Re-integratie en medische overmacht

advertisement
onderneming
| langdurig zieke werknemers re-integratie of ontslag wegens medische overmacht
|
TERUG in het ZADEL
1 6 | V A K B E W E G I N G 8 5 8 | 1 0 f eb r u a r i 2 0 17 |
Langdurig zieke werknemers en werknemers met een beperking terug in het zadel helpen is de
betrachting van de nieuwe regelgeving. In een aantal gevallen is wel nog ontslag mogelijk wegens
medische overmacht.
Langdurig zieke werknemers
Re-integratie of ontslag wegens
medische overmacht
De regering heeft werk gemaakt van een totaal andere benadering van
de re-integratie van langdurig zieke werknemers en werknemers met een
beperking. De betrachting is hen terug in het zadel te helpen. In de initiële
voorstellen van de regering werden langdurig zieken verplicht om opnieuw
aan de slag te gaan. Na overleg met de sociale partners – en op aandringen
van het ACV – werd dit aangepast. De nieuwe regelgeving laat de keuze aan de
werknemer om al dan niet in een re-integratietraject te stappen. In een aantal
gevallen is wel nog ontslag mogelijk wegens medische overmacht.
Re-integratie moet
vrijwillig gebeuren
Dankzij het ACV kunnen langdurig zieken zelf beslissen of ze al dan niet in
een re-integratietraject stappen. En
aangepast of ander werk aanvaarden
dat hun werkgever voorstelt of een
herscholing volgen. In alle vrijwilligheid en zonder dat ze financieel zullen
worden gesanctioneerd als ze weigeren. De nieuwe wetgeving en reglementering benadrukt ook dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om te zoeken naar aangepaste werkposten en redelijke aanpassingen. In bepaalde gevallen blijft
het evenwel mogelijk dat de arbeidsovereenkomst toch wordt beëindigd
wegens ‘medische overmacht’, maar
dit kan alleen indien de werkgever
aantoont dat hij echt geen aangepast
werk of redelijke aanpassingen kan
bieden.
Angeltje in de nieuwe regels
De invoering van de nieuwe regelgeving komt er wat ongelijk met verschillende puzzelstukjes en brokjes. Twee
koninklijke besluiten zijn al gepubliceerd in het Staatsblad en van kracht
sinds 1 december 2016. De wet is
gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 30 december 2016. Een
derde koninklijk besluit is zo goed als
klaar, maar wacht nog op een advies
van de Raad van State. Al de nieuwe
bepalingen zijn er op gericht dat langdurig zieken makkelijker opnieuw aan
het werk zouden kunnen. Zo voorziet
de nieuwe regelgeving in regelingen
waarbij arbeidsgeneesheren gaan
bemiddelen tussen zieken en werkgevers. Een aantal belemmeringen rond
het voorzien in aangepast werk of
aangepaste uurroosters worden opgeheven. De nieuwe regeling voor reintegratie geldt enkel voor de privésector, niet voor ambtenaren. En ook
niet voor wie arbeidsongeschikt is ten
gevolge van een arbeidsongeval of
een beroepsziekte. Een angeltje in al
deze nieuwe regels is dat er daarmee
ook meer wettelijke klaarheid komt in
de mogelijkheden voor werkgevers in
de privésector om medische overmacht vast te stellen.
Medische overmacht
De nieuwe regels voorzien in nieuwe
procedures waarbij zieke werknemers
niet enkel op eigen initiatief maar ook
op initiatief van de adviserend geneesheer van de mutualiteit worden doorverwezen naar de arbeidsgeneesheer.
De arbeidsgeneesheer zal na een contact met de zieke werknemer maatregelen moeten voorstellen om de zieke
terug het werk te laten hernemen: in
zijn vroegere werk, al dan niet met
aanpassingen aan de arbeidspost, de
uurroosters of de arbeidsomstandig-
Als de beslissing van de arbeidsgeneesheer in beroep wordt bevestigd of
als er helemaal geen beroep wordt
aangetekend kan daarmee definitief
worden vastgesteld dat een zieke
werknemer ongeschikt is om zijn oorspronkelijke werk te hervatten en dat
er bij zijn werkgever geen aangepast
werk mogelijk is. Volgens recente
Europese rechtspraak is de werkgever
verplicht om voor zieke of gehandicapte werknemers te voorzien in redelijke aanpassingen om die werknemer
toch aan het werk te houden. Dat gaat
om redelijke aanpassingen aan bijvoorbeeld het werkritme of de taakverdeling in de onderneming, of aan
gebouwen, de uitrusting, of het voorzien in opleidings- en integratiemiddelen. Als de werkgever kan bewijzen
dat er ondanks dergelijke redelijke
aanpassingen geen aangepast werk
mogelijk is, heeft hij daarmee het
nodige bewijs om de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht te beëindigen: van de ene dag
op de andere, zonder opzeggingsvergoeding.
Oproeping door
arbeidsgeneesheer
Maar er is nog meer. De werkgever is
niet enkel afhankelijk van het initiatief
van de adviserend geneesheer van de
mutualiteit of van het initiatief van de
zieke werknemer. De nieuwe regels
zullen de werkgever ook toelaten om
Eenzijdige aandacht van werkgevers
Langs vakbondskant maken we ons wat ongerust. We merken dat bij infosessies over de nieuwe regels om werkhervatting van zieke werknemers te bevorderen, de vragen van werkgevers vooral gaan over dit ene uithoekje van de
nieuwe wetgeving: het ontslag wegens medische overmacht. Dat is helemaal
geen loyale uitvoering van de nieuwe wetgeving die vooral positieve doelstellingen heeft.
zelf aan zijn arbeidsgeneesheer te vragen om een zieke werknemer op te
roepen voor zo een re-integratieprocedure. Dat kan in 2017 enkel voor werknemers waarvan de afwezigheid
wegens ziekte begonnen is na 1 januari 2016. Niet voor wie al langer ziek is.
En ook enkel voor wie al 4 maanden
ziek is. Het kan ook nog niet zolang
het derde koninklijk besluit niet is
gepubliceerd. Dat laatste puzzelstukje in de wetgeving maakt een einde
aan het verbod voor arbeidsgeneesheren om in die gevallen zieke werknemers tijdens hun ziekte op te roepen
voor een re-integratieprocedure. Maar
dat puzzelstukje komt er wellicht dra
aan.
Maar ook in de nieuwe regelgeving
hebben de werkgevers daarbij niet de
vrije hand. Een zieke werknemer moet
geen gevolg geven aan de oproeping
door een arbeidsgeneesheer tijdens
zijn ziekte. En is evenmin verplicht om
gegevens over zijn medische diagnose
aan de arbeidsgeneesheer te bezorgen. Ook de behandelend geneesheer
mag dat niet zonder toestemming van
de patiënt. Bovendien mag de zieke
werknemer op eigen initiatief een vrijwillig contact vragen met de arbeids-
geneesheer en daarbij vragen dat de
arbeidsgeneesheer dat contact zelf en
de inhoud ervan absoluut geheim
houdt ten aanzien van de werkgever.
Zo kan al even worden afgetast wat de
bedoelingen zouden zijn van de werkgever en de inschatting van de
arbeidsgeneesheer.
| Herman Fonck |
Infosessies over
re-integratie
Over de re-integratie van langdurig zieke werknemers worden de
komende weken infosessies gegeven in de ACV-verbonden. De
lijst van de infosessies vind je op
www.teruginhetzadel.be
Folder en website
Om langdurig zieken te informeren over de nieuwe
regelgeving is in de ACV-verbonden een ACV-folder
beschikbaar. Je haalt er best een aantal op om te
bezorgen aan de langdurig zieken in je onderneming
of in je buurt. Je vindt alle info over de nieuwe regelgeving en heel wat tips over hoe je de re-integratie
van langdurig zieken kan aanpakken op www.teruginhetzadel.be, een onderdeel van de ACV-website. De
website is ook beschikbaar via je smartphone.
17 | V A K B E W E G I N G 8 5 8 | 1 0 f eb r u a r i 2 0 17 |
heden. Of in een andere functie, al dan
niet na een opleiding. De arbeidsgeneesheer kan daarbij echter ook vaststellen dat het voor de zieke werknemer om medische redenen definitief
onmogelijk is om zijn of haar vroegere
werk te hervatten. En dat het bij de
huidige werkgever ook niet mogelijk is
om in aangepast werk te voorzien.
Tegen zo een beslissing van de
arbeidsgeneesheer kan de werknemer
in beroep gaan. Daar is 7 werkdagen
tijd voor. Dan moeten drie geneesheren bij meerderheid beslissen: de
arbeidsgeneesheer, een geneesheer
van Toezicht welzijn op het werk (de
medische inspectie) en de behandelend geneesheer.
Download