portfolio:II_TomadaMagris File

advertisement
PORTFOLIO 2017 - 2e JAAR
Opdracht:
1. Uitvoering vertaling_
Vorm groepjes van 2: de één vertaalt, de ander reviseert.
Alternatief: verdeel de tekst in tweeën, ieder reviseert het deel van de ander.
2. Inlevering via mail aan mw Tomada Magris, mail: [email protected]
Deadline: 4 april 2017
3. Presentatie en formaat tekst:
- Opsturen in een normaal word-document, geen pdf, gezip of ander gepruts.
- Presentatie tekst: in 2 kolommen, links IT, rechts NL. Bovenaan rechts: voornaam +
achternaam, jaar van inschrijving, mailadres.
- Benaming file: vermeld uiteraard jullie namen
Debatten
Donderdag 19 januari 2017 - Straatsburg Voorlopige uitgave
Een Europese pijler van sociale rechten (debat)
Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. – Ik wil in de eerste plaats het Parlement danken voor dit debat
en ik wil het Parlement, de rapporteur en de schaduwrapporteurs natuurlijk in de eerste plaats danken
voor het rijke en het ambitieuze verslag waarvan ik hoop, maar het ziet er ook naar uit, dat het de brede
steun van dit huis zou krijgen als er plenair over gestemd wordt.
Beste parlementsleden, geachte rapporteur, ik beschouw uw bijdrage inderdaad als een inspiratiebron,
maar ook als een steun om onze gedeelde ambities te realiseren. De Europese Unie is een plaats waar
zeker niet alles perfect loopt en gelopen is, maar waarvan we wel moeten zeggen dat de sociale dimensie
er meer dan in andere plaatsen ter wereld concreet vorm gekregen heeft. Meer dan elders in de wereld
hebben wij samen een werk gemaakt zodat er een goeie combinatie is van economische groei en sociale
vooruitgang, de wezenskenmerken van de sociale markteconomie, een van de doelstellingen van het
Europees Verdrag.
Meer dan elders ter wereld ook is er gezorgd voor herverdeling van de welvaart, hoewel dat niet belet dat
de ongelijkheid ook in Europa toegenomen is. Maar de wereld verandert en hij verandert snel. We hebben
nog af te rekenen met de nasleep van de crisis en we hebben gezien dat die ook met zich meegebracht
heeft dat we in plaats van meer convergentie meer divergentie tussen lidstaten gekregen hebben.
Maar de wereld verandert ook vooral door de globalisering en de digitalisering die een ingrijpende invloed
hebben op onze economie en op onze manier van leven en samenleven. Die veranderingen baren de
mensen zorgen. Mensen maken zich inderdaad zorgen over hun vrijheid en veiligheid, over de democratie,
maar ook over hun economische en hun sociale toekomst en over die toekomst gaat het in de pijlers.
We hebben een nieuw referentiekader nodig, een nieuw referentiekader waaraan we het
werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid kunnen toetsen, nieuwe uitgangspunten. We moeten kijken
hoe we ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat in nieuwe omstandigheden, in tijden van
globalisering, in tijden van technologische verandering, hoe we er ook in die periode voor kunnen zorgen
dat de principes van onze sociale markteconomie vorm krijgen in Europa. Dat wil zeggen dat we een
competitieve economie hebben, waar kwaliteitsvolle jobs gecreëerd worden, maar waar ook werk gemaakt
wordt van duurzame en adequate sociale bescherming en dat gedurende de hele levensloop van de
mensen.
We hebben daarom een referentiewerk nodig en we hebben inderdaad ook concrete actie nodig. Woorden
en referentiekaders alleen volstaan niet. We moeten concreet werk maken van die zaak. En we zullen daar
ook snel aan beginnen en we gaan daarvoor de tools gebruiken, de instrumenten die we ter beschikking
hebben. Wetgevend? ja, daar waar we bevoegdheden hebben en daar waar het aangewezen is. Maar ook
benchmarking, coördinatie en ook het inzetten van onze fondsen, van onze financiële middelen.
Meer dan ooit is het debat over de sociale kwesties deel van het debat over welk Europa we willen, hoe we
de toekomst zien van onze Europese Unie. Daarom is, zoals hier ook terecht door de rapporteur gezegd is
bij de inleiding van haar verslag, dit debat van fundamenteel belang. Het is daarom goed dat we het hier
gehouden hebben. Het was meer dan ooit tijd en ik wil u heel hartelijk daarvoor danken.
We hebben nog veel werk voor de boeg en ik hoop dat we ook als het op het concrete aankomt heel goed
kunnen samenwerken. Hartelijk dank.
Download