Presentatie informatie avond

advertisement
Woensdag 23 september 2015






Algemene informatie
Weektaak – hoe ziet dat eruit?
Vakgebieden met doelen
Taakspel
Sociaal emotionele ontwikkeling
Tips voor thuis






Start in de kring
Korte instructies hele dag door
Instructies wisselen af
Aan de slag met het werk –weektaak
Groepen splitsen – dinsdag
Leerkrachten/stagiaire





Doelen
Instructie momenten
Weektaak op niveau (dagtaken)
Moet- taken en mag- taken
Voorbeeld groep 4 en groep 5
-
Stappen die doorlopen worden
Ruimte voor:
- Eigen keuzes
- Verlengde instructies
methode
“de wereld in getallen”
 4 instructielessen
 Rekendoelen groep 4:

•
-
•
-
Getalbegrip:
De kinderen werken met getallen tot 100. Nieuw hierbij is
het schatten en het afronden van getallen
Optellen en aftrekken:
in eerste instantie rekenen de kinderen tot 20, later tot 100.
Erbij, eraf en splitsingen tot de 10 en over het eerste 10tal
moet worden geautomatiseerd.
•
•
-
•
-
•
-
•
-
Vermenigvuldigen:
Introductie van keersommen adhv concrete contexten.
De tafel van 1-6 en 10 worden aangeboden.
Delen:
Wordt geïntroduceerd, dit in relatie tot keersommen eerst zonder
en later met rest
Geld:
Kinderen kennen de munten en biljetten t/m 100 euro
Gepast betalen en geld teruggeven
Tijd:
Hele en halve uren van digitale
en analoge klok
Kwartieren analoog
Maand en jaarkalender
Meten/meetkunde:
Werken met eenvoudige standaardmaten als m en cm, kg en g, en l.
Blokkenbouwsels en plattegronden












Getallen:
Telrij t/m 1000 (stappen van 10-20-25-50-100)
Ordenen van getallen
Positie van een getal, wat is dat getal waard?
Vermenigvuldigen en delen:
Automatiseren van de tafels 1 t/m 10 op tempo
Tientallentafels (5x40)
Vermenigvuldigen met 6x32 en 6x12
Vermenigvuldigen met factor 10
Deelsommen zonder rest
Deelsommen grote getallen (120:4 en 1200:4)
Delen van 1 pizza, 1 euro , 2 liter











Geld:
Allerlei toepassingen met geld (munten en briefjes)
Tijd:
Introductie van seconde, tijdsduur en de kalender
Meten:
Intro decimeter en millimeter
Werken met oppervlakte en omtrek
Introductie thermometer
Positiebepaling/plattegrond/bouwplaten
Diversen:
Introductie diagrammen en verhoudingen (recepten)





Timboektoe
lessen per week vanuit methode
vrij lezen
Combiboekjes lezen
Woordrijen lezen


•
•
•
•
Methode “taal in beeld”
Doelen:
Woordenschat vergroten
Spreken/luisteren; plaatjes bespreken,
verhaal verzinnen etc.
Schrijven (stellen); zinnen maken, verhalen
schrijven etc.
Taalbeschouwing: spelen met taal
bijvoorbeeld rebussen, raadsels,
samenvoegen
Doel: verbeteren van de spelling van woorden
Methodiek van Jose Schraven
4 keer per week oefendictee, op vrijdag
controledictee
Doel: Het goed begrijpen van een tekst


•
•
•
Nieuwsbegrip begin schooljaar groep 5
Nieuwsbegrip vanaf januari groep 4
Belangrijk hiervoor:
Woordenschat
Technische leesvaardigheid
Kennis van de wereld


•
•
•
Methode “Schrift”
Doelen:
Het schrijven van de kapitalen (hoofdletters)
Verbeteren van de kleine letters en hun
verbindingen
Schrijven met een grondlijn







Huisje boompje beestje
Techniektorens
Uitstapjes
Groep 5:
Aardrijkskunde
Biologie
Geschiedenis

-
Leefstijl: methode
Doel: samen leren en samen werken op een
fijne manier.
Grip op de groep:
- Groepsvorming
- Rolverdeling
- Regels en afspraken
en consequenties




Stap vooruit groep 4
Op voeten en fietsen groep 5
Veilig verkeer Nederland





Handvaardigheid
Techniek
Tekenen
Drama
Muziek


•
•
•

Spelles
Materiaalles
Grove motoriek
Samenspelen
Plezier in bewegen
Afspraken
◦ Iedereen doet mee
◦ Gymkleren
◦ Douchen na de gymles

•
•
•
Kinderen leren om gewenst gedrag te laten
zien
Toenemen van taakgericht gedrag
Afnemen van regelovertredend gedrag
Betere sfeer in de klas

Veel oefenen met lezen
◦ Voorlezen
◦ Lezen in avi leesboekjes

Sites
www.leestrainer.nl  leestempo
www.leerkans.com  oefensites  lezen
http://www.ictworkshops.nl (Dyslexieoefeningen)
http://www.neo4tx.nl/flits (Woorden flitsen)
http://danielbilliau.classy.be/potatoes/avilezen2/m
enu.htm (Avilezen)
◦ www.tafels-oefenen.nl
◦
◦
◦
◦
◦
Download