Bericht vanuit Productschap Tuinbouw Update stand van zaken

advertisement
Bericht vanuit Productschap Tuinbouw
Update stand van zaken EHEC-bacterie - Dinsdag 14 juni
Geachte groentetelers en –handelaren,
Hierbij een update van de acties vanuit het crisisteam rond de EHEC bacterie. In dit bericht praten wij
u bij over de laatste stand van zaken.
Compensatieregelingen
Momenteel wordt hard gewerkt aan een tegemoetkoming in de schade. Naast de GMOinterventieregeling die sinds 31 mei geldt voor telers die aangesloten zijn bij een telersvereniging is
vandaag duidelijkheid gekomen over een EU Noodfonds. De regeling is pas definitief na publicatie.
Zodra de regeling gepubliceerd is zullen wij u daarover informeren. Tot die tijd kunt u aan het
onderstaande geen rechten ontlenen, u kunt zich met behulp van deze informatie wel voorbereiden.
EU Noodfonds
Er is een Europees noodfonds ingesteld van € 210 miljoen. Dit bedrag komt bovenop de al bestaande
GMO-interventieregeling. Alle telers kunnen gebruik maken van het EU Noodfonds. Het is niet
noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een telersvereniging.
Het EU Noodfonds compenseert een deel van de geleden schade, maar heeft ook als doel een
bodem in de markt te leggen zodat eerder marktherstel mogelijk is. Inzet is steeds geweest:
zekerheid. Liever de zekerheid van een lager bedrag dan de mogelijkheid van hoger bedrag, omdat
plannen alleen gemaakt kunnen worden op basis van zekerheden.
Het noodfonds omvat een aantal compensatieregelingen betreffende een deel van de geleden schade
in de periode van 26 mei tot en met 30 juni 2011. In Nederland is de mogelijkheid tot interventie
opengesteld per 31 mei. Dat betekent dat Nederlandse groentetelers met ingang van deze datum
gebruik kunnen maken van het EU Noodfonds. Het gaat om:
- een interventieregeling ( compensatie in de vorm van een bedrag per kilo voor geoogst
product dat vernietigd wordt),
- een groen-oogst regeling (compensatie in de vorm van een bedrag per hectare voor te vroeg
geoogst (onrijp) product dat vernietigd wordt)
- een niet-oogst regeling (compensatie in de vorm van een bedrag per hectare stoppen met
productie en het ruimen van kassen).
Voor de producten die in aanmerkingen komen voor compensatie uit het noodfonds is een bedrag
vastgesteld. Dit bedrag wordt volledig vergoed uit het noodfonds. Het gaat om de volgende producten
en bedragen:
Tomaten: maximaal € 33,2 per 100 kilo
Sla en Andijvie: maximaal € 38,9 per 100 kilo
Komkommer: maximaal € 24,- per 100 kilo
Paprika: maximaal € 44,4 per 100 kilo
Courgette:maximaal € 29,6 per 100 kilo
Producten die niet genoemd zijn vallen niet onder het EU-Noodfonds en komen dus niet in
aanmerking voor compensatie uit dit noodfonds. Wel is het mogelijk dat deze uit de GMOinterventieregeling vergoed worden.
Verdere compensatieregelingen
De inzet van LTO en DPA blijft gericht op volledige compensatie van alle geleden schade voor alle
telers en alle producten. We realiseren ons dat het EU Noodfonds een eerste stap is. LTO en DPA
hebben dit vandaag in een overleg met het ministerie van EL&I duidelijk gemaakt. Op 27 juni komen
de EU ministers weer bij elkaar. Op de agenda zal het onderwerp EHEC en de ontstane schade aan
de orde komen. We zullen in de periode tot 27 juni veelvuldig met EL&I in gesprek blijven. Wij zetten
in ieder geval in op zekerheid. Liever de zekerheid van een lager bedrag dan de mogelijkheid van
hoger bedrag, omdat plannen alleen gemaakt kunnen worden op basis van zekerheden.
Naast inzet voor schadevergoeding pleiten LTO, DPA en Frugi Venta voor de snelle instelling van een
EU-promotiefonds zonder co-financiering.
Compensatie handelsbedrijven
Frugi Venta heeft becijferd dat er op dit moment sprake is van een daadwerkelijk verlies van € 62
miljoen in week 21, 22 en 23 bij de exporteurs van groenten en fruit. Hierin zijn nog niet meegenomen
de verliezen die geleden zijn door o.a. de binnenlandse groothandels, verpakkingsbedrijven en
logistiek dienstverleners.
Handelsbedrijven komen niet in aanmerking voor compensatie uit het huidige EU Noodfonds. Een
voorstel voor een compensatieregeling voor handelsbedrijven zou ingebracht moeten worden in de
bijeenkomst van de Europese ministers van 27 juni. Frugi Venta doet haar uiterste best om een
dergelijk voorstel daar op de agenda te krijgen. Tevens wordt op nationaal niveau hoog ingezet op
een aanvullende compensatieregeling voor de handelsbedrijven.
Storten van product
Wilt u uw product laten afvoeren? Als u lid bent van een telersvereniging kunt u dit bij uw vereniging
melden Bent u geen lid van een telersvereniging neemt u dan contact op met [email protected]
en geef door:
- het soort product
- de (geschatte) hoeveelheid
- de locatie waar de producten kunnen worden gecontroleerd
- het feit dat u niet bent aangesloten bij een erkende telersvereniging
- en of er sprake is van interventie, groen oogsten van (onrijp) product of niet-oogsten (ruimen).
Terugtrekken interventies
Naar aanleiding van de laatste positieve ontwikkelingen in Duitsland en Rusland, krijgen controleurs
bij aankomst van verschillende telers te horen dat zij het verzoek voor interventie (tijdelijk) willen
intrekken. Wij hebben er alle begrip voor dat telers geen product willen vernietigen als dat niet nodig
is. Maar gezien het grote aantal controles die er moeten plaatsvinden, inmiddels meer dan 1200, is het
beslist niet wenselijk dat controleurs onnodig langs telers gaan. Wij verzoeken de telers dringend om
annulering van reeds ingediende meldingen meteen door te geven. Dat kan via de telersvereniging.
Planning controles voor interventieregeling
We streven er naar om alle meldingen van interventie en niet oogsten zo snelmogelijk af te handelen.
De route van de controleurs wordt zo uitgezet dat deze het meest efficiënt is zodat er dagelijks een
groot aantal controles kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de opgegeven voorkeurstijden.
Marktontwikkelingen
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de consument vertrouwen heeft in ons schone en veilige
product. Afnemers waren voor het weekend nog voorzichtig, vandaag trekt het aantal bestellingen flink
aan. De prijzen lijken ook snel aan te trekken, met uitzondering van de tomaat. We beschikken niet
over exacte prijzen, het is in de groentesector niet meer gebruikelijk dat prijzen transparant zijn.
De schade loopt nog wel verder op door de fors verstoorde markt. Dit komt deels door de enorme
voorraden die niet meer geschikt zijn voor consumptie, deels door de prijzen die nog niet
genormaliseerd zijn. De totale schade valt nu nog niet te beramen.
De exportmarkten aarzelen nog, waardoor de schade ook nog verder op kan lopen. Het ziet er naar uit
dat afzet binnen de EU snel weer op een niveau kan uitkomen dat normaal is voor de tijd van het jaar,
maar voor enkele derde landen is de afzet nog beperkt tot nihil.
Rusland heeft toegezegd de importban voor groenten uit Europa op te heffen. Er is echter nog geen
specifieke datum benoemd per wanneer dit zal ingaan. Eerst moeten nog nadere afspraken met de
Europese Commissie worden gemaakt. Ondertussen is het overleg tussen Rusland en de EU
opgestart, dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. Momenteel is nog niet bekend wanneer
Rusland haar grenzen zal openen.
Ondanks de actuele ontwikkelingen hanteren diverse landen in het Midden Oosten (o.a. Abu Dhabi,
Dubai, Bahrein, Saoedi Arabië en Koeweit) nog steeds invoerstops/beperkingen voor groenten uit
Nederland/EU. Frugi Venta blijft hiervoor op nationaal en Europees niveau aandacht vragen. De
Nederlandse Landbouwraad in Abu Dhabi zet, samen met Spanje en de EU, continue druk op de
diverse overheden om te komen tot een spoedige opheffing hiervan.
Testresultaten
In de loop van dit weekend maakten de kiemgroentetelers bekend dat zij hun product voortaan
structureel testen op EHEC O104. Gezien de kwetsbaarheid van kiemgroenten en het gegeven dat
kiemgroeten momenteel al structureel getest worden op EHEC O157, is dit een logische stap. Voor
vruchtgroenten is dit niet nodig.
Snel terugwinnen van vertrouwen Duitse consument
De waarschuwing voor saladegroenten is ingetrokken en nu blijkt inderdaad dat Duitse consumenten
weer verse groenten en fruit willen consumeren. De interesse in het verse product komt langzaam
terug, het vertrouwen is er helaas nog lang niet. Daarom zijn wij met PR, media-acties en campagnes
bezig een breed Duits publiek het vertrouwen te laten terugkrijgen:
 GroentenFruit Bureau is volop bezig om Duitse media te benaderen en ook in voorbereiding
op het organiseren van publieke events/producttastings in Duitsland.
 Gerenommeerde Duitse talkshows en radioprogramma’s leggen wij het idee voor om
Nederlandse deskundigen (o.a. Ton Janssen) en de Duitse bekende quizmaster Harry
Wijnvoord uit te nodigen om over de veilige teelt in de Nederlandse kassen te laten berichten,
zodat Duitse consumenten goed geïnformeerd met een gerust hart weer groenten gaan eten.
 Wij sturen Duitse media-redacties en een selectie van Duitse beroemde persoonlijkheden een
verse groenten-mand toe met goede informatie over onze teeltwijze op basis van het
uitgewerkte Gecontroleerde Klasse gedachtegoed. Enkele redacties willen wij persoonlijk
bezoeken in begeleiding van onze walking act, de komkommer!
 Deze week worden 2 miljoen komkommerflyers in het Duits gedrukt die in samenspraak met
alle grote producenten- en handelsorganisaties via verpakkingen bij Duitse consumenten
terecht moeten komen. Uiteraard ook in overleg met de Duitse klanten. Voor ontwerp zie de
bijlage. Ook zullen in dezelfde stijl als de komkommerflyer specifieke flyers voor tomaten en
paprika’s worden ontwikkeld, zodat we een breed Duits publiek bereiken met de zelfde
boodschap, namelijk dat Nederlandse groenten uit de kas veilig en schoon worden geteeld!
 Ook wordt het Gecontroleerde Klasse-Logo op stickers door de diverse licentienemers op
verpakkingen geplakt.
 In de komende Hollandspecial (weeknr. 25) van het gerenommeerde Duitse vakblad
Fruchthandel Magazin wordt een paginagrote advertentie geplaatst die de gezamenlijke inzet
van de flyer en Gecontroleerde Klasse Logo ondersteunt en bij de Duitse retail onder de
aandacht brengt.
 Met de grootste Duitse abonnementskrant, de WAZ-Gruppe, is GroentenFruit Bureau in
gesprek om in Nordrhein-Westfalen een groot publiek te informeren via een redactioneel
artikel.
 GroentenFruit Bureau onderzoekt de mogelijkheden voor een paginagrote advertentie in de
meest gelezen krant van Duitsland, de BILD-Zeitung.
 Daarnaast zijn wij intensief bezig via Social Media onze boodschap te pushen. Zo pushen wij
ook de komkommerfilm via belangrijke Duitse consumentensites:
http://obstundgemuse.de/film/gurken-aus-dem-gewchshaus---sicher-und-frisch
 In overleg met internationale belangenorganisaties plant GroentenFruit Bureau een mogelijke
gezamenlijke persbijeenkomst in Berlijn om het vertrouwen van de Duitse consumenten weer
snel terug te winnen.
Actuele informatie op PT-website
Alle actuele informatie vindt u op de website van het PT, www.tuinbouw.nl. In de linker bovenhoek
vindt u een blok ‘EHEC-bacterie’. Klikt u op ‘lees verder’ dan komt u in een dossier waarin alle
informatie te vinden is.
Heeft u vragen, kijkt u dan allereerst op de website of u daar het antwoord kunt vinden. Heeft u daarna
alsnog vragen, dan kunt u als u lid bent van een telersvereniging of andere producentenorganisatie in
eerste instantie met hen contact opnemen. Bent u geen lid, dan kunt u terecht bij het crisisteam.
Namens het EHEC Crisisteam
Nico van Ruiten,LTO Glaskracht Nederland
Anneke van de Kamp, Productschap Tuinbouw
Ad Klaassen, DPA
Inge Ribbens, Frugi Venta
Het crisisteam EHEC informeert u mede namens Frugi Venta, ZLTO, LLTB, CBL, LTO
Noord, LTO Noord Glaskracht, DPA, LTO Groeiservice en GroentenFruit Bureau.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards