1167 - KADOC

advertisement
KADOC
Vlamingenstraat 39
3000 LEUVEN
PLAATSINGSLIJST
VAN HET ARCHIEF
UNIZO-STUDIEDIENST
Unizo-Studiedienst, 2
BESCHRIJVING PER DOOS
1-3.
KMO. Beleid in België, Vlaanderen. 1966-1993.
3-5.
Programma's en congressen, studiedagen. 1976-1995.
5.
Staatshervorming.
6.
-
Gewestelijke Ontwikkelingsplan Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 1995.
Middenstand en gemeentebeleid.
Gemeentelijke adviesraden.
Openbaarheid van bestuur. Motivering van bestuurshandeling.7-13.
Begrotingen, budgetcontroles/financiële en fiscale bepalingen,
volmacht wetten. 1986-1994. 1
14.
-
Europees actieprogramma CVP/Europese verkiezingen. 1989-1994.
Ontwikkelingssamenwerking.
Hervorming economische overheidsbedrijven.
15.
-
Openbaar ambt.
Onderwijs. Algemeen beleid en inrichting.
16.
-
Onderwijs. Participatie en onderwijsraden.
Migrantenonderwijs.
17.
-
Onderwijsbegeleiding en onderwijsinspectie.
Middenstandsvorming, beroepsopleiding, onderwijsadministratie.
18.
-
Afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Deeltijds onderwijs.
19.
-
Basiseducatie.
Hervorming van het volwassenenonderwijs. 1990-1991.
20.
Decreet op het universitair onderwijs.
21-22.
Verkoop in scholen.
23.
-
24.
Beroepsonderwijs en deeltijdse vorming.
25.
-
25-26.
Verlenging leerplicht.
27.
-
Leerlingenstages.
Deeltijds beroepsonderwijs.
28-29.
-
Werking PMS-centra.
PMS en middenstandsvorming.
Open Universiteit.
1
Schoolpactwetgeving.
Cumulatie als zelfstandige met ambt in onderwijs.
Onderwijs voor sociale promotie.
Schriftelijk onderwijs.
Buitengewoon onderwijs.
Studiebeurzen.
Zie ook dozen 43-51.
Unizo-Studiedienst, 3
29-31.
Ruimtelijke ordening, gewestplannen, bouwaanvragen, ambachtelijke zones,
verkavelingen, grondbeleid.
32.
-
Personeelsstatuut in het onderwijs.
Onderwijs voor sociale promotie.
Navorming leerkrachten.
33.
-
Onteigeningen.
Gezondheidsrecht.
Alternatieve geneeswijzen.
Geneesmiddelen.
Verzorgingsinstellingen.
Laboratoria.
34.
Apothekers, verpleegkundigen en vroedvrouwen, tandprotégisten.
35.
Kinesitherapeuten.
36.
Geneesheren en orde van geneesheren (Sociaal Statuut Huisartsen).
37-38.
-
Thuisverpleegkundigen.
Opticiens.
Aansprakelijkheid.
Huisvesting (algemeen, premies, codes, sociale huur).
38.
-
Bestaansminimum.
Gewaarborgd inkomen bejaarden.
Armoedebestrijding.
39.
-
Stadsrenovatie.
Migranten o.a. beroepskaart.
40-41.
Reglementering overheidsopdrachten in België en EEG (compensatie met de
overheid).
41.
-
Boekhouding en jaarrekeningen van ondernemingen.
Procedure arbitragehof verlaagde vennootschapstarieven vrije beroepen.
42.
-
Intercommunales.
Energie.
Nutsvoorzieningen.
Telefonie.
43-51.
Begrotingen, herstelwetten, herstelprogramma's, volmachtenwetten. Jaren
1970-1980. 2
52.
Volwasseneneducatie.
52-54.
Voor- en naschoolse kinderopvang.
54-55.
Studiebeurzen.
55-56.
Stuurgroep "Educatie 92".
56.
-
Eigendom en mede-eigendom.
Gezinsrecht.
57.
-
Overheidsaansprakelijkheid bij Openbare Werken.
2
Zie ook dozen 7-13.
Unizo-Studiedienst, 4
58.
-
Huwelijksvermogenstelsels.
-
Standaardbedingingen en toetredingscontracten o.a. schilderwerken en
brouwerijwerken.
Verdeling van brandstoffen.
Postorderbedrijven.
59.
Erfrecht.
59-60.
Productaansprakelijkheid
60-62.
Huurwet.
63.
-
Verbruikerskrediet.
Wetgeving vzw.
64.
-
Handelshuur.
CEPESS-commissie "Huur".
Kleine nalatenschappen.
65.
-
Architecten en Orde van Architecten.
Aanpassing gerechtelijk wetboek.
66.
-
Arbitrage.
Rechtshulp.
67.
-
Organisatie notarisambt.
Nationale Orde Advocaten en advocatenberoep.
Arbeidsrechtbanken.
Handelsrechtbanken.
Boetebedinging.
68.
-
KMO effectenrapport in Vlaanderen.
Fiscale hervormingen.
Eindtermen basisonderwijs.
69.
-
Kunstambachten.
Beroepsprofielen hoger onderwijs.
Databanken Belgostat.
70.
-
Sociaal statuut zelfstandigen en meewerkende echtgenoot ("werkgroep G.
Vandeputte").
Deeltijds onderwijs.
Werkgroep Schijnzelfstandigen.
71.
Overheidsbegroting.
71-72.
Administratieve vereenvoudiging o.a. KMO loket.
72-73.
Volwasseneneducatie.
74-75.
Transport- en verkeersbeleid (spoor, binnenvaart, openbaar vervoer,
wegvervoer).
75.
-
Handelsbeurzen.
Makro.
76.
-
"Knipperlichten" (ondernemingen in moeilijkheden).
Distributie o.a. alternatieve distributie.
Belgische Vereniging voor Stedebouwkundigen.
Unizo-Studiedienst, 5
-
Unie van kredietmakelaars.
77-78.
Faillissementen en ondernemingen in moeilijkheden.
78.
Vereniging van Grafische Zelfstandige Bedrijven.
79.
-
Prijsstelling van bepaalde producten
Auteursrechten (o.a. muziek en fotografen).
KMO-problematiek o.a. handelsfonds en bedrijfsoverlating.
80.
-
Verzekeringswezen o.a. brandverzekering, levensverzekering, bedrijfsleiderverzekering, verzekering tussenpersonen.
Controle op verzekeringsondernemingen.
81.
-
Economische voortbrenging.
Auteursrechten o.a. muziek en computers.
Posterijen.
82-83.
Bedrijfsrevisoren o.a. hervorming bedrijfsrevisoraat.
83-84.
Krediet- en bankwezen o.a. hypothecair krediet, financiering KMO's, NKBK.
84-86.
Economische reglementering en prijszetting (o.a. petroleumproducten en
boeken).
86.
-
Vrijwaring concurrentiepositie.
Reconversie Kempen.
87.
-
Reconversie algemeen.
Reconversie Limburg.
NIM-GIMV.
Gemengde economische ondernemingen.
88.
Participatiefonds.
88-91.
Overheidsinmenging, economische expansie, subsidiëring, economische
stimuli, industrieel beleid. Eind jaren 1950.
92.
Misbruik economische macht.
93.
-
94-95.
Bepalingen i.v.m. merken (Belgische, Benelux, Europees).
95.
Aggentuurovereenkomst.
95-96.
In- en uitvoer goederen, buitenlandse handel.
96.
Vestigingswet vreemdelingen.
97-98.
Wet op handelsvestigingen, Grendelwet.
98.
Arbitragehof.
99.
Beroepstitels en dienstverlenende beroepen.
99-101.
Boekhouding en jaarrekeningen (België, Europa).
Meeteenheden en standaarden.
Dienstmerken.
Pacht en leasing.
Bijzondere handelscontracten.
Alleenverkoop.
Unizo-Studiedienst, 6
102.
Accountants (Instituut).
103-104.
Veiligheid van speelgoed.
105.
-
106.
Consumentenrecht: algemeen, binnen- en buitenland.
107.
-
108-109.
Informatica en databanken o.a. privacy-aspecten.
109.
-
Zwangerschapsonderbreking.
Kijk- en luistergeld.
110.
-
BTW en accijnzen
Belastingsconsulenten;
Kadastraal inkomen.
111.
-
Tweedehandsvoertuigen.
Vergunningswet drank (alcoholwet).
111-112.
Onderneming als sociaal entiteit.
112-113.
Sociaal recht en sociale zekerheid.
113-114.
-
Veiligheid werknemers.
Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.
114.
-
Ondernemingsraden.
Educatief verlof.
Vormingsrecht.
Arbeidsreglement.
115.
-
Pensioen zelfstandigen
Vormingsplicht.
Arbeidsongevallen.
116.
-
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Zelfstandigen.
Europa 1992.
Consolidatiebijdrage/matigingsbijdrage.
117.
Sociaal statuut zelfstandigen.
117-118.
Avondsluiting.
118.
-
119.
Tewerkstelling en tewerkstellingsbeleid.
120.
-
121.
Gelijkheid man-vrouw/vrouwenarbeid.
Levensmiddelenrecht.
Veterinaire keuring.
Uitvindingen octrooien en verdragsrecht.
Wapenhandel.
Kansspelen en nationale loterij.
Zondagswet.
Kinderbijslagen zelfstandigen.
Gehandicapten.
Arbeidsovereenkomst.
Politiek verlof.
Sociale secretariaten.
Deeltijdse arbeid.
Unizo-Studiedienst, 7
121-122.
Betaald educatief verlof/kredieturen.
123.
-
Europa en de KMO.
Index (samenstelling en hervorming).
Milieu en fiscaliteit.
124.
-
Wetenschappelijk onderzoek en beleid.
Europese adviesorganen.
124-125.
Europese structuurfondsen (projecten, sociaal fonds).
125.
-
126.
Europa en de KMO's (overheidssteun, financieringsinstrumenten).
126-127.
Europees KMO-jaar 1983.
127.
Europees mededingingsrecht.
128.
-
Alleenverkoop.
Belgisch Europees voorzitterschap 1993.
Europees KMO-jaar 1983.
129.
-
Concentraties en fusies van ondernemingen.
Europees consulentenbeleid.
129-145.
Inkomende brieven.
129-130.
1982.
131.
1983.
132.
1984.
133.
1985-1986.
134.
1986-1987.
135.
1987-1988.
136.
1988-1989.
137.
1989.
138.
1990.
139.
1990-1991.
140-142.
1991.
143-145.
1992.
145.
Uitgaande brieven. 1982.
130-145.
Inkomende brieven.
130.
1982.
131.
1983.
132.
1984.
Euregionale samenwerking.
Regionaal EG-beleid.
Unizo-Studiedienst, 8
133.
1985-1986.
134.
1986-1987.
135.
1987-1988.
136.
1988-1989.
137.
1989.
138.
1990.
139.
1990-1991.
140.
1991.
141.
1991.
142.
1991.
143.
1992.
144.
1992.
145.
1992.
145-151.
Uitgaande brieven.
145.
1982.
146.
1983-1986.
147.
1987-1989.
148.
1989-1990.
149.
1991.
150.
1991-1992.
151.
1992.
151-153.
Nota’s opgesteld door de Studiedienst.
1974-1982.
152.
1983-1984.
153.
1985; 1987.
154-156.
Dossier Nationale Dienst voor de Beroepsopleiding van het NCMV (NABO).
1963-1996.
156-157.
Dossier Impulsgebieden. Jaren 1990.
158.
Dossier Dioxinecrisis. 1999.
Dossier Het Grote KMO Debat. 1995.
159.
Dossier Successsierechten. 1995-1997.
159-160.
Dossier Notariaat (o.a. Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, Commissie Notariaat). 1995-1997.
160.
Dossier Overheidsbegroting. 1990.
161.
Dossier Overheidsbegroting. 1991; 1992; 1993.
Unizo-Studiedienst, 9
162.
Dossier Ondernemingsparticipatie in de KMO. 1995-1996.
Dossier Nationaal Coördinatie- en Overlegcomitee voor de Voortdurende
Vorming van de Middenstand (NCOC). 1971-1990.
163.
Dossier Wet-De Cooman inzake handelspraktijken. 1981-1986.
164.
Dossier EuroCommerce. 1994-1996.
Dossier Algemene Sociale Bijdrage. 1996.
Dossier Juridisch Advies. 1986-1987.
165.
Dossier Denkgroep Sociaal Statuut. 1991-1992.
Nota’s opgesteld door de Studiedienst. 1986.
166.
Dossier Europees Forum “Retailers in the European Internal Market”. 1990.
Dossier Nota’s en standpunt omtrent regeerakkoorden. 1985-1987.
Dossier Nota’s en standpunt omtrent regeerakkoorden. 1972-1976.
167.
Dossier Nota’s en standpunt omtrent regeerakkoorden. 1977-1984.
Dossier Bewegingsdagen. 1979.
Dossier ‘Ekonomische Ontmoetingsdag Een Nieuw Klimaat en Aangepaste
Middelen voor Zelfstandige Ondernemers”. 1977.
Dossier Kaderweekend. 1977.
Dossier Studiedag KMO en Innovatie. 1985.
Dossier Studiedag Verantwoord Risico en Zelfstandig Ondernemen. 1988.
168.
Dossier Studiedag naar een Bescherming van het Privévermogen in de
Familiale Ondernemingen. 1978.
Dossier Studiedag Beweging in Beweging. 1961.
Dossier Regeringsverklaringen en –akkoorden. 1973-1977.
Dossier Stichting Daniël Coens. 1995.
169.
Dossier Kongres Oost-Vlaanderen Met de Middenstand naar een nieuw sociaaleconomisch beleid. 1979.
Dossier Onderhoud met de Vlaamse Minister-president Van den Brande. 1995.
Dossier Congres Antwerpen. 1993.
Dossier Toespraken. 1983-1990.
Download