Goed wonen in de gemeente Boekel

advertisement
Goed wonen in de gemeente Boekel
Onlangs werd medegedeeld dat er in de gemeente Boekel dit jaar 50 woningen worden gebouwd.
Een knappe prestatie in deze tijd. Gemeenten in onze omgeving kijken nieuwsgierig naar ons. Hoe
krijgt de gemeente Boekel het voor elkaar krijgen om te groeien en jong volwassenen te binden.
Voor ons heel logisch. We zijn Gastvrij en Actief. Er is een actief verenigingsleven en we kennen een
goede sociale verbondenheid. Dat maakt dat mensen graag in onze gemeente wonen. Enkele jaren
geleden hebben alle politieke partijen besloten dat we onze bouwkavels ook moeten kunnen
verkopen aan mensen afkomstig buiten Boekel. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt. Ook is, met
unanieme steun, het anti- speculatiebeding; ofwel het kunnen doorverkopen van woningen,
afgeschaft. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel heeft gepleit voor lagere grondprijzen en een
grondprijsdifferentiatie tussen Boekel en Venhorst. Ook dit is unaniem aangenomen. Daarnaast heeft
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel zich ingezet om samen met belangstellenden voor de
Peelhorst te onderzoeken of een andere verkaveling ook leidt tot een betere verkoopbaarheid. Een
vruchtbare werkwijze wat mogelijk ook voor andere plannen zou kunnen gelden. Ondanks al deze
besluiten beschikt de gemeente Boekel over een grote grondvoorraad welke bedoeld is aan de
toekomstige woonvraag te voldoen. Deze grondvoorraad is in economische hoogtij dagen
aangekocht. Ofwel, er is (te) veel betaald voor deze gronden. Om de rentelasten van deze gronden te
betalen heeft de gemeente langlopende leningen moeten aangaan. Deze hoge rentelasten betalen
we als inwoners. Het is dus van belang om de gronden te verkopen zodat we ook van de rentelasten
worden verlost. Alle politieke partijen hebben het college opgedragen om naar andere alternatieven
te kijken om de gronden te verkopen. Een daar is het college mee aan de slag gegaan. Dit alles heeft
tot het volgende geleid, wat unaniem door alle politieke partijen is gesteund:
- Grondprijs verlaagd
- Grondprijsdifferentiatie tussen Boekel en Venhorst
- Bouwkavels ook beschikbaar stellen voor mensen buiten de gemeente Boekel
- Aanpassing van het grondbeleid met onder andere volgende mogelijkheden voor
gronduitgifte:
o Verkoop in eigendom
o Geliberaliseerde pacht wat betekent dat de gemeente de mogelijkheid biedt grond in
gebruik te geven zonder dat de pachter allerlei rechten kan claimen,
o Erfpacht ten behoeve van woningbouw waarbij de erfpachter eigenaar wordt van de
woning en de gemeente blijft eigenaar van de grond,
o Duurzaam bouwen waarbij in 2014 , 10% korting op de grondprijs wordt gegeven als een
particulier bouwt volgens het energielabel A+++,
o Leges omgevingsvergunning voor de nieuwbouw in 2014 met 25% verminderen
De Run
Regelmatig horen we de vraag waarom aangekochte gronden niet teruggebracht kunnen worden
naar een agrarische bestemming. Een logische vraag maar met grote financiële consequenties. Neem
nu bijvoorbeeld Plan de Run. De 5 ha staan nu in de boeken voor bijna 5 miljoen euro. Verkopen voor
een agrarische prijs van ongeveer 500.000 euro betekent dat de inwoners van de gemeente Boekel
4,5 miljoen moeten goedmaken. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel is geen voorstander voor
dergelijke aanpak als blijkt dat er minder risicovol alternatief zich aandient welke natuurlijk wel goed
beoordeeld moet worden.
Gelijke monniken gelijke kappen
Het vastgestelde grondbeleid en de daarbij behorende grondprijzen zijn van toepassing op iedereen
die in de gemeente Boekel bouwkavels wil kopen. Dit beleid is dus ook van toepassing op
Ecodorpers, projectontwikkelaars en particulieren. Een beleid wat door alle politieke partijen is
vastgesteld. Het is hypocriet als politieke partijen voor de “bühne” de gevolgen van het beleid waar
ze eerder vierkant achter stonden, verloochenen. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel is dan
ook erg benieuwd hoe door deze partijen gereageerd wordt als het huisvestingsbeleid van
arbeidsmigranten aan de orde komt. Komen zij dan ook op voor het verschil wat de Boekelse burgers
aan vaste woonlasten hebben ten opzichte van de arbeidsmigrant? Als de VVD trouw blijft aan de
eigen argumenten dan kunnen zij in ieder geval geen voorstander zijn van het huisvesten van
arbeidsmigranten op locatie bij de agrarische ondernemer.
Goed wonen in de gemeente Boekel
Het is goed wonen in de gemeente Boekel. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel wil dit graag zo
houden voor iedereen. Dit is in het belang van de leefbaarheid en draagt bij aan de lokale economie.
We zijn voorstander van het vastgestelde grondbeleid met als doel de grondverkoop nog meer te
stimuleren. Hierdoor verminderen de jaarlijkse rentelasten van deze grondvoorraad en kunnen we
het geld besteden aan zorg- en begeleiding, ondersteunen van vrijwilligers, het in stand houden van
voorzieningen en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Dan is en blijft het goed wonen Boekel,
Venhorst en Huize Padua. Dit is ook Uw belang!
Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel
Download