
onzichtbare plek). Het gesprek met de TSO heeft nog niet plaatsgevonden. Danielle
van der Griep biedt zich aan om Daan te helpen met het op een rij zetten van de
knelpunten van de TSO. Daan komt hier tijdens volgende MR op terug.
Patricia en Daan hebben een opzet gemaakt om de discussie over de TSO concreet te
maken. Patricia heeft een argumentenkaart over schooltijden gevonden op internet.
http://www.kindagenda.nl/uploads/Argumentenkaart%20Andere%20Tijden.pdf
MR is het er over eens dat deze argumentenkaart een goede leidraad kan vormen
tijdens een discussie met voor- en tegenstanders over de schooltijden.
Hoe gaan we hiermee verder?
De MR wil dat er een enquête komt waarin ouders, leerkrachten en kinderen kunnen
aangegeven hoe zij denken over andere schooltijden.
Voordat de enquête wordt ingevuld, moet iedereen op hetzelfde informatieniveau
zitten, dus dat moet duidelijk bij de enquête worden geformuleerd.
Er moet een Plan van Aanpak Discussie Nieuwe Schooltijden op papier komen, zodat
acties/tijdspad en personen op een rij komen te staan. Het doel is om in februari de
enquête te versturen. Dit wordt agendapunt volgende MR-vergadering.
Wat zijn de
2. Rondvraag
Jubileumgeld
Voor het jubileum hebben de kinderen geld opgehaald d.m.v. de sponsorloop. Ook is
er sponsorgeld binnengekomen door het plaatsen van advertenties in het
jubileumboek. 7.500 euro is over.
Willem de Zwijgerlaan 120
2051 KK Overveen
[email protected]
- 2-
tel. 023 5260363
www.julianaschool.nl
Het voorstel van de jubileumcommissie is om het 3.250 te besteden aan de kinderen in
de vorm van een uitgebreid eindfeest als afsluiting van het jubileumjaar en 3.250 te
besteden aan een kunstwerk dat een kunstwerk dat op het schoolplein wordt gezet.
Kinderen worden ook daarbij betrokken.
De MR geeft aan dat de financiering van het jubileum niet transparant is geweest. Het
jubileum is niet van te voren begroot en het was niet duidelijk voor de ouders en
kinderen waar het sponsorloop voor was bedoeld. Het wordt dan nu ook als vreemd
ervaren dat er zoveel geld nog over is. Dit moet voor het volgend jubileum anders
geregeld zijn.
Het belangrijkste is dat het geld dit jaar aan de kinderen wordt besteed. De MR gaat
akkoord met het voorstel van de jubileumcommissie. Dorine geeft dit door aan de
jubileumcommissie.
3. Vaststellen notulen vergadering 1 november
Notulen zijn niet bespreken. Actiepunt: vaststellen tijdens volgende MR-vergadering
4. Ingekomen stukken
Geen
6. Informatie uit GMR
Johan is niet aanwezig. Punt komt weer terug op de volgende MR vergadering. Er gaan
nog steeds geen leerkrachten naar de GMR. Alle leerkrachten hebben teveel taakuren.
Voor de GMR staat een bepaald aantal taakuren, maar door onrust bij STOPOZ komt de
GMR veel vaker bijeen dan. De leden worden in werkgroepen verdeeld, dus het is niet
mogelijk om bijv. in toerbeurt te gaan. Actiepunt: bespreken tijdens volgende MRvergadering.
7. Voorbereiding verkiezing MR
Punt naar volgende vergadering.
8. Jaarplanning
Is vastgesteld (?)
11. Diversen
Etentje MR is niet doorgegaan. Nieuwe datum vaststellen tijdens volgende vergadering.
Willem de Zwijgerlaan 120
2051 KK Overveen
[email protected]
- 3-
tel. 023 5260363
www.julianaschool.nl
Actielijst
Wie
Wanneer gereed
Naar website: vastgestelde notulen
Dorine
z.s.m.
Agenda opstellen en naar website
Daan/ Wim/ Dorine
week voor MR-vergadering
Samenstellen/voorzet hygiene-commissie
Wim
Oktober
Daan
Januari
Voortgang bouwcommissie
Criteria TSO + bespreken met TSO
Daan (Mathilde /Eva)
januari
Definitieve begroting voor akkoord
Daan
januari
Schoolplan 2008-2012 doornemen
Allen
januari
Oude plan naar Jos en Johan
Daan
Deel 3 naar allen
Daan
Tevredenheidenquête (scholen met succes)
Daan
November
Jubileumgeld: reactie naar commissie op voorstel
Dorine
Januari
Verkiezingen MR: Vraag kandidaten in januari, kiescie
Wim
December
Vragenlijst wordt aan MR gestuurd
instellen evt. verkiezing in febr.
Punten naar MR vergadering 10 januari:
-
Vaststellen notulen 1-11 en 13-12
-
NSO vervolg: wie is er verantwoordelijk?
-
Huisvesting Bouwbegeleiding
-
Begroting 2012 (wanneer is deze def.?)
-
Knelpunten TSO op een rij
-
PvA enquête andere schooltijden (waaronder
-
Bezetting GMR
-
Verkiezingen MR
-
Nieuwe datum etentje
enquête)
Willem de Zwijgerlaan 120
2051 KK Overveen
[email protected]
- 4-
tel. 023 5260363
www.julianaschool.nl
Download