Groepswerk : nadenken over - Armoede In

advertisement
Nadenken over “armoede “
Doelstellingen:
 Actieve opwarmingsoefening
 Deelnemers staan stil bij hun eigen kijk op armoede
 Stilstaan bij verschillende betekenissen van armoede
Benodigdheden:
- foto’s, voorwerpen, schrijfgerief, invulformulier
Tijd:
20 min
Werkwijze:
Verdeel in kleine groepjes
Elke groep krijgt een vijftal reflectievragen waarrond zij kort (10’) met elkaar van
gedachten wisselen.
- Wanneer zou je jezelf als “arm” beschouwen ?
- Wat is volgens jullie een goede definitie van “armoede”?
- Wat hebben deze voorwerpen met armoede te maken ?
(keuze uit een tiental foto’s, prenten van voorwerpen. Elke
groep kiest 3 voorwerpen en bespreekt wat deze met
armoede en met mensen in armoede te maken hebben
(als alternatief kan je de deelnemers zelf foto’s laten kiezen
uit meegebrachte tijdschriften )
Korte plenaire bespreking (10’)
In de nabespreking kan je stilstaan bij de volgende thema’s:
- armoede is meer dan een financieel probleem, er zijn
verschillende domeinen
- armoede heeft een buitenkant en een binnenkant
- er zijn verschillende manieren van kijken naar armoede
- de betekenis die je zelf geeft heeft te maken met je eigen
milieu, opvoeding, achtergrond,….
- De definitie van armoede zoals onderzoeksgroep OASeS ze
formuleert:
“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen van het
maatschappelijke en individuele leven .
De ene vorm van uitsluiting kan de andere vorm van uitsluiting in de hand werken of
versterken – ze staan niet los van elkaarEn hierdoor
Worden armen afgesloten van algemeen aanvaarde leefpatronen
En
Groeit er een kloof met de rest van de samenleving
Hierdoor staan armen onderaan de ladder met ontbrekende sporten
De kloof is zelf niet meer te overbruggen
En
Armoede heeft een binnenkant en een buitenkant
Bron: Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het Woord nemen
- Vorming onderwijs – 2005 p.1
Bijlage: bedenkingen rond armoede
Hieronder vind je een aantal reflectievragen. Ze willen jullie op weg zetten om over
armoede na te denken.
Bepaal wie het gesprek leidt en wie verslag uitbrengt. Jullie krijgen hiervoor 10 min.
Vragen
-
Wanneer zou je jezelf als “arm” beschouwen ?
Wat is volgens jullie een goede definitie van “armoede”
Aan het bord hangen een 10-tal prenten van voorwerpen. Kies er met je
groep drie (3) uit. Wat hebben deze voorwerpen met armoede te maken
volgens jullie ?
Hieronder kan je bedenkingen kwijt.
Bron: Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het Woord nemen
- Vorming onderwijs – 2005 p.2
Download