Aanvraag Verklaring vrijwilligerswerk door asielzoekers

advertisement
Aanvraag Verklaring vrijwilligerswerk
Voor vrijwilligerswerk door asielzoekers
Waarom dit formulier?
Werkgevers mogen asielzoekers met een Vluchtelingendocument
vrijwilligerswerk laten doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning van UWV nodig.
Wel toetsen wij of het echt gaat om vrijwilligerswerk. Dit doen wij
om te voorkomen dat het vrijwilligerswerk in de plaats komt van
betaald werk. Daarom vragen we u uit te leggen dat het werk in
uw organisatie niet door betaalde werknemers wordt gedaan.
Doen asielzoekers vrijwilligerswerk zonder deze verklaring of laat
u ze ander vrijwilligerswerk doen dan waarvoor de verklaring is
afgegeven? Dan overtreedt u de Wet arbeid vreemdelingen. De
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert
of u de juiste verklaring heeft.
Na uw aanvraag
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij binnen twee
weken een beslissing of u de Verklaring vrijwilligerswerk krijgt. Het is
verstandig om bij uw aanvraag rekening te houden met deze termijn.
Wat zijn de voorwaarden voor een Verklaring
vrijwilligerswerk?
- Het werk is normaal gesproken onbetaald.
- Uw organisatie heeft niet het doel om winst te maken. Denk
aan een stichting of vereniging.
- Het vrijwilligerswerk heeft een algemeen maatschappelijk
belang, zoals vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken,
of wandelen met bejaarden.
Opsturen
Als u een vraag niet kunt beantwoorden, geef daarvan dan de reden
op. Stuur de aanvraag pas op als u het formulier volledig heeft
ingevuld. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde
bijlagen naar:
UWV
Bureau TWV/AJD
Postbus 16140
2500 BC DEN HAAG
Waarvoor vraagt u een Verklaring vrijwilligerswerk aan?
U vraagt een verklaring aan voor het soort werk dat de vrijwilliger
gaat doen. Dit doet u alleen als u nog geen verklaring voor dit
soort werk heeft. U hoeft dus geen nieuwe verklaring aan te
als andere asielzoekers hetzelfde werk gaan doen.
Wilt u asielzoekers ander werk laten doen dan waarvoor u al
een verklaring heeft, dan moet u wel een nieuwe verklaring
aanvragen voor die werkzaamheden. De Verklaring
vrijwilligerswerk is 3 jaar geldig.
Meer informatie
Heeft u vragen over het invullen van het formulier, dan kunt u ons op
werkdagen bereiken via telefoonnummer 088 - 898 20 70. U kunt ook
kijken op werk.nl/werkvergunning.
U mag pas vrijwilligerswerk door asielzoekers laten doen als u de
Verklaring vrijwilligerswerk van UWV heeft ontvangen.
1
1.1
Naam organisatie
1.2
Vestigingsadres (geen postbus)
Gegevens organisatie
Adres
Postcode en plaatst
1.3
Correspondentieadres
Gelijk aan 1.2.
Adres
Postcode en plaats
1.4
Contactpersoon
1.5
Functie
1.6
Telefoonnummer(s)
1.7
E-mailadres
1.8
Website
Man
Nee Stuur een folder of andere toelichting mee waaruit doel en werkwijze van de onderneming
blijkt.
Ja
1.9
Soort organisatie en doelstelling
van de organisatie
Website
www.
Geef een omschrijving.
1.10 Heeft de organisatie een
winstoogmerk?
Nee, geen winstoogmerk
1.11 Inschrijving Kamer van Koophandel
NeeToelichting
Ja, wel winstoogmerk
Ja Inschrijvingsnummer
 Stuur een uittreksel Handelsregister KvK mee.
1.12 Totaal aantal vaste medewerkers
WB140 31436 03-16 W
Vrouw
1
2
2.1
Gegevens vrijwilligerswerk
Voor welke werkzaamheden door
vrijwilliger(s) vraagt u deze
verklaring aan?
Werk
Omschrijving werkzaamheden
1
2
3
4
5
2.2
2.3
2.4
Zijn er al vrijwilligers binnen uw
organisatie die de werkzaamheden
bij vraag 2.1 uitvoeren?
Nee
Heeft u eerder voor dezelfde
werkzaamheden een
vrijwilligersverklaring gekregen?
Nee
Welk werk, zoals gevraagd bij vraag
2.1, wordt ook wel betaald gedaan in
de organisatie?
Nee
JaToelichting
JaStuur een kopie van de vrijwilligersverklaring mee.
3
3.1
JaToelichting
Bijlagen
Welke bijlage(n) stuurt u mee?
En folder of toelichting over uw organisatie als u geen website heeft (vraag 1.8)
Een kopie van het uittreksel Handelsregister KvK (vraag 1.11)
Een kopie van de vrijwilligersverklaring (vraag 2.3)
Een kopie van de machtiging van de organisatie (ondertekening)
4
4.1
Ondertekening
Wie ondertekent het formulier?
Werkgever of gemachtigde van werkgever
Als u gemachtigde bent, stuur dan een kopie van de machtiging mee.
Voorletters en achternaam
Functie
Contactpersoon
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Datum en handtekening
2
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards