Artikel 19: Gebruiksbepaling A. Het is verboden de gronden en

advertisement
Voorschriften
blz 35
Artikel 19: Gebruiksbepaling
A. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te laten
gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemmingen.
B. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in
lid A, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
Strijdig gebruik
C. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemming, zoals bedoeld in
lid A, wordt in ieder geval gerekend:
1. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen,
met uitzondering van de gronden die zijn bestemd voor "Agrarisch
bedrijf", voorzover de vrijstelling als bedoeld in artikel 7 lid F is verleend, in welk geval het aantal kampeermiddelen ten hoogste 15 zal
bedragen, mits:
- op of in deze gronden geen stacaravans worden gebouwd;
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
prostitutiebedrijf;
3. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraaken/of bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering
van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
4. het storten van puin en/of afvalstoffen;
5. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen.
Vastgesteld bestemmingsplan Oudega
Download