Cultuur en Gedrag Vergroot de waarde van de audit Cu beh

advertisement
Quickscan
bestaande uit het
Maturity Model,
desk research en
interviews.
Formulering van
een gedragsraamwerk, op basis
van door de klant
verwacht gedrag.
Bespreking
van uitkomsten nulmeting
met klant en
auditteam.
2. Verdieping
1. Nulmeting
Case
Casestudy
study
www.pwc.nl
www.pwc.co.uk
Verdieping in
belangrijkste aandachtspunten via
interviews en data
analyse.
Data kritisch
beoordeeld door
Cultuur en
Gedrag specialisten.
Thematische
analyse van
geobserveerde
data.
4. Follow up
2. Analyse
Waarde voor de klant
Analyse bespreken
met klant en het audit-team, geleid door
Cultuur en Gedrag
specialisten.
Aanbevelingen op
basis van riskprofile
bespreken en vervolgacties uitvoeren
om risico’s te
mitigeren.
Thematische analyse
van de resultaten uit
deze bespreking.
• Een externe perceptie van de
manier waarop de cultuur wordt
waargenomen.
• Een tastbare analyse van de huidige
cultuur inclusief aanbevelingen.
• Een meetmoment waarop
toekomstige vooruitgang
gebaseerd kan worden en een
validatiemoment voor de interne
accountant.
• De klant handelt in lijn met
toenemende regelgeving op het
gebied van gedrag en cultuur.
Verdere analyse van
kwalitatieve en
kwantitatieve data,
resulterend in low,
medium of high riskprofile.
Eindrapport (inclusief
sterke punten, ontwikkelpunten en aanbevelingen).
Eindrapport-presentatie en discussie
met de stakeholders
van de klant.
Contacts
Contact
Nicola Shield
Partner
Joukje
Janssen
T: +44 (0)20
7804 9315
Faye Whitmarsh
Mark Dury
T: +44 (0)20 7804 5730
T: +44 (0)20 7804 5039
M: +44(0)7730 147804
E: [email protected]
Senior Manager
M: +44 (0)7931
388648 & Responsible
M:Governance
+44 (0)7702 675570
Director
Sustainability
E: [email protected]
E: [email protected]
Tel: 088 792 59 28 | Mobiel: 06 53 78 26 45
E-mail: [email protected]
Senior Manager
Lauren Mortimer
Senior Associate
T: +44Hoekstra
(0)20 7212 2755
Aike
M: +44 (0)7989 173707
Manager
Sustainability & Responsible Governance
E: [email protected]
Tel: +31 (0)88 792 68 29 | Mobile: +31 (0)6 53 87 96 86
Email: [email protected]
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this
publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any
consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.
© 2015 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to the UK member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
150127-172539-AE-OS
Cultuur and
en
Culture
Gedrag
behaviours
Vergrootvalue
de waarde
Adding
to
van de audit
your Audit
Waarom
en Gedrag
in de audit?
Why lookCultuur
at culture
and behaviours?
Concurrentievoordeel: het biedt kansen om voorloper te zijn op het gebied
Competitive
advantage
for our
clients
to demonstrate
theyvan
areuw
on the
van cultuur en gedrag
in de audit
en in
te spelen
op verwachtingen
front
foot,
and
an
innovative
differentiator
for
PwC’s
audit
practice.
stakeholders.
Vergroot inzicht in organisatierisico’s: verankering van gedrag in de audit maakt de
cultuur en
soft controls
in devalidation
organisatie structureel
inzichtelijk.
Doordat
risico’s
Provide
external
through an
independent
review
of over de hele
breedte van
de
organisatie
hieruit
naar
voren
komen
bent
u
in
staat
tijdig
bij
te sturen en gewogen
behavioural alignment which can be supported by peer comparison.
beslissingen te nemen.
Non-intrusive assessment using data already available to us
Inspelen op regelgeving: cultuur en gedrag integreren in de
through
daily
interactions,
with robust analysis
and
standaardour
audit
aanpak
is een randvoorwaarde
om aan toenemende
recommendations
our culture and behaviours specialists.
regelgeving
te kunnenfrom
voldoen.
Gedrag en voorkeur van medewerkers in kaart: cultuur en gedrag
Provide tangible outputs that can be used to drive enhanced
als standaard onderdeel van de audit geeft inzicht in voorkeuren van uw
behavioural alignment,
trackkunt
progress
and assign
accountability,
medewerkers.
Door deze spiegel
u uw beleid
vervolgens
door alle
thereby demonstrating
action and
internally
and externally.
organisatieniveaus
heen afstemmen
enprogress
waar nodig
aanpassen.
De tastbare resultaten van onze aanpak vormen voor u een relevante
Help
to satisfy
regulatory aan
needs,
for example
the FRC’s
basis om
cultuurverandering
te sturen,
de voortgang
ervanrequirement
te bewaken en
to
set
tone
at
the
top
and
embed,
assess
and
measure
andzowel
verantwoordelijkheden te bepalen. Hierdoor wordt actie enculture
voortgang
behaviours
on an
ongoing basis.
intern als extern
aantoonbaar.
Wat
kunt u is
van
So what
itons
weverwachten?
do?
U ontvangt een onafhankelijke analyse van de mate waarin het werkelijk gedrag
Provide an independent current state assessment of PwC’s perception on
overeenkomt
metbehaviours
het gewenste
gedrag,
de doelen,
de values.
visie en waarden van uw organisatie.
alignment of actual
to the client’s
purpose,
vision and
Onze aanbevelingen stellen u in staat zich te concentreren op de actie die u onderneemt
omtrent gedrag, waarmee u uw organisatiecultuur kunt versterken en de voortgang en
waarde ervan kunt aantonen.
Using the audit team’s expertise, client interactions and existing access to relevant data, a
De
Cultuur en Gedrag specialisten en het audit team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
cultural assessment concludes on the extent to which the organisation’s values have been
meten
vanproviding
de gedragsindicatoren
viaenhancements.
de bestaande auditpraktijk. De resulterende analyse richt zich
embedded,
recommendations for
op specifieke organisatieonderdelen en momenten waarin het gedrag tot uiting komt, zoals tone at
the top en performance management.
The culture and behaviours RA team and external audit team support the measurement of behavioural
metrics through existing audit practices. The assessment focuses on specific areas of the organisation,
key interactions, or specific behavioural reinforces (leadership actions, performance management etc.).
Onzeapproach
aanpak van
externe audit
Our
toCultuur
culturein
inde
External
Audit
Aanpak
11 Aanpak
• Het Cultuur en Gedrag team werkt samen met het audit team
• Het Cultuur en Gedrag team werkt samen met het audit
om inzicht te krijgen in de cultuur binnen de organisatie,
team om inzicht te krijgen in de cultuur binnen de
en ondersteunt hen bij het direct meenemen van daaruit
organisatie, en ondersteunt hen bij het direct meenemen
voortvloeiende risico’s in de bestaande auditpraktijk.
van daaruit voortvloeiende risico’s in de bestaande
• Collectieve overeenkomst over de gebieden waarop de focus
auditpraktijk.
moet liggen in de audit en hoe indicatoren en observaties
• Collectieve overeenkomst over de gebieden waarop
gerapporteerd zullen worden.
de focus moet liggen in de audit en hoe indicatoren en
• We integreren cultuur en gedrag in de audit door te starten
observaties gerapporteerd zullen worden.
met een Quickscan, gevolgd door een aanpak op maat voor
• We integreren cultuur en gedrag in de audit door te
low, medium en high risk.
starten met een Quickscan, gevolgd door een aanpak op
• Uit de risicoanalyse worden aanbevelingen en focusgebieden
maat voor low, medium en high risk.
bepaald om risico’s te mitigeren en nauwkeurig op de
• Uit de risicoanalyse worden aanbevelingen en
behoeften aan te laten sluiten.
focusgebieden bepaald om risico’s te mitigeren en
nauwkeurig op de behoeften aan te laten sluiten.
Voorbeeld datacollectie methode
Interviews en workshops
KPI’s en observaties
Onderzoeken
Data-analyse
22 Data-analyse
• Data vanuit uw organisatie en vanuit het audit team wordt
•verzameld
Data vanuit
organisatie
vanuit het met
audit
team
en uw
gevalideerd
op en
consistentie,
behulp
wordt
verzameld
en
gevalideerd
op
consistentie,
van een robuust gedragsraamwerk dat afgestemd ismet
op de
behulp van
eengewenste
robuust gedragsraamwerk
afgestemd
waarden
en het
gedrag binnen uw dat
organisatie.
is observaties
op de waarden
en het
gewenstegeanalyseerd,
gedrag binnende
uw
• De
worden
thematisch
organisatie.
input van de interne focusgroepen en de uitslagen van de
•interviews
De observaties
worden
geanalyseerd,
de
gebruiken
we thematisch
om te identificeren
of het werkelijke
input van
deisinterne
en deen
uitslagen
gedrag
in lijn
met hetfocusgroepen
gewenste gedrag
waar devan
de interviews gebruiken
verbeterpunten
liggen. we om te identificeren of het
werkelijke
gedrag
in lijn is met het
gedrag en
• Thema’s worden gekwantificeerd
engewenste
observaties
waar
de
verbeterpunten
liggen.
geprioriteerd op impact en waarschijnlijkheid.
• Thema’s worden gekwantificeerd en observaties
geprioriteerd op impact en waarschijnlijkheid.
Output
33 Output
• Steunend op de analyses van de kwantitatieve en
•kwalitatieve
Steunend op
de analyses
vanthema’s
de kwantitatieve
enop basis
data,
worden de
beoordeeld
kwalitatieve
data, worden de thema’s beoordeeld op basis
van
een gedragsraamwerk.
van een gedragsraamwerk.
• Dashboards
en rapporten, die de sterke punten,
•verbeterpunten
Dashboards enen
rapporten,
die de sterke
punten,
scores benadrukken
– Dit
stelt u in staat
verbeterpunten
en
scores
benadrukken
–
Dittestelt
u in
om de sterkten en zwakten in uw organisatie
identificeren,
om de
sterkten
en zwakten inde
uw
organisatie teaan te
enstaat
op basis
daarvan
weloverwogen
focusgebieden
identificeren,
en op basis daarvan weloverwogen de
wijzen
in de organisatiecultuur.
focusgebieden
aan te
wijzen
in staat
de organisatiecultuur.
• Onze aanbevelingen
stellen
u in
zich te concentreren op
•deOnze
aanbevelingen
stellen
u
in
staat zich
te concentreren
actie die u kunt ondernemen omtrent
gedrag,
waarmee u
de actie die u kuntkunt
ondernemen
gedrag,
deoporganisatiecultuur
versterkenomtrent
en de vooruitgang
en
waarmee
u de
organisatiecultuur
kunt versterken en de
waarde
ervan
kunt
aantonen.
vooruitgang en waarde ervan kunt aantonen.
Example
behaviours
framework
Voorbeeld
gedragsraamwerk
Download