Specialisten die alles op waarde weten te schatten

advertisement
Specialisten die alles op
waarde weten te schatten
www.dtz.nl
Duidelijk.
DTZ Zadelhoff
Inzicht in de waarde
van vastgoed
Het taxeren van onroerend goed is het
zo goed mogelijk rationaliseren van een
marktgevoel. Daarvoor is kennis nodig van
de onroerendgoedmarkt. DTZ Zadelhoff
heeft als marktleider in Nederland als geen
ander inzicht en ervaring in deze markt.
Elke vierkante meter moet uiteindelijk
rendement opleveren. Rendement in
financiële zin, maar ook rendement in
functionele zin. Om dat te kunnen bepalen
is het van belang om de waarde zo
nauwkeurig mogelijk vast te stellen.
Het doel van een taxatie
Taxaties van onroerend goed zijn regelmatig nodig.
Dat komt omdat de markt voortdurend verandert en
het doel van de taxatie steeds weer anders kan zijn.
Zo kan er worden getaxeerd voor aankoop, verkoop,
huur en verhuur, huurherzieningen, fusies en overnames,
balanswaardering, successie, onroerende zaakbelastingen,
financieringen en brandverzekeringen. Ook kan een
taxatie de waarde bepalen voor een vastgoedindex
en van belang zijn bij bijvoorbeeld onteigeningen en
herontwikkelingen. Vele soorten taxaties zijn mogelijk.
Neude Utrecht
Het werkterrein
DTZ Zadelhoff taxeert al sinds 1968 zowel
courant als incourant onroerend goed
waaronder:
• kantoor- en bedrijfsgebouwen en -terreinen
• distributie- en productiegebouwen en
logistieke centra
• winkels, supermarkten, winkelcentra en
warenhuizen
• woningcomplexen en woninglocaties
• showrooms en parkeergarages
• hotels en restaurants
• recreatieparken en leisureprojecten
• motorbrandstofverkooppunten
• (her)ontwikkelingslocaties
• sportcomplexen, jachthavens en golfbanen
• kastelen, buitenverblijven en landgoederen
• kloosters en kerken
• school- en universiteitsgebouwen
• zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen
• musea en tentoonstellingsruimten
• muziek- en congrescentra
• havens en vliegvelden
Havenbedrijf Rotterdam
Maatwerk in
taxaties
Er bestaan grote verschillen tussen de
diverse marktsectoren en de daarmee
samenhangende taxaties. Om die reden
heeft DTZ Zadelhoff er voor gekozen om
met gespecialiseerde taxatieteams te
werken. Deze teams focussen zich op
taxaties die aansluiten bij een specifieke
situatie, het type vastgoed en de
betrokken eigenaar, gebruiker of andere
belanghebbende. Op deze manier is
DTZ Zadelhoff in staat om nauwkeurige
taxaties op te stellen voor elk type
onroerend goed in elke marktsector.
Eigenaar-gebruikers
Voor de eigenaar en/of gebruiker is inzicht in de waarde
noodzakelijk om doorgaans verstrekkende beslissingen
te kunnen nemen. Zo kan de realisatie van plannen met
betrekking tot uitbreiding, nieuwbouw en/of renovatie
afhankelijk zijn van de inschatting van de waarde.
Hierbij spelen steeds technische, economische en
functionele overwegingen een doorslaggevende rol.
Beleggers en financiers
Voordat beleggers tot investeringen overgaan willen zij
weten of de te betalen prijs marktconform is. De banken
die veelal zorgen voor financieringen willen weten of de
leningen die ze verstrekken gedekt worden door
marktconforme, onderliggende waarden. Daarom gaat
aan investeringsbeslissingen altijd onderzoek vooraf.
Behalve voor investeringsbeslissingen is inzicht in de
waarde ook van belang in geval van dispositie of voor het
bepalen van het portefeuillerendement. Onze taxateurs
kunnen hierbij helpen. Veel van dit soort taxaties worden
uitgevoerd in het kader van de IPD-index en zijn vaak
gericht op verhuurde kantoorgebouwen, bedrijfsruimten,
logistieke gebouwen, winkelruimten en woningcomplexen.
(Her-)ontwikkelingen
Voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars en banken
worden (her-)ontwikkelingsprojecten vaak getaxeerd
voor het verwerven, verkopen en financieren van
bouwlocaties. Ook worden haalbaarheidsonderzoeken
verricht. U kunt gebruik maken van onze taxatiespecialisten
die veel ervaring hebben met het beoordelen van
ontwikkelings- en transformatieplannen voor elk type
vastgoed.
Leisure
Veel eigenaren en gebruikers zetten exploitatiegebonden
vastgoed in als bedrijfsmiddel. Denk hierbij aan
jachthavens, recreatieparken, hotels en golfbanen.
Hierbij is het belangrijk om inzicht te hebben in
de waarde van het vastgoed als onderdeel van de
exploitatie. Dit is onder meer van belang bij het
verkrijgen van een financiering, bij een verkoop of bij
het sluiten van een huur-/managementovereenkomst.
De werkzaamheden ten behoeve van dit type vastgoed
worden binnen DTZ Zadelhoff sinds vele jaren uitgevoerd
door ervaren specialisten met een nationaal en
internationaal netwerk.
Publieke sector: Overheid, nonprofit en semi-profit organisaties
DTZ Zadelhoff adviseert ook overheden en
publieke organisaties zoals woningcorporaties,
onderwijsinstellingen en instellingen in de zorgsector.
Bijvoorbeeld in het geval van privatisering, verhuur,
herontwikkeling en overdracht van onroerende
goederen. Wij kunnen onder andere adviseren over
alternatieve bestemmingen van gemeentelijk vastgoed,
scholen, universiteiten, publieke gebouwen en terreinen.
Voor woningcorporaties vinden taxaties plaats in het
kader van onder andere de RJ 645 en de
Aedex-corporatie vastgoedindex.
Hoek De Lairessestraat/
Concertgebouwplein Amsterdam
Veranderende wet- en regelgeving stimuleert
zorginstellingen om vraaggerichte in plaats van
aanbodgestuurde zorg te leveren. Voor het zorgvastgoed
heeft deze verandering grote gevolgen. Het vastgoed
in de zorgsector heeft dan ook te maken met specifieke
regels en richtlijnen. Daarom heeft DTZ Zadelhoff een
gespecialiseerd Healthcare-team.
Wet Waardering Onroerende Zaken
Nederlandse gemeenten laten jaarlijks vrijwel al het
onroerend goed taxeren in het kader van de Wet
Waardering Onroerende Zaken. Deze zogenaamde
WOZ-waarde wordt gebruikt om onder andere de
hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) en
de waterschapsheffing te bepalen. Voor eigenaren
en gebruikers van onroerend goed kan het financieel
interessant zijn om deze WOZ-waarde kritisch tegen het
licht te houden omdat hiermee veel belasting kan worden
bespaard. Onze specialisten kunnen u hierbij adviseren.
Portefeuilleanalyse en prognoses
De waarde van onroerend goed kan fluctueren bij
veranderende marktomstandigheden. Hoe nauwkeurig
ook vastgesteld, de waardebepaling is en blijft een
momentopname. Het kan zijn dat er behoefte bestaat
aan een prognose van de waardeontwikkeling voor de
komende jaren. Denk aan de financiering van onroerend
goed of voor het maken van een ondernemingsplan.
DTZ Zadelhoff verricht haalbaarheids-, hold-, sellen portefeuilleanalyses.
Internationaal
Elk land is verschillend. Wij kennen al deze markten. Veel
Nederlandse beleggers hebben onroerendgoedbelangen
in het buitenland. DTZ Zadelhoff beschikt over een
groot internationaal netwerk van taxateurs. Wij bieden
de mogelijkheid om de taxatie van al uw internationale
vastgoedbelangen te coördineren vanuit een
aanspreekpunt in Nederland.
Duurzaamheid
Duurzame gebouwen kunnen de financiële resultaten
van eigenaren en gebruikers verbeteren. Een duurzaam
gebouw met een gegarandeerde en duurzame
energievoorziening kent lagere exploitatielasten. Ook
institutionele beleggers en fondsmanagers constateren
dat energie-efficiënte gebouwen steeds beter renderen.
De transactiereferenties die onze taxateurs gebruiken
wijzen steeds vaker op hogere marktwaarden naarmate
een gebouw duurzamer van kwaliteit is.
Spaces Zuidas Amsterdam
Kalverstraat Amsterdam
Synergie
Het zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk
vaststellen van de waarde van onroerend goed is
al lang geen solistenwerk meer. De samenleving en
de marktomstandigheden veranderen continu. Het
verkrijgen van inzicht in de markt vereist steeds
meer een goede samenwerking van professionals
die multidisciplinair samenwerken. Het vroegtijdig
herkennen van bijvoorbeeld regio-overschrijdende
trends en marktbewegingen is daarbij cruciaal.
Vanuit 12 vestigingen, centraal aangestuurd, houden
de regio-taxateurs van DTZ Zadelhoff de vinger aan
de pols in hun specifieke werkgebied. Hier werken
specialisten die zorgen voor continue uitwisseling van
gegevens met andere centrale afdelingen en disciplines
binnen DTZ Zadelhoff. Het resultaat is een brede
vastgoedexpertise die zijn weerslag vindt in het
taxatie- en/of adviesrapport.
Groningen
Centrale afdeling
taxaties
Hoofddorp
Den Haag
Zwolle
Amsterdam
Enschede
Utrecht
Arnhem
Rotterdam
‘s-Hertogenbosch
Breda
Eindhoven
Waarom DTZ Zadelhoff?
DTZ Zadelhoff:
•is in staat alle soorten taxaties (ook omvangrijke en
complexe) in korte tijd uit te voeren
•vormt een professioneel aanspreekpunt voor al uw
onroerendgoedtaxaties
•beschikt over een team van fulltime gekwalificeerde
taxateurs die voldoen aan alle diploma-en
certificeringsnormen
(waaronder die van RICS, RT, RMT, VRT en CFA)
•beschikt altijd over de meest actuele marktinformatie
•kent de spelers in de vastgoedwereld
•beschikt over veel kennis met betrekking tot courante
en incourante objecten
•is onderdeel van een internationaal netwerk
•werkt in gespecialiseerde en multidisciplinaire teams
samen met andere DTZ Zadelhoff professionals
•is marktleider in Nederland
06-2013
Voor meer informatie over wat DTZ Zadelhoff voor u kan
betekenen bij taxaties en voor advies neemt u contact op via
020 6 644 644 of e-mailadres [email protected]
Download