2002-06457-RMW Ruimtelijke Perspectieven en Plan van aanpak

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Ruimtelijke Perspectieven en Plan van Aanpak voor vervolg Stedendriehoek; communicatieplan
Notanr.: 2002.6457
RMW/SH
17-04-2002
Portef.h.: weth. Adema /burgemeester
Agenda BenW
23-04-2002
BESLUIT:
1. in te stemmen met het communicatieplan “Netwerkstad krijgt vorm” en het Plan van Aanpak “Opmaat Regionale
structuurvisie Stedendriehoek;
2. kennis te nemen van het werkprogramma en het kostenoverzicht 2002;
3. in te stemmen met de in de nota voorgestelde kostenverdeling;
4. de dekking van de kosten voor Deventer ad € 80.046,-- (eenmalig) te betrekken bij de Voorjaarsnota 2002;
5. de nota aan te bieden aan het raadspresidium met het voorstel deze te doen behandelen in de commissie RFO.
OPENBAARMAKING:
dit besluit + bijlagen openbaar te maken nadat het besluit door elk van de 5 colleges is genomen
COMMUNICATIE:
zie communicatieplan
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
ja
gevolgen worden opgevangen door:
betrekken bij de Voorjaarsnota
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
(Deze nota en concept-besluitvorming wordt gelijktijdig aan de 5 colleges van het stedelijk netwerk voorgelegd)
Op 19 februari hebben de vijf colleges het manifest vastgesteld en is ingestemd met de Perspectievennota als
discussiestuk voor het maatschappelijk debat.
In het communicatieplan en het Plan van Aanpak wordt dit verder uitgewerkt.
Hierbij wordt een extern communicatietraject onderscheiden naast een intern werkproces.
Communicatieplan maatschappelijk debat
Het externe communicatietraject, het maatschappelijk debat, richt zich op de burgers en de belangengroeperingen
d.m.v. informatie- en inloopavonden en ronde tafelgesprekken. De eerste start zal voor de zomer gemaakt worden
waarna een congres in oktober de afronding zal vormen. Speciale aandacht is in het debat is nodig voor de
verschillende bewoners(groepen) in de gemeente Voorst. Hier zal immers in beide perspectieven een groot deel van
de gezamenlijke opgave een plek moeten krijgen.
Plan van Aanpak
Het interne werkproces richt zich op de kwesties, de onderdelen van de ruimtelijke perspectieven waarover meer
gedetailleerd inzicht nodig is om tot zorgvuldige bestuurlijke afwegingen te komen. Hier zijn de betrokkenen de
ambtenaren van de vijf gemeentes alsmede de ‘stakeholders’ van een aantal kwesties (o.a. V&W, waterschappen
etc).
Het is noodzakelijk om het maatschappelijk debat en het interne werkproces parallel te laten lopen omdat beide
processen in het najaar input moeten leveren voor een startnotitie.
In de startnotitie worden de bestuurlijke keuzes voor de input van de regionale visie door de partijen vastgelegd.
Werkprogramma
In het werkprogramma worden alle samenhangende activiteiten en kosten voor het interne en externe werkproces
op een rij gezet. Deze zijn exclusief de interne uren die nog geraamd moeten worden.
Voor de kosten gerelateerd aan de ruimtelijke perspectievennota, het bijbehorende communicatietraject en het Plan
van Aanpak wordt voorgesteld om de kosten gelijkelijk te verdelen over de vijf betrokken gemeentes en de twee
provincies.
Voor Deventer betekent dit een bedrag van € 80.046,54 in 2002 en 2003. Voorgesteld wordt de dekking daarvan te
betrekken bij de Voorjaarsnota.
Voor het opzetten van een Netwerkbureau en de begeleiding door Berenschot ten behoeve van een op te richten
regiegroep wordt gelijktijdig een apart collegevoorstel voorgelegd. Daarin wordt uitgegaan van een verdeling van
kosten naar inwonertal.
Manifest en perspectievennota
Op 19 februari 2002 zijn het manifest en de ruimtelijke perspectievennota als basis voor de discussie door de
colleges vastgesteld. Inmiddels hebben de verkiezingen plaats gevonden en is het wenselijk om in raads(commissies) in nieuwe samenstelling een presentatie te verzorgen over de stand van zaken tot nu toe alsmede de
voorstellen voor het vervolgproces en het debat.
Daarom is in overleg met de griffiers voorgesteld om dit te bespreken in een gezamenlijke commissievergadering
van de vijf gemeentes en wel op 26 april.
Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor de raadsleden om daaraan een excursie bij te wonen om enkele
aansprekende kwesties ter plekke te bekijken.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards