sjabloon Brief

advertisement
Hoofdkantoor
Bezoekadres
Naritaweg 10
1043 BX Amsterdam
Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam
Aan de belangstellenden van het project wereldburgers, migrantennetwerk in opbouw
Postadres
Postbus 8456
1005 AL Amsterdam
T 0900 330 0300
F 020 68 44 541
I www.fnv.nl
Bank
63 50 33 178
Datum
Uw kenmerk
5 september 2013
Ons kenmerk
Telefoonnr.
020 58 16 723
Onderwerp
E-mail
Uitnodiging Wereldburgers, migrantennetwerk
in opbouw: 25 september Utrecht
[email protected]
Geachte heer, mevrouw,
Velen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan het Netwerk Wereldburgers, FNV
Migrantennetwerk in opbouw! Wij vinden onderlinge samenhang en solidariteit onder onze leden
belangrijk en dat migranten met elkaar kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het netwerk wat
we met u willen opbouwen, wil de gezamenlijke belangen van migranten zichtbaar maken en
invloed uitoefenen op onderwerpen, die onze leden belangrijk vinden. Bij deelname van minimaal
1500 leden aan het netwerk Wereldburgers FNV, krijgt het netwerk een kwaliteitszetel in het
hoogste orgaan van de FNV Vereniging, het Ledenparlement1. Hiermee komt de FNV tegemoet
aan één van de belangrijkste wensen uit het behoefteonderzoek onder migranten; leden en nietleden. Een ruime meerderheid van de mensen die aan ons onderzoek hebben deelgenomen,
heeft aangegeven dat de FNV méér aandacht zou moeten besteden aan migranten in Nederland.
De FNV heeft de afgelopen maanden samen met migrantenorganisaties 40
voorlichtingsbijeenkomsten in het land georganiseerd. In die bijeenkomsten hebben leden en nietleden aangegeven wat zij belangrijk vinden en hebben we gesproken over, wat de vakbeweging
voor hen kan betekenen en vice versa en waar migranten zich konden aanmelden voor het FNVnetwerk. Tijdens het congres van de FNV In Beweging op 15 mei jl. is de website
www.wereldburgersfnv.nl de lucht ingegaan. Met deze site willen we iedereen informeren over
het netwerk en op de hoogte houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de opbouw van het
netwerk. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de site aanmelden voor het netwerk.
1
Ledenparlement = leden uit verschillende sectoren, zoals FNV Vervoer of FNV Veiligheid kiezen directe
vertegenwoordigers die namens hen in het FNV Ledenparlement plaats zullen nemen. De 108 vertegenwoordigers in
het parlement worden dus gekozen uit hun sector. Dit ledenparlement kiest op zijn beurt weer de 18 leden van het
Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB). Dit heeft tijdens het congres van 15 mei jl. plaatsgevonden.
Datum
5 september 2013
5Pagina('s)
2 van 3
Doe mee!
Iedereen kan meedoen!
Ook als u (nog) geen lid bent van de FNV. Het netwerk biedt mogelijkheden voor migranten die
mee willen denken of mee willen praten over thema’s die voor migranten belangrijk zijn. Het
netwerk biedt de mogelijkheid om knelpunten die met elkaar signaleren, te agenderen op de FNVagenda. Als sympathisant kunt u ook meedoen en u gewoon aansluiten als lid van het netwerk.
Graag nodigen we u uit voor een startbijeenkomst, waarbij we gezamenlijk het FNV
migrantennetwerk gaan oprichten. Deze bijeenkomst wordt gehouden op:
woensdag 25 september 2013
bij Abvakabo FNV
aan de Oudenoord 170 te Utrecht
Aanvang: 19.00 uur
Einde: 21.30 uur
U bent vanaf 17.30 uur al welkom; een hapje en drankje staan klaar!
Uw inbreng en deelname tijdens deze bijeenkomst is van belang. Want hoe meer leden het
netwerk telt, hoe meer invloed er mogelijk is. Ook als u nog twijfelt over uw deelname, willen we
graag uw ideeën horen. Kom gerust langs, er zijn geen verplichtingen. We zijn graag bereid om al
uw vragen te beantwoorden en misschien kunnen we u overtuigen om mee te doen.
Wat gaan we doen? Deze startbijeenkomst willen we u graag informeren over de resultaten van
het behoefteonderzoek en de 40 voorlichtingsbijeenkomsten, die de FNV onlangs heeft
georganiseerd. Maar het belangrijkste is dat we graag ingaan op alle vragen die u hebt over het
netwerk. We hebben daarvoor een afwisselend en uitdagend programma bedacht.
Samen gaan we aan de slag om een nieuwe FNV Migrantennetwerk op te bouwen, een netwerk
voor migranten met eigen wensen en behoeften! Bijgaand ontvangt u het programma en
antwoordformulier. In verband met de catering ontvangen wij uiterlijk 15 september a.s. een
reactie (s.v.p. ook als u verhinderd bent).
De locatie is goed bereikbaar zowel met openbaar vervoer (10 minuten lopen van Utrecht
Centraal) als met de auto (’s avonds gratis parkeergelegenheid). We zien u graag tegemoet op
25 september a.s.!
Heeft u nog vragen? Schroom niet om contact op te nemen. Voor inhoudelijke vragen neem
contact op met Mustapha Laboui ([email protected]), voor organisatorische vragen
kunt u contact opnemen met Naima Afkir ([email protected]).
Met vriendelijke groet,
Henny Siwabessy
Projectleider Wereldburgers
Bijlagen: programma en reactieformulier
routebeschrijving
Datum
5 september 2013
5Pagina('s)
3 van 3
Programma:
17.30 uur
Binnenkomst met hapje en drankje
19.00 uur
Welkom en korte introductie programma door Mustapha Laboui,
beleidsadviseur FNV Lokaal
19.05 uur
Workshop netwerken door Coby Franken, FNV Formaat
19.35 uur
Filmpje Wereldburgers en toelichting door Henny Siwabessy,
manager Lokaal Beleid en accounthouder diversiteit
19.45 uur
Vervolg workshop netwerken door Coby Franken
20.45 uur
Conclusie en vervolgactiviteiten door Henny Siwabessy
21.00 uur
Afsluiting
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antwoordformulier
Graag ontvangen wij uiterlijk 15 september a.s. uw reactie, bij voorkeur per e-mail, via
[email protected] of per post: FNV, o.v.v. Wereldburgers, Antwoordnummer 250, 1000 PW
Amsterdam (postzegel niet nodig. Let op: wel verwerkingstijd van 2 dagen door PostNL).
Naam
:……………………………………………………………………………….
Adres
:……………………………………………………………………………….
Postcode
:……………………………………………………………………………….
Woonplaats
:……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer
:……………………………………………………………………………….
E-mailadres
: (svp in blokletters)………………………………………………………………..
Lid van FNV
Ja / Nee*
o
Ja, ik kom graag naar deze startbijeenkomst
o
Nee, ik kan niet maar ik wil graag voor de volgende keer worden uitgenodigd
o
Nee, ik kan niet en meld mij af voor deelname aan het migrantennetwerk
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Download