Diversiteit in bedrijf

advertisement
Diversiteit in bedrijf
Stichting van de Arbeid
Aanleiding
- SER-advies: Discriminatie werkt niet! (2014)
- Initiatief van werkgevers en werknemers
- Stichting van de Arbeid ontwikkelt ‘Diversiteit in
bedrijf’’
- Start: maart 2015
Missie
Productiviteit en creativiteit binnen bedrijven en
organisaties verhogen door middel van een
duurzame inclusie van diverse groepen op de
werkvloer.
Institutionele inbedding
. Belegd in de Stichting van de Arbeid
. Subsidie: ministerie SZW, de Raad voor
Overheidspersoneel en Stichting van de Arbeid
. Aansluiting: European platform of Diversity
Charters
Uitgangspunten (1)
Diversiteitsbeleid als businesscase
Bedrijven initiëren zelf geformuleerde maatregelen
Twee sporen: Kennisplatform en Charter Diversiteit
Uitgangspunten (2)
Brede insteek, vijf dimensies:
. arbeidsbeperking en/of chronische ziekte
. gender
. etnische, culturele en religieuze achtergrond
. leeftijd
. seksuele oriëntatie
Stakeholders
. Groot-, midden- en kleinbedrijf
. Instellingen en organisaties uit publieke sector
. Non-profitorganisaties
Werkwijze
. Flexibel, maar niet vrijblijvend
. Inspanningsverplichting
. Rapportage
. Kennis delen
Instrumenten
. Verknopen van netwerken van experts, bedrijven en
maatschappelijke organisaties
. Infrastructuur voor kennisdeling
. Helpdesk en verwijsfunctie
. Toegang tot Europees netwerk
Monitoring en evaluatie
In kaart brengen van de zelfrapportage van
bedrijven.
Bij ontbreken rapportage volgt verwijdering.
Nulmeting, midterm review en eindevaluatie gericht
op het analyseren van voortgang en ‘best practices’.
Belangrijkste resultaten
Minimaal dan 150 bedrijven/organisaties uit diverse
sectoren investeren aantoonbaar in een effectief
diversiteitsbeleid, verbonden aan kerndoelen van
deze organisaties.
Ondernemingsraden dragen bij aan agenderen en
implementeren van diversiteitsbeleid.
Huidige ondertekenaars
Informatie Diversiteit in bedrijf
Stichting van de Arbeid
Alice Odé
T. 070 3 499 597
[email protected]
Dank voor uw aandacht
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards