De IJdoornlaan in Nieuwendam-Noord als singel, met water in het

advertisement
Aldebaranplein 4a
1033 GS Amsterdam
Tel. 020-4940123
Persbericht
Toekomst oostflank noordelijke IJ-oever onder de loep
Te verwachten is dat aan de oostflank van de noordelijke IJ-oever, tussen
Tolhuistuin en Oranjesluizen, de grote industrieën in de komende decennia zullen
wegtrekken of ten minste minder ruimte zullen innemen. Dan ontstaan er steeds
meer mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen aan de noordelijke IJ-oever zoals
woningbouw, boulevards aan een groene toegankelijke oever, uitbreiding van
jachthavens en – alsnog – de aanleg van een metrostation Sixhaven. Ook kan
worden gedacht aan een doorgaande wegverbinding tussen ‘het witte viaduct’ bij
de Zuiderzeeweg langs de IJ-oever tot aan de Van Hasseltweg met een snelle
ophaalbrug over zijkanaal K. Er ontstaat ruimte voor meer culturele en
recreatievoorzieningen. De IJ-oever wordt over de hele lengte veel meer
toegankelijk voor bewoners.
Het verleden, maar vooral de toekomstscenario’s van de IJ-oever zijn het thema
van het zojuist uitgekomen boek “De oostflank van de noordelijke IJ-oever”, dat is
uitgegeven door de bewonersorganisatie Amsterdam-Noord, Groene Stad aan het
Water (Angsaw). In het boek wordt geschetst dat al in het verleden steeds meer
industriële en andere grote bedrijven wegtrokken van de noordelijke IJ-oever zoals
de scheepsbouwbedrijven ADM en Verschure, Kromhout, Hollandia Kattenburg,
SHV. Deze ontwikkeling schiep bijvoorbeeld ruimte voor woningbouw op het IJplein
en de Motorwal. Vereniging Angsaw verwacht dat er in de toekomst meer bedrijven
zullen volgen, onder andere door verdichting van de huidige bedrijventerreinen
en/of verplaatsing naar het westelijk havengebied.
Het boek schetst deze mogelijke toekomstontwikkelingen in twee scenario’s. Het
eerste scenario gaat uit van een sterke groei van de economie en een doorgaande
bevolkingsgroei, waarbij het IJ zich zal ontwikkelen tot de ‘moeder der grachten’
vergelijkbaar met het Canal Grande in Venetië, waar functies als wonen, werken,
(water)recreatie, cultuur en toerisme elkaar zullen verdringen. Hierdoor zullen op
termijn milieuhinderlijke bedrijven naar het westelijk havengebied verhuizen. Er
komt dan woningbouw onder andere in het Hamerstraatgebied.
Het tweede, duurzame scenario gaat uit van een stabiele economie en een
afnemende bevolkingsgroei. Duurzaam betekent onder andere dat
productieprocessen in het bedrijfsleven minder ruimte in beslag kunnen nemen met
minder milieubelasting. Dit opent mogelijkheden voor groene en culturele functies
langs de IJ-oever en een beperkte nieuwbouw van woningen. Tussen Overhoeks en
het IJplein wordt gedacht aan een lange fiets-loopbrug, een zgn. passerelle, 9
meter hoog en 360 meter lang met een spectaculair uitzicht over het IJ. Dit is
bedoeld om het nieuwe woongebied Overhoeks, uitgaansgebied Tolhuistuin,
Sixhavengebied en IJplein met elkaar te verbinden. In dit scenario wordt het IJplein
verdicht door bijvoorbeeld het optoppen van de flats. Nieuwe woonplekken in het
Hamerstraatgebied dienen bij voorkeur aan het water geprojecteerd te worden, met
mogelijk nieuwe grachten.
Het boek wordt op donderdag 4 juni op een bijeenkomst in het Brederocollege
(locatie Meeuwenlaan 132) door de auteurs Harkolien Meinsma, Kees Alberts en
Floor van Dusseldorp aangeboden aan Kees Diepeveen (portefeuillehouder
ruimtelijke ordening) en Rob Post (portefeuillehouder economische zaken). Voor
deze bijeenkomst zijn ook geïnteresseerde bewoners en andere betrokkenen
uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zullen de scenario's voor de toekomst van de
noordoostelijke IJ-oever worden becommentarieerd door Tjeerd Dijkstra
(stedenbouwkundige/architect en voormalig rijksbouwmeester en supervisor van de
IJ-oevers) en Maurits de Hoog, stedenbouwkundig adviseur Dienst Ruimtelijke
Ordening en bijzonder hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen.
Het boek is te bestellen door EU 15,-- over te maken op giro 4673322 t.n.v.
Angsaw onder vermelding van adres en ‘boek IJ-oever’.
-----Nadere informatie over dit persbericht bij de auteurs van het boek: Kees Alberts,
tel. 020-6340498 of Harkolien Meinsma, tel. 020-6264773.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards