PowerPoint-presentatie

advertisement
HARTELIJK WELKOM.
Ouderavond
havo 3
profielkeuze
PROGRAMMA VAN DEZE
OUDERAVOND HAVO 3
PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING
MOGELIJKHEDEN NA HAVO 3
DE TWEEDE FASE - OPZET
UITLEG PROFIELEN
UITLEG PROFIELKEUZEFORMULIER
UW VRAGEN
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (1)
•
LESSEN QOMPAS
•
ADVIEZEN DOCENTEN
14 februari
• INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE
17 februari
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (2)
• Vakkencarrousel: economie en m&o, kunstvakken,
wiskunde A en B en N(atuur) L(even) T(echnologie)
15 maart
• Rapportvergaderingen met bespreking
van adviezen van docenten
21 maart t/m 25 maart
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (3)
• week 13 t/m 15
GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN
OF VAKDOCENT indien noodzakelijk
•OUDERAVOND voor de grote twijfelaars
7 en 11 april
DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK
18 april
NA 3 HAVO
Bij voldoende rapport
3H
4H
MBO
TWEEDE FASE - OPZET
1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
2. PROFIELDEEL
3. VRIJ DEEL (= 1 vak naar keuze)
HET
GEMEENSCHAPPELIJKE
DEEL
 Verplichte vakken:

Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV (Culturele
Kunstzinnige Vorming) en LO (Lichamelijke Opvoeding).
 Schoolkeuze:

Godsdienst, OSB (Oriëntatie op Studie en Beroep) en
Profielwerkstuk
PROFIELEN
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
Profiel
Cultuur en Maatschappij
Verplichte profielvakken:

2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Duits, Frans of Kunstvak (beeldende vorming,muziek, drama)
én

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie
Vrije deel ( 1 vak kiezen uit ):

Aardrijkskunde, Duits, Frans, Biologie, Economie, Kunstvak( combinatie muziek
en drama is verboden), M&O of Wiskunde A
Trefwoorden:

Hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn,
opvoeding
Profiel
Economie en Maatschappij
Verplichte profielvakken:


Wiskunde A of Wiskunde B
Economie en Geschiedenis
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O
Vrije deel (1 vak kiezen uit):

Aardrijkskunde, Duits, Frans Kunstvak (beeldende vorming, muziek, drama),
M&O of Biologie
Trefwoorden:

Administratie,accountancy, handel,bankwezen,management
toerisme/recreatie, economie
Profiel
Natuur en Gezondheid
Verplichte profielvakken:

Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde
of N(atuur) L(even) en T(echnologie)
Vrije deel (1 vak kiezen uit):

Aardrijkskunde, Duits, Frans, Economie, Kunstvak (beeldende vorming, muziek,
drama), M&O, Natuurkunde of N(atuur) L(even) en T(echnologie)
Trefwoorden:

Gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding, laboratoriumwerk
Profiel
Natuur en Techniek
Verplichte profielvakken:

Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) en T(echnologie)
Vrije deel ( 1 vak kiezen uit):

Aardrijkskunde, Duits, Frans, Economie, Kunstvak (beeldende vorming, muziek,
drama) M&O, Biologie of N(atuur) L(even) en T(echnologie)
Trefwoorden:

Techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk
PROFIELKEUZEFORMULIER 4 HAVO 2011-2012
Naam………………………….
Klas:……..
Het Gemeenschappelijke Deel:
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, C(ulturele) K(unstzinnige) V(orming), Lichamelijke Opvoeding,
Godsdienst en Maatschappijleer.
□ Cultuur en Maatschappij
Welke 2e M(oderne) V(reemde) T(aal) kies je naast Engels?
Kruis aan:
□ Du of □ Fa
Welke twee profielkeuzevakken kies je naast Geschiedenis en de door jou gekozen 2e M(oderne) V(vreemde) T(aal)?
Profielkeuzevak 1:
1 uit:
□ Kunst(Bv)
□ Du
□ Kunst(Mu) □ Kunst(Dr)
□ Fa
1 uit:
□ Ak
□ Ec
én
Profielkeuzevak 2:
□ Economie en Maatschappij
met
□ Wi A
of
□ Wi B
Welk profielkeuzevak kies je naast Economie, Geschiedenis en het door jou gekozen vak Wiskunde A of B?
Profielkeuzevak:
1 uit:
□ M&O
□ Natuur en Gezondheid
□ Ak
met
□ Wi A
□ Du
of
□ Fa
□ Wi B
Welk profielkeuzevak kies je naast Biologie, Scheikunde en het door jou gekozen vak Wiskunde A of B?
Profielkeuzevak:
1 uit:
□ Ak
□ Na
□ NLT
□ Natuur en Techniek
Met naast Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde het
Profielkeuzevak:
1 uit:
□ Biologie
□ NLT
Z.O.Z.
Keuzetabel Vrije Deel:
Kruis één vak (dat je nog niet gekozen hebt) aan in het door jou gekozen
profiel.
CM
EM
NG
NT
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
M&O
M&O
M&O
M&O
Duits
Duits
Duits
Duits
Frans
Frans
Frans
Frans
Biologie
Biologie
--
Biologie
Economie
--
Economie
Economie
Wiskunde A
--
NLT
NLT
--
--
Natuurkunde
--
Beeldende
vorming
Muziek
Beeldende
vorming
Muziek
Beeldende
vorming
Muziek
Beeldende
vorming
Muziek
Drama
Drama
Drama
Drama
1. De combinatie drama en muziek is niet mogelijk bij Cultuur en Maatschappij.
2. Voor alle leerlingen geldt dat, wanneer een combinatie van vakken een groot
roosterprobleem oplevert, er met de leerling( en zijn/haar ouder(s), verzorger(s))
gesproken wordt over wijziging van het keuzevak. De ‘definitieve’ pakketkeuze is dus pas
echt definitief als het roostertechnisch mogelijk is. De decaan licht de leerlingen in.
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
……………………………………………...
Datum:
…………………………..
ORIËNTATIE OP STUDIE
EN BEROEP
HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE,
VAKKENCARROUSEL (10 slu’s)
HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE
HET BEZOEKEN VAN OPEN
DAGEN VAN MOGELIJKE
VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET
MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc.
(15 slu’s)
HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4
MET UITEINDELIJK EEN
EINDGESPREK MET DE
DECAAN. (15 slu’s)
UW VRAGEN !
Ik wens uw kind en u
succes met het kiezen
van het juiste profiel.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards