Functionele Ontwerpen per controlepunt

advertisement
Functionele Ontwerpen
per controlepunt
Zelfonderzoek cGGZ 2014
Definitieve versie d.d. 01-07-2016
Inhoudsopgave
Totale Controlemassa 2014 .................................................................................................................................... 4
Homogene groepen ................................................................................................................................................ 4
Definiëring homogeniteit ........................................................................................................................................ 5
Financiële impactbepaling bij homogene groepen ................................................................................................. 5
Controlepunt 1 - Startdatum (Algemeen/gGGZ) ..................................................................................................... 6
Controlepunt 2a - Einddatum DBC bij overlijden (Algemeen/gGGZ) ...................................................................... 7
Controlepunt 2b - OVP na datum overlijden (Algemeen/gGGZ) ............................................................................. 8
Controlepunt 3 – Diagnosetypering (Algemeen/gGGZ) .......................................................................................... 9
Controlepunt 4 - Aantal behandelminuten in de productgroep (algemeen/gGGZ) .............................................. 11
Controlepunt 5 - Gemiddeld >50% indirecte tijd over alle DBC’s binnen de instelling (Algemeen/gGGZ) ........... 13
Controlepunt 6 - Feitelijke levering: DBC’s met meer dan 6 uur directe tijd op een dag (Algemeen/gGGZ) ....... 14
Controlepunt 7a - Feitelijke levering: > 150 minuten per activiteit per behandelaar (Algemeen/gGGZ) ............. 16
Controlepunt 7b - Gepast gebruik: >180 minuten per activiteit door >2 behandelaren (Algemeen/gGGZ) ........ 18
Controlepunt 8 - Feitelijke levering: Behandelaren met >12 uur tijd per dag (Algemeen/gGGZ) ........................ 20
Controlepunt 9 - Opschalen binnen gGGZ (Algemeen/gGGZ).............................................................................. 22
Controlepunt 10a - Onverzekerde diagnose (Algemeen/gGGZ) ........................................................................... 23
Controlepunt 10b - Onverzekerde interventies (Algemeen/gGGZ) ...................................................................... 24
Controlepunt 10c - Onverzekerde OVP’s GGZ (Algemeen/gGGZ) ......................................................................... 25
Controlepunt 11a - Beroepentabel versus diploma (Algemeen/gGGZ) ................................................................ 26
Controlepunt 11b - Beroepentabel overige beroepen (Algemeen/gGGZ) ............................................................ 28
Controlepunt 12 - Parallelliteit DBC's (Algemeen/gGGZ) ...................................................................................... 30
Controlepunt 13 - Seriële DBC's (Algemeen/gGGZ) .............................................................................................. 32
Controlepunt 14 - Crisis declaraties (Algemeen/gGGZ) ........................................................................................ 33
Controlepunt 15 – Dyslexiedeclaraties (Algemeen/gGGZ) ................................................................................... 35
Controlepunt 16a - Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2014 (gGGZ) ................................................. 36
Controlepunt 16b - Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2013 (gGGZ) ................................................ 38
Controlepunt 16c - Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2013/2014, bevoegdheid verwijzer (gGGZ) . 40
Controlepunt 17a - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (directe tijd) – Publiek (gGGZ) ............................................. 42
Controlepunt 17b - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (bevoegdheid) – Privaat (gGGZ) .......................................... 44
Controlepunt 17c - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (diagnostiekfase) – Publiek (gGGZ) ...................................... 46
Controlepunt 17d - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (inzet) – Publiek (gGGZ) ....................................................... 48
Controlepunt 18 - Parallelliteit DBC i.c.m. ZZP-B (gGGZ) ...................................................................................... 50
Controlepunt 19 - DBC bij kinderen onder de drie (gGGZ) ................................................................................... 51
Controlepunt 20a - Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden (gGGZ) .................... 52
Controlepunt 20b - Registratie VZO zonder voldoende ondersteuning VOV-personeel (gGGZ) .......................... 54
Controlepunt 21 - Dagbesteding die geen relatie heeft met de behandeling (gGGZ) .......................................... 56
Controlepunt 22 - Dagbesteding voldoet niet aan registratievereisten (gGGZ) ................................................... 57
Controlepunt 23a - Verwijsregistratie (bGGZ) ..................................................................................................... 59
Controlepunt 23b – Verwijsregistratie bGGZ, bevoegdheid verwijzer (bGGZ) ..................................................... 60
Controlepunt 24a - Hoofdbehandelaarschap bGGZ (directe tijd) – Publiek (bGGZ) ............................................. 61
Controlepunt 24b - Hoofdbehandelaarschap bGGZ (bevoegdheid) – Privaat (bGGZ) .......................................... 63
Controlepunt 25 - Geen DSM-IV-diagnose, geen transitieprestatie (bGGZ) ......................................................... 64
Controlepunt 26 - Parallelle prestaties (bGGZ) ..................................................................................................... 65
Controlepunt 27 - Seriële prestaties (bGGZ) ......................................................................................................... 66
Controlepunt 28 - Opschalen binnen bGGZ (bGGZ) .............................................................................................. 67
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 2
Controlepunt 29 – Patiëntprofiel (bGGZ) .............................................................................................................. 69
Controlepunt 30 - Juistheid prestatie bGGZ bij transitie 2013 naar 2014 (bGGZ) ................................................ 70
Controlepunt 31 - Juistheid prestatie bGGZ bij transitie jeugdwet (bGGZ) .......................................................... 72
Controlepunt 32a - Onverzekerde diagnose (bGGZ) ............................................................................................. 74
Controlepunt 32b - Onverzekerde interventies (bGGZ) ........................................................................................ 75
Controlepunt 32c - Onverzekerde OVP’s GGZ (bGGZ) .......................................................................................... 76
Controlepunt 33a - Beroepentabel versus diploma (bGGZ).................................................................................. 77
Controlepunt 33b - Beroepentabel overige beroepen (bGGZ) ............................................................................. 79
Controlepunt 34a - Parallelliteit bGGZ en gGGZ (bGGZ) ....................................................................................... 81
Controlepunt 34b - Parallelliteit prestaties bGGZ – GGZ ZZP-B-pakket (bGGZ) .................................................... 83
Controlepunt 35a - Rechtmatigheid registratie opnamedag (klinisch gGGZ) ....................................................... 84
Controlepunt 35b - Rechtmatigheid registratie ontslagdag (klinisch gGGZ) ......................................................... 85
Controlepunt 36 - Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte (klinisch gGGZ) ........................... 86
Controlepunt 37 - Registratie verblijf bij afwezigheid (klinisch gGGZ) .................................................................. 88
Controlepunt 38 - verblijf op E, F en G-bedden (klinisch gGGZ) ........................................................................... 89
Controlepunt 39 - 365-dagengrens bij verblijf (klinisch gGGZ) ............................................................................. 91
Controlepunt 40a - Methadonverstrekking te frequent of tijdens klinische opname (klinisch gGGZ) ................. 92
Controlepunt 40b - OVP medicatie tijdens klinische opname (klinisch gGGZ) ..................................................... 94
Controlepunt 41 - Parallelliteit crisis-DBC's (Crisis gGGZ) ..................................................................................... 95
Controlepunt 42 - Serialiteit crisis-DBC's (crisis gGGZ) ......................................................................................... 97
Controlepunt 43 – Crisissituatie (crisis gGGZ) ....................................................................................................... 98
Controlepunt 44 - Gelijktijdig verblijf GGZ / MSZ (PAAZ/PUK)............................................................................ 100
Controlepunt 45 - Consultatieve psychiatrie (PAAZ/PUK) .................................................................................. 101
Controlepunt 46 - Dyslexie - Leeftijd verzekerde bij start DBC (dyslexiezorg) .................................................... 102
Controlepunt 47 - Dyslexie – Blomert-protocol niet gevolgd (dyslexiezorg) ...................................................... 104
Controlepunt 48 - Dyslexie – Verwijzing (dyslexiezorg) ...................................................................................... 106
Controlepunt 49a - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (directe tijd) (dyslexiezorg) ............................................ 108
Controlepunt 49b - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (bevoegdheid) – Privaat (dyslexiezorg) ......................... 110
Controlepunt 49c - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (diagnostiekfase) – Publiek (dyslexiezorg) ..................... 112
Controlepunt 49d - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (inzet) – Publiek (dyslexiezorg) ...................................... 114
BIJLAGE 1: Overzicht controlepunten beknopt ................................................................................................... 117
Bijlage 2: Relevante terminologie ....................................................................................................................... 119
Bijlage 3: Tabellen die van belang zijn voor de uitvoering van het Zelfonderzoek cGGZ 2014……..…separaat Excel
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 3
Totale Controlemassa 2014


Het onderzoek heeft betrekking op alle DBC’s geopend in 2014 die gedeclareerd zijn en/of zullen
worden ten laste van de Zvw.
o De te hanteren peildatum voor een GGZ-aanbieder ligt tussen 01/07/2016 en 01/08/2016.
o De te hanteren peildatum voor een GGZ-aanbieder ligt tussen 01/07/2016 en 01/08/2016.
o Indien een GGZ-aanbieder de totale onderzoeksmassa 2014 ten behoeven van het
Zelfonderzoek cGGZ 2014 niet binnen deze periode kan vaststellen (freeze) stemt hij dit tijdig
af met de representerend zorgverzekeraar. De volgende zaken worden in dat geval tussen
GGZ-aanbieder en representerend zorgverzekeraar besproken:
 De GGZ-aanbieder geeft aan waarom het bevriezen van de totale onderzoeksmassa 2014
niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen plaatsvinden.
 De GGZ-aanbieder geeft een toelichting op de activiteiten welke na 01/08/2016 en
moment van daadwerkelijke bevriesdatum hebben plaatsgevonden aangaande de
declaraties welke vallen in de totale onderzoeksmassa 2014.
De afgesproken tijdslijnen (zie hoofdstuk 10) blijven van toepassing, wat betekent dat de
GGZ-aanbieder welke na 1 augustus 2016 zijn totale onderzoeksmassa 2014 vaststelt een
toelichting moet geven op de haalbaarheid van zijn (inclusief de werkzaamheden van de
accountant) uit te voeren activiteiten in relatie tot de geldende deadline van 1 december
2016. Het gaat zowel om aan zorgverzekeraars gefactureerde als nog te factureren DBC’s
o Het onderzoek heeft betrekking op alle prestaties generalistische basis GGZ (bGGZ) geopend
in 2014 welke gedeclareerd zijn en/of zullen worden ten laste van de Zvw
o Het gaat zowel om aan zorgverzekeraars gefactureerde als nog te factureren prestaties
o Het onderzoek heeft betrekking op alle Overige Producten (OVP’s) met een uitvoeringsdatum
in 2014 welke gedeclareerd zijn en/of zullen worden ten laste van de Zvw
o Codelijst “20140101 cl overige producten v20150826” in verband met methadonverstrekking.
o Het gaat zowel om aan zorgverzekeraars gefactureerde als nog te factureren OVP’s
Buiten de scope van het onderzoek vallen dus:
o Onverzekerde patiënten
o Gemoedsbezwaarden (i.t.t. patiënten met een restitutiepolis)
o Asielzoekers (UZOVI 2650)
o Buitenlands verzekerden (UZOVI 7125/UZOVI 9991)
o DBC’s met een definitieve facturatiestatus niet-declarabel
o Krijgsmacht (UZOVI 212)
o AWBZ-zorg (ZZP)
o Forensische zorg (DBBC)
Opmerking: bij een aantal controles zijn de gegevens nodig van producten (DBC’s/prestaties bGGZ/ZZP’s) die
buiten bovenstaande Controlemassa 2014 vallen (bijv. voor controles m.b.t. parallelliteit / serialiteit). Ten
behoeve van het juist en volledig uitvoeren van de controles dienen deze producten wel meegenomen te
worden in de queries behorend bij deze controlepunten. Echter, de financiële impact van producten vallend
buiten de scope van het zelfonderzoek 2014 zal nihil zijn. Indien van bovenstaande sprake is bij een specifiek
controlepunt, wordt dit in het Functioneel Ontwerp van die controle benoemd.
Opmerking: het Zelfonderzoek cGGZ 2014 betreft controles op de registratie van zorg binnen één en dezelfde
instelling. Indien per heden meerdere AGB’s vallen onder één deelnemende instelling, maken de AGBoverstijgende controles binnen deze instelling wel onderdeel uit van het onderzoek. De overige
instellingsoverstijgende controles maken geen deel uit van het Zelfonderzoek cGGZ 2014.
Opmerking: In bijlage 1 is een beknopt overzicht van alle controlepunten opgenomen. Bijlage 2 bevat een lijst
met relevante terminologie, waar in de functionele ontwerpen (FO’s) per controlepunt naar wordt verwezen. In
een apart Excel-bestand, bijlage 3, zijn relevante tabellen opgenomen, zoals diagnosehoofdgroepen,
productgroepen, lijst diagnoses onverzekerde zorg, e.d.
Homogene groepen
In de onderliggende controles zijn een aantal controlepunten waar een deelwaarneming dient te worden
uitgevoerd. De controlemassa van de deelwaarneming kan mogelijk worden ingedeeld in homogene groepen,
waardoor het aantal uit te voeren deelwaarnemingen mogelijk beperkt kan worden.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 4
Toelichting homogene groepen
Als op basis van de beslisboom uit het controleplan de omvang van de deelwaarneming vastgesteld is bij de
controlepunten 6, 7a, 7b, 8, 16a, 16b, 20b, 23a (alleen verwijzing digitaal, bijv. Zorgdomein), 33a en 36, dan kan
bepaald worden of sprake is van homogeniteit binnen de DBC’s die voor de deelwaarnemingen van de
controlepunten geselecteerd zijn.
De homogene groepen worden geprioriteerd. Prioritering vindt (onder andere) plaats op basis van aantal
DBC’s. DBC’s die in meerdere homogene groepen vallen, komen in de homogene groep met het hoogste aantal
DBC’s om te voorkomen dat dubbelingen ontstaan.
Vervolgens worden de homogene groepen afgestemd met de reviewende verzekeraar. De afstemming vindt
plaats voorafgaand aan:
 het rapport van bevindingen van de accountant
 het definitief indienen van de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een tijdige afstemming met de reviewende zorgverzekeraar:
 Als de zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeenstemming hebben bereikt over de homogene
groepen, dan moet per homogene groep een deelwaarneming uitgevoerd worden van 25 posten. Bij
een homogene groep met minder dan 25 DBC’s, wordt de volledige groep gecontroleerd.
 Als de zorgaanbieder en zorgverzekeraar geen overeenstemming hebben bereikt, moet de volledige
deelwaarneming uitgevoerd worden.
 Als de deelwaarneming leidt tot bevindingen, dan moeten alle DBC’s binnen de homogene groep
beoordeeld worden.
 Overige DBC’s binnen de deelwaarneming, die niet binnen een homogene groep vallen, moeten
allemaal worden gecontroleerd.
Definiëring homogeniteit
Voor de totstandkoming van homogene groepen zijn de onderstaande richtlijnen opgesteld. Deze dienen als
voorbeeld
a.
welke DBC’s zijn vergelijkbaar als homogene groep (vergelijkbare activiteitencodes )
b.
bij welke DBC’s is sprake van een specifieke behandeling / vorm
c.
bij welke DBC’s gelden dezelfde zorginhoudelijke kenmerken: bv de combinatie van tijdstip, inhoud
van gesprek, type behandelaar en afdeling zijn gelijk
Deze worden op groepsniveau toegelicht (inclusief de beschrijving van de kenmerken waarop de homogeniteit
is bepaald)
Financiële impactbepaling bij homogene groepen
De financiële impact wordt per homogene groep vastgesteld. In de onderstaande afbeelding is een voorbeeld
opgenomen om tot impactbepaling te komen.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 5
Controlepunt 1 - Startdatum (Algemeen/gGGZ)
Uitzondering
Het controlepunt dient alleen te worden uitgevoerd door aanbieders van gespecialiseerde GGZ die niet
hebben deelgenomen of zijn uitgevallen gedurende het Onderzoek controles cGGZ 2013.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de openingsdatum van een DBC gelijk is aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of
indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU -552 en NR/CU -554
2.2. Openen DBC’s
2. De openingsdatum van een DBC is gelijk aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte
patiëntgebonden activiteit plaatsvindt. Een uitzondering hierop is het openen van vervolg-DBC's met
onderstaande zorgtypes. Hierbij hoeft de openingsdatum niet gelijk te zijn aan de datum van het eerste
contact, maar altijd de dag na het sluiten van de voorgaande DBC:
a.
(langdurig periodieke) controle (201);
b.
voortgezette behandeling (202);
c.
uitloop (203).
Controlemassa
 Alle DBC's
 Met uitzondering van DBC’s met zorgtypes 201, 202 of 203
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse op totaal te verantwoorden AGB / instelling.
Toetsingskader
Als de openingsdatum van een DBC niet gelijk is aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte
patiëntgebonden activiteit plaatsvindt, dan is sprake van onrechtmatigheid.
Definities relevante terminologie
direct patiëntgebonden tijd
indirect patiëntgebonden tijd
zorgtype
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 DATUM_EERSTE_DIRECTE_OF_INDIRECTE_PATIENTGEBONDEN_ACTIVITEIT
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Er wordt geen financiële impact berekend en bevindingen voor dit controlepunt hoeven niet gecorrigeerd te
worden. Bij bevindingen wordt een toelichting gegeven en een verbetermaatregel opgesteld.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 6
Controlepunt 2a - Einddatum DBC bij overlijden (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er op dagen nadat de patiënt is overleden, geen patiëntgebonden activiteiten (inclusief
deelprestaties en verrichtingen) zijn geregistreerd op de betreffende DBC(‘s).
Stel tevens vast dat indien er sprake is van verblijf de patiënt de nacht volgend op de laatst geregistreerde
verblijfsdag heeft verbleven in de instelling (na 24:00 uur overlijden wordt gedefinieerd als een verbleven
nacht, voor 24:00 overlijden wordt niet gedefinieerd als een verbleven nacht).
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 6.1.c: De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de
verzekerde overlijdt
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU -552 en NR/CU -554
2.6 Sluiten
3. In de volgende gevallen moet de DBC gesloten worden:
b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet
toegestaan om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.
Controlemassa
 Alle DBC’s waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien activiteiten op de DBC geregistreerd zijn na de overlijdensdatum van de patiënt dan zijn deze
onrechtmatig.
De data-analyse richt zich op die DBC’s waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.
Definities relevante terminologie
 Laatste verblijfsdag bij overlijden
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 DATUM_OVERLIJDEN (conform EPD)
 ACTIVITEITEN_EN/OF_VERBLIJF_NA_DATUM_OVERLIJDEN
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de eventuele waardevermindering van de DBC die ontstaat na het verwijderen
van alle patiëntgebonden activiteiten die na de overlijdensdatum zijn geregistreerd, alsmede
verblijfsdagen en verrichtingen
 Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 7
Controlepunt 2b - OVP na datum overlijden (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de uitvoeringsdatum van de OVP’s na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 6.1.c: De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de
verzekerde overlijdt.
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU -552 en NR/CU -554
2.6 Sluiten
3. In de volgende gevallen moet de DBC gesloten worden:
b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan
om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.
Controlemassa
 Alle geregistreerde OVP’s ná datum overlijden patiënt.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien de uitvoeringsdatum van OVP’s na overlijdensdatum van de patiënt ligt, dan zijn deze onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 OVP’s: conform codelijst “20140101 cl overige producten v20150826”
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_OVP_NR
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 DATUM_OVERLIJDEN (conform ZIS)
 REGISTRATIEDATUM_OVP
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact betreft de waarde van de onrechtmatige OVP’s
 Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 8
Controlepunt 3 – Diagnosetypering (Algemeen/gGGZ)
Uitzondering
De deelwaarneming mag i.t.t. de methodiek ter bepaling van de deelwaarneming in controleplan, beperkt
worden tot maximaal 100 DBC’s.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de primaire diagnose die getypeerd is in de betreffende DBC overeenkomt met de primaire
diagnose die behandeld is volgens het dossier.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU -552 en NR/CU -554
2.3 Typeren
4. De hoofdbehandelaar registreert de feitelijke diagnoseclassificatie conform de integrale DSM-IV-TR
5. Nadat de diagnose op alle assen is geregistreerd, kan worden aangegeven wat de primaire diagnose is.
De primaire diagnose is de belangrijkste reden voor behandeling.
Controlemassa
 Alle DBC's
 Uitgezonderd de DBC’s vallend in de productgroepcategorieën diagnostiek of crisis
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
Indien de primaire diagnose behandeld in het dossier overeenkomt met de primaire diagnose welke is
getypeerd in de geregistreerde DBC, dan is de DBC rechtmatig.
Indien de primaire diagnose behandeld in het dossier niet overeenkomt met de primaire diagnose welke is
getypeerd in de geregistreerde DBC, dan is de DBC onrechtmatig.
De financiële impact van de onrechtmatig geregistreerde DBC is afhankelijk van de geregistreerde
diagnosehoofdgroep. Als de behandelde primaire diagnose in het dossier (daadwerkelijke behandeling) afleidt
tot een andere diagnosehoofdgroep dan nu is geregistreerd, dan is de DBC onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 Primaire diagnose
 Productgroepcategorie
 Diagnosehoofdgroep
Benodigde informatie
 Dossier: daadwerkelijk behandelde primaire diagnose DSM-IV-TR
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE( Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRODUCTGROEP_OMSCHRIJVING
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 9
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien de behandelde primaire diagnose zou
moeten vallen (rechtmatige DBC)
 Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 10
Controlepunt 4 - Aantal behandelminuten in de productgroep (algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat het aantal geregistreerde minuten (incl. dagbesteding) valt binnen de betreffende productgroep
van de DBC.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
2.1 Algemene bepalingen
2. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de
door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid
van het gehele DBC-traject.
2.4 Registreren
1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die
activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren.
4. Declaratiebepalingen
Te declareren DBC-tarief
1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend DBC-tarief
declareren indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. het gehele DBC-traject is afgesloten overeenkomstig deze regeling;
b. de stappen die het DBC-traject omvatten, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn
volledig doorlopen;
c. de onder b genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder
verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar;
d. de hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose, direct patiëntgebonden tijd besteed aan de
patiënt waarvoor wordt gedeclareerd. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze
bepaling: de directe tijd hoeft niet door de hoofdbehandelaar besteed te zijn;
e. het aantal geleverde minuten direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd op een dusdanige manier dat
effectieve controle door de zorgverzekeraar mogelijk is.
Controlemassa
 Alle DBC's
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Het aantal geregistreerde minuten (incl. dagbesteding) moet vallen binnen de productgroep van de
geregistreerde DBC.
Indien het aantal geregistreerde minuten niet overeenkomt met de geregistreerde productgroep, dan is de
DBC onrechtmatig. Het verschil tussen de onrechtmatig geregistreerde DBC en de te registreren rechtmatige
DBC dient gecorrigeerd te worden.
Definities relevante terminologie
 geregistreerde tijd
 productgroep van de DBC
Benodigde informatie
 Dossier: totaal aantal minuten dat aan de DBC gekoppeld had moeten worden (basis voor
rechtmatige DBC)
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 11








EINDDATUM_DBC
PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
PRODUCTGROEP
SOM_GEREGISTREERDE_MINUTEN
BEDRAG_PRESTATIE
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal
geregistreerde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 Financiële consequenties (zowel plus- als minbedragen) worden gecorrigeerd op microniveau (DBC
regel).
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 12
Controlepunt 5 - Gemiddeld >50% indirecte tijd over alle DBC’s binnen de instelling (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast of er bij DBC’s met meer dan 50% indirecte tijd sprake is van gepaste zorg
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid/ Gepast gebruik
De doelstelling is primair gericht op doelmatigheid. Gepast gebruik kan ter sprake komen als ingezoomd wordt
op individuele casuïstiek bij substantieel afwijkende percentages in de verhouding tussen direct en indirecte
tijd.
Relevante wet- en regelgeving
Het betreft een signaleringsnorm voor nadere beoordeling van gepast gebruik.
Controlemassa
 Alle DBC's
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse ter signalering op totaal te verantwoorden AGB / instelling
Toetsingskader
Bepaal het percentage indirecte tijd (inclusief reistijd) ten opzichte van de totaal geregistreerde tijd (inclusief
dagbesteding)
Indien het percentage indirecte tijd voor de gehele instelling meer dan 50% van de totale tijd bedraagt, geeft
de zorgaanbieder een zorginhoudelijke toelichting (kwantitatief en kwalitatief) waarom de geleverde zorg wel
aan de vereisten van gepast gebruik voldoet.
DBC’s die niet voldoen aan gepast gebruik zijn onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 Indirecte tijd
Benodigde informatie
 Tijdschrijfactiviteiten zoals die doorvallen op de DBC (incl. dagbesteding)
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 SOM_MINUTEN_DIRECT
 SOM_MINUTEN_INDIRECT
 SOM_MINUTEN_REISTIJD
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het niet
ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een zorgverzekeraar in
bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 13
Controlepunt 6 - Feitelijke levering: DBC’s met meer dan 6 uur directe tijd op een dag (Algemeen/gGGZ)
Uitzondering
De deelwaarneming mag i.t.t. de methodiek ter bepaling van de deelwaarneming in controleplan, beperkt
worden tot maximaal 150 DBC’s.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij DBC’s met meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een (of meerdere)
kalenderdag(en) de geregistreerde zorg daadwerkelijk geleverd is.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU -552 en NR/CU -554
2.4 Registreren
1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan
die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren.
Besluit Zorgverzekering Paragraaf 2.1 lid 2:
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de
wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken
vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
Controlemassa
 Alle DBC’s waarbinnen sprake is van meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd per kalenderdag.
 Met uitzondering van DBC’s met zorgtype 301 of 302 (crisis) oftewel DBC valt niet in
productgroepcategorie/behandelgroep crisis
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
Van de DBC’s in de deelwaarneming moet de tijdregistratie van dagen met meer dan 6 uur direct
patiëntgebonden tijd gecontroleerd worden.
Indien binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is
geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag (in de tijd) binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden.
Indien de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct
patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden.
Toetsingskader
De in de DBC geregistreerde directe patiëntgebonden tijd komt niet overeen met de feitelijk geleverde
hoeveelheid directe patiëntgebonden tijd.
Feitelijke levering kan onder andere aantoonbaar gemaakt worden door:
 Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar(s) én vastlegging in dossier/EPD én de
registratie van directe tijd in de DBC.
 Dubbele contactregistratie (patiënt kan maar op één plek tegelijkertijd aanwezig zijn) is
onrechtmatig. Voor het bepalen van de impact moet met de correctie van de DBC in de
deelwaarneming rekening worden gehouden.
 Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig. Voor het bepalen van de impact moet met de
correctie van de DBC in de deelwaarneming rekening worden gehouden.
Definities relevante terminologie
direct patiëntgebonden tijd
Benodigde informatie
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 14


Tijdregistratie
Dossier: totaal aantal minuten dat feitelijk geleverd is
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ACTIVITEITEN_SOM_DIRECTE_TIJD_>_360_MINUTEN
 KALENDERDAG
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact wordt vastgesteld per homogene groep (zie algemene inleiding voor een
rekenvoorbeeld).
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde
minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 15
Controlepunt 7a - Feitelijke levering: > 150 minuten per activiteit per behandelaar (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij DBC’s waarbinnen activiteiten met meer dan 150 minuten geregistreerde tijd per behandelaar
(directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd), de zorg daadwerkelijk is geleverd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU -551, NR/CU -552 EN NR/CU -554
2.4 Registreren
1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan
die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren.
Controlemassa
 Alle DBC’s waarbinnen activiteiten met meer dan 150 minuten per behandelaar direct en/of indirect
patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) zijn geregistreerd.
 De volgende activiteitengroepen tellen NIET mee in de selectie:
o Intake & diagnostiek (act_2.*)
o Crisis (act_6.*)
o Dagbesteding (act_9.*)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
Van de DBC’s volgend uit de data-analyse moet de tijdregistratie van activiteiten met meer dan 150 minuten
per behandelaar direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd gecontroleerd worden.
 Indien binnen één DBC sprake is van meerdere activiteiten waarop meer dan 150 minuten directe
en/of indirecte patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit (in
de tijd) binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden.
 Indien de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle activiteiten met meer
dan 150 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden.
Toetsingskader
De in de DBC geregistreerde directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd komt niet overeen met de feitelijk
geleverde hoeveelheid directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd
Feitelijke levering kan onder andere aantoonbaar gemaakt worden door:
 Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar én vastlegging in dossier/EPD én de
tijdregistratie in de DBC voor direct patiëntgebonden tijd.
 Zichtbare registratie in agenda van de behandelaar en/of verslaglegging in het dossier/EPD voor
indirect patiëntgebonden tijd.
 Dubbele contactregistratie (patiënt kan maar op één plek tegelijkertijd aanwezig zijn) is
onrechtmatig. Voor het bepalen van de impact moet met de correctie van de DBC in de
deelwaarneming rekening worden gehouden.
 Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig. Voor het bepalen van de impact moet met de
correctie van de DBC in de deelwaarneming rekening worden gehouden.
Definities relevante terminologie
direct patiëntgebonden tijd
indirect patiëntgebonden tijd
Benodigde informatie
 Tijdregistratie
 Dossier: totaal aantal minuten dat feitelijk geleverd is
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 16
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ACTIVITEITENGROEP
 ACTIVITEITEN_>_150MINUTEN_DIRECTE_EN/OF_INDIRECTE_TIJD
o EXCLUSIEF REISTIJD
 KALENDERDAG
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde
minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 17
Controlepunt 7b - Gepast gebruik: >180 minuten per activiteit door >2 behandelaren (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij DBC’s waarbinnen op activiteiten meer dan 180 minuten directe en/of indirecte
patiëntgebonden tijd door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was
aangewezen voor de patiënt
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
Het betreft een signaleringsnorm voor de toetsing van gepast gebruik.
Controlemassa
 Alle DBC’s waarbinnen contacten met meer dan twee behandelaren met in totaal meer de 180
minuten directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd (reistijd telt niet mee) zijn geregistreerd
 De volgende activiteitengroepen tellen NIET mee in de selectie:
o Intake & diagnostiek (act_2.*)
o Crisis (act_6.*)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
Van de DBC’s volgend uit de deelwaarneming moet de tijdregistratie op activiteiten met meer dan twee
behandelaren èn met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd (exclusief
reistijd) gecontroleerd worden op gepast gebruik.
 Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die
gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben
geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd, niet volgens moment registratie)
binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden.
 Indien voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met meer dan
twee behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden
tijd is geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.
Toetsingskader
 De aantoonbare in het dossier geregistreerde directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd (exclusief
reistijd) voldoet niet aan gepaste zorg.
 De zorgaanbieder onderbouwt per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat
de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik.
Definities relevante terminologie
direct patiëntgebonden tijd
indirect patiëntgebonden tijd
Benodigde informatie
 Tijdregistratie
 Dossier: totaal aantal minuten dat feitelijk geleverd is
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ACTIVITEITENGROEP
 ACTIVITEITEN_∑_>_180MINUTEN_DIRECTE_EN/OF_INDIRECTE_TIJD
o EXCLUSIEF REISTIJD
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 18






AANTAL_BEHANDELAREN_>_2
KALENDERDAG
BEDRAG_PRESTATIE
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde
minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan
het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en
zorginhoudelijke onderbouwing.
 De financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 19
Controlepunt 8 - Feitelijke levering: Behandelaren met >12 uur tijd per dag (Algemeen/gGGZ)
Uitzondering
De deelwaarneming mag i.t.t. de methodiek ter bepaling van de deelwaarneming in controleplan, beperkt
worden tot maximaal 150 DBC’s.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij DBC’s waarbinnen activiteiten vallen, die onderdeel uitmaken van dagen waarop
behandelaren meer dan 12 uur (720 minuten) directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben
geschreven, de zorg daadwerkelijk is geleverd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
2.4 Registreren
1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die
activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren.
Controlemassa
LET OP: DATA VAN BUITEN DE CONTROLEMASSA BENODIGD!
1. Alle DBC’s waarbinnen activiteiten vallen, welke onderdeel uitmaken van dagen waarop
behandelaren meer dan 12 uur directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven
2. Alle tijdschrijfactiviteiten in kalenderjaren 2014 en 2015 worden in de berekening meegenomen
(deze tijdschrijfactiviteiten kunnen immers gekoppeld zijn aan DBC’s gestart in 2013, 2014 én 2015)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting deelwaarneming
 Van de DBC’s volgend uit deelwaarneming moet de tijdregistratie van activiteiten welke onderdeel
uitmaken van dagen waarop behandelaren meer dan 12 uur directe en/of indirecte patiëntgebonden
tijd hebben geschreven gecontroleerd worden.
 Indien binnen één DBC sprake is van meerdere activiteiten die onderdeel uitmaken van dagen
waarop behandelaren meer dan 12 uur directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben
geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd binnen die DBC inhoudelijk
beoordeeld worden.
 Indien de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle activiteiten welke
onderdeel uitmaken van dagen waarop behandelaren meer dan 12 uur directe en/of indirecte
patiëntgebonden tijd hebben geschreven binnen die DBC gecontroleerd te worden.
Toetsingskader
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
De in de DBC geregistreerde directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd komt niet overeen met de feitelijk
geleverde hoeveelheid directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd
Feitelijke levering kan onder andere aantoonbaar gemaakt worden door:
 Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar én vastlegging in dossier/EPD én de
tijdregistratie in de DBC voor direct patiëntgebonden tijd.
 Zichtbare registratie in agenda van de behandelaar en/of verslaglegging in het dossier/EPD voor
indirect patiëntgebonden tijd.
 Dubbele contactregistratie (patiënt kan maar op één plek tegelijkertijd aanwezig zijn) is
onrechtmatig. De minuten moeten op de DBC gecorrigeerd worden.
 Typefouten in tijdregistratie zijn onrechtmatig. Deze minuten moeten op de DBC gecorrigeerd
worden.
Definities relevante terminologie
direct patiëntgebonden tijd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 20
indirect patiëntgebonden tijd
Benodigde informatie
 Tijdregistratie
 Dossier: totaal aantal minuten dat feitelijk geleverd is
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ∑_TIJD_PER_BEHANDELAAR_PER_KALENDERDAG_>_720MINUTEN
o Som bestaat uit directe, indirecte tijd en reistijd
 KALENDERDAG
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde
minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 21
Controlepunt 9 - Opschalen binnen gGGZ (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Signaleren van opschaling DBC’s door ondoelmatige registratie van minuten. Wanneer opvallend vaak voorin
de staffel wordt gedeclareerd, kan dit een signaal zijn van opschaling.
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid/ Gepast gebruik
De doelstelling is primair gericht op doelmatigheid. Gepast gebruik kan ter sprake komen als ingezoomd wordt
op individuele casuïstiek.
Relevante wet- en regelgeving
Het betreft een signaleringsnorm voor doelmatigheid waarbij op casusniveau gepast gebruik beoordeeld kan
worden.
Controlemassa
 Alle DBC's
 Met uitzondering van DBC’s met zorgtype 301 of 302 (crisis)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse op totaal instellingsniveau
Toetsingskader
Als de signaleringsgrenzen worden overschreden, kan dit aanleiding zijn om vervolgvragen te stellen of de
geleverde zorg het beste past bij de zorgvraag van de patiënt en daarmee voldoet aan de vereisten van gepast
gebruik.
Binnen elke productgroep (bijvoorbeeld 1800-2999) is een driedeling gemaakt (begin, midden, eind). Als over
alle productgroepen meer dan 25% in de categorie ‘begin’ valt én minder dan 9% in de categorie ‘eind’, dan
dient dit verklaard te worden (bijvoorbeeld inrichting van zorgpaden).
Definities relevante terminologie
Zie de Excel bijlage 3 voor de driedeling van de productgroepen.
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 PRODUCTGROEP
 ZORGTYPE
 TOTAAL_AANTAL_MINUTEN
 TOTAAL_AANTAL_DBC’S_PER_”BAKJE”
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 Er vindt geen micro-correctie plaats
 De financiële consequenties volgend uit het zelfonderzoek kunnen vooraf niet bepaald worden, maar
kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 22
Controlepunt 10a - Onverzekerde diagnose (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Het signaleren van DBC’s met een onverzekerde primaire diagnose
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
4.6:
Het is zorgaanbieders niet toegestaan om zorg die niet tot het basispakket behoort, maar wel zorg is zoals
omschreven in de Wmg, te declareren als zorg die tot het basispakket behoort.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC valt niet in productgroepcategorie Crisis (zorgtype 301/302) of Diagnostiek
 DBC heeft niet het zorgtype 110, 111, 116, 206, 211 (BOPZ)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien de primaire diagnose van de DBC voor komt op de lijst van onverzekerde diagnoses, dan is de DBC
onrechtmatig.
LET OP: Hierbij dient rekening te worden gehouden met het type (bekostigingskader) van de instelling. Voor
PAAZ/PUK-functies komen op de lijst uitzonderingen voor.
Definities relevante terminologie
Lijst onverzekerde diagnoses
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 PRODUCTGROEP
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van de onverzekerde DBC i.c.m. mogelijke deelprestaties en OVP’s
Micro-correctie
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 23
Controlepunt 10b - Onverzekerde interventies (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Het signaleren van DBC’s met een onverzekerde interventie.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
4.6:
Het is zorgaanbieders niet toegestaan om zorg die niet tot het basispakket behoort, maar wel zorg is zoals
omschreven in de Wmg, te declareren als zorg die tot het basispakket behoort.
Controlemassa
 De totale onderzoeksmassa voor de gGGZ.
Onderzoeksmethodiek: Toelichting op beleid
Toetsingskader
Indien sprake is van een interventie die voorkomt op de rode en/of oranje lijst, dan is mogelijk sprake van
onrechtmatigheid.
Rode lijst
Aanbieder verklaart dat zij deze zorg niet leveren (of in ieder geval niet in rekening brengen bij de
zorgverzekeraar). Dit kan worden aangetoond met behulp van een omschrijving van behandelprogramma's,
intakecriteria, uitstroomcriteria etc.
Als de behandeling wel deel uitmaakt van de geleverde zorg, maar dit wordt niet in rekening gebracht, wordt
dit aangetoond met bijvoorbeeld de AO.
Oranje lijst
Aanbieder verklaart of en zo ja wanneer deze behandelingen worden toegepast (a.d.h.v. voorbeelden uit de
praktijk).
Algemeen
Aanbieder verklaart hoe deze "onverzekerde zorg" een plaats heeft binnen het beleid, dus hoe behandelaren
van ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte worden gehouden. Hoe speelt de stand van wetenschap en
praktijk? Worden standpunten van bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland structureel besproken/gedeeld?
Definities relevante terminologie
(rode en oranje) lijst “Psychologische interventies binnen de GGZ” – ZiNL
Preventie
Bemoeizorg
Benodigde informatie
 Beleid van de aanbieder op het gebied van conditioneel (oranje lijst) en/of niet verzekerde (rode lijst)
behandelvormen
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde
onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde
minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 De financiële consequenties volgend uit het zelfonderzoek (betreffende gepast gebruik) kunnen
vooraf niet bepaald worden, maar kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 24
Controlepunt 10c - Onverzekerde OVP’s GGZ (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Het signaleren van onverzekerde OVP’s
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
4.7:
Voor het declareren van zorg die niet onder het basispakket valt, maar wel zorg is zoals omschreven in de
Wmg, gebruikt de zorgaanbieder een van de voor deze zorg vastgestelde ‘overige producten’ (verder ook:
OVP’s). Indien er geen aparte prestatie bestaat voor de niet-basispakketzorg, dan kunnen de volgende
prestaties gebruikt worden:
a. OVP niet-basispakketzorg Consult en/of
b. OVP niet-basispakketzorg Verblijf.
Controlemassa
 Alle OVP’s
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
OVP’s van het type:
 OVP niet-basispakketzorg consult (194073)
 OVP niet-basispakketzorg verblijf (194074)
OVP niet basispakketzorg consult (194073) en OVP niet-basispakketzorg verblijf (194074) zijn onrechtmatig als
deze ten laste van Zvw zijn gedeclareerd.
Definities relevante terminologie
OVP
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_OVP_NR
 REGISTRATIE_DATUM
 PRESTATIECODE_OVP
 BEDRAG_OVP
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van de onverzekerde OVP’s
Micro-correctie
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 25
Controlepunt 11a - Beroepentabel versus diploma (Algemeen/gGGZ)
Uitzondering
Instellingen die enkel gGGZ leveren mogen de deelwaarneming beperken tot 10 DBC’s waarbinnen alle
behandelaren zonder big-registratie worden getoetst.
Instellingen die zowel bGGZ als gGGZ leveren, voeren de deelwaarneming uit op 10 DBC’s en hoeven
controlepunt 33a vervolgens niet uit te voeren.
Doelstelling van het controlepunt
Het vaststellen van tijd geschreven op activiteiten op DBC’s door personen waarvan het beroep niet voorkomt
op de beroepentabel.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
paragraaf 1.1.3 behandelaar: zorgaanbieder die op de beroepenlijst voorkomt en activiteiten, verrichtingen en
verblijfsprestaties kunnen registreren.
Paragraaf 2.4.9 Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de
beroepentabel, kunnen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren
Controlemassa
 DBC’s
 DBC’s waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie en die hun tijd niet binnen
de categorie .overig in de beroepentabel verantwoorden. De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt
hier buiten beschouwing gelaten.
 Wanneer de BIG-registratie van behandelaren in het EPD van de instelling niet ingaat op de precieze
datum van BIG-registratie (maar bijvoorbeeld op 1 januari) dienen ook BIG-geregistreerde beroepen
meegenomen te worden.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting data-analyse en deelwaarneming
VOLGORDELIJK UITVOEREN
Data-analyse
1. Toets of de zorgaanbieder een systeem heeft waarbij de datum van de BIG registratie ook de ingangsdatum
in het systeem van de zorgaanbieder is.
Indien in het systeem van de zorgaanbieder de ingangsdatum van de BIG registratie afwijkt van de officiële
ingangsdatum dan dient de zorgaanbieder voor deze groep ook een deelwaarneming uit te voeren. Dus stel
dat een basispsycholoog halverwege de looptijd van de DBC als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog is
ingeschreven, mag pas vanaf dat moment onder dit beroep tijd worden geregistreerd.
2. Toets of de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een DBC een diploma
hebben van een beroep dat voorkomt op de beroepenlijst.
LET OP: De deelwaarneming betreft 10 DBC’s waarvan alle niet BIG geregistreerde behandelaren worden
gecontroleerd. Toon van de bovenstaande behandelaren aan dat zij op het moment van registratie beschikten
over een diploma. Bevindingen leiden tot een correctie van tijd op alle DBC’s waarop de betreffende
behandelaar tijd heeft geregistreerd.
Als blijkt dat sprake is van structurele bevindingen, dan moet de deelwaarneming uitgebreid worden met nog
eens hetzelfde aantal deelwaarnemingen en zullen aanvullende vragen beantwoord moeten worden.
Toetsingskader
Indien (niet BIG geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een DBC zonder dat ze voldaan
hebben aan bovenstaande toetsingscriteria, dan is alle door hen geschreven tijd onrechtmatig.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 26
Definities relevante terminologie
niet-BIG-geregistreerd, niet overig beroep
Benodigde informatie
 Beroepenhistorie
 Diploma’s
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 TIJDSCHRIJFACTIVITEITEN
 BEHANDELAREN
 BIG_REGISTRATIE
 BEROEPEN_CODE
 DATUM_TIJDSREGISTRATIE_>_DIPLOMADATUM
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het waardeverschil tussen de productgroep van de DBC en de productgroep
waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen
 Macro-correctie indien structurele bevinding
 Indien integrale controle: micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 27
Controlepunt 11b - Beroepentabel overige beroepen (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Signaleren van tijd geschreven op activiteiten op DBC’s door personen die hun tijd onrechtmatig
verantwoorden binnen de categorie .overig in de beroepentabel.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
DBC Spelrelgels 2014 v.20131105 Beroepentabel
In de beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd. De opgenomen lijst van
beroepen op de beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3
(specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is namelijk, vooruitlopend op de erkenning van bepaalde
functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke ggz-specialisatie
vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige
beroepencluster is de SPV-er. Het CONO is hierin niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen
verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend
beroepencluster] SF’.
Controlemassa
 DBC’s
 DBC’s waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie die deze tijd binnen de
categorie .overig in de beroepentabel verantwoorden. De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier
buiten beschouwing gelaten.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse i.c.m. integraal onderzoek
Toelichting data-analyse en integrale controle
LET OP: VOLGORDELIJK UITVOEREN
Data-analyse
1. Als uit controlepunt 11a blijkt dat in het systeem van de zorgaanbieder de ingangsdatum van de BIG
registratie afwijkt van de officiële ingangsdatum dan dient de zorgaanbieder voor deze groep alle unieke
behandelaren te toetsen.
2. Toets of het beroep van de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een DBC
voldoet aan de richtlijn in de Spelregels 2014 v.20131105. In de spelregels is opgenomen dat “…vooruitlopend
op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een
specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.”
LET OP: van alle unieke medewerkers in de categorie .overig moeten het beroep en het behaalde diploma
worden opgenomen
Toetsingskader
Indien (niet BIG geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een DBC zonder dat ze voldaan
hebben aan bovenstaande toetsingscriteria, dan is de door hen geschreven tijd onrechtmatig.
Voorbeelden van beroepen die geen tijd mogen schrijven zijn (geen limitatieve lijst): diagnostisch
medewerkers, medewerkers behorend tot VOV-personeel en remedial teacher.
Definities relevante terminologie
niet-BIG-geregistreerde overige beroepen
Benodigde informatie
 Beroepenhistorie
 Diploma’s
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 28









EINDDATUM_DBC
PRODUCTGROEP
PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
BEDRAG_PRESTATIE
TIJDSCHRIJFACTIVITEITEN
BEROEPEN_CATEGORIE_.OVERIG
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de
productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten
vallen
 Micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 29
Controlepunt 12 - Parallelliteit DBC's (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Het vaststellen van onrechtmatige parallelle DBC’s waarbij geen sprake is van substantieel eigenstandige
behandelingen
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.3.8 Het is mogelijk dat meerdere (primaire) diagnoses worden vastgesteld. Er kan sprake zijn van
verschillende diagnoses met een gelijkwaardig belang waarbij een hoofdbehandelaar oordeelt dat hij
substantieel verschillende behandelingen in moet zetten. In dat geval kan de hoofdbehandelaar meerdere
initiële DBC’s en bijbehorende zorgtrajecten openen.
Controlemassa
 DBC’s
 DBC valt niet in de productgroepcategorie crisis (zorgtype 301 of 302).
 DBC is geopend tijdens de looptijd van een andere DBC. Deze DBC kan geopend zijn in 2013 of 2014
en valt niet in de productgroepcategorie crisis (zorgtype 301 en 302).
LET OP: Voor dit controlepunt wordt ook gekeken naar DBC’s geopend in 2013 en gesloten in 2014
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse en integrale controle
Toetsingskader
1. Parallelliteit van meer dan drie DBC's naast elkaar is onrechtmatig. Geen nadere toelichting vereist
2. Parallelliteit bij primaire diagnoses in dezelfde hoofdgroep is onrechtmatig. Geen nadere toelichting
vereist
3. Parallelliteit bij verschillende primaire diagnosegroepen is alleen rechtmatig als er sprake is van
substantieel eigenstandige behandeling.
Geef bij alle parallel geopende zorgtrajecten een toelichting waaruit blijkt dat er sprake is van een
substantieel verschillende behandeling.
Toelichting integrale controle
De zorgaanbieder dient voor elke parallelle DBC vast te stellen dat er sprake is van een substantieel
eigenstandige behandeling.
Definities relevante terminologie
Zorgtraject
parallelle zorgtrajecten
Substantieel verschillende behandeling
Benodigde informatie
 Dossier: aantoonbaarheid van een substantieel eigenstandig behandelplan
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 HOOFDGROEPDIAGNOSE_ CODE
 HOOFDGROEPDIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 30





ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
ZORGTRAJECT
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan correctiemogelijkheden
 Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden op micro niveau, ongeacht of er wel of geen financiële
impact gevonden wordt
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 31
Controlepunt 13 - Seriële DBC's (Algemeen/gGGZ)
Uitzondering
Deze controle wordt enkel uitgevoerd als de signaleringsgrens bij controlepunt 9 wordt overschreden
Doelstelling van het controlepunt
Het signaleren van vroegtijdig opgeknipte DBC’s met als doel het vaststellen van onterechte opgeschaalde
DBC’s.
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Nadere Regel t.a.v. registratie openen en sluiten.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC valt niet in productgroepcategorie crisis (zorgtype 301 en 302)
 DBC geopend binnen 365 dagen na openen én binnen 28 dagen na sluiten van een voorgaande
reguliere DBC.
LET OP: Voor dit controlepunt wordt ook gekeken naar DBC’s geopend in 2013 en gesloten in 2014
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting op deelwaarneming
Toets bij de DBC’s waarom de voorgaande DBC vroegtijdig gesloten is en licht dit toe.
Toetsingskader
Indien geen gegronde reden is voor het vroegtijdig sluiten van de voorgaande DBC, dient de seriële DBC
gecorrigeerd te worden.
Definities relevante terminologie
Seriële DBC
Initiële DBC
Vervolg-DBC
DBC-traject
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 HOOFDGROEPDIAGNOSE_ CODE
 HOOFDGROEPDIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 32
Controlepunt 14 - Crisis declaraties (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Vaststellen of de zorgaanbieder rechtmatige crisis DBC’s heeft geleverd, waarbij is voldaan aan de eisen van
een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie en gemaakte productieafspraken.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.5 Alleen instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie mogen in het geval
van een crisisinterventie een DBC openen waarop crisisactiviteiten geschreven kunnen worden.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC’s met zorgtype 301 of 302
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toelichting data-analyse
Stel vast dat er crisis-DBC’s zijn gefactureerd. (i.v.m. de verdere controles op crisis-DBC’s)
Indien ja: stel vast of de zorgaanbieder beschikt over een 24-uurs-crisisdienst (convenant)
En/of: stel vast of de zorgaanbieder beschikt over een productieafspraak op crisis-DBC’s per individuele
verzekeraar.
Toetsingskader
Indien niet aan bovenstaande punten is voldaan zijn de declaraties onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
crisis-DBC
Benodigde informatie
 Productieafspraken met verzekeraars
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 33
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is het waardeverschil tussen de crisis-DBC in kwestie en de waarde van een nieuw te openen
reguliere DBC mits voldaan is aan de voorwaarden voor verwijzing (zie controlepunt 18)
óf
Financiële impact is het waardeverschil tussen de crisis-DBC in kwestie en de waardeverandering van de reeds
bestaande reguliere DBC door het toevoegen van de betreffende zorgactiviteiten en/of deelprestaties (m.u.v.
de bekostigingscomponent crisis)
Micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 34
Controlepunt 15 – Dyslexiedeclaraties (Algemeen/gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Vaststellen of de zorgaanbieder dyslexie-DBC’s heeft gefactureerd om zo te bepalen of de controlepunten
betreffende dyslexie uitgevoerd dienen te worden.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU 540
De Regeling ‘Gespecialiseerde GGZ’, is van toepassing op zorgaanbieders van dyslexiezorg.
Controlemassa
 DBC valt niet in productgroepcategorie diagnostiek
 Alle DBC’s met een primaire diagnose DBC Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien de GGZ-aanbieder dyslexiezorg heeft gefactureerd, dan dienen de controlepunten mbt dyslexie te
worden uitgevoerd (52 t/m 55).
Definities relevante terminologie
Dyslexie
Leesstoornis
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Het controlepunt is enkel ter vaststelling van het wel of niet uitvoeren van de controlepunten met betrekking
tot dyslexiezorg (cp 46 t/m 49).
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 35
Controlepunt 16a - Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2014 (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Aantonen van de aanwezigheid van een rechtmatige verwijzing.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 14: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medischspecialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing
Controlemassa
 Alle DBC’s
 Zorgtraject is gestart in 2014
 DBC valt niet in productgroepcategorie crisis (301, 302)
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
 Opvolgende zorgtrajecten waarbij de patiënt in behandeling blijft, worden uitgesloten naar
aanleiding van wijziging van de primaire diagnose
LET OP: bij het laatste punt moet ook gekeken worden naar DBC’s gestart voor 2014
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
1. Controle op afgifte verwijzing
a. Er moet aantoonbaar een digitale/schriftelijke verwijzing aanwezig zijn
 Verwijsbrief óf
 In het dossier is gedateerd vastgelegd dat een bevoegd verwijzer contact met de zorgaanbieder heeft
gehad, en daarbij gericht heeft verwezen
 Binnen één instelling is het toegestaan om patiënten die zijn verwezen naar BGGZ na
diagnose/behandeling, zonder aparte verwijzing te laten doorstromen naar GGGZ (er is een
verwijzing voor een van beide)
b. Uitzonderingsituaties: Er moet aantoonbaar een digitale/schriftelijke verwijzing of terugkoppeling
aan de huisarts aanwezig zijn
Als de verwijzing of de terugkoppeling aan de huisarts ontbreekt, dan is de gehele DBC onrechtmatig.
2. Controle op tijdigheid verwijzing
a. Dagtekening verwijzing moet liggen op of voor de startdatum van de DBC
b. Uitzonderingssituaties: op zorginhoudelijke gronden is het mogelijk dat zorg aanvangt voordat de
verwijsbrief er is. Als er sprake is van een dergelijke situatie moet in het patiëntendossier toetsbaar
worden vastgelegd dat er sprake is van de betreffende situatie:
1. Spoedzorg
2. Gestart met (ambulante) crisis DBC
3. Gestart met gedwongen opname/behandeling
4. Patiënt komt uit justitieel traject
Zie Plan van Aanpak.
Dagtekening verwijzing dan wel terugkoppeling huisarts moet liggen op of voor de startdatum van de
DBC binnen een redelijke termijn (signalering op meer dan 30 dagen). Indien de signaleringsgrens van
30 dagen wordt overschreden, volgt een toelichting en beoordeling naar redelijkheid en billijkheid.
c. Indien geen sprake is van uitzonderingssituaties onder a of b, maar wel sprake is van een verwijzing
binnen een redelijke termijn na de startdatum van de DBC (signalering op meer dan 30 dagen) en
sprake is van een zorginhoudelijke reden waarvoor een inspanning is geleverd om de verwijzing te
verkrijgen, volgt beoordeling en vaststelling van de financiële impact naar redelijkheid en billijkheid.
3.
Controle op geldigheid van de verwijzing: dagtekening verwijzing mag maximaal 9 maanden voor of op
de startdatum van de DBC liggen.
Indien de termijn van 9 maanden verstreken is dan is de verwijzing ongeldig en leidt dit tot een private fout ter
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 36
waarde van de gehele DBC.
Definities relevante terminologie
Verwijzing
Gedwongen opname/behandeling
Spoedzorg
Benodigde informatie
 Dossier: aantoonbaarheid uitzonderingssituatie Plan van aanpak
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 VERWIJS_DATUM
 FUNCTIE_VERWIJZER
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de waarden van de DBC’s waarvoor de uitzonderingssituaties uit het Plan van aanpak
níet van toepassing zijn en:
de verwijzing niet aantoonbaar aanwezig is;
én/óf
de dagtekening van de verwijzing meer dan 9 maanden voor de startdatum van de DBC ligt.
én/óf
De financiële impact is het waardeverschil tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC
en de productgroep waarin de DBC na de correctie van het aantal geregistreerde minuten voor aanvang van
de verwijzing in zou moeten vallen.
Als sprake is van een uitzonderingssituatie uit het Plan van aanpak en er is geen melding of verwijzing of deze
is na meer dan 30 dagen vanaf start DBC afgegeven/gedaan, dan is de financiële impact vooraf niet vast te
stellen.
Alle fouten dienen op macroniveau gecorrigeerd te worden.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 37
Controlepunt 16b - Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2013 (gGGZ)
Uitzondering
Indien er in het Onderzoek Controles cGGZ 2013 geen bevindingen waren op de verwijsregistratie van
zorgtrajecten gestart in 2013, óf er een 100%-controle is uitgevoerd en een correctie op micro-niveau heeft
plaatsgevonden, dan hoeft dit controlepunt niet te worden uitgevoerd.
Indien uit het Onderzoek Controles cGGZ 2013 twee of minder fouten waren geconstateerd, volstaat een
deelwaarneming van 150 posten.
Doelstelling van het controlepunt
Aantonen van de aanwezigheid van een rechtmatige verwijzing.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 14: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medischspecialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC valt in zorgtraject gestart in 2013
 DBC valt niet in productgroepcategorie crisis
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
 Opvolgende zorgtrajecten waarbij de patiënt in behandeling blijft, worden uitgesloten naar
aanleiding van wijziging van de primaire diagnose
LET OP: het gaat om DBC’s waarvan het zorgtraject is gestart in 2013, maar hier wordt de DBC met de
startdatum in 2014 gecontroleerd
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
1. Controle op afgifte verwijzing
a. Er moet aantoonbaar een digitale/schriftelijke verwijzing aanwezig zijn
b. Verwijsbrief óf
c. In het dossier is gedateerd vastgelegd dat een bevoegd verwijzer contact met de zorgaanbieder heeft
gehad, en daarbij gericht heeft verwezen
d. Binnen één instelling is het toegestaan om patiënten die zijn verwezen naar bGGZ na
diagnose/behandeling, zonder aparte verwijzing te laten doorstromen naar gGGZ (er is een
verwijzing voor een van beide)
e. Uitzonderingsituaties: Er moet aantoonbaar een digitale/schriftelijke verwijzing of terugkoppeling
aan de huisarts aanwezig zijn
Als de verwijzing of de terugkoppeling aan de huisarts ontbreekt, dan is de gehele DBC onrechtmatig.
2. Controle op tijdigheid verwijzing
Dagtekening verwijzing dan wel terugkoppeling huisarts moet liggen op of voor de startdatum van de vervolgDBC.
Indien geen sprake is van een tijdige verwijzing als genoemd onder 2, dan is de gehele DBC onrechtmatig.
3. Controle op geldigheid van de verwijzing: dagtekening verwijzing mag maximaal 9 maanden voor of op de
startdatum van de DBC liggen.
Indien de termijn van 9 maanden verstreken is dan is de verwijzing ongeldig en leidt dit tot een private fout ter
waarde van de gehele DBC.
Definities relevante terminologie
Elektronische verwijzing
Uitzonderingsituaties
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 38
Benodigde informatie
 Dossier: aantoonbaarheid uitzonderingssituatie Plan van aanpak
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 VERWIJS_DATUM
 FUNCTIE_VERWIJZER
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de waarde van de DBC’s waarvoor de uitzonderingssituaties uit het Plan van aanpak
níet van toepassing zijn en de verwijzing niet aantoonbaar aanwezig is.
én/óf
De financiële impact is het waardeverschil tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC
en de productgroep waarin de DBC na de correctie van het aantal geregistreerde minuten voor aanvang van
de verwijzing in zou moeten vallen.
Als sprake is van een uitzonderingssituatie uit het Plan van aanpak en er is geen melding of verwijzing of deze
is na meer dan 30 dagen vanaf start DBC afgegeven/gedaan, dan is de financiële impact vooraf niet vast te
stellen.
Alle fouten dienen op macroniveau gecorrigeerd te worden.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 39
Controlepunt 16c - Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2013/2014, bevoegdheid verwijzer (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Aantonen van de bevoegdheid van de verwijzer.
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 14: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medischspecialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in
die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC valt binnen een zorgtraject gestart op of na 1-1-2013
 DBC valt niet in de productgroepcategorie crisis (zorgtype 301 en 302)
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
LET OP: bij DBC’s waarvan het zorgtraject gestart is in 2013, wordt de DBC met de startdatum in 2014
gecontroleerd
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Controle op kwalificatie en/of beroep van de verwijzer. Dit betreft een combinatie van een publieke en private
norm.
Geldend voor 2014:
- Huisarts en medisch specialist = Publiek = rechtmatig
- Schoolarts, bureau jeugdzorg en straatdokter = Privaat goed, omdat alle zorgverzekeraars dit beroep
toestaan als zijnde verwijzer;
- Andere verwijzers zijn alleen privaat goed indien ze in de individuele contracten tussen zorgaanbieder en
zorgverzekeraar zijn opgenomen
LET OP: deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen, bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
- Indien de verwijzer niet voldoet aan de vereiste kwalificatie en/of beroep binnen de wet- en regelgeving
en/of contractafspraken, dan is de gehele DBC onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
Privaat goed
Benodigde informatie
Informatie benodigd bij de beoordeling van de uitkomsten van het onderzoek. Welke 'velden' te vullen bij de
uitwerking van het zelfonderzoek (dossiervorming).
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 VERWIJS_DATUM
 FUNCTIE_VERWIJZER
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 40


ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 41
Controlepunt 17a - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (directe tijd) – Publiek (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de initiële DBC directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
1.3d de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke
opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,
specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig
specialist GGZ en GZ-psycholoog.
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Controlemassa
 DBC’s
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
 DBC met zorgtype 301 worden uitgesloten
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien zorgtype initieel (1xx):
Initiële DBC is onrechtmatig wanneer binnen de DBC geen directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar is
geschreven conform taken en verantwoordelijkheden hoofdbehandelaar in brief Schippers.
Indien zorgtype crisis met verblijf (302):
Crisis-DBC met verblijf is onrechtmatig wanneer directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar ontbreekt.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Directe tijd
Diagnosefase
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 42
Financiële afwikkeling resultaten
Onrechtmatige DBC’s worden micro gecrediteerd.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 43
Controlepunt 17b - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (bevoegdheid) – Privaat (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er een bevoegd hoofdbehandelaar op de DBC is
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
1.3d de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke
opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,
specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig
specialist GGZ en GZ-psycholoog.
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Inkoopvoorwaarden & addenda
Controlemassa
 DBC’s
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
 DBC met zorgtype 301 worden uitgesloten
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toelichting op data-analyse
Lever de lijst aan waarin de hoofdbehandelaars per UZOVI-code zijn opgenomen aan de hand waarvan de
controle is uitgevoerd.
Toetsingskader
Indien zorgtype initieel (1xx):
Initiële DBC is ondoelmatig (privaat onjuist) wanneer binnen de DBC geen directe tijd door een bevoegde
hoofdbehandelaar is geschreven conform de private afspraken met de individuele zorgverzekeraars
(Inkoopvoorwaarden & addenda).
Indien zorgtype crisis met verblijf (302):
Crisis-DBC met verblijf is onrechtmatig wanneer directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar ontbreekt.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 44




INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
BEDRAG_PRESTATIE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 45
Controlepunt 17c - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (diagnostiekfase) – Publiek (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de DBC directe tijd in de diagnosefase bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar
Deze doelstelling is gericht op: inzicht verschaffen (kan aanleiding geven tot gepast gebruik controle op
bilateraal niveau tussen zorgaanbieder en individuele zorgverzekeraar)
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
1.3d de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke
opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,
specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig
specialist GGZ en GZ-psycholoog.
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Controlemassa
 DBC’s
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
 Opvolgende zorgtrajecten waarbij de patiënt in behandeling blijft, worden uitgesloten naar
aanleiding van wijziging van de primaire diagnose
 DBC met zorgtype 301 worden uitgesloten
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toelichting op data-analyse
 Bepaal na hoeveel minuten totale tijd (direct en indirect, exclusief reistijd) een hoofdbehandelaar
voor het eerst direct patiëntgebonden tijd schrijft in de DBC
 Categoriseer deze momenten per DBC over de gedefinieerde staffels (0-399, 400-799, 800-1199, etc.)
 Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel (van 400 minuten) valt
 Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s
uitgedrukt in percentages) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven.
 Geef altijd een toelichting op de grafiek, waarbij je o.a. aansluit op het zorgaanbod, het logistieke
zorgproces, doelgroepen
 Op te leveren grafiek conform voorbeeld.
Toetsingskader
Indien de toelichting niet het benodigde inzicht in de grafiek en de situatie van de zorginstelling geeft, zullen
er vervolgvragen worden gesteld.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 46
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Directe tijd
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact binnen het zelfonderzoek is niet van toepassing.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 47
Controlepunt 17d - Hoofdbehandelaarschap gGGZ (inzet) – Publiek (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast hoeveel tijd is geschreven door een bevoegd hoofdbehandelaar (conform Schipperslijst)
Deze doelstelling is gericht op: inzicht verschaffen (kan aanleiding geven tot gepast gebruik controle op
bilateraal niveau tussen zorgaanbieder en individuele zorgverzekeraar)
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
1.3d de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke
opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut,
specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig
specialist GGZ en GZ-psycholoog.
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Controlemassa
Voor dit controlepunt zijn twee controlemassa’s van toepassing.
Controlemassa 1:
 DBC’s
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
 Opvolgende zorgtrajecten waarbij de patiënt in behandeling blijft, worden uitgesloten naar
aanleiding van wijziging van de primaire diagnose
 DBC met zorgtype 301 worden uitgesloten
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
Controlemassa 2:
 DBC’s
 Sluit controlemassa 1 uit
 DBC met zorgtype 301 worden uitgesloten
 De DBC met primaire diagnose Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01) wordt uitgesloten
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toelichting op data-analyse
Toelichting op data-analyse m.b.t. controlemassa 1:
 Bepaal hoeveel minuten totale tijd (direct en indirect, exclusief reistijd) hoofdbehandelaars
gezamenlijk conform Schippers lijst hebben geschreven op de DBC’s binnen de controlemassa
 Maak minimaal tot 60 minuten staffels van 10 minuten (0-9, 10-19, 20-29 etc.) Daarna mogen de
staffels groter gemaakt worden conform voorbeeldgrafiek hieronder.
 Categoriseer deze tijd per DBC over de gedefinieerde staffels
 Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel valt
 Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s uitgedrukt
in procenten) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven.
 Geef altijd een toelichting op de DBC’s die vallen in de eerste staffel van 0-9 minuten, waarbij je o.a.
aansluit op de duur van de DBC, het type DBC, het zorgaanbod, het logistieke zorgproces, doelgroepen
 Op te leveren grafiek conform voorbeeld.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 48
Toelichting op data-analyse m.b.t. controlemassa 2:
 Bepaal hoeveel minuten totale tijd (direct en indirect, exclusief reistijd) hoofdbehandelaars
gezamenlijk conform Schippers lijst hebben geschreven op de DBC’s binnen de controlemassa
 Maak minimaal tot 60 minuten staffels van 15 minuten (0-14, 15-29, 30-44 etc.). Daarna mogen de
staffels groter gemaakt worden conform voorbeeldgrafiek hieronder.
 Categoriseer deze tijd per DBC over de gedefinieerde staffels
 Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel valt
 Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s uitgedrukt
in procenten) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven.
 Geef altijd een toelichting op de DBC’s die vallen in de eerste staffel van 0-14 minuten, waarbij je o.a.
aansluit op de duur van de DBC, het type DBC, het zorgaanbod, het logistieke zorgproces, doelgroepen
 Op te leveren grafiek conform voorbeeld.
Toetsingskader
Indien de toelichting niet het benodigde inzicht in de grafiek en de situatie van de zorginstelling geeft, zullen
er vervolgvragen worden gesteld.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Directe tijd
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact binnen het zelfonderzoek is niet van toepassing.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 49
Controlepunt 18 - Parallelliteit DBC i.c.m. ZZP-B (gGGZ)
Uitzondering
Controlepunt enkel uit te voeren door instellingen die klinische AWBZ/WLZ/lGGZ-zorg leveren.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat een ZZP B pakket niet parallel loopt met een DBC.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Artikel 1.1 Deze regeling heeft betrekking op gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg als omschreven bij
of krachtens de Zorgverzekeringswet. Daarom geldt voor DBC’s met verblijf dat bekostiging ten laste van de
Zorgverzekeringswet ten hoogste 365 opnamedagen kan duren. Het aantal opnamedagen wordt berekend op
basis van artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering. De bekostiging van klinische opnamen na 365
opnamedagen komt ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Controlemassa
 Alle DBC’s
LET OP: voor dit controlepunten moeten de GGZ ZZP-B dagen uit kalenderjaren 2014 en 2015 meegenomen
worden
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 DBC is onrechtmatig wanneer tijdens de looptijd van de DBC GGZ ZZP B-dagen zijn gedeclareerd.
Definities relevante terminologie
GGZ ZZP-B
Benodigde informatie
 DBC’s
 GGZ ZZP-B dagen uit kalenderjaren 2014 en 2015
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 PRODUCTGROEP_OMSCHRIJVING
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRESTATIECODE_ GGZ _ZZP-B
 AANTAL_ZZP-B_KALENDERDAGEN
 UZOVI CODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de eventuele waardevermindering van de DBC die ontstaat bij het verwijderen
van alle patiëntgebonden activiteiten die tijdens ZZP-B-dagen zijn geregistreerd, alsmede
verblijfsdagen en verrichtingen
 Indien er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op micro niveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 50
Controlepunt 19 - DBC bij kinderen onder de drie (gGGZ)
Uitzondering
Indien de controle op verwijzing (CP 16) integraal is uitgevoerd, dan hoeft de derde bullet in het
toetsingskader niet uitgevoerd te worden.
Doelstelling van het controlepunt
Vaststellen dat er bij verzekerden onder de 3 jaar terecht een DBC met deelprestatie verblijf is geopend.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Begrenzing geneeskundige GGZ binnen de ZVW (ZiNL)
Geneeskundige GGZ binnen de ZVW voor verzekerden van 18 jaar en ouder, omvat zorg, die de betrokken
beroepsgroep tot het aanvaarde arsenaal van medische onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden rekent en
die gericht is op herstel of voorkoming van verergering van een psychische stoornis.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC’s van patiënten die ten tijde van de startdatum van de DBC jonger dan drie jaar waren
 Alle DBC’s met verblijf
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
De DBC is onrechtmatig wanneer:
 De betreffende persoon niet behandeld wordt geen eigen zorgvraag
 Óf een (vermoeden van) een DSM-IV/DC: 0-3-classificatie ontbreekt
 Óf een geldige verwijzing ontbreekt. Deze bullet alleen toetsten als er geen integrale controle op
verwijsregistratie wordt uitgevoerd. Insteek conform controlepunt 18
Definities relevante terminologie
Eigen zorgvraag
(vermoeden van) een DSM-IV classificatie (ook DC 0-3)
Benodigde informatie
 Dossier: (vermoeden van) een DSM-IV classificatie (ook DC 0-3)
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR,
 STARTDATUM_DBC,
 EINDDATUM_DBC,
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 LEEFTIJD_OPENEN_DBC
 UZOVICODE
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 VERWIJS_DATUM
 FUNCTIE_VERWIJZER
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de totale waarde van de onrechtmatige DBC’s
Macro-correctie (als de controle integraal is uitgevoerd dan volgt een micro correctie)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 51
Controlepunt 20a - Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de VZO conform voorwaarden is geregistreerd en gedeclareerd
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Verblijfsdag zonder overnachting Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, indien er sprake is
van de aanwezigheid van een patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09.00 en 17.00
uur), omdat de patiënt behandeling dan wel diagnostiek ontvangt.
23. Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. er is op de zelfde kalenderdag niet meer dan 4 uur direct patiëntgebonden activiteiten geleverd;
b. ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de diverse
behandelen/of diagnostiekactiviteiten;
c. er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel en;
d. er zijn minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de
hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden.
24. De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de
verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC bevat één of meerdere VZO’s (deelprestatie)
 Alle VZO-dagen binnen de DBC worden vervolgens afzonderlijk gecontroleerd conform toetsingskader
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
DBC is onrechtmatig wanneer:
er meer dan 4 uur direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd op de dag van de VZO
óf
er sprake is van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel
óf
er minder dan twee direct patiëntgebonden activiteiten zijn geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder
de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd
worden
Definities relevante terminologie
Aaneenschakeling van behandeling in één dagdeel
VZO-dagen
Tijdschrijfactiviteiten (incl. agendaregistratie: begin en eindtijd)
ECT-verrichtingen
Benodigde informatie
 VZO-dagen
 Tijdschrijfactiviteiten (incl. agendaregistratie: begin en eindtijd)
 ECT-verrichtingen
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR,
 STARTDATUM_DBC,
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 52








EINDDATUM_DBC,
VZO-DAGEN,
PRESTATIECODE
TIJDSCHRIJFACTIVITEITEN
BEDRAG_PRESTATIE
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen op de DBC
Indien er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op micro niveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 53
Controlepunt 20b - Registratie VZO zonder voldoende ondersteuning VOV-personeel (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij verblijf zonder overnachting (VZO) ondersteuning van personeel met een VOV-functie
aanwezig is op het moment dat geen direct patiënt gebonden tijd is geregistreerd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Verblijf
2. Verblijf zonder overnachting VZO wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen. Er is sprake van
aanwezigheid indien de patiënt een aantal uur aanwezig is, gemiddeld tussen 9.00 en 17.00 uur. De patiënt
ontvangt gedurende de dag diverse vormen van diagnostiek en behandeling, maar verblijft ’s nachts niet in de
instelling. Deze deelprestatie is bedoeld voor patiënten waarbij ondersteuning van verblijf met een VOVfunctie noodzakelijk is voor een goed verloop van de diagnostiek en behandeling.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC bevat één of meerdere VZO’s (deelprestatie)
 Alle VZO-dagen binnen de DBC worden vervolgens afzonderlijk gecontroleerd conform toetsingskader
 VOV-personeelsrooster
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse óf deelwaarneming (afhankelijk van beschikbaarheid roostersysteem)
LET OP: Het controlepunt mag door middel van een data-analyse uitgevoerd worden. Als het niet mogelijk is
om op basis van de data uit het roostersysteem het controlepunt door middel van een data-analyse is uit te
voeren, dan volgt een deelwaarneming.
Toelichting op deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
Toetsingskader
Alle VZO-dagen zijn rechtmatig wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:
 er is minder dan 4 uur direct patiëntgebonden tijd geregistreerd op de dag van de VZO
én
 er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel
én
 er zijn minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die
onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT
geregistreerd worden

Ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de
diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten. Uit het VOV-personeelsrooster en/of de
verslaglegging moet blijken dat op de verblijfsdag zonder overnachting VOV-personeel aanwezig was
op de betreffende afdeling.
Definities relevante terminologie
 Aaneenschakeling van behandeling in één dagdeel
 VZO-dagen
 Tijdschrijfactiviteiten (incl. agendaregistratie: begin en eindtijd)
 ECT-verrichting
Benodigde informatie
 VOV-personeelsrooster per afdeling waar VZO is geregistreerd
 Tijdschrijfactiviteiten (incl. agendaregistratie: begin en eindtijd)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 54
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE
 VZO-DAGEN
 ECT-VERRICHTINGEN
 TIJDSCHRIJFACTIVITEITEN
 BEDRAG_PRESTATIE
 AGENDAREGISTRATIE_BEGIN
 AGENDAREGISTRATIE_EIND
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen
Macro indien deelwaarneming, micro indien data-analyse
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 55
Controlepunt 21 - Dagbesteding die geen relatie heeft met de behandeling (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de dagbesteding een relatie heeft met de behandeling (niet omdat de patiënt toch aanwezig is).
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Dagbesteding Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de
zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de gespecialiseerde GGZ is het van belang dat de dagbesteding:
a. altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en;
b. terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt da is opgesteld door de hoofdbehandelaar.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC bevat dagbestedingsactiviteiten (act_9_x)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
Als uit het dossier van de patiënt blijkt dat dagbesteding niet nodig was in het kader van de geneeskundige
behandeling én dagbesteding is niet terug te vinden in het behandelplan dat opgesteld is door de behandelaar
dan is de DBC onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
Dagbesteding: act_9_x
Benodigde informatie
 Dagbestedingsactiviteiten
 Dossier (behandelplan)
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR,
 STARTDATUM_DBC,
 EINDDATUM_DBC, A
 ACTIVITEITENGROEP_9_x
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de mogelijke waardevermindering van de DBC als gevolg van het verwijderen van alle
onrechtmatige dagbestedingsactiviteiten.
Macro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 56
Controlepunt 22 - Dagbesteding voldoet niet aan registratievereisten (gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er geen overlap bestaat tussen dagbestedingsactiviteiten en behandelactiviteiten dan wel VZO
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Categorie II - Dagbesteding
13. Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding
registreren.
14. Er wordt alleen dagbesteding geregistreerd als:
a. de patiënt daadwerkelijk aanwezig is. Hierbij registreert de behandelaar het aantal uren dat de patiënt
dagbesteding krijgt en;
b. dagbesteding in het kader van de (psychiatrische) behandeling is;
c. dagbesteding terug te vinden is in het behandelplan dat opgesteld is door de behandelaar.
15. De volgende vormen van dagbesteding zijn te onderscheiden:
a. Dagbesteding sociaal.
b. Dagbesteding activering.
c. Dagbesteding educatie.
d. Dagbesteding arbeidsmatig.
e. Dagbesteding overig.
16. Tijdens dagbesteding mag de behandelaar geen direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC bevat dagbestedingsactiviteiten (act_9_x)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
DBC is onrechtmatig als een dagbestedingscontact geheel of gedeeltelijk overlapt met een direct
patiëntgebonden activiteit voor dezelfde patiënt1
óf
Als op dezelfde dag als de dagbestedingsactiviteit voor dezelfde patiënt verblijf zonder overnachting is
geregistreerd
1
Voorbeeld: Dagbesteding wordt afgerond in hele uren. Als bij 3,5 uur dagbesteding een direct
patiëntgebonden activiteit van minder dan een half uur wordt geregistreerd, leidt dit niet tot een verandering
in het aantal geregistreerde uren dagbesteding. Duurt de direct patiëntgebonden activiteit langer dan een half
uur, dan leidt dit wel tot een afname in het aantal uren dagbesteding.
Definities relevante terminologie
Dagbesteding
direct patiëntgebonden activiteit
verblijf zonder overnachting (VZO)
Benodigde informatie
Datavelden:
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 KALENDERDAG
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 57








VZO-DAGEN
ACTIVITEITENGROEP
BEGIN- EINDTIJD_ACTIVITEITEN
BEGIN_EINDTIJD_DAGBESTEDING
UZOVICODE
BEDRAG_PRESTATIE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is mogelijke waardevermindering van de DBC als gevolg van het verwijderen van alle
onrechtmatige dagbestedingsminuten.
Micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 58
Controlepunt 23a - Verwijsregistratie (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat een rechtmatige verwijzing aanwezig is.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 14: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medischspecialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Openingsdatum prestatie valt niet op 1-1-2014 wanneer het gaat om een transitieprestatie of een
prestatie kort
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
1. Controle op afgifte verwijzing
Prestatie is rechtmatig wanneer er aantoonbaar een digitale/schriftelijke verwijzing aanwezig is, in de vorm
van:
 Verwijsbrief óf
 In het dossier is gedateerd vastgelegd dat de huisarts contact met de zorgaanbieder heeft
opgenomen, en daarbij gericht heeft verwezen
 Binnen één instelling is het toegestaan om patiënten die zijn verwezen naar gGGZ en na
diagnose/behandeling zonder aparte verwijzing te laten doorstromen naar bGGZ (er is een verwijzing
voor 1 van beide)
2. Controle op tijdigheid verwijzing
Prestatie is rechtmatig wanneer de dagtekening verwijzing op of voor de startdatum van de prestatie ligt.
Uitzonderingssituaties genoemd in het plan van aanpak die gelden voor de gGGZ zijn niet van toepassing in de
bGGZ.
Definities relevante terminologie
Elektronische verwijzing
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 PRESTATIECODE
 VERWIJS_DATUM
 FUNCTIE_VERWIJZER
 SLUITREDEN
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van de onrechtmatige prestatie bGGZ
Macro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 59
Controlepunt 23b – Verwijsregistratie bGGZ, bevoegdheid verwijzer (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Aantonen van de bevoegdheid van de verwijzer
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zorgverzekeringswet
Artikel 14: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medischspecialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in
die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Openingsdatum prestatie valt niet op 1-1-2014 wanneer het gaat om een transitieprestatie of een
prestatie kort
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Controle op kwalificatie en/of beroep van de verwijzer. Dit betreft een combinatie van een publieke en private
norm.
Geldend voor 2014:
- Huisarts en medisch specialist = Publiek = rechtmatig
- Schoolarts, bureau jeugdzorg en straatdokter = Privaat goed, omdat alle zorgverzekeraars dit beroep
toestaan als zijnde verwijzer;
- Andere verwijzers zijn alleen privaat goed indien ze in de individuele contracten tussen zorgaanbieder en
zorgverzekeraar zijn opgenomen
LET op: deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen, bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
- Indien de verwijzer niet voldoet aan de vereiste kwalificatie en/of beroep binnen de wet- en regelgeving
en/of contractafspraken, dan is de gehele DBC onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
Privaat goed
Privaat fout
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVICODE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 PRESTATIECODE
 VERWIJS_DATUM
 FUNCTIE_VERWIJZER
 SLUITREDEN
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 60
Controlepunt 24a - Hoofdbehandelaarschap bGGZ (directe tijd) – Publiek (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de prestatie directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
BR/CU-5106
Artikel 3.10 Hoofdbehandelaar
De hoofdbehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd,
zijnde:
1. Psychiater 2. Klinisch psycholoog 3. Klinisch neuropsycholoog 4. Psychotherapeut
5. Specialist ouderengeneeskunde 6. Verslavingsarts in profielregister KNMG 7. Klinisch geriater
8. Verpleegkundig specialist GGZ 9. GZ-psycholoog 10. Orthopedagoog generalist geregistreerd in het register
van de NVO 11. Kinder- & Jeugdpsycholoog geregistreerd in het register van de NIP
Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ
(kenmerk 129353-106301-CZ).
Kamerbrief over hoofdbehandelaarschap van 02-07-2013 (kenmerk: 129353-106301-CZ)
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook
daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is
hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar
worden verricht
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Prestatie bevat directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar. Wanneer een prestatie geen directe tijd
van een bevoegd hoofdbehandelaar bevat, voldoet deze niet aan de beleidsregels en is deze hiermee
onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 Hoofdbehandelaar
 Direct patiëntgebonden tijd
Benodigde informatie
 Behandelcomponenten inclusief het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 61
Financiële afwikkeling resultaten
Prestaties die geen directe tijd bevatten van de hoofdbehandelaar zijn onrechtmatige.
Prestaties worden micro gecorrigeerd.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 62
Controlepunt 24b - Hoofdbehandelaarschap bGGZ (bevoegdheid) – Privaat (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de hoofdbehandelaar van de prestaties verwijzing bevoegd is.
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Inkoopvoorwaarden & addenda
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Als het beroep van de hoofdbehandelaar niet voorkomt in de inkoopvoorwaarden inclusief addenda van de
betreffende zorgverzekeraar, wordt deze prestatie als ondoelmatig aangemerkt.
Definities relevante terminologie
Bevoegde hoofdbehandelaar
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Ondoelmatige prestaties worden micro gecorrigeerd.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 63
Controlepunt 25 - Geen DSM-IV-diagnose, geen transitieprestatie (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat prestaties bGGZ waarbij geen DSM-IV-diagnose is vastgesteld gedeclareerd zijn als
transitieprestatie.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
BR/CU-5106
Artikel 5.3.1: Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en
wordt uitsluitend de Transitieprestatie als bedoeld in artikel 4.3 in rekening gebracht.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestatie heeft niet het type transitieprestatie
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
Als uit het dossier blijkt dat er geen DSM-IV-classificatie is gesteld en de gedeclareerde prestatie is anders dan
de transitieprestatie, dan is de gedeclareerde prestatie onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 DSM-IV-classificatie
 Transitieprestatie
Benodigde informatie
 Dossier: daadwerkelijk behandelde primaire diagnose DSM-IV
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 PRESTATIE_OMSCHRIJVING
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 DIAGNOSE_CODE
 DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is het waardeverschil tussen de gedeclareerde prestatie bGGZ en de transitieprestatie.
Macro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 64
Controlepunt 26 - Parallelle prestaties (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er geen parallelle prestaties zijn gedeclareerd. Een uitzondering hierop vormt de combinatie van
de prestatie basis chronisch met één van de andere prestaties.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
Artikel 4.8: Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit
geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Startdatum prestatie valt tussen de start- en einddatum van een andere prestatie voor dezelfde
patiënt.
 Sluit uit: BK met BC, BM met BC en BI met BC
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien sprake is van een niet toegestane combinatie van prestaties, dan is de laatst geopende prestatie
onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
parallelliteit
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige prestaties.
Micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 65
Controlepunt 27 - Seriële prestaties (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij het openen van een nieuwe prestatie binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande
prestatie geen sprake is van een nieuwe zorgvraag of terugval.
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
Openen prestatie
Artikel 4.2: De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe)
zorgvraag bij de zorgaanbieder in de Basis GGZ meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een
vervolg-prestatie chronisch.
Sluiten prestatie
Artikel 4.3: De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Startdatum prestatie valt binnen 60 dagen na de einddatum van een andere prestatie voor dezelfde
patiënt.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
De zorgaanbieder onderbouwt waarom de voorgaande prestaties gesloten is en de nieuwe prestatie is
geopend.
De onderbouwing is niet noodzakelijk als sprake is van:
- nieuwe zorgvraag (i.c.m. nieuwe verwijzing)
- terugval
Definities relevante terminologie
nieuwe zorgvraag
terugval
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 AFSLUITREDEN
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Macro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 66
Controlepunt 28 - Opschalen binnen bGGZ (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Signaleren van gepast gebruik door inzicht te verkrijgen in de gemiddelde hoeveelheid geleverde minuten per
prestatie.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
Het betreft een signaleringsnorm op gepast gebruik op basis van onderstaan wet- en regelgeving.
BR/CU-5106
10.4 Voor de berekening van de tarieven gaat de NZa uit van de volgende hoeveelheid patiëntgebonden
directe en indirecte tijd:
Prestatie Duur in minuten
BK
294
BM
495
BI
750
BC
753
Toelichting:
Het aantal minuten per prestatie is een indicatie van het aantal minuten directe en indirecte patiëntgebonden
tijd die nodig is om de zorg aan de patiëntengroep te leveren.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Openingsdatum prestatie valt niet op 1-1-2014 wanneer het gaat om een transitieprestatie of een
prestatie kort
 Sluitdatum prestatie valt niet op 31-12-2014 wanneer de patiënt op dat moment jonger dan 18 was.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse op totaal instellingsniveau
Toetsingskader
De zorgaanbieder maakt de aantallen en de gemiddelde hoeveelheid totale tijd per prestatie (BK/BM/BI/BC)
inzichtelijk.
De zorgaanbieder geeft voor zowel voor de verhouding tussen de aantallen als de gemiddelde hoeveelheid
totale tijd een zorginhoudelijke toelichting (kwantitatief en kwalitatief) waarom de geleverde zorg aan de
vereisten van gepast gebruik voldoet.
Definities relevante terminologie
Type prestaties
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 GEREGISTREERDE_TOTALE_TIJD_PER_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 67
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat
worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en zorginhoudelijke onderbouwing.
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 68
Controlepunt 29 – Patiëntprofiel (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de gedeclareerde prestatie conform het patiëntprofiel is.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
BR/CU-5106
4.2 Patiëntprofielen
Elk van de in het vorige lid bedoelde prestatie is gebaseerd op een afzonderlijk patiëntprofiel.
Toelichting:
Daar het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria (DSM stoornis, ernst problematiek, risico,
complexiteit en beloop klachten) betekent dit dat de prestatie niet alleen iets zegt over de ernst van de stoornis
maar ook over de mate van score op alle vijf de criteria.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestatie is geen transitieprestatie
Onderzoeksmethodiek: Toelichting op beleid (inclusief deelwaarneming als toetsing op beleid)
Toetsingskader
Inzichtelijk maken van het beleid m.b.t. het indelen naar type prestatie o.b.v. patiëntprofiel
én
o.b.v. 25 deelwaarnemingen aantonen of het beleid ook in de praktijk wordt toegepast.
Als blijkt dat het beleid niet is toegepast moet de deelwaarneming worden uitgebreid naar 250.
Definities relevante terminologie
patiëntprofiel
Benodigde informatie
Beleid bGGZ 2014 m.b.t. inschalen in prestaties
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 UZOVI_CODE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 TIJDSBESTEDING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is het waardeverschil tussen de gedeclareerde prestatie en de prestatie die gezien het
patiëntprofiel gedeclareerd had moeten worden
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 69
Controlepunt 30 - Juistheid prestatie bGGZ bij transitie 2013 naar 2014 (bGGZ)
Uitzondering
Het controlepunt hoeft alleen uitgevoerd te worden door instellingen die in 2013 ELP declareerden.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de juiste prestatie in rekening is gebracht bij de transitie vanuit de eerstelijnspsychologie op 1-12014
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
3.5 Transitieprestatie
Tijdelijke prestatie voor de duur van 1 jaar, waarmee mogelijk gemaakt wordt om zorgactiviteiten in rekening
te brengen waarvan het door de overgang naar de Basis GGZ niet wenselijk is dat deze bekostigd worden
door middel van een van de 4 integrale prestaties.
8.8 Overgang van 2013 naar 2014
8.8.1 Indien voor een patiënt in 2013 een behandeltraject in het kader van eerstelijnspsychologische zorg is
gestart en nog slechts voor maximaal twee consulten doorloopt in 2014 dan wordt het in 2013
uitgevoerde deel van het behandeltraject op 31 december 2013 beëindigd en conform de beleidsregel
Eerstelijnspsychologische zorg in rekening gebracht. Voor het afrondende deel in 2014 wordt de
Transitieprestatie in rekening gebracht.
Voor patiënten waarvan het behandeltraject in 2013 nog maar net is gestart, zijnde maximaal twee consulten,
brengt de behandelaar de prestatie BK in plaats van de Transitieprestatie in rekening. De startdatum van de
Transitieprestatie als ook de prestatie BK wordt geregistreerd als 1 januari 2014.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestaties bGGZ gestart op 1-1-2014
LET OP: Voor dit controlepunt is ook informatie met betrekking tot ELP consulten uit 2013 nodig
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien binnen de behandeling in 2013 maximaal twee consulten (ELP) zijn geregistreerd en het type prestatie
in 2014 niet kort (BK) is, dan is de prestatie in 2014 onrechtmatig. De prestatie BK had voor 2014 in rekening
moeten worden gebracht.
Indien binnen de behandeling in 2013 consulten (ELP) zijn geregistreerd en er in 2014 maximaal twee
behandelcomponenten zijn geregistreerd en het type prestatie in 2014 niet transitie (BT) is, dan is de prestatie
onrechtmatig. De transitieprestatie had in 2014 in rekening dienen te worden gebracht.
Definities relevante terminologie
Type prestatie
Transitieprestatie
ELP
Behandelcomponent
Benodigde informatie
ELP-consulten
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 STARTDATUM_PRESTATIE
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 70







EINDDATUM_PRESTATIE
BEHANDELCOMPONENTEN_CODE
BEHANDELCOMPONENTEN_OMSCHRIJVING
CONTACTMOMENTEN_DATA
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is het waardeverschil tussen de gedeclareerde prestatie en de prestatie die gezien de
transitiebepalingen geregistreerd had moeten worden
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 71
Controlepunt 31 - Juistheid prestatie bGGZ bij transitie jeugdwet (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de juiste prestatie in rekening is gebracht bij de transitie jeugdwet op 31-12-2014
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
8.9 Tijdelijke regeling in het kader van de overheveling van zorg aan kinderen en jeugd per 2015
Voor een in 2014 gestart, maar nog niet afgerond, behandeltraject in de Basis GGZ voor een patiënt die per
1 januari 2015 onder de Jeugdwet valt, gelden tot en met 31 december 2014 de volgende
declaratiebepalingen:
- Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 maximaal 120
minuten bedroeg, moet de transitieprestatie worden gedeclareerd.
- Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 minimaal 121
maar maximaal 294 minuten bedroeg, moet de prestatie BK worden gedeclareerd.
- Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 minimaal 295
maar maximaal 495 minuten bedroeg, moet de prestatie BM worden gedeclareerd.
- Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 meer dan 495
minuten bedroeg, moet de prestatie BI worden gedeclareerd.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestaties bGGZ gesloten op 31-12-2014
 Leeftijd patiënt op 31-12-2014 jonger dan 18 jaar
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 maximaal 120
minuten bedroeg, is niet de transitieprestatie geregistreerd. De prestaties niet zijnde transitieprestatie zijn
onrechtmatig
óf
Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 minimaal 121 maar
maximaal 294 minuten bedroeg, is niet de prestatie BK geregistreerd. De prestaties niet zijnde BK zijn
onrechtmatig
óf
Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 minimaal 295 maar
maximaal 495 minuten bedroeg, is niet de prestatie BM geregistreerd. De prestaties niet zijnde BM zijn
onrechtmatig
óf
Voor patiënten waarvan behandelinzet (directe en indirecte patiëntgebonden tijd) in 2014 meer dan 495
minuten bedroeg, is niet de prestatie BI geregistreerd. De prestaties niet zijnde BI zijn onrechtmatig
Definities relevante terminologie
Type prestatie
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 LEEFTIJD_OP_20141231
 AANTAL_MIN_DIRECT_PATIENTGEBONDEN_TIJD
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 72




AANTAL_MIN_INDIRECT_PATIENTGEBONDEN_TIJD
UZOVICODE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is het waardeverschil tussen de gedeclareerde prestatie en de prestatie die gezien de
transitiebepalingen gedeclareerd had moeten worden
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 73
Controlepunt 32a - Onverzekerde diagnose (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de prestaties bGGZ geen onverzekerde primaire diagnose bevat
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
3.17 DSM stoornis
Een stoornis als bedoeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM), versie
DSM-IV-TR. Een vermoeden van een in tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis is een
noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de Basis GGZ. Voor behandeling in de Basis GGZ dient een stoornis
aanwezig te zijn.
Rapport Geneeskundige GGZ Deel 1 (datum 6 april 2012) en Rapport Geneeskundige GGZ deel 2 (datum 11 juli
2013)
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien de primaire diagnose van de prestatie voor komt op de lijst van onverzekerde diagnoses, dan is de
prestatie onrechtmatig.
LET OP: Hierbij dient rekening te worden gehouden met het type (bekostigingskader) van de instelling. Voor
PAAZ/PUK-functies komen op de lijst uitzonderingen voor.
Definities relevante terminologie
Lijst onverzekerde diagnoses
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van de prestatie met de onverzekerde diagnose
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 74
Controlepunt 32b - Onverzekerde interventies (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Het signaleren van prestaties met een onverzekerde interventie.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
8.11.3 Behandelcomponenten die niet onder de reikwijdte van het begrip ‘zorg’ als omschreven in de Wmg
behoren, worden niet via prestaties of OVP’s in rekening gebracht.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
Onderzoeksmethodiek: Toelichting op beleid
Toetsingskader
Indien sprake is van een interventie die voorkomt op de rode en/of oranje lijst, dan is mogelijk sprake van
onrechtmatigheid.
Rode lijst
Aanbieder verklaart dat zij deze zorg niet leveren (of in ieder geval niet in rekening brengen bij de
zorgverzekeraar). Dit kan worden aangetoond met behulp van een omschrijving van behandelprogramma's,
intakecriteria, uitstroomcriteria etc.
Als de behandeling wel deel uitmaakt van de geleverde zorg, maar dit wordt niet in rekening gebracht, wordt
dit aangetoond met bijvoorbeeld de AO.
Oranje lijst
Aanbieder verklaart of en zo ja wanneer deze behandelingen worden toegepast (a.d.h.v. voorbeelden uit de
praktijk).
Algemeen
Aanbieder verklaart hoe deze "onverzekerde zorg" een plaats heeft binnen het beleid, dus hoe behandelaren
van ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte worden gehouden. Hoe speelt de stand van wetenschap en
praktijk? Worden standpunten van bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland structureel besproken/gedeeld?
Definities relevante terminologie
(rode en oranje) lijst “Psychologische interventies binnen de GGZ” – ZiNL
Preventie
Bemoeizorg
Benodigde informatie
Beleid van de aanbieder op het gebied van conditioneel en/of niet verzekerde behandelvormen
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en
zorginhoudelijke onderbouwing.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 75
Controlepunt 32c - Onverzekerde OVP’s GGZ (bGGZ)
Uitzondering
Indien de aanbieder OVP’s bGGZ in hetzelfde systeem registreert als OVP’s voor de gGGZ, kan deze controle
gecombineerd worden met controlepunt 10c.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er geen onverzekerde OVP’s zijn gedeclareerd
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
8.11.1 Voor het declareren van zorg die niet onder het basispakket valt, maar wel zorg is zoals omschreven in
de Wmg, gebruikt de zorgaanbieder een van de voor deze zorg vastgestelde ‘overige producten’ (OVP’s). Het
is zorgaanbieders niet toegestaan om zorg die niet tot het basispakket op grond van de Zvw behoort, in
rekening te brengen als zorg die tot het basispakket behoort.
Voor zorg die niet tot het basispakket op grond van de Zvw behoort zijn twee OVP’s vastgesteld:
- OVP niet-basispakketzorg Consult;
- OVP niet-basispakketzorg Verblijf.
8.11.2 Als er aan een patiënt basispakketzorg en niet-basispakketzorg wordt geleverd, dan declareert de
zorgaanbieder een prestatie voor de basispakketzorg en een of meerdere OVP’s voor de niet-basispakketzorg.
Controlemassa
 Alle OVP’s
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
OVP’s van het type:
 OVP niet-basispakketzorg consult (194073)
 OVP niet-basispakketzorg verblijf (194074)
OVP niet basispakketzorg consult (194073) en OVP niet-basispakketzorg verblijf (194074) zijn onrechtmatig als
deze ten laste van Zvw zijn gedeclareerd.
Definities relevante terminologie
OVP
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_OVP_NR
 STARTDATUM_OVP
 EINDDATUM_OVP
 PRESTATIE_OVP
 BEDRAG_OVP
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 Uitkomsten splitsen naar gefactureerde OVP’s en nog te factureren OVP’s.
Financiële afwikkeling resultaten
Financiële impact is de waarde van de onverzekerde OVP’s.
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 76
Controlepunt 33a - Beroepentabel versus diploma (bGGZ)
Uitzondering
Instellingen die enkel bGGZ leveren, mogen de deelwaarneming beperken (i.t.t. de beschreven
deelwaarnemingsmethodiek) tot 25 prestaties waarbinnen alle behandelaren zonder big-registratie worden
getoetst.
Instellingen die zowel bGGZ als gGGZ leveren, voeren controlepunt 11a uit en hoeven controlepunt 38a
vervolgens niet uit te voeren.
Doelstelling van het controlepunt
Signaleren van tijd geschreven op behandelcomponenten op prestaties door personen waarvan het beroep
niet voorkomt op de beroepentabel.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543 Bijlage 1
De beroepentabel DBC GGZ (zie bijlage).
De Basis GGZ sluit aan bij de beroepentabel DBC GGZ.
De beroepentabel DBC GGZ sluit aan bij een landelijk erkende indeling van beroepen: de beroepenstructuur
van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO). Het CONO heeft in haar
beroepenstructuur die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de
(individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de GGZ. Het CONO sluit aan bij de in de
Wet BIG geregistreerde beroepen en heeft hier de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet geregistreerd zijn
in de Wet BIG, maar binnen de GGZ wel eenzelfde landelijk erkende status hebben. Het model DBC GGZ gaat
uit van de versie van de CONO-beroepenstructuur, die dateert van 19 november 2004. De beroepenstructuur
van het CONO onderscheidt zes beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische,
psychologische, vaktherapeutische en verpleegkundige beroepen. In het model DBC GGZ is hieraan een
zevende cluster toegevoegd: de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen,
die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn
voor een rol in de GGZ. Denk hierbij aan de huisarts, neuroloog, klinisch geriater, fysiotherapeut en dergelijke.
Het CONO onderscheidt in elk beroepencluster vier niveaus. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is
van een basisberoep en van een specialisme. Het CONO heeft hier, met instemming van de minister van VWS
en van de Tweede Kamer, het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie aan toegevoegd.
Bij de indeling van de in de instelling of praktijk werkzame behandelaren volgens de beroepentabel moet
onderscheid gemaakt worden tussen:
1. Beroepen: die beroepen die worden onderscheiden op de beroepenstructuur van het CONO en daarmee
(individueel) bevoegd/bekwaam zijn om een zelfstandige rol in het behandelproces van de patiënt in de
tweedelijns GGZ te vervullen.
2. Taken: taken zijn de activiteiten en verrichtingen die in het primaire proces door beroepen worden
uitgevoerd. De uitgevoerde taken worden in het DBC-model geregistreerd via de activiteiten- en
verrichtingenlijst.
3. Functies: instellingen/praktijken maken via functies (en functieomschrijvingen) een vertaalslag van
beroepen naar taken: welke beroepen voeren welke taken uit? Hierbij zijn de instellingen zelf
verantwoordelijk dat dit plaatsvindt binnen de geldende wettelijke kaders (volgens de Wet
BIG/tuchtrecht etc.). In de beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd.
De opgenomen lijst van beroepen op de beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de
genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is namelijk
vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep een aantal voorbeelden van functies
genoemd, die een specifieke GGZ-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.
Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is bijvoorbeeld de SPV. Het CONO is
hierin niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare
beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster] SF’.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestaties waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie en die hun tijd niet
binnen de categorie .overig in de beroepentabel verantwoorden.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 77

Wanneer de BIG-registratie van behandelaren in het EPD van de instelling niet ingaat op de precieze
datum van BIG-registratie (maar bijvoorbeeld op 1 januari) dienen ook BIG-geregistreerde beroepen
meegenomen te worden.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toelichting data-analyse en deelwaarneming
LET OP: VOLGORDELIJK UITVOEREN
Data-analyse
1. Toets of de zorgaanbieder een systeem heeft waarbij de datum van de BIG registratie ook de ingangsdatum
in het systeem van de zorgaanbieder is.
Indien in het systeem van de zorgaanbieder de ingangsdatum van de BIG registratie afwijkt van de officiële
ingangsdatum dan dient de zorgaanbieder voor deze groep ook een deelwaarneming uit te voeren. Dus stel
dat een basispsycholoog halverwege de looptijd van de prestatie als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog is
ingeschreven, mag pas vanaf dat moment onder dit beroep tijd worden geregistreerd.
2. Toets of de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een prestatie een diploma
hebben van een beroep dat voorkomt op de beroepenlijst.
LET OP: De deelwaarneming betreft 25 prestaties waarvan alle niet BIG geregistreerde behandelaren worden
gecontroleerd. Toon van de bovenstaande behandelaren aan dat zij op het moment van registratie beschikten
over een diploma.
Als blijkt dat sprake is van structurele bevindingen, dan moet de deelwaarneming uitgebreid worden met nog
eens hetzelfde aantal deelwaarnemingen en zullen aanvullende vragen beantwoord moeten worden.
Toetsingskader
Indien (niet BIG geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een prestatie zonder dat ze voldaan
hebben aan bovenstaande toetsingscriteria, dan is de door hen geschreven tijd onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
niet-BIG-geregistreerd
niet overig beroep
Benodigde informatie
 Beroepenhistorie
 Diploma’s
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 PRESTATIECODE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 BEDRAG_PRESTATIE
 BEHANDELCOMPONENTEN
 BEHANDELAARS
 BIG_REGISTRATIE
 BEROEPEN_CODE
 DATUM_TIJDSREGISTRATIE_>_DIPLOMADATUM
 Σ_MINUTEN_PRESTATIE
 Σ_MINUTEN_ONBEVOEGD_.OVERIG_BEROEP
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële consequenties volgend uit het zelfonderzoek kunnen vooraf niet bepaald worden, maar
kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 78
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Controlepunt 33b - Beroepentabel overige beroepen (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Signaleren van tijd geschreven op behandelcomponenten op prestaties door personen die hun tijd
onrechtmatig verantwoorden binnen de categorie .overig in de beroepentabel.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543 Bijlage 1:
De beroepentabel DBC GGZ
De Basis GGZ sluit aan bij de beroepentabel DBC GGZ.
De beroepentabel DBC GGZ sluit aan bij een landelijk erkende indeling van beroepen: de beroepenstructuur
van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO). Het CONO heeft in haar
beroepenstructuur die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de
(individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de GGZ. Het CONO sluit aan bij de in de
Wet BIG geregistreerde beroepen en heeft hier de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet geregistreerd zijn
in de Wet BIG, maar binnen de GGZ wel eenzelfde landelijk erkende status hebben. Het model DBC GGZ gaat
uit van de versie van de CONO-beroepenstructuur, die dateert van 19 november 2004. De beroepenstructuur
van het CONO onderscheidt zes beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische,
psychologische, vaktherapeutische en verpleegkundige beroepen. In het model DBC GGZ is hieraan een
zevende cluster toegevoegd: de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen,
die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn
voor een rol in de GGZ. Denk hierbij aan de huisarts, neuroloog, klinisch geriater, fysiotherapeut en dergelijke.
Het CONO onderscheidt in elk beroepencluster vier niveaus. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is
van een basisberoep en van een specialisme. Het CONO heeft hier, met instemming van de minister van VWS
en van de Tweede Kamer, het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie aan toegevoegd.
Bij de indeling van de in de instelling of praktijk werkzame behandelaren volgens de beroepentabel moet
onderscheid gemaakt worden tussen:
1. Beroepen: die beroepen die worden onderscheiden op de beroepenstructuur van het CONO en daarmee
(individueel) bevoegd/bekwaam zijn om een zelfstandige rol in het behandelproces van de patiënt in de
tweedelijns GGZ te vervullen.
2. Taken: taken zijn de activiteiten en verrichtingen die in het primaire proces door beroepen worden
uitgevoerd. De uitgevoerde taken worden in het DBC-model geregistreerd via de activiteiten- en
verrichtingenlijst.
3. Functies: instellingen/praktijken maken via functies (en functieomschrijvingen) een vertaalslag van
beroepen naar taken: welke beroepen voeren welke taken uit? Hierbij zijn de instellingen zelf
verantwoordelijk dat dit plaatsvindt binnen de geldende wettelijke kaders (volgens de Wet
BIG/tuchtrecht etc.). In de beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd.
De opgenomen lijst van beroepen op de beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de
genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is namelijk
vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep een aantal voorbeelden van functies
genoemd, die een specifieke GGZ-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.
Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is bijvoorbeeld de SPV. Het CONO is
hierin niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare
beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster] SF’.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestaties waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie die deze tijd binnen de
categorie .overig in de beroepentabel verantwoorden.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door integrale controle
Toelichting data-analyse en integrale controle
VOLGORDELIJK UITVOEREN
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 79
Data-analyse
1. Als uit controlepunt 38a blijkt dat in het systeem van de zorgaanbieder de ingangsdatum van de BIG
registratie afwijkt van de officiële ingangsdatum dan dient de zorgaanbieder voor deze groep alle unieke
behandelaren te toetsen.
2. Toets of het beroep van de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een DBC
voldoet aan de richtlijn in de Spelregels 2014 v.20131105. In de spelregels is opgenomen dat
“…vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies
genoemd, die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.”
LET OP: van alle unieke medewerkers in de categorie .overig moeten het beroep en het behaalde diploma
worden opgenomen
Toetsingskader
Indien (niet BIG geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een prestatie zonder dat ze voldaan
hebben aan bovenstaande toetsingscriteria, dan is de door hen geschreven tijd onrechtmatig.
Voorbeelden van beroepen die geen tijd mogen schrijven zijn (geen limitatieve lijst): diagnostisch
medewerkers en remedial teacher.
Definities relevante terminologie
niet-BIG-geregistreerde overige beroepen
Benodigde informatie
 Beroepenhistorie
 Diploma’s
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 PRESTATIECODE
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 BEDRAG_PRESTATIE
 BEHANDELCOMPONENTEN
 BEHANDELAARS
 BIG_REGISTRATIE
 BEROEPEN_CODE
 DATUM_TIJDSREGISTRATIE_>_DIPLOMADATUM
 Σ_MINUTEN_PRESTATIE
 Σ_MINUTEN_ONBEVOEGD_.OVERIG_BEROEP
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële consequenties volgend uit het zelfonderzoek kunnen vooraf niet bepaald worden, maar
kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd
Bevindingen (die leiden tot financiële impact) worden op micro niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 80
Controlepunt 34a - Parallelliteit bGGZ en gGGZ (bGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij parallelliteit tussen een bGGZ prestatie en een DBC de primaire diagnose niet gelijk is.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-543
8.8.2 Indien voor 1 januari 2014 een behandeltraject in de curatieve (gespecialiseerde) GGZ is gestart dan
geldt dat dit behandeltraject wordt afgerond en gedeclareerd op grond van de bekostigingssystematiek zoals
die van toepassing was voor deze patiënt voor 1 januari 2014.
Indien bovenbedoelde patiënt voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt en
voldoet aan een van de patiëntprofielen in de Basis GGZ, dan wordt deze patiënt verwezen naar de Basis GGZ.
In deze situatie wordt geen vervolg-DBC geopend.
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
 Prestatie bGGZ overlapt geheel of gedeeltelijk met een DBC voor dezelfde patiënt met dezelfde
primaire diagnose.
LET OP: Voor dit controlepunt zijn dbc’s met een startdatum in kalenderjaar 2013, 2014 en 2015 nodig.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse i.c.m. integrale beoordeling
Toetsingskader
Als sprake is van volledige overlap tussen de prestatie en de DBC, dan is het laatst geopende product
onrechtmatig.
Als sprake is van overlap tussen de prestatie en de DBC, maar er is geen tijd geschreven in de overlappende
periode, dan is geen verdere actie noodzakelijk.
Als sprake is van overlap tussen de prestatie en de DBC en er is tijd geschreven in de overlappende periode,
dan moet onderzocht worden of de tijd gecorrigeerd moet worden op de prestatie of de DBC.
LET OP: In het kader van een warme overdracht wordt maximaal 1 contact overlap in directe tijd toegestaan.
Daarna hooguit indirecte tijd. Er wordt op casuïstiek beoordeeld.
Definities relevante terminologie
Overlap
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR,
 STARTDATUM_PRESTATIE_bGGZ
 EINDDATUM_PRESTATIE_bGGZ
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE (zowel bGGZ prestatie als DBC)
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE_PRESTATIE_bGGZ
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING_PRESTATIE_bGGZ
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING_DBC
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 81
Financiële afwikkeling resultaten
Bij volledige overlap tussen de prestatie en de DBC, is de financiële impact de waarde van het laatst geopende
product.
Bij gedeeltelijke overlap wordt de financiële impact op casusniveau bepaald, gezien de veelheid aan
correctiemogelijkheden.
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 82
Controlepunt 34b - Parallelliteit prestaties bGGZ – GGZ ZZP-B-pakket (bGGZ)
Uitzondering
Controlepunt enkel uit te voeren door instellingen die klinische AWBZ/WLZ/lGGZ-zorg leveren.
Doelstelling van het controlepunt
Een ZZP-B-pakket en een prestatie bGGZ mogen niet parallel lopen.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Artikel 2.10 Bzv:
1. Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat
medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet
gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
2. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze
dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen.
3. In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee
voor de berekening van de 365 dagen. Duurt de opname langer dan 365 dagen, dan valt dit onder de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Controlemassa
 Alle prestaties bGGZ
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 Prestatie bGGZ is onrechtmatig als gedurende de looptijd van prestatie GGZ ZZP-B-dagen zijn
gedeclareerd.
 Prestatie basis GGZ is rechtmatig als het geleverde GGZ ZZP-B-pakket niet parallel loopt met een
prestatie bGGZ.
Definities relevante terminologie
GGZ ZZP-B-pakket
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_PRESTATIE_NR
 STARTDATUM_PRESTATIE
 EINDDATUM_PRESTATIE
 PRESTATIECODE
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZZP-B_KALENDERDAGEN
 BSN
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Bij volledige overlap tussen het GGZ ZZP-b-pakket en de prestatie bGGZ, is de financiële impact de waarde van
de prestatie bGGZ.
Bij gedeeltelijke overlap wordt de financiële impact op casusniveau bepaald.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 83
Controlepunt 35a - Rechtmatigheid registratie opnamedag (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de deelprestatie verblijf met overnachting op de eerste dag van elke opnameperiode rechtmatig
is.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.4.20:
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is
opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende
nacht gelden als één verblijfsdag.
Controlemassa
 Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting (die de start van een opnameperiode
vormen)
LET OP: als een DBC meerdere opnameperioden bevat, moeten alle deelprestaties verblijf met overnachting
die de start van een opnameperiode vormen gecontroleerd worden
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse( óf deelwaarneming indien start/eindtijd niet geregistreerd word)
LET OP: Het controlepunt wordt door middel van een data-analyse uitgevoerd. Als het niet mogelijk is om op
basis van de beschikbare data, dan volgt een deelwaarneming.
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat een deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl
de patiënt pas na 20:00 uur is opgenomen, dan is de betreffende deelprestatie onrechtmatig.
Bijvoorbeeld o.b.v. de starttijd van de kamerplaatsing.
Definities relevante terminologie
Opnameperiode
Kamerplaatsing
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 STARTDATUM_ OPNAMEPERIODE
 STARTTIJD_OPNAMEPERIODE
 DEELPRESTATIE_VMO_OP_ STARTDATUM_OPNAMEPERIODE
 BEDRAG_DEELPRESTATIE_VMO_OP_ STARTDATUM_OPNAMEPERIODE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting
 Indien er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op micro niveau
in het geval van een data-analyse of op macro niveau in het geval van een deelwaarneming
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 84
Controlepunt 35b - Rechtmatigheid registratie ontslagdag (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de deelprestaties verblijf met overnachting op de ontslagdatum van elke opnameperiode
rechtmatig is.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.4.20:
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is
opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende
nacht gelden als één verblijfsdag.
Controlemassa
 Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting.
LET OP: als een DBC meerdere opnameperioden bevat, moeten alle deelprestaties verblijf met overnachting
die het einde van een opnameperiode vormen gecontroleerd worden
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse( óf deelwaarneming indien start/eindtijd niet geregistreerd word)
LET OP: Het controlepunt wordt door middel van een data-analyse uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is op basis
van de beschikbare data, dan volgt een deelwaarneming.
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat een deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl
de patiënt na 00:00 niet meer in de instelling verbleef, dan is de betreffende deelprestatie
onrechtmatig. Dit kan getoetst worden o.b.v. de eindtijd van de kamerplaatsing.
Definities relevante terminologie
 Opnameperiode
 Ontslagdag
 Kamerplaatsing
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 EINDDATUM_ OPNAMEPERIODE
 EINDTIJD_OPNAMEPERIODE
 DEELPRESTATIE_VMO_OP_ EINDDATUM_OPNAMEPERIODE
 BEDRAG_DEELPRESTATIE_VMO_OP_ EINDDATUM_OPNAMEPERIODE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting
Macro indien deelwaarneming, micro indien data-analyse
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 85
Controlepunt 36 - Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de gedeclareerde initiële zorgvraag overeenkomt met de gedeclareerde setting en de klinische
opname medisch noodzakelijk was
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Bijlage V, Verblijf, Artikel 2.10 Bzv:
1. Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch
noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande
met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
De profielen van de deelprestaties zijn beschreven in de spelregels, bijlage 4 Spelregels DBC registratie.
Controlemassa
 Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting
 Leeftijd patiënt op startdatum groter of gelijk aan 3
Onderzoeksmethodiek: Toelichting op beleid (inclusief deelwaarneming als toetsing op beleid)
Toelichting op deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
Toetsingskader
Inzichtelijk maken van het beleid m.b.t. het indelen naar type prestatie o.b.v. patiëntprofiel
én
o.b.v. 25 deelwaarnemingen aantonen of het beleid ook in de praktijk wordt toegepast.
Als blijkt dat het beleid niet is toegepast moet de deelwaarneming worden uitgebreid naar 250.
Definities relevante terminologie
 Medisch noodzakelijk
 Specifieke eisen per deelprestatie
Benodigde informatie
 Dossier: omschrijving medische noodzaak tot klinische opname
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 STARTDATUM_OPNAMEPERIODE
 EINDDATUM_OPNAMEPERIODE
 AANTAL_DEELPRESTATIE_VMO_IN_OPNAMEPERIODE
 BEDRAG_PRESTATIE_EN_DEELPRESTATIES_VMO
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de waarde van de deelprestaties verblijf met overnachting die deel uitmaken van een
niet-medisch-noodzakelijke opnameperiode
en/of
Het waardeverschil tussen de deelprestaties verblijf met overnachting die zijn geregistreerd en de
deelprestaties verblijf met overnachting die gezien de specifieke eisen geregistreerd hadden moeten worden
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 86
Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 87
Controlepunt 37 - Registratie verblijf bij afwezigheid (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij afwezigheid geen verblijf met overnachting wordt geregistreerd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.4.21:
Dagen dat de patiënt afwezig is, mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.
Controlemassa
 Alle deelprestaties verblijf met overnachting
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse volgend met deelwaarneming
Toelichting op de deelwaarneming
 Selectie deelprestaties op rang scoren: datum van deelprestatie en uniek DBC-nummer
 Controleer daadwerkelijke afwezigheidsdagen a.d.h.v. vermelding in dossier
Toetsingskader
 Indien uit het dossier blijkt dat een deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl de
patiënt niet in de instelling aanwezig was gedurende de nacht, dan is de betreffende deelprestatie
onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 Afwezigheid
Benodigde informatie
 Dossier: daadwerkelijk vermelde afwezigheidsdagen
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DEELPRESTATIE_NR
 REGISTRATIEDATUM_DEELPRESTATIE_VMO
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_DEELPRESTATIE_VMO
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting
 Bevindingen worden op macro niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij Vrag[email protected]
Pag. 88
Controlepunt 38 - verblijf op E, F en G-bedden (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat als een patiënt afwezig is geweest, of er dan sprake was van verantwoord verlof en of de patiënt
in het juiste bed gelegen heeft
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
DBC Spelrelgels 2014 v.20131105
Bijlage 4: Deelprestaties verblijf (24-uurs verblijf)
In de tabel voor Deelprestatie verblijf E, Deelprestatie verblijf F en Deelprestatie verblijf G is bij bedbezetting
opgenomen:
Bedbezetting De patiënten blijven tijdens de duur van de behandeling in de
kliniek.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 Indien leeftijd patiënt op startdatum DBC 18 jaar of ouder is, bevat de DBC deelprestaties VMO
categorieën E,F en/of G;
 Indien leeftijd patiënt op startdatum DBC lager is dan 18, bevat de DBC deelprestaties VMO
categorieën F en/of G
 DBC’s waarbij per verzekerde sprake is geweest van meer dan 5% (tov totaal aantal verblijfsdagen) of
meer dan 4 dagen geoorloofd verlof.
LET OP: Tussentijdse ontslagperiodes en opnameperiodes op lichtere bedden (deelprestaties) maken geen
onderdeel uit van de berekening.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse en deelwaarneming
Methodiek deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding).
Toetsingskader
 Indien de patiënt niet voldoet aan de specifieke eisen die zijn gesteld aan het verblijf op een E, F of Gbed (bijv. dat de patiënt gedurende de behandeling de kliniek doorgaans niet verlaat en dat de
patiënt gedurende het verblijf in een (overwegend) gesloten setting verblijft), moet de
verblijfsprestatie worden afgeschaald.



Definities relevante terminologie
Opnameperiode
verlof tijdens verblijf


Benodigde informatie
Dossier: reden afwezigheid
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 LEEFTIJD_OP_STARTDATUM_DBC
 DEELPRESTATIE_CODE
 TOTAAL_AANTAL_DAGEN_OPNAMEPERIODE_E
 TOTAAL_AANTAL_DAGEN_OPNAMEPERIODE_F
 TOTAAL_AANTAL_DAGEN_OPNAMEPERIODE_G
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 89





TOTAAL_AANTAL_DAGEN_GEOORLOOFD_VERLOF_E
TOTAAL_AANTAL_DAGEN_GEOORLOOFD_VERLOF_F
TOTAAL_AANTAL_DAGEN_GEOORLOOFD_VERLOF_G
BEDRAG_IMPACT (tbv de financiële impact, moet een bedrag weergegeven kunnen worden)
UZOVICODE
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is het waardeverschil tussen de deelprestaties verblijf met overnachting die zijn
geregistreerd en de deelprestaties verblijf met overnachting die geregistreerd hadden moeten worden
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 90
Controlepunt 39 - 365-dagengrens bij verblijf (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat verblijf met overnachting niet meer dan 365 dagen ononderbroken wordt gedeclareerd ten laste
van de Zvw.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Bijlage V, Verblijf, Artikel 2.10 Bzv:
1. Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch
noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande
met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
2. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen
tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen.
3. In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee voor de
berekening van de 365 dagen.
Controlemassa
 Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat er sprake is van een DBC met deelprestatie verblijf met
overnachting, waarbij er een periode van meer dan 365 dagen ononderbroken verblijf ten laste van
de Zvw is gedeclareerd, dan zijn alle deelprestaties vanaf de 366e verblijfsdag onrechtmatig. Tevens
dient de einddatum van de DBC gewijzigd te worden naar de dag vóór de 366e verblijfsdag.
Definities relevante terminologie
 365-dagen-grens
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 STARTDATUM_OPNAMEPERIODE
 EINDDATUM_OPNAMEPERIODE
 AANTAL_DEELPRESTATIE_VMO_IN_OPNAMEPERIODE
 DEELPRESTATIE_VMO_NA_365DAGENGRENS
 BEDRAG_PRESTATIE_EN_DEELPRESTATIES_VMO
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting en
de eventuele waardevermindering van de DBC door het verwijderen van alle tijdschrijfactiviteiten die
vanaf de datum van de 366e verblijfsdag zijn geregistreerd
 Bevindingen (die leiden tot financiële impact) worden op micro niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 91
Controlepunt 40a - Methadonverstrekking te frequent of tijdens klinische opname (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de verrichting Ambulante methadon verstrekking (AMV) juist geregistreerd is.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.4:
Bij de verstrekking van Methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar de tijd én het aantal
verstrekkingen van Methadon per kalendermaand registreren. Dit betekent dat de DBC twee zaken
bevat:
a. verrichting AMV: de behandelaar moet het aantal verstrekkingen AMV registreren. Dit is één verrichting per
maand ongeacht de hoeveelheid Methadon en frequentie van de verstrekkingen;
b. activiteit Farmacotherapie: bij de ambulante verstrekking van Methadon moet de behandelaar de bestede
tijd registreren op de activiteit ‘farmacotherapie’.
DBC Spelrelgels 2014 v.20131105
Ambulante methadonverstrekking
Let op: een DBC bevat bij ambulante Methadonverstrekking altijd de activiteit ‘farmacotherapie’ én de
verrichting ‘Ambulante Methadon’. Is dat niet het geval, dan valt de DBC uit in de validatie.
Let op: klinische verstrekking van Methadon kan niet worden geregistreerd. De kosten van klinisch verstrekte
Methadon worden versleuteld in het tarief van verblijfsdagen.
Controlemassa
 Alle DBC’s met verrichting Ambulante methadon verstrekking (AMV)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat er sprake is van één of beide van de volgende situaties, dan is de
verrichting AMV onrechtmatig:
a. De datum van AMV valt op een datum waarop een deelprestatie verblijf met overnachting is
geregistreerd
b. De datum van AMV valt binnen een kalendermaand waarin al eerder een AMV is
geregistreerd. Hierbij moet ook gekeken worden naar DBC’s met een begindatum in 2013.
Definities relevante terminologie
 Verrichting Ambulant Methadon Verstrekking
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 STARTDATUM_DEELPRESTATIE_VMO
 EINDDATUM_DEELPRESTATIE_VMO
 LEVERINGSDATUM_VERRICHTING_AMV
 BEDRAG_VERRICHTING_VMO
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 92
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige verrichtingen Ambulante methadon
verstrekking
 De financiële impact wordt op microniveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 93
Controlepunt 40b - OVP medicatie tijdens klinische opname (klinisch gGGZ)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er geen OVP’s medicatie geregistreerd worden gelijktijdig aan verblijf met overnachting.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Zvw-kompas (publicatie Zorginstituut Nederland)
Verblijf in een GGZ-instelling
Zorgaanbod tijdens het verblijf
Tijdens verblijf heeft de verzekerde aanspraak op geneeskundige zorg, zoals algemeen geneeskundige zorg
(huisartsenzorg), maar ook genees-, verband- en hulpmiddelen. De verstrekte medicijnen maken dus
onderdeel uit van de geneeskundige zorg die de instelling levert. Dat geldt ook voor medicijnen die worden
toegediend in verband met een andere aandoening dan waarvoor het verblijf is aangewezen.
Controlemassa
 Alle OVP’s van het type medicatie
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat een OVP medicatie geregistreerd is terwijl er ook sprake is van
verblijf met overnachting, dan is de OVP medicatie onrechtmatig.
LET OP: bij dit controlepunt moet ook gekeken worden naar DBC’s met een startdatum in 2013.
Definities relevante terminologie
 OVP medicatie
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 BEDRAG_PRESTATIE
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 REGISTRATIEDATUM_DEELPRESTATIE_VMO
 REGISTRATIEDATUM_OVP_MEDICATIE
 BEDRAG_OVP_MEDICATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige OVP’s medicatie
 De financiële impact wordt op microniveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 94
Controlepunt 41 - Parallelliteit crisis-DBC's (Crisis gGGZ)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder
crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat crisis-DBC’s niet parallel geregistreerd worden.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.5, Openen:
In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-DBC geopend of een al geopende crisis-DBC wordt
heropend. De keuze voor het openen van een crisis-DBC of het heropenen van een crisis-DBC is afhankelijk
van de opening- en sluitdatum van voorgaande crisis-DBC.
2. In de volgende gevallen dient er een nieuwe crisis-DBC geopend te worden:
a. Wanneer er sprake is van een nieuwe patiënt.
b. Wanneer er sprake is van een bekende patiënt die voor een nieuwe primaire diagnose voor de eerste
keer crisiszorg nodig heeft. De primaire diagnose komt dus niet overeen met eventueel voorgaande
geopende crisis-DBC’s.
c. Wanneer een crisis-DBC 28 dagen openstaat en de crisisinterventie op de 28e dag nog niet is afgerond
en de behandelaar hiervoor directe en indirecte tijd wil registreren. De openingsdatum van de nieuwe
crisis-DBC is dag 29 en heeft dezelfde primaire diagnose en hetzelfde zorgtype.
d. Wanneer de patiënt terug in crisiszorg komt voor eenzelfde diagnose, maar er meer dan 28 dagen zijn
verstreken sinds het openen van de vorige crisis-DBC.
e. Wanneer het niet duidelijk is dat de crisiszorg in het kader van de primaire diagnose van een al
geopende crisis-DBC is.
Controlemassa
 Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen (zorgtype 301 en 302) én die parallel lopen
aan een andere crisis-DBC (301 of 302)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat een crisis-DBC is geopend tijdens de looptijd van een andere crisisDBC, dan is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig.
LET OP: Bij dit controlepunt moet ook gekeken worden naar DBC’s met een startdatum in 2013.
Definities relevante terminologie
 Productgroep categorie crisis
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 95
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact wordt op casusniveau bepaald
 Ongeacht de financiële impact dienen alle fouten op microniveau gecorrigeerd te worden
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 96
Controlepunt 42 - Serialiteit crisis-DBC's (crisis gGGZ)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder
crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er geen seriële crisis-DBC’s geregistreerd worden waarbij de opvolgende crisis-DBC binnen 28
dagen na opening van de voorgaande crisis-DBC geopend is.
LET OP: beide DBC’s moeten geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 2.5, Crisis-DBC:
3. In de volgende gevallen dient er een crisis-DBC heropend te worden:
a. Wanneer de DBC gesloten is, maar de behandelaar nog indirecte tijd wil registreren op de crisis-DBC. Dit kan
alleen als de crisis-DBC niet langer dan 28 dagen open staat.
b. Wanneer de crisis-DBC is gesloten, maar de patiënt binnen 28 dagen na het openen van de crisis-DBC terug
in crisis komt.
Controlemassa
 Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen én
 die serieel lopen aan een crisis-DBC die binnen 28 dagen na opening van de voorgaande DBC
geopend is met dezelfde primaire diagnose.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat een crisis-DBC is geopend binnen 28 dagen na opening van een
voorgaande crisis-DBC en beide DBC’s geopend zijn in het kader van dezelfde primaire diagnose, dan
is de crisis-DBC die het laatst in de tijd geopend is onrechtmatig. Hierbij moet ook gekeken worden
naar DBC’s met een begindatum in 2013.
Definities relevante terminologie
 Primaire diagnose
 Productgroep categorie crisis
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan correctiemogelijkheden
 Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden op micro niveau, ongeacht of er wel of geen financiële
impact gevonden wordt
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 97
Controlepunt 43 – Crisissituatie (crisis gGGZ)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder
crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.
Doelstelling van het controlepunt
Vaststellen dat er bij crisis-DBC’s daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
Paragraaf 1.3, lid j:
een crisis-DBC wordt geopend in een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct
gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De acute
situatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in
het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of
waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische
hersenaandoening
Controlemassa
 Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
 Indien uit de registratie blijkt dat het crisisteam niet is ingezet, dan is de crisis-DBC onrechtmatig.
 Indien uit de registratie blijkt dat het crisisteam is opgeroepen, maar op locatie blijkt dat er geen
sprake is van een crisissituatie, dan geldt het volgende:
Kon de crisisdienst weten of er geen sprake is van een crisissituatie? Als er zorg geleverd is conform
de eisen uit de nadere regel is er sprake van een crisis-DBC. Als de crisisdienst wel uitgerukt is, maar
uiteindelijk geen zorg heeft geleverd (geen direct patiëntgebonden contact) is er geen sprake van een
crisis-DBC.
Vb: De situatie waarbij de huisartsenpost belt met de crisisdienst voor advies en de crisisdienst
aangeeft dat er geen sprake is van cisissituatie, is een situatie waarin men vooraf weet dat er geen
sprake is van crisiszorg conform de nadere regel. In dergelijke gevallen kan uiteraard geen crisis DBC
gedeclareerd worden
LET OP: voor het openen van een reguliere DBC ter vervanging van de crisis-DBC moet voldaan worden aan de
gestelde voorwaarden ten aanzien van verwijzing.
Definities relevante terminologie
 Crisissituatie
 Productgroep categorie crisis
Benodigde informatie
 Dossier: omschrijving crisissituatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 98

STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde crisis-DBC
óf
 Het waardeverschil tussen de crisis DBC en de reguliere DBC die onder bepaalde voorwaarden ter
vervanging gedeclareerd kan worden
 De financiële impact wordt op macro-niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 99
Controlepunt 44 - Gelijktijdig verblijf GGZ / MSZ (PAAZ/PUK)
Uitzondering
Het controlepunt dient alleen te worden uitgevoerd door PAAZ en PUK.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er niet gelijktijdig verblijfsdagen in de GGZ en MSZ zijn geregistreerd
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
2.4 Registreren
1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft
besteed aan die activiteit.
Categorie III – Verblijf
Verblijfsdag met overnachting
21. Dagen dat de patiënt afwezig is, mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.
Controlemassa
 Alle deelprestaties verblijf (zowel met als zonder overnachting)
LET OP: voor dit controlepunt zijn gegevens ten aanzien van verblijf nodig vanuit de Medisch Specialistische
Zorg.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien een patiënt op een verblijfsdag met overnachting in de GGZ om 20:00 tevens opgenomen was in de
MSZ dan is de verblijfsdag met overnachting in de GGZ onrechtmatig.
óf
Indien een patiënt op een verblijfsdag zonder overnachting in de GGZ tussen 08:00 en 16:00 geheel of
gedeeltelijk opgenomen was in de MSZ dan is de verblijfsdag zonder overnachting in de GGZ onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 Verblijfsdag
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 DEELPRESTATIES_VMO
 DEELPRESTATIES_VZO
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 UZOVICODE
Datavelden MSZ
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE_MSZ_STARTDATUM
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE _MSZ_EINDDATUM
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE _MSZ_STARTTIJD
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE _MSZ_EINDTIJD
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf
 De financiële impact wordt op micro-niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 100
Controlepunt 45 - Consultatieve psychiatrie (PAAZ/PUK)
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat er geen consultatieve psychiatrie is gedeclareerd ten laste van de GGZ
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554
2.1 Algemene bepalingen
1. De registratie van het zorgtraject start op het moment dat een patiënt zich met een nieuwe zorgvraag
aanmeldt.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 DBC’s uit productgroepcategorie behandeling kort
 DBC’s uit zorgtypegroep 1xx
 DBC’s met type verwijzer 2 of 4
 Tijdens de looptijd van de DBC heeft verblijf in de MSZ plaatsgevonden
LET OP: voor dit controlepunt zijn gegevens ten aanzien van verblijf nodig vanuit de Medisch Specialistische
Zorg.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
Als er geen zelfstandige zorgvraag bestaat voor de DBC, dan is de DBC onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
 Consultatieve psychiatrie
Benodigde informatie
 Dossier: zelfstandige zorgvraag die in de gGGZ behandeld moet worden.
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRODUCTGROEP
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 HOOFDGROEPDIAGNOSE_ CODE
 HOOFDGROEPDIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 ZORGTRAJECT
 UZOVICODE
Datavelden MSZ
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE_MSZ_STARTDATUM
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE _MSZ_EINDDATUM
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE _MSZ_STARTTIJD
 VERPLEEGDAG/IC-DAG/DAGVERPLEGING/LANGDURIGE-OBSERVATIE _MSZ_EINDTIJD
Financiële afwikkeling resultaten
 Financiële impact is de waarde van de onrechtmatige DBC’s
 De financiële impact wordt op micro-niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 101
Controlepunt 46 - Dyslexie - Leeftijd verzekerde bij start DBC (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 17 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de verzekerde bij de start van Dyslexie zorg tussen de 7 en 13 jaar oud is
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-540
In de prestatiebeschrijving van dyslexiezorg (zie artikel 3 van de beleidsregel ‘Dyslexiezorg’) wordt gesproken
over ‘kinderen van zeven jaar en ouder die basisonderwijs volgen’. Hier moet onder verstaan worden dat:
a. de initiële DBC altijd geopend dient te worden als het te behandelen kind zeven jaar of ouder is en
basisonderwijs volgt.
b. indien het betreffende kind tijdens de behandeling dan wel tijdens de looptijd van de initiële DBC, de
overstap maakt naar het voortgezet onderwijs, blijft een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 5 gerechtigd de
geleverde dyslexiezorg te registreren en te declareren met gebruikmaking van die initiële DBC. Een overstap
naar het voortgezet onderwijs houdt dus niet noodzakelijkerwijs in, dat de dyslexiebehandeling moet worden
gestopt en de reeds geopende DBC bijgevolg moet worden gesloten.
c. indien de maximale looptijd van de initiële DBC (365 dagen) is verstreken, het betreffende kind inmiddels de
overstap heeft gemaakt naar het voortgezet onderwijs, en de behandelend zorgaanbieder desalniettemin van
mening is, dat de lopende dyslexiebehandeling moet worden gecontinueerd, is die zorgaanbieder, mits
behorend tot een van de categorieën genoemd in artikel 5 gerechtigd een vervolg DBC te openen en deze (na
sluiting) te declareren.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 De DBC’s vallen in de hoofdgroepgroepdiagnose 017
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien de patiënt jonger was dan 7 jaar of ouder dan 12 jaar (geen basisonderwijs meer volgt) tijdens de
startdatum van de initiële DBC, dan zijn álle DBC’s binnen het zorgtraject onrechtmatig.
LET OP: De leeftijd ouder dan 12 jaar wordt gebruikt om de query te bepalen. Bij twijfel kan uiteindelijk
getoetst worden of de patiënt reeds het basisonderwijs verlaten had bij startdatum van de initiële DBC of nog
niet.
Definities relevante terminologie
 Dyslexie
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 BEDRAG_PRESTATIE
 LEEFTIJD_VERZEKERDE_STARTDATUM_DBC
 DATUM_EERSTE_DIRECTE_OF_INDIRECTE_PATIENTGEBONDEN_ACTIVITEIT
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 102
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de totale waarde van de DBC indien de patiënt ten tijde van de startdatum van de
initiële DBC, het basisonderwijs reeds verlaten had óf de leeftijd van 7 nog niet bereikt had.
De financiële impact wordt op micro-niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 103
Controlepunt 47 - Dyslexie – Blomert-protocol niet gevolgd (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 17 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast of de behandeling voldoet aan de richtlijnen gesteld in het Blomert-protocol.
Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-540 artikel 3c:
dyslexiezorg: zorg als omschreven in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering. Dyslexiezorg omvat zorg
gericht op diagnostiek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder
die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het Protocol ‘Dyslexie, diagnostiek en behandeling’
(Blomert 2006).
Blomert protocol pag. 2:
De doelstelling van het protocol is het beschrijven van de optimale zorg - met betrekking tot doeltreffendheid
en doelmatigheid - voor Cliënten met dyslexie, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke,
beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Deze zorg moet leiden tot een functioneel lees- en
spellingniveau van de betroffen Client (zie par. 4).
Blomert protocol pag. 16-17:
Behandelduur en frequentie: ‘Best Practice’ rapportages laten zien dat een ‘standaard’ behandeling van een
cliënt varieert tussen 12 – 18 maanden, overeenkomend met 40-60 behandelingen. Hierbij wordt uitgegaan
van 1 behandelsessie van 1 uur per week gedurende deze periode ondersteund door thuisoefeningen op de
andere werkdagen van de week van 10-20 minuten per dag.
De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie en persoonsgebonden factoren als
motivatie.
Evaluatie van de behandeling: De behandeling kent minstens 3 evaluatiemomenten: een eerste tussentijdse
evaluatie na 3 maanden, een tweede na 6 maanden en een eindevaluatie. Indien de behandeling langer duurt
dan 12 maanden dient een tussenmeting te worden uitgevoerd in de twaalfde maand van behandeling ter
objectivering van deze beslissing. Bij de tussentijdse metingen wordt minimaal het niveau van de
criteriumvariabelen vastgesteld.
Blomert protocol pag. 17:
Afsluiting: Meerdere redenen kunnen leiden tot het beëindigen van de behandeling:
1.Het natuurlijke criterium om te stoppen met behandelen is bereikt indien Cliënt een prestatie op de
criteriumvariabelen lezen en spellen bereikt die volgens de normen geïnterpreteerd mag worden als in het
normale bereik, d.w.z. binnen 1 standaard deviatie van het gemiddelde van de normpopulatie.
2. Indien Cliënt het gehele behandelprogramma heeft doorlopen binnen of aan het einde van de gestelde
behandelperiode
3. De beslissing de behandeling af te breken is geoorloofd bij geen of onvoldoende resultaat,
geoperationaliseerd als geen significante verbetering bij twee opeenvolgende evaluaties.
4. De behandelaar kan de behandeling afbreken bij hardnekkige non-compliance (veelvuldige afwezigheid
en/of niet uitvoeren van oefeningen), mits schriftelijk gedocumenteerd.
5. De behandeling kan te allen tijde afgebroken worden op uitdrukkelijke (en schriftelijke) wens van Cliënt of
zijn ouders/verzorgers. Gegeven redelijke argumenten om van bovenstaande redenen af te wijken, kan de
behandelaar anders beslissen, mits voldoende gedocumenteerd.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 De DBC’s vallen in de hoofdgroepgroepdiagnose 017
 Binnen het zorgtraject waartoe de DBC behoort is tijdens de looptijd van de DBC de grens van 60
behandelingen gepasseerd.
LET OP: bij het bepalen van de grens van 60 behandelingen wordt ook naar DBC’s gestart voor 2014 gekeken.
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 104
Toetsingskader
Indien:
1. Het aantal behandelingen groter is dan 60
én/óf
2. de behandelduur groter dan 18 maanden is
dan is er geen sprake van gepast gebruik en is de DBC onrechtmatig
Definities relevante terminologie
 Behandelingen
Benodigde informatie
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, (leeg 000), behandeldeel
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 BEDRAG_PRESTATIE
 AANTAL BEHANDELSESSIE T/M 2014 BINNEN ZORGTRAJECT (van initiële en vervolg DBC’s t/m DBC in
2014)
 AANTAL DATA EVALUATIEMOMENTEN T/M 2014 BINNEN ZORGTRAJECT (van initiële en vervolg DBC’s
t/m DBC in 2014)
 AFSLUITDATUM BEHANDELING (indien van toepassing)
 DUUR BEHANDELING IN AANTAL MAANDEN (van initiële en vervolg DBC’s t/m DBC in 2014)
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
 De financiële consequenties volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kunnen vooraf
niet bepaald worden, maar kunnen achteraf op casusniveau worden afgestemd
 De financiële impact wordt op macro-niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 105
Controlepunt 48 - Dyslexie – Verwijzing (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 15 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Indien er in het Onderzoek Controles cGGZ 2013 geen bevindingen waren op de verwijsregistratie van
zorgtrajecten gestart in 2013, óf er een 100%-controle is uitgevoerd en op micro-niveau is gecorrigeerd, hoeft
dit controlepunt enkel te worden uitgevoerd op initiële DBC’s gestart in kalenderjaar 2014.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de verwijzing binnen dyslexie een schooldossier betreft.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-540 artikel 3c:
Dyslexiezorg omvat zorg gericht op diagnostiek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij
kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het Protocol
‘Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006).
Blomert protocol pag. 8:
Een aanmelding voor diagnostisch dyslexie onderzoek vanuit de school is ontvankelijk,
• indien de schoolanamnese en signaleringsgegevens stagnatie aantonen
• de gegevens betreffende extra begeleiding op school aantonen dat hierin geen of onvoldoende verbetering
optreedt (zie verder Blomert Protocol).
In overeenstemming met voorstellen van de Gezondheidsraad (1995) en het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie (Wentink & Verhoeven, 2003) is een periode van 3 tot 6 maanden extra begeleiding een goede
leidraad.
De verwijzing op school dient te gebeuren door een daartoe bevoegd en deskundig functionaris met
bijbehorende expertise. Indien er sprake is van dyslexie in de familie kan, gegeven signalering en stagnatie,
vroegtijdige verwijzing worden overwogen. Indien Cliënt en/of ouders/verzorgers zich rechtstreeks
aanmelden, dan dient alsnog een schoolanamnese rapport voorgelegd te worden en weegt de behandelaar de
ontvankelijkheid van de aanmelding in het licht van dit Protocol.
Controlemassa
 Alle DBC’s
 De DBC’s vallen in de hoofdgroepgroepdiagnose 017
 Primaire diagnose DBC is een Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse gevolgd door deelwaarneming
Toetsingskader
Indien blijkt dat de verwijzing binnen dyslexie geen schooldossier betreft, dan is de DBC onrechtmatig.
LET OP: Uit het schooldossier moet onderstaande blijken.
 de schoolanamnese en signaleringsgegevens die stagnatie aantonen
 de gegevens betreffende extra begeleiding op school die aantonen dat hierin geen of onvoldoende
verbetering optreedt
Definities relevante terminologie
 Schooldossier
 Enkelvoudige dyslexie
Benodigde informatie
 Productgroep
 Diagnose
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 106
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, (leeg 000), behandeldeel
 BEDRAG_PRESTATIE
 SCHOOLDOSSIER AANWEZIG JA/NEE
 UZOVICODE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige DBC.
De financiële impact wordt op macro-niveau gecorrigeerd
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 107
Controlepunt 49a - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (directe tijd) (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 15 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de initiële DBC directe tijd bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2006, Blomert
1. Inleiding
Uitvoering protocol
Dyslexie is een neurocognitieve functiestoornis en vereist deskundigheid op het gebied van cognitieve
informatieverwerking en de toepassing daarvan in diagnostiek en behandeling. In aansluiting bij de praktijk
berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit protocol m.b.t. de diagnostiek en behandeling van
dyslexie bij psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZ-psycholoog met(postacademische)
specialisatie:
 leren en cognitieve informatieverwerking
 leer- en cognitieve functiestoornissen
 diagnostiek en behandeling van dyslexie
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Controlemassa
 DBC’s
 Primaire diagnose DBC is een Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Initiële DBC is onrechtmatig wanneer binnen de DBC geen directe tijd door een bevoegde hoofdbehandelaar is
geschreven conform taken en verantwoordelijkheden hoofdbehandelaar in brief Schippers.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Directe tijd
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 108





DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
BEDRAG_PRESTATIE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
Onrechtmatige DBC’s worden micro gecrediteerd.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 109
Controlepunt 49b - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (bevoegdheid) – Privaat (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 15 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de hoofdbehandelaar van de dyslexie-DBC’s bevoegd is.
Deze doelstelling is gericht op: Doelmatigheid
Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-540 artikel 3b:
In deze regeling wordt verstaan onder hoofdbehandelaar:
1. orthopedagogen-generalist die geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en
Onderwijsdeskundigen (NVO) en
2. kinder- en jeugdpsychologen, die geregistreerd zijn bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
3. hoofdbehandelaars in de GGZ die BIG-geregistreerd zijn en een GGZ-specifieke opleiding hebben gevolgd,
zijnde:
i. Psychiater
ii. Klinisch psycholoog
iii. Klinisch neuropsycholoog
iv. Psychotherapeut
v. Specialist ouderengeneeskunde
vi. Verslavingsarts in profielregister KNMG
vii. Klinisch geriater
viii. Verpleegkundig specialist GGZ
ix. GZ-psycholoog
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Inkoopvoorwaarden & addenda
Controlemassa
 DBC’s
 DBC valt niet in productgroepcategorie diagnostiek
 Primaire diagnose DBC is een Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toetsingskader
Indien de DBC geen bevoegde hoofdbehandelaar bevat dan is de DBC onrechtmatig.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar dyslexie
Benodigde informatie
Datavelden:
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_ CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 110




INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
BEDRAG_PRESTATIE
ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende doelmatigheid kan voorafgaand aan het
zelfonderzoek niet ingeschat worden. Indien inhoudelijk geen overeenstemming wordt gevonden, dan kan een
zorgverzekeraar in bilateraal overleg binnen privaatrechtelijke afspraken tot een financiële impact komen.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 111
Controlepunt 49c - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (diagnostiekfase) – Publiek (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 15 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de DBC directe tijd in de diagnosefase bevat van een bevoegde hoofdbehandelaar
Deze doelstelling is gericht op: inzicht verschaffen (kan aanleiding geven tot gepast gebruik controle op
bilateraal niveau tussen zorgaanbieder en individuele zorgverzekeraar)
Relevante wet- en regelgeving
Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2006, Blomert
1. Inleiding
Uitvoering protocol
Dyslexie is een neurocognitieve functiestoornis en vereist deskundigheid op het gebied van cognitieve
informatieverwerking en de toepassing daarvan in diagnostiek en behandeling. In aansluiting bij de praktijk
berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit protocol m.b.t. de diagnostiek en behandeling van
dyslexie bij psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZ-psycholoog met(postacademische)
specialisatie:
•
leren en cognitieve informatieverwerking
•
leer- en cognitieve functiestoornissen
•
diagnostiek en behandeling van dyslexie
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Controlemassa
 DBC’s
 Primaire diagnose DBC is een Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
 Opvolgende zorgtrajecten waarbij de patiënt in behandeling blijft, worden uitgesloten naar
aanleiding van wijziging van de primaire diagnose
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toelichting op data-analyse
 Bepaal na hoeveel minuten totale tijd (direct en indirect, exclusief reistijd) een hoofdbehandelaar
voor het eerst direct patiëntgebonden tijd schrijft in de DBC
 Categoriseer deze momenten per DBC over de gedefinieerde staffels (0-399, 400-799, 800-1199, etc.)
 Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel (van 400 minuten) valt
 Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s
uitgedrukt in percentages) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven.
 Geef altijd een toelichting op de grafiek, waarbij je o.a. aansluit op het zorgaanbod, het logistieke
zorgproces, doelgroepen
 Op te leveren grafiek conform voorbeeld.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 112
Toetsingskader
Indien de toelichting niet het benodigde inzicht in de grafiek en de situatie van de zorginstelling geeft, zullen
er vervolgvragen worden gesteld.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Directe tijd
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
 STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact binnen het zelfonderzoek is niet van toepassing.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 113
Controlepunt 49d - Hoofdbehandelaarschap dyslexie (inzet) – Publiek (dyslexiezorg)
Uitzondering
Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 15 is gebleken dat de aanbieder
rechtmatig dyslexiezorg heeft gedeclareerd.
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast hoeveel tijd is geschreven door een bevoegd hoofdbehandelaar (conform Schipperslijst)
Deze doelstelling is gericht op: inzicht verschaffen (kan aanleiding geven tot gepast gebruik controle op
bilateraal niveau tussen zorgaanbieder en individuele zorgverzekeraar)
Relevante wet- en regelgeving
Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2006, Blomert
1. Inleiding
Uitvoering protocol
Dyslexie is een neurocognitieve functiestoornis en vereist deskundigheid op het gebied van cognitieve
informatieverwerking en de toepassing daarvan in diagnostiek en behandeling. In aansluiting bij de praktijk
berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit protocol m.b.t. de diagnostiek en behandeling van
dyslexie bij psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZ-psycholoog met(postacademische)
specialisatie:
•
leren en cognitieve informatieverwerking
•
leer- en cognitieve functiestoornissen
•
diagnostiek en behandeling van dyslexie
Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers
Controlemassa
Voor dit controlepunt zijn twee controlemassa’s van toepassing.
Controlemassa 1:
 DBC’s
 Primaire diagnose DBC is een Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
 Vervolg-DBC’s worden uitgesloten
 Opvolgende zorgtrajecten waarbij de patiënt in behandeling blijft, worden uitgesloten naar
aanleiding van wijziging van de primaire diagnose
Controlemassa 2:
 DBC’s
 Primaire diagnose DBC is een Leesstoornis (diagnosecode as1_1.01.01)
 Sluit controlemassa 1 uit
Onderzoeksmethodiek: Data-analyse
Toelichting op data-analyse
Toelichting op data-analyse m.b.t. controlemassa 1:
 Bepaal hoeveel minuten totale tijd (direct en indirect, exclusief reistijd) hoofdbehandelaars
gezamenlijk conform Schippers lijst hebben geschreven op de DBC’s binnen de controlemassa
 Maak minimaal tot 60 minuten staffels van 10 minuten (0-9, 10-19, 20-29 etc.) Daarna mogen de
staffels groter gemaakt worden conform voorbeeldgrafiek hieronder.
 Categoriseer deze tijd per DBC over de gedefinieerde staffels
 Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel valt
 Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s uitgedrukt
in procenten) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven.
 Geef altijd een toelichting op de DBC’s die vallen in de eerste staffel van 0-9 minuten, waarbij je o.a.
aansluit op de duur van de DBC, het type DBC, het zorgaanbod, het logistieke zorgproces, doelgroepen
 Op te leveren grafiek conform voorbeeld.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 114
Toelichting op data-analyse m.b.t. controlemassa 2:
 Bepaal hoeveel minuten totale tijd (direct en indirect, exclusief reistijd) hoofdbehandelaars
gezamenlijk conform Schippers lijst hebben geschreven op de DBC’s binnen de controlemassa
 Maak minimaal tot 60 minuten staffels van 15 minuten (0-14, 15-29, 30-44 etc.). Daarna mogen de
staffels groter gemaakt worden conform voorbeeldgrafiek hieronder.
 Categoriseer deze tijd per DBC over de gedefinieerde staffels
 Bepaal hoeveel procent van de DBC’s binnen elke staffel valt
 Maak hiervan een staafdiagram (X-as is de tijd uitgedrukt in staffels; Y-as is het aantal DBC’s uitgedrukt
in procenten) Boven de staaf wordt het percentage weergegeven.
 Geef altijd een toelichting op de DBC’s die vallen in de eerste staffel van 0-14 minuten, waarbij je o.a.
aansluit op de duur van de DBC, het type DBC, het zorgaanbod, het logistieke zorgproces, doelgroepen
 Op te leveren grafiek conform voorbeeld.
Toetsingskader
Indien de toelichting niet het benodigde inzicht in de grafiek en de situatie van de zorginstelling geeft, zullen
er vervolgvragen worden gesteld.
Definities relevante terminologie
Hoofdbehandelaar
Bevoegde hoofdbehandelaar
Directe tijd
Benodigde informatie
 Zorgtype
 Tijdschrijfactiviteiten incl. het beroep hoofdbehandelaar
Datavelden
 UNIEK_GEANONIMISEERD_DBC_NR
 UZOVI_CODE
 STARTDATUM_DBC
 EINDDATUM_DBC
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_CODE
 PRIMAIRE_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING
 PRESTATIECODE (Zorgtype, diagnose hoofdgroep, 000, behandeldeel)
 ZORGTYPE_OMSCHRIJVING
 PRODUCTGROEP OMSCHRIJVING
 BEROEP_HOOFDBEHANDELAAR
 DIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 INDIRECTE_TIJD_HOOFDBEHANDELAAR
 BEDRAG_PRESTATIE
 ZiNL-code (voorheen CVZ-code)
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 115

STATUS_FACTURATIE (gefactureerd, nog te factureren)
Financiële afwikkeling resultaten
De financiële impact binnen het zelfonderzoek is niet van toepassing.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 116
BIJLAGE 1: Overzicht controlepunten beknopt
CP nr
NIEUW
CP nr
conceptversie Categorie
Controlenaam
Doelstelling
Onderzoeksmethodiek
Financiele afwikkeling
1
1
Algemeen/gGGZ
Startdatum (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
Geen financiele
consequentie verbetermaatregel
2a
2a
Algemeen/gGGZ
Einddatum DBC bij overlijden (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
2b
2b
Algemeen/gGGZ
OVP na datum overlijden (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
3
3
Algemeen/gGGZ
Diagnosetypering (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
4
4
Algemeen/gGGZ
Aantal behandelminuten in de productgroep
(algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
5
5
Algemeen/gGGZ
Gemiddeld >50% indirecte tijd over alle DBC’s binnen Doelmatig/Gepast Data-analyse
de instelling (Algemeen/gGGZ)
Gebruik
6
6
Algemeen/gGGZ
7a
7a
Algemeen/gGGZ
7b
7b
Algemeen/gGGZ
8
8
Algemeen/gGGZ
9
9
Algemeen/gGGZ
Feitelijke levering: DBC’s met meer dan 6 uur directe
tijd op een dag (Algemeen/gGGZ)
Feitelijke levering: > 150 minuten per activiteit per
behandelaar (Algemeen/gGGZ)
Gepast gebruik: >180 minuten per activiteit door >2
behandelaren (Algemeen/gGGZ)
Feitelijke levering: Behandelaren met >12 uur tijd per
dag (Algemeen/gGGZ)
Opschalen binnen gGGZ (Algemeen/gGGZ)
10a
10a
Algemeen/gGGZ
10b
10b
Algemeen/gGGZ
micro
Bilateraal
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
Gepast Gebruik
Deelwaarneming macro
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
Casusniveau
Onverzekerde diagnose (Algemeen/gGGZ)
Doelmatig/Gepast Data-analyse
Gebruik
Rechtmatig
Data-analyse
Onverzekerde interventies (Algemeen/gGGZ)
Gepast Gebruik
Casusniveau
Toelichting op
beleid
Data-analyse
micro
10c
10c
Algemeen/gGGZ
Onverzekerde OVP’s GGZ (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
11a
11a
Algemeen/gGGZ
Beroepentabel versus diploma (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Deelwaarneming micro en/of macro
(afhankelijk van of
controle integraal
wordt opgepakt)
11b
11b
Algemeen/gGGZ
Beroepentabel overige beroepen (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
12
12
Algemeen/gGGZ
Parallelliteit DBC's (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
i.c.m. integraal
onderzoek
Data-analyse
i.c.m. integraal
onderzoek
13
14&25
Algemeen/gGGZ
Seriële DBC's (Algemeen/gGGZ)
Doelmatig
Deelwaarneming Bilateraal
14
16
Algemeen/gGGZ
Crisis declaraties (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
15
17
Algemeen/gGGZ
Dyslexiedeclaraties (Algemeen/gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
16a
18b
gGGZ
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
16b
18c
gGGZ
Rechtmatig
16c
18d
gGGZ
Doelmatig
Data-analyse
macro
mogelijk gevolgd
Data-analyse
Bilateraal
17a
19a
gGGZ
Rechtmatig
Data-analyse
micro
17b
19b
gGGZ
Doelmatig
Data-analyse
Bilateraal
17c
19c
gGGZ
19d
gGGZ
18
20a
gGGZ
Inzicht
verschaffen
Inzicht
verschaffen
Rechtmatig
Data-analyse
17d
Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2014
(gGGZ)
Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2013
(gGGZ)
Verwijsregistratie gGGZ, zorgtraject gestart in 2013
of 2014, bevoegdheid verwijzer (gGGZ)
Hoofdbehandelaarschap gGGZ (directe tijd) – Publiek
(gGGZ)
Hoofdbehandelaarschap gGGZ (bevoegdheid) –
Privaat (gGGZ)
Hoofdbehandelaarschap gGGZ (diagnostiekfase) –
Publiek (gGGZ)
Hoofdbehandelaarschap gGGZ (inzet) – Publiek
(gGGZ)
Parallelliteit DBC i.c.m. ZZP-B (gGGZ)
Geen financiele
consequentie
Geen financiele
consequentie
micro
19
21
gGGZ
DBC bij kinderen onder de drie (gGGZ)
Rechtmatig
20a
22a
gGGZ
Rechtmatig
20b
22b
gGGZ
Registratie VZO zonder voldoende ondersteuning
VOV-personeel (gGGZ)
Dagbesteding die geen relatie heeft met de
behandeling (gGGZ)
Deelwaarneming micro en/of macro
(afhankelijk van
onderzoeksmethodiek)
Data-analyse
micro
21
23
gGGZ
Rechtmatig
22
24
gGGZ
Dagbesteding voldoet niet aan registratievereisten
(gGGZ)
Verwijsregistratie (bGGZ)
micro en/of macro
(afhankelijk van
onderzoeksmethodiek)
Deelwaarneming macro
Rechtmatig
Data-analyse
Rechtmatig
Data-analyse
Data-analyse
micro
micro
micro
Data-analyse óf
deelwaarneming
micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 117
23a
27b
bGGZ
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
Doelmatig
Data-analyse
Bilateraal
Rechtmatig
Data-analyse
micro
Doelmatig
Data-analyse
Bilateraal
bGGZ
Verwijsregistratie bGGZ, bevoegdheid verwijzer
(bGGZ)
Hoofdbehandelaarschap bGGZ (directe tijd) –
Publiek (bGGZ)
Hoofdbehandelaarschap bGGZ (bevoegdheid) –
Privaat (bGGZ)
Geen DSM IV diagnose, geen transitieprestatie
(bGGZ)
Parallelle prestaties (bGGZ)
23b
27c
bGGZ
24a
28a
bGGZ
24b
28b
bGGZ
25
29
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
26
30
bGGZ
Seriële prestaties (bGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
27
31
bGGZ
Opschalen binnen bGGZ (bGGZ)
Doelmatig
28
32
bGGZ
Patiëntprofiel (bGGZ)
Gepast Gebruik
Deelwaarneming micro en/of macro
(afhankelijk van
onderzoeksmethodiek)
Data-analyse
micro
29
33
bGGZ
Juistheid prestatie bGGZ bij transitie 2013 naar
2014 (bGGZ)
Gepast Gebruik
Toelichting op
beleid i.c.m.
deelwaarneming
macro
30
34
bGGZ
Rechtmatig
Data-analyse
micro
31
36
bGGZ
Juistheid prestatie bGGZ bij transitie jeugdwet
(bGGZ)
Onverzekerde diagnose (bGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
32a
37a
bGGZ
Onverzekerde interventies (bGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
32b
37b
bGGZ
Onverzekerde OVP’s GGZ (bGGZ)
Gepast Gebruik
micro
32c
37c
bGGZ
Beroepentabel versus diploma (bGGZ)
Rechtmatig
Toelichting op
beleid
Data-analyse
33a
38a
bGGZ
Beroepentabel overige beroepen (bGGZ)
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
33b
38b
bGGZ
Parallelliteit bGGZ en gGGZ (bGGZ)
Rechtmatig
34a
39
bGGZ
Parallelliteit prestaties bGGZ – GGZ ZZP-B Pakket
(bGGZ)
Rechtmatig
34b
20b
bGGZ
Rechtmatig
35a
40a
Klinisch (gGGZ)
Rechtmatigheid registratie opnamedag (klinisch
gGGZ)
Rechtmatigheid registratie ontslagdag (klinisch
gGGZ)
Data-analyse
i.c.m. integraal
onderzoek
Data-analyse
i.c.m. integraal
onderzoek
Data-analyse
35b
40b
Klinisch (gGGZ)
Noodzaak klinische opname en passende
verblijfszwaarte (klinisch gGGZ)
Rechtmatig
36
41
Klinisch (gGGZ)
Registratie verblijf bij afwezigheid (klinisch gGGZ)
Gepast Gebruik
Data-analyse (of micro en/of macro
deelwaarneming) (afhankelijk van
onderzoeksmethodiek)
Data-analyse
micro en/of macro
(afhankelijk van
onderzoeksmethodiek)
Deelwaarneming macro
37
42
Klinisch (gGGZ)
Registratie verblijf op E, F en G (klinisch gGGZ)
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
38
43
Klinisch (gGGZ)
365 dagengrens bij verblijf (klinisch gGGZ)
Gepast Gebruik
Deelwaarneming nog nader te bepalen
39
44
Klinisch (gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
40a
45a
Klinisch (gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
40b
45b
Klinisch (gGGZ)
Methadonverstrekking te frequent of tijdens
klinische opname (klinisch gGGZ)
OVP medicatie tijdens klinische opname (klinisch
gGGZ)
Parallelliteit crisis-DBC's (Crisis gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
41
46
Crisis (gGGZ)
Serialiteit crisis-DBC's (crisis gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
42
47
Crisis (gGGZ)
Crisissituatie (crisis gGGZ)
Rechtmatig
Data-analyse
micro
43
49
Crisis (gGGZ)
Gelijktijdig verblijf GGZ / MSZ (PAAZ/PUK)
Rechtmatig
44
50
PAAZ/PUK
Consultatieve psychiatrie (PAAZ/PUK)
Rechtmatig
Deelwaarneming micro en/of macro
(afhankelijk van
methodiek)
Data-analyse
micro
45
51
PAAZ/PUK
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
46
52
Dyslexiezorg
Rechtmatig
Data-analyse
47
53
Dyslexiezorg
Dyslexie - Leeftijd verzekerde bij start DBC
(dyslexiezorg)
Dyslexie – Blomert-protocol niet gevolgd
(dyslexiezorg)
Dyslexie – Verwijzing (dyslexiezorg)
Gepast Gebruik
Deelwaarneming macro
48
54
Dyslexiezorg
Rechtmatig
Deelwaarneming macro
49a
55a
Dyslexiezorg
Rechtmatig
Data-analyse
micro
49b
55b
Dyslexiezorg
Dyslexie – Hoofdbehandelaarschap publiek
(dyslexiezorg)
Dyslexie – Hoofdbehandelaarschap privaat
(dyslexiezorg)
Dyslexie – Hoofdbehandelaarschap privaat
Doelmatig
Data-analyse
Bilateraal
49c
55a
Dyslexiezorg
Dyslexie – Hoofdbehandelaarschap dyslexie
(diagnostiekfase) – Publiek (dyslexiezorg)
Inzicht
verschaffen
Data-analyse
Bilateraal
49d
55a
Dyslexiezorg
Dyslexie – Hoofdbehandelaarschap dyslexie (inzet) – Inzicht
Publiek (dyslexiezorg)
verschaffen
Data-analyse
Bilateraal
Rechtmatig
micro
micro
micro
micro
micro
micro
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 118
Bijlage 2: Relevante terminologie
Inhoudsopgave bijlage 2
24-uurs verblijf .................................................................................................................................................... 122
365-dagengrens .................................................................................................................................................. 122
Aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel ....................................................................................... 122
Activerende begeleiding ..................................................................................................................................... 122
Activiteiten i.v.m. juridische procedures (IBS, Bopz) .......................................................................................... 122
Acute zorg ........................................................................................................................................................... 122
Aanwezigheid ...................................................................................................................................................... 122
Afwezigheid tijdens verblijf ................................................................................................................................. 122
Ambulante Methadon verstrekking (AMV) ......................................................................................................... 122
Aparte/zelfstandige zorgvraag ............................................................................................................................ 122
Begeleiding .......................................................................................................................................................... 122
. Activerende begeleiding.................................................................................................................................... 122
. Ondersteunende begeleiding ............................................................................................................................ 122
Behandelcomponent ........................................................................................................................................... 123
Behandeling ........................................................................................................................................................ 123
Communicatieve behandeling ............................................................................................................................ 123
Farmacotherapie ................................................................................................................................................. 123
Fysische therapie................................................................................................................................................. 123
Vaktherapie ......................................................................................................................................................... 124
Fysiotherapie ....................................................................................................................................................... 124
Ergotherapie........................................................................................................................................................ 124
Bekende patiënt .................................................................................................................................................. 124
Bemoeizorg ......................................................................................................................................................... 124
Beroepentabel .................................................................................................................................................... 124
Beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisiszorg ................................................................................................. 124
BIG-register ......................................................................................................................................................... 124
Communicatieve behandeling ............................................................................................................................ 125
Consultatieve psychiatrie .................................................................................................................................... 125
Crisis-DBC ............................................................................................................................................................ 125
. Crisiscontact binnen kantooruren ..................................................................................................................... 125
. Crisiscontact buiten kantooruren...................................................................................................................... 125
. Crisisinterventie ................................................................................................................................................ 125
Dagbesteding ...................................................................................................................................................... 126
DBC ...................................................................................................................................................................... 126
DBC-traject .......................................................................................................................................................... 126
DC: 0-3 ................................................................................................................................................................. 126
Deelprestatie verblijf........................................................................................................................................... 126
Diagnosefase ....................................................................................................................................................... 126
Diagnose hoofdgroep .......................................................................................................................................... 127
Diagnostiek.......................................................................................................................................................... 127
Direct patiëntgebonden tijd ................................................................................................................................ 127
DSM-IV classificatie ............................................................................................................................................. 127
Eigen zorgvraag ................................................................................................................................................... 127
Dyslexie ............................................................................................................................................................... 127
Electroconvulsietherapie (ECT) ........................................................................................................................... 128
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 119
Elektronische verwijzing...................................................................................................................................... 128
Eerstelijns psychologische zorg (ELP) .................................................................................................................. 128
Enkelvoudige dyslexie ......................................................................................................................................... 128
Ergotherapie........................................................................................................................................................ 128
Extern overleg ..................................................................................................................................................... 128
Farmacotherapie ................................................................................................................................................. 128
Farmacotherapie crisisinterventie ...................................................................................................................... 128
Fysiotherapie ....................................................................................................................................................... 128
Fysische therapie................................................................................................................................................. 128
Gedwongen opname ........................................................................................................................................... 129
Geregistreerde tijd .............................................................................................................................................. 129
Hoofdbehandelaar .............................................................................................................................................. 129
Indirect patiëntgebonden reistijd ....................................................................................................................... 129
Indirect patiëntgebonden tijd ............................................................................................................................. 129
Initiële DBC .......................................................................................................................................................... 129
Intake en screening crisisinterventie .................................................................................................................. 129
Interne patiëntbespreking (MDO) ....................................................................................................................... 129
Kamerplaatsing ................................................................................................................................................... 130
Laatste verblijfsdag ............................................................................................................................................. 130
Leesstoornis ........................................................................................................................................................ 130
MDO .................................................................................................................................................................... 130
Medisch noodzakelijk .......................................................................................................................................... 130
Methadon (ambulante verstrekking per maand) ................................................................................................ 130
Minimale Dataset (MDS) ..................................................................................................................................... 130
Nieuwe patiënt.................................................................................................................................................... 130
Niet-BIG-geregistreerd, niet overig beroep ........................................................................................................ 130
Niet-BIG-geregistreerd, overig beroep................................................................................................................ 131
Nieuwe zorgvraag ............................................................................................................................................... 131
No show .............................................................................................................................................................. 131
Ondersteunende begeleiding .............................................................................................................................. 131
Ondoelmatig ....................................................................................................................................................... 132
Onrechtmatig ...................................................................................................................................................... 132
Onrechtmatig maar privaat goed ........................................................................................................................ 132
Ontslagdag .......................................................................................................................................................... 132
Onverzekerde diagnose / onverzekerde zorg ..................................................................................................... 132
Opnameperiode .................................................................................................................................................. 132
Oranje lijst ........................................................................................................................................................... 132
Overige prestatie................................................................................................................................................. 132
OVP overig product ............................................................................................................................................. 132
Overlap ................................................................................................................................................................ 132
Parallelle zorgtrajecten ....................................................................................................................................... 133
Patiëntprofiel ...................................................................................................................................................... 133
Pré-intake ............................................................................................................................................................ 133
Prestatie basis GGZ ............................................................................................................................................. 133
Preventie ............................................................................................................................................................. 133
Primaire diagnose ............................................................................................................................................... 133
Privaat fout (privaat onjuist) (ondoelmatig) ....................................................................................................... 133
Privaat goed ........................................................................................................................................................ 133
Productgroep van de DBC ................................................................................................................................... 133
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 120
Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie ........................................................................................................... 133
Regelen tolken .................................................................................................................................................... 134
Rode lijst.............................................................................................................................................................. 134
Schooldossier dyslexie ........................................................................................................................................ 134
Seriële DBC .......................................................................................................................................................... 134
Seriële prestatie .................................................................................................................................................. 134
Spoedzorg ........................................................................................................................................................... 134
Steunend en structurerend crisiscontact ............................................................................................................ 134
Substantieel verschillende behandeling ............................................................................................................. 134
Terugval............................................................................................................................................................... 134
Tijdschrijfactiviteiten ........................................................................................................................................... 134
Transitieprestatie ................................................................................................................................................ 134
Type prestaties .................................................................................................................................................... 134
Typeren ............................................................................................................................................................... 134
UZOVI-register..................................................................................................................................................... 134
Vaktherapie ......................................................................................................................................................... 135
Verblijf ................................................................................................................................................................. 135
. VMO (Verblijf met overnachting) ...................................................................................................................... 135
. VZO (Verblijf zonder overnachting) ................................................................................................................... 135
Verlof ................................................................................................................................................................... 135
Verpleging ........................................................................................................................................................... 135
Verslaglegging algemeen .................................................................................................................................... 135
Vervolg-DBC ........................................................................................................................................................ 136
Verwijzing ............................................................................................................................................................ 136
VOV-functie ......................................................................................................................................................... 136
Wet Bopz ............................................................................................................................................................. 136
Zorgcoördinatie ................................................................................................................................................... 136
Zorgtype .............................................................................................................................................................. 136
Zorgtraject ........................................................................................................................................................... 136
ZZP-b ................................................................................................................................................................... 136
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 121
24-uurs verblijf
Zie ‘verblijf met overnachting’.
365-dagengrens
Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen
tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. In afwijking hiervan tellen onderbrekingen wegens
weekend- en vakantieverlof wel mee voor de berekening van de 365 dagen.
Aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel
Meer dan één opeenvolgende behandelingen geregistreerd in één dagdeel.
Activerende begeleiding
Activerende begeleiding omvat door een instelling te verlenen activerende activiteiten gericht op het herstel of
voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.
Activiteiten i.v.m. juridische procedures (IBS, Bopz)
Administratieve activiteiten, correspondentie, et cetera in verband met juridische of gerechtelijke procedures
van een patiënt.
Acute zorg
Zie Crisisinterventie.
Aanwezigheid
Verblijf inclusief overnachtingen wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen. Er is sprake van aanwezigheid
indien de patiënt gedurende de dag aanwezig is in de instelling. Indien de patiënt na 20.00 uur wordt
opgenomen kan geen verblijfsdag meer worden geregistreerd. De patiënt is dan niet gedurende de dag
aanwezig geweest. Afwezigheidsdagen (bijvoorbeeld voor weekend- of vakantieverlof) worden niet
geregistreerd op de DBC van de patiënt.
Afwezigheid tijdens verblijf
Geoorloofde afwezigheid gedurende de nacht met de intentie dat de patiënt weer terugkomt, en passend
binnen de behandeling. Betreft de nacht volgend op de dag welke gedeclareerd wordt.
Ambulante Methadon verstrekking (AMV)
De verstrekking van de stof Methadon (per kalendermaand) aan ambulante patiënten. Ambulante methadon
verstrekking (AMV) betreft declaratiecode 25A06 conform codelijst “20140101 Codelijsten ggz v20150826”.
Aparte/zelfstandige zorgvraag
Een verzoek om hulp of zorg. Dit verzoek kan door de cliënt zelf worden gedaan, of door familie van de cliënt.
Begeleiding
Begeleiding betreft methodisch verantwoorde beïnvloeding (doelgericht, bewust, procesmatig en
systematisch) van een patiënt of patiëntsysteem, waarbij de verantwoording ligt bij de patiënt. In tegenstelling
tot behandeling is het niet gericht op fundamentele verbetering maar op emotionele opvang, herstel of
verbetering in sociaal functioneren geplaatst tegen de achtergrond van een reëel perspectief.
. Activerende begeleiding
Activerende begeleiding omvat door een instelling te verlenen activerende activiteiten gericht op het herstel of
voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.
. Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende begeleiding (OB) omvat ondersteunende activiteiten in verband met een psychiatrische
aandoening of beperking, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de
integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling. In de meeste gevallen zal OB
niet onder de tweedelijns curatieve ggz vallen. Het College voor Zorgverzekeringen geeft aan dat alleen de OB
onder de Zorgverzekeringswet valt als deze strikt noodzakelijk is om de behandeling te laten slagen. OB is in dat
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 122
geval namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling (geneeskundige zorg) en dit betekent dat de
behandelaar ook de OB direct aanstuurt. OB kan in dit geval naast de behandelactiviteit geregistreerd worden
op de DBC van de betreffende patiënt.
Pré-intake, intake en diagnostiek zijn onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Deze activiteiten kunnen te allen
tijde gevat worden in een DBC. Mocht de diagnosestelling leiden tot enkel Ondersteunende
begeleidingscontacten (al dan niet in combinatie met pré-intake en/of intake/diagnostiek en/of algemeen
indirecte tijd en/of dagbesteding en/of verblijf zonder overnachting) dan wordt de DBC afgekeurd in de
validatie. De DBC kan dan, mits de ondersteunende begeleidingscontacten zijn verwijderd, worden gesloten
(afsluitreden 5).
Behandelcomponent
De behandelcomponenten zijn de bouwstenen van de prestatie. De behandelcomponenten bestaan uit
zorgactiviteiten en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht maar via één van de vier integrale prestaties
BK, BM, BI of BC.
Behandeling
Artikel 2.4 lid 1 Bzv: Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinischpsychologen en verloskundigen die plegen te bieden […].
Communicatieve behandeling
Hieronder wordt iedere vorm van behandeling verstaan waarbij communicatie op zichzelf het belangrijkste
instrument is om tot vermindering van klachten of symptomen te komen. Het begrip omvat wat vroeger ook
wel ‘gespreksbehandeling’ werd genoemd, maar biedt tevens ruimte voor elektronische of schriftelijke
communicatie en voor non-verbale communicatietechnieken. De categorie communicatieve behandeling is
onderverdeeld in de volgende groepen:
Follow-up behandelingscontact: hierbij wordt het beloop van de klachten en symptomen vastgelegd in het
vervolg op een eerder ingestelde behandeling van welke soort dan ook. Zo nodig wordt de eerder
ingestelde behandeling aangepast en worden adviezen gegeven met betrekking tot het dagelijks
functioneren van de patiënt.
- Steunend en structurerend behandelingscontact: ter vermindering van klachten en symptomen en
verandering van habituele gedragspatronen, wordt gericht gebruik gemaakt van empathie, confrontatie,
cognitieve herordening en gedragsveranderende technieken.
- Psychotherapie: is opgesplitst in een aantal mogelijke soorten psychotherapie. Met name die vormen zijn
genoemd die steunen op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek of op de professionele traditie.
Daarnaast is een categorie ‘overig’ opgenomen (denk bijvoorbeeld aan vormen van psychotherapie die niet
in de registratielijst worden genoemd zoals kinderpsychotherapie, familieopstellingen, milieutherapie et
cetera).
- Overige (communicatieve) behandelcontacten betreffen alle activiteiten die vallen onder communicatieve
behandeling maar niet zijn te plaatsen onder de hierboven genoemde groepen. Onder deze categorie
kunnen we onder andere de volgende activiteiten rekenen: psycho-educatie, training patiënten, oudergroepstraining, videohometraining, instructies, et cetera. Ook de somatische activiteiten en logopedie
kunnen onder deze activiteit worden weggeschreven.
Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende patiëntgebonden tijd geschreven. Preventieve
activiteiten die in het kader van het behandeltraject van de patiënt plaatsvinden, kunnen worden
weggeschreven als directe tijd onder overige (communicatieve) behandelcontacten bijvoorbeeld leefstijltraining, educatieve behandeling et cetera.
-
Farmacotherapie
Farmacotherapie betreft de medicamenteuze behandeling van psychiatrische en somatische aandoeningen bij
patiënten (zowel klinisch als ambulant). Op deze activiteit wordt de directe en indirect patiëntgebonden tijd
geschreven met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van farmacotherapie (het consult).
Fysische therapie
Dit betreft de behandeling met behulp van fysische technieken. Daarbij worden fysische stimuli (zoals
elektriciteit, magnetische golven et cetera) op (delen van) de hersenen gericht. De toediening van de stimuli
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 123
kan binnen de schedel plaatsvinden, door de schedel heen of via afferente zenuwbanen. Deze vormen van
behandeling zijn sterk in ontwikkeling. De volgende vormen van fysische therapie zijn opgenomen:
- Electroconvulsietherapie
- Lichttherapie
- Transcraniele magnetische stimulatie
- Overig behandeling fysische technieken
- Deep brain stimulation
- Neurofeedback
De behandelaren registreren de door hen bestede patiëntgebonden tijd op deze activiteiten. Voor
electroconvulsietherapie geldt dat de materiële kosten en de inzet van beroepen die niet voorkomen op de
beroepentabel (bijvoorbeeld anesthesist, verkoeververpleegkundige) in kaart worden gebracht via registratie
van een verrichting/behandeling ECT.
Vaktherapie
Vaktherapie is een verzamelnaam voor behandelingen die worden gekenmerkt door het non-verbale en
ervaringsgerichte karakter. We onderscheiden daarbinnen de tijdsbesteding aan de volgende activiteiten:
Creatieve therapie, zoals dramatherapie, beeldende therapie, muziek- en danstherapie.
Psychomotorische therapie, gericht op één of meerdere componenten van de elementen beweging,
expressie en interactie.
Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het toepassen van
vaktherapie.
-
Fysiotherapie
Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot fysiotherapeutische
behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.
Ergotherapie
Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot ergotherapeutische
behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.
Bekende patiënt
Een patiënt die reeds in behandeling is of is geweest bij de zorgaanbieder. Deze patiënt heeft dus een
zorgverleden bij de zorgaanbieder.
Bemoeizorg
Bemoeizorg is een vorm van preventieve OGGZ gericht op mensen met complexe psychische en/of
psychosociale problemen die hulp afwijzen en geen hulpvraag hebben, echter waarbij het gezien de ernst van
de situatie geen optie is om af te wachten tot de patiënt zelf om hulp vraagt.
Beroepentabel
In de Excel bijlage is een overzicht met de verschillende beroepen opgenomen (tabblad Beroepentabel).
Beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisiszorg
Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de
salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren te vergoeden. De verrichting mag maar
één keer per crisis-DBC geregistreerd worden en alleen door instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een
regionale functie. Een beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg kan enkel geregistreerd worden op
een crisis-DBC die directe tijd bevat. Een crisis-DBC bevat altijd de activiteiten van de categorie “crisisopvang”
én de verrichting ‘Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg. Is dat niet het geval, dan valt de DBC uit
in de validatie.
BIG-register
Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Alleen zorgverleners die in
het BIG-register staan, mogen een beschermde medische titel voeren.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 124
Communicatieve behandeling
Hieronder wordt iedere vorm van behandeling verstaan waarbij communicatie op zichzelf het belangrijkste
instrument is om tot vermindering van klachten of symptomen te komen. Het begrip omvat wat vroeger ook
wel ‘gespreksbehandeling’ werd genoemd, maar biedt tevens ruimte voor elektronische of schriftelijke
communicatie en voor non-verbale communicatietechnieken. De categorie communicatieve behandeling is
onderverdeeld in de volgende groepen:
Follow-up behandelingscontact: hierbij wordt het beloop van de klachten en symptomen vastgelegd in het
vervolg op een eerder ingestelde behandeling van welke soort dan ook. Zo nodig wordt de eerder
ingestelde behandeling aangepast en worden adviezen gegeven met betrekking tot het dagelijks
functioneren van de patiënt.
- Steunend en structurerend behandelingscontact: ter vermindering van klachten en symptomen en
verandering van habituele gedragspatronen, wordt gericht gebruik gemaakt van empathie, confrontatie,
cognitieve herordening en gedragsveranderende technieken.
- Psychotherapie: is opgesplitst in een aantal mogelijke soorten psychotherapie. Met name die vormen zijn
genoemd die steunen op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek of op de professionele traditie.
Daarnaast is een categorie ‘overig’ opgenomen (denk bijvoorbeeld aan vormen van psychotherapie die niet
in de registratielijst worden genoemd zoals kinderpsychotherapie, familieopstellingen, milieutherapie et
cetera).
- Overige (communicatieve) behandelcontacten betreffen alle activiteiten die vallen onder communicatieve
behandeling maar niet zijn te plaatsen onder de hierboven genoemde groepen. Onder deze categorie
kunnen we onder andere de volgende activiteiten rekenen: psycho-educatie, training patiënten, oudergroepstraining, videohometraining, instructies, et cetera. Ook de somatische activiteiten en logopedie
kunnen onder deze activiteit worden weggeschreven.
Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende patiëntgebonden tijd geschreven. Preventieve
activiteiten die in het kader van het behandeltraject van de patiënt plaatsvinden, kunnen worden
weggeschreven als directe tijd onder overige (communicatieve) behandelcontacten bijvoorbeeld
leefstijltraining, educatieve behandeling et cetera.
-
Consultatieve psychiatrie
‘Consultatieve psychiatrie’ is in Nederland de meest gebruikte term om de werkzaamheden aan te duiden van
psychiaters die consulten verrichten op somatische afdelingen van algemene of academische ziekenhuizen, in
categorale instellingen. Deze intercollegiale psychiatrische ‘consulten’ worden verricht op aanvraag van de daar
werkzame specialisten, of op verzoek van de huisarts in de eerste lijn.
Crisis-DBC
Een crisis-DBC is een DBC die een behandelaar opent als bij een patiënt sprake is van een crisisinterventie die
uitgevoerd wordt door een instelling die een regionale crisisfunctie biedt en 7x24-uurs diensten kan leveren.
. Crisiscontact binnen kantooruren
Een patiëntgebonden contact bij acute en/of niet-geplande problematiek, dat plaatsvindt in het kader van de
7x24-uurs dienst op maandag tot en met vrijdag, niet zijnde een feestdag, waarbij de (indirect of direct)
patiëntgebonden tijd 50% of meer valt binnen de periode van 08.00 - 18.00 uur.
. Crisiscontact buiten kantooruren
Een patiëntgebonden contact bij acute en/of niet-geplande problematiek, dat plaatsvindt in het kader van de
7x24-uurs dienst op zaterdagen, zondagen en feestdagen en ieder patiëntgebonden contact bij acute
problematiek in het kader van de 7x24-uurs dienst op werkdagen waarbij de (indirect of direct)
patiëntgebonden tijd voor meer dan 50% valt buiten de periode van 08.00- 18.00 uur.
. Crisisinterventie
Deze activiteiten kunnen geregistreerd worden als er sprake is van een crisisinterventie. Alleen instellingen met
een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie kunnen deze activiteiten registreren. De crisiszorg die deze
crisisdiensten leveren wordt onder andere gekenmerkt door de niet planbaarheid van zorg. De geleverde
crisiszorg heeft het doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Een patiënt kan
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 125
vervolgens (1) geen (tweedelijns)zorg meer nodig hebben; (2) een regulier zorgtraject starten; (3) een regulier
zorgtraject vervolgen.
Er is sprake van crisissituatie indien:
-
-
spoedeisende hulp noodzakelijk is (binnen 24 uur) en er sprake is van onverwachte en onvoorspelbare
gebeurtenissen waardoor sprake is van dreigende suïcide, ernstige gedragsproblemen, problemen met
openbare orde, wegvallende steunfactoren, Bopz-opname;
er sprake is van kortstondigheid; het is vooral van belang dat de patiënt zo snel mogelijk stabiel wordt
het niet mogelijk is de patiënt op reguliere wijze te behandelen; er is primair sprake van een
opvangende/beschermende voorziening en niet een individueel behandelaanbod.
Productgroep categorie crisis
Productgroep crisis omschrijving
Behandeldeel (laatste 3 cijfers prestatiecode)
Crisis - vanaf 1 tot en met 99 minuten
Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten
Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten
Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten
Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten
Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten
Crisis - vanaf 1800 minuten
013
014
015
016
165
213
214
Dagbesteding
Activiteiten onder begeleiding in groepsverband gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de
zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische)
behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt.
DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365
aaneengesloten kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose,
vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier
eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
DBC-traject
Een dbc-traject bevat informatie over geleverde zorg binnen een vastgestelde periode. Op het moment dat een
patiënt zich bij de zorgaanbieder meldt met een zorgvraag, opent de zorgaanbieder een dbc-traject. In dit
traject legt de zorgaanbieder gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen
en/of een aandoening te behandelen.
DC: 0-3
De DC: 0-3 is een in 1994 ontwikkeld diagnoseclassificatiesysteem voor psychopathologie bij jonge kinderen.
Het is niet verplicht om kinderen tot vier jaar volgens de DC: 0-3 te diagnosticeren, er kan voor kinderen tot
vier jaar ook gebruik gemaakt worden van de DSM-IV-TR. De hoofdbehandelaar maakt de keuze voor het ene
of het andere classificatiesysteem.
Deelprestatie verblijf
Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt op het moment van opname
leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt is een van de zeven prestaties A t/m G van verblijf van
toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Zie de Excel bijlage tabblad
‘Deelprestatie verblijf’ voor de beschrijvingen per deelprestatie.
Diagnosefase
De periode waarbinnen een (voorlopige) diagnose wordt gesteld. Deze diagnose vormt de basis voor de
behandeling in de curatieve GGZ. De diagnosefase is niet verder gedefinieerd in de regelgeving. De
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 126
hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van de diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt
waarvoor wordt gedeclareerd.
Diagnose hoofdgroep
Er worden 14 diagnosehoofdgroepen onderscheiden. De DSM-IV diagnosetypering bepaalt in welke
diagnosehoofdgroep de DBC terechtkomt. Zie Excel bijlage (tabblad Diagnosehoofdgroep).
Diagnostiek
Dit onderdeel omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder
diagnostiek onderscheiden we de volgende activiteiten:
Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.
Verwerven informatie van eerdere behandelaars.
Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels
gesprekken en vragenlijsten.
- Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of
andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
- Psychiatrisch onderzoek.
- Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).
- Orthodidactisch onderzoek.
- Vaktherapeutisch onderzoek.
- Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden
van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige betekenisvolle milieus.
- Lichamelijk onderzoek.
- Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De
behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren
van aanvullend onderzoek.
- Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid
bepalen van het verdere beleid.
- Overige diagnostische activiteiten.
Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende direct en indirect patiëntgebonden tijd geschreven.
-
Direct patiëntgebonden tijd
De tijd waarin een behandelaar in het kader van de diagnostiek of behandeling contact heeft met de patiënt of
met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Hier valt faceto-face, telefonisch en elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, skype) onder.
DSM-IV classificatie
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. De DSM is een classificatiesysteem voor psychische
aandoeningen. Het doel van de DSM is om onderlinge vergelijking van (groepen) patiënten mogelijk te maken
door ondubbelzinnige definities op te stellen waaraan iemand moet voldoen om in een bepaalde groep te
vallen.
Eigen zorgvraag
Zie onder aparte/zelfstandige zorgvraag.
Dyslexie
Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het
accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook het zelf schrijven,
gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie
heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.
Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 127
Electroconvulsietherapie (ECT)
Een therapie waardoor een convulsie opgewekt wordt onder gehele anesthesie (zowel narcose als
spierverslapping). Een ECT duurt gemiddeld 20 minuten, die een patiënt doorbrengt in de behandelkamer. Na
de therapie verblijft de patiënt gemiddeld 20 minuten in de verkoeverkamer. De materiële kosten en de inzet
van behandelaren die niet voorkomen op de beroepentabel (zoals de anesthesist) worden in kaart gebracht via
de registratie van het aantal behandelingen ECT.
Elektronische verwijzing
Elektronische aanmelding via een huisartsinformatiesysteem (HIS). Een gescande verwijsbrief of e-mail wordt
niet beschouwd als elektronische verwijzing. Uitzonderingssituaties: zie PvA Hoofdbehandelaar en Verwijzing.
Eerstelijns psychologische zorg (ELP)
Eerstelijns psychologische zorg (kan sinds 1-1-2014 niet meer worden gedeclareerd).
Enkelvoudige dyslexie
Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of
leerstoornissen heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling.
Ergotherapie
Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot ergotherapeutische
behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.
Extern overleg
De tijdsbesteding van een behandelaar die is gemoeid met het voeren van overleg met derden (dus buiten de
eigen instelling) over de hulpverlening of naar aanleiding daarvan (bijvoorbeeld: een consult dat plaatsvindt
tussen een behandelaar en een leraar over een kind dat in behandeling is).
Farmacotherapie
Farmacotherapie betreft de medicamenteuze behandeling van psychiatrische en somatische aandoeningen bij
patiënten (zowel klinisch als ambulant). Op deze activiteit wordt de directe en indirect patiëntgebonden tijd
geschreven met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van farmacotherapie (het consult).
Farmacotherapie crisisinterventie
Farmacotherapie betreft de medicamenteuze behandeling van psychiatrische en somatische aandoeningen bij
patiënten tijdens een crisisinterventie. Op deze activiteit wordt de directe en indirect patiëntgebonden tijd
geschreven met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van farmacotherapie.
Fysiotherapie
Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot fysiotherapeutische
behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.
Fysische therapie
Dit betreft de behandeling met behulp van fysische technieken. Daarbij worden fysische stimuli (zoals
elektriciteit, magnetische golven et cetera) op (delen van) de hersenen gericht. De toediening van de stimuli
kan binnen de schedel plaatsvinden, door de schedel heen of via afferente zenuwbanen. Deze vormen van
behandeling zijn sterk in ontwikkeling. De volgende vormen van fysische therapie zijn opgenomen:
- Electroconvulsietherapie
- Lichttherapie
- Transcraniele magnetische stimulatie
- Overig behandeling fysische technieken
- Deep brain stimulation
- Neurofeedback
De behandelaren registreren de door hen bestede patiëntgebonden tijd op deze activiteiten. Voor
electroconvulsietherapie geldt dat de materiële kosten en de inzet van beroepen die niet voorkomen op de
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 128
beroepentabel (bijvoorbeeld anesthesist, verkoeververpleegkundige) in kaart worden gebracht via registratie
van een verrichting/behandeling ECT.
Gedwongen opname
Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan hij of zij gedwongen worden opgenomen in een
psychiatrische instelling (GGZ-instelling). De procedure voor gedwongen opname staat in de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz).
Geregistreerde tijd
Optelling van alle minuten tijdsbesteding die doorvallen binnen de DBC, dus de indirect patiëntgebonden tijd
(inclusief reistijd) en de direct patiëntgebonden tijd.
Hoofdbehandelaar
Een hoofdbehandelaar is de zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, de diagnose stelt, in
overleg met de patiënt het behandelplan vaststelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de
behandeling plaatsvindt. De hoofdbehandelaar moet zich ervan vergewissen dat de overige behandelaren
voldoende bevoegd en bekwaam zijn. Een hoofdbehandelaar kan zowel in een instelling werken of
vrijgevestigd zijn. Dit houdt in dat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van
de behandeling van een patiënt gedurende het gehele DBC-traject (openen / typeren / registreren / sluiten)
plaatsvinden. Die verantwoordelijkheid kan zich dus ook uitstrekken tot gedragingen van andere zorgverleners.
Alleen de volgende zorgaanbieders kunnen een hoofdbehandelaar zijn:
-
psychiater
klinisch psycholoog
klinisch neuropsycholoog
psychotherapeut
specialist ouderengeneeskunde
verslavingsarts in profielregister KNMG
klinisch geriater
verpleegkundig specialist GGZ
GZ-psycholoog
Naast deze beroepen kan, in het geval van dyslexiezorg, ook een orthopedagoog-generalist en een kinder- en
jeugdpsycholoog een hoofdbehandelaar zijn.
Indirect patiëntgebonden reistijd
De tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling,
begeleiding of verpleging ontvangt. De reistijd moet in het teken staan van direct patiëntgebonden activiteiten.
Indirect patiëntgebonden tijd
De tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment, maar waarbij de patiënt zelf niet
aanwezig is.
Initiële DBC
Een initiële DBC is de DBC die wordt geopend voor een eerste of nieuwe zorgvraag van een patiënt. De initiële
DBC is altijd de eerste DBC binnen een zorgtraject. De datum van aanmelding van de patiënt - en daarmee de
startdatum van het zorgtraject – ligt gelijk of vóór de datum van opening van de initiële DBC.
Intake en screening crisisinterventie
Alle (gesprek)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de crisisinterventie.
Interne patiëntbespreking (MDO)
Onder een interne patiëntbespreking verstaan we de tijdsbesteding van een behandelaar aan het voeren van
overleg met collega-behandelaren (dus binnen de eigen instelling) over de hulpverlening aan patiënten ter
voorbereiding of naar aanleiding van de uitvoering van een activiteit of verrichting. Ten aanzien van de interne
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 129
patiëntenbespreking (het multidisciplinair overleg) geldt dat veelal sprake is van een groepsgewijze bespreking.
Meerdere behandelaren bespreken meerdere patiënten tijdens een overleg. Alle behandelaren registreren de
totale bestede tijd (totale duur van het MDO) op deze activiteit. Deze tijd wordt verdeeld over de DBC’s van
alle tijdens het MDO besproken patiënten.
Voorbeeld
Er vindt een MDO plaats met drie behandelaren waar zes patiënten aan bod komen. Het MDO duurt 60
minuten. De drie behandelaren verdelen nu elk het door hen bestede uur MDO over alle zes besproken
patiënten. Dat wil zeggen dat elke patiënt 10 minuten tijd krijgt bijgeschreven van elk van de drie behandelaren
(dit betekent dat in totaal 30 minuten MDO wordt geregistreerd per DBC van de besproken patiënten). Feitelijk
geldt hier de spelregel voor groepsbehandeling waarbij in dit geval meerdere behandelaren betrokken zijn.
Kamerplaatsing
Opname patiënt op de toegewezen afdeling.
Laatste verblijfsdag
Indien een klinische patiënt na 24.00 uur overlijdt dan is de voorliggende dag als laatste verblijfsdag declarabel
(patiënt is de nacht verbleven). Indien een klinische patiënt voor 24:00 uur overlijdt dan is de voorliggende dag
als laatste verblijfsdag niet declarabel.
Leesstoornis
Met het begrip leesstoornis of ernstige leesstoornis wordt vaak geduid op dyslexie. Maar ook allerlei andere
factoren kunnen de basis vormen van een leesstoornis, bijvoorbeeld slechthorendheid, slechtziendheid of een
verstandelijke handicap.
MDO
Multidisciplinair overleg. Zie onder Interne patiëntbespreking (MDO).
Medisch noodzakelijk
In de regel geldt dat indien zorgvragen redelijkerwijs ambulant behandeld kunnen worden, een klinische
opname overbodig is. De vraag is hier of een klinische opname medisch noodzakelijk was gezien de situatie van
de patiënt.
Methadon (ambulante verstrekking per maand)
Wanneer Methadon aan een patiënt wordt verstrekt, wordt dit per maand geregistreerd op de DBC van de
patiënt. Ambulante verstrekking in een maand wordt gezien als één verrichting. Dit is ongeacht de hoeveelheid
en frequentie van de ambulante Methadonverstrekking in die maand. Een DBC met een verrichting Methadon
(ambulante verstrekking per maand) dient altijd de activiteit farmacotherapie te bevatten. Ambulante
methadon verstrekking (AMV) betreft declaratiecode 25A06 conform codelijst “20140101 Codelijsten ggz
v20150826. DBC’s met de verrichting Methadon (ambulante verstrekking per maand) zonder de activiteit
farmacotherapie vallen uit in de validatie.
Minimale Dataset (MDS)
Via de Minimale Dataset leveren zorgaanbieders gegevens uit de basisregistratie aan, die inzicht geven in de
geleverde en gedeclareerde zorg. In de MDS, die door de NZa wordt uitgegeven, staan data die verplicht
moeten worden aangeleverd en data die optioneel kunnen worden aangeleverd.
Nieuwe patiënt
Een patiënt die nog niet bekend is bij de zorgaanbieder. Deze patiënt is nog niet in behandeling bij de
zorgaanbieder en heeft er ook geen zorgverleden.
Niet-BIG-geregistreerd, niet overig beroep
Het gaat hierbij om de volgende beroepen uit de beroepentabel:
AG.BG.agoog
GGZ-agoog
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 130
AG.BI.mwd
Maatschappelijk werkende
AG.BI.sph
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
AG.SF.kjpsych
Agoog K&J psychiatrie
AG.SF.vrstgeh
Agoog verstandelijk gehandicapten
OV.BG.diet
Dietist
OV.BG.ergo
Ergotherapeut
OV.BG.logo
Logopedist
PB.BI.gzkd
GGZ gezondheidskundige
PB.BI.ped
Pedagoog (waaronder orthopedagoog)
PB.BI.psy
Psycholoog (geen verdere specialisatie)
PB.SF.gedrth
Gedragstherapeut
PB.SF.kjth
K&J-therapeut
VK.BG.vakth
GZ- vaktherapeut
VK.BI.ct
Vaktherapeut creatief
VK.BI.pmt
Vaktherapeut psychomotorisch
VK.SF.vakth
GGZ-vaktherapeut
Niet-BIG-geregistreerd, overig beroep
Het gaat hierbij om de volgende beroepen uit de beroepentabel:
AG.SF.overig
Overig Agogisch SF
PB.SF.overig
Overig psychologisch SF
VK.SF.overig
Overig vaktherapeutisch SF
Nieuwe zorgvraag
Een zorgvraag waarvoor de patiënt niet eerder een behandeling heeft gekregen.
No show
Het komt voor dat patiënten niet verschijnen op gemaakte afspraken zodat er “loze ruimte” ontstaat in de
agenda van de behandelaar. Dit wordt ook wel aangeduid als “No show”. No show is een gepland
patiëntcontact met een behandelaar, waarop de patiënt niet verschijnt, terwijl de patiënt niet binnen een
(werkdag) termijn van 24 uur voorafgaand aan de afspraak heeft afgezegd. Voor het registreren van No show
gelden volgende regels:
-
Op de activiteit No show mag geen (in)directe tijd geschreven worden.
In geval van No show mag alleen reistijd als indirecte tijd worden geschreven. In dit geval gaat de
behandelaar op huisbezoek en blijkt de patiënt om welke reden dan ook niet thuis te zijn/open te doen.
Deze “verloren” reistijd kan geregistreerd worden.
Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende begeleiding (OB) omvat ondersteunende activiteiten in verband met een psychiatrische
aandoening of beperking, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de
integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling. In de meeste gevallen zal OB
niet onder de tweedelijns curatieve ggz vallen. Het College voor Zorgverzekeringen geeft aan dat alleen de OB
onder de Zorgverzekeringswet valt als deze strikt noodzakelijk is om de behandeling te laten slagen. OB is in dat
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 131
geval namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling (geneeskundige zorg) en dit betekent dat de
behandelaar ook de OB direct aanstuurt. OB kan in dit geval naast de behandelactiviteit geregistreerd worden
op de DBC van de betreffende patiënt.
Pré-intake, intake en diagnostiek zijn onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Deze activiteiten kunnen te allen
tijde gevat worden in een DBC. Mocht de diagnosestelling leiden tot enkel Ondersteunende
begeleidingscontacten (al dan niet in combinatie met pré-intake en/of intake/diagnostiek en/of algemeen
indirecte tijd en/of dagbesteding en/of verblijf zonder overnachting) dan wordt de DBC afgekeurd in de
validatie. De DBC kan dan, mits de ondersteunende begeleidingscontacten zijn verwijderd, worden gesloten
(afsluitreden 5).
Ondoelmatig
Prestatie valt buiten de gemaakte contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Zie onder
‘privaat fout’.
Onrechtmatig
Prestatie valt buiten de wet- en regelgeving.
Onrechtmatig maar privaat goed
Wanneer je als zorgverzekeraar ruimere afspraken hebt gemaakt dan volgens de wet- en regelgeving
toegestaan.
Ontslagdag
De laatste dag van een periode van ononderbroken verblijf.
Onverzekerde diagnose / onverzekerde zorg
Een DBC met behandeling van een DSM-IV classificatie waarvan de primaire diagnose is uitgesloten door het
CVZ. In het kader van een uitputtende lijst gebaseerd op Rapport Geneeskundige GGZ Deel 1 en Deel 2, betreft
dit de stoornissen zoals opgenomen in de bijlage (zie Excel, tabblad CP10a; Onverzekerde diagnose).
Opnameperiode
Periode van ononderbroken verblijf van opnamedatum tot ontslagdatum.
Oranje lijst
Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ die specifiek voor een bepaalde stoornis
voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk (Zie Excelbijlage tabblad: CP10B; Onverzekerde interventies).
Overige prestatie
Deelprestaties binnen de gespecialiseerde ggz, niet zijnde DBC's, worden overige producten genoemd. Deze
overige producten bevatten zorgactiviteiten die naast een DBC geregistreerd en gefactureerd kunnen worden.
OVP overig product
Vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor
onderbrenging in de reguliere DBC-productstructuur of de ZZP GGZ-zorgproducten. Overige producten zijn
daarmee geen onderdeel van de DBC en kunnen ook niet worden meegenomen in de afleiding naar een
productgroep. Deze overige producten staan op zichzelf en hebben ieder een eigen tarief. Een overig product is
niet hetzelfde als een overige prestatie. Zie Excel bijlage (tabblad Overige producten) voor de in 2014 actieve
producten.
Overlap
Bij overlap kunnen we onderscheid maken in de volgende situaties:
-
Gehele overlap prestatie/DBC  start en einddatum prestatie vallen beiden binnen de looptijd van een DBC
en vice versa.
Overlap zonder tijdsimpact  er is wel overlap, maar de overlappende periode ligt geheel voor of na het
eerste of laatste contact in de prestatie en/of de DBC.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 132
-
Overlap met tijdsimpact  er is wel overlap, maar de overlappende periode ligt tussen het eerste of laatste
contact in de prestatie en de DBC.
Parallelle zorgtrajecten
Er is sprake van een parallel zorgtraject bij meerdere primaire diagnoses. De hoofdbehandelaar moet bij het
openen van parallelle DBC’s kunnen verantwoorden dat er substantieel verschillende behandelingen ingezet
moeten worden.
Patiëntprofiel
De beschrijving van de kenmerken waarvoor de prestatie geschikt wordt geacht. Dit profiel is een weergave
van de zorgvraagzwaarte van de patiënten per prestatie. Het patiëntprofiel is gebaseerd op de volgende
criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.
Pré-intake
Op deze activiteit wordt de indirect patiëntgebonden tijdsbesteding geschreven die wordt besteed aan
patiënten voorafgaand aan de intake. Het is mogelijk dat een DBC met alleen pré-intake niet leidt tot een
vervolgtraject en dus niet verder getypeerd zal worden. De DBC kan dan worden afgesloten met reden van
sluiten pré-intake, intake of diagnostiek. Voorbeelden zijn: een patiënt proberen te bereiken voor een eerste
afspraak, overleg met de verwijzer over de geschiktheid voor verwijzing van een potentiële patiënt. Onder préintake mogen geen activiteiten in het kader van openbare ggz of preventie worden geschreven. Op pré-intake
kan alleen indirect patiëntgebonden tijd worden geregistreerd.
Prestatie basis GGZ
Er zijn vier zorgzwaarte-prestaties in de generalistische basis GGZ, namelijk kort (BK), middel (BM), intensief (BI)
en chronisch (BC). Ook is er een transitieprestatie voor onjuiste verwijzingen en doorloop.
Prestaties
Code
Omschrijving
Kort
180001 294 minuten
Middel
180002 495 minuten
Intensief
180003 750 minuten
Chronisch
180004 753 minuten
Preventie
Alle activiteiten gericht op het voorkomen of verergeren van een van een psychische stoornis.
Primaire diagnose
De belangrijkste reden voor de behandeling. De primaire diagnose is gekoppeld aan het zorgtraject. Alleen een
diagnose op As 1 of As 2 kan worden geselecteerd als de primaire diagnose.
Privaat fout (privaat onjuist) (ondoelmatig)
Fouten op basis van de gemaakte contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.
Privaat goed
Prestatie goedgekeurd op basis van de gemaakte contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.
Productgroep van de DBC
De DBC's die zijn goedgekeurd in de validatie worden afgeleid naar één productgroep. Hierbij wordt rekening
gehouden met de geregistreerde tijd, het soort activiteiten op de DBC en de kenmerkende factoren. In de Excel
bijlage zijn de verschillende productgroepen met omschrijving opgenomen, tabblad Productgroepen.
Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie
Alle activiteiten in het kader van een psychiatrisch onderzoek tijdens de intake van de crisisinterventie, ter
ondersteuning van de gegevensverzameling.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 133
Regelen tolken
De tijdsbesteding van een behandelaar die is gemoeid met het regelen van een tolk voor een activiteit of
verrichting die face-to-face wordt uitgevoerd. Met betrekking tot het regelen van een doventolk kan er
algemeen indirecte tijd geregistreerd worden echter uitsluitend voor ‘niet planbare’ zorg.
Rode lijst
Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ die niet voldoen aan de stand der
wetenschap en praktijk (Zie Excelbijlage tabblad: CP10B; Onverzekerde interventies).
Schooldossier dyslexie
Om een kind te kunnen aanmelden voor diagnose en behandeling dyslexie moet de school een schooldossier
aanleveren met daarin onderbouwd de ernst van de lees-/spellingproblemen.
Seriële DBC
Een DBC is serieel als er een DBC is geopend binnen 365 dagen na opening van de vorige initiële of vervolg DBC.
Seriële prestatie
Een prestatie is serieel als er voor dezelfde patiënt een nieuwe prestatie is geopend binnen 60 dagen na sluiting
van de voorgaande prestatie, en wanneer het een nieuwe zorgvraag of terugval betreft.
Spoedzorg
Zie crisisinterventie.
Steunend en structurerend crisiscontact
Dit contact is vooral gericht op de stabilisatie van de patiënt tijdens de crisisinterventie en op het voorkomen
van verergering van gedrag- of psychische problematiek.
Substantieel verschillende behandeling
Behandelingen dienen los van elkaar gezien te kunnen worden. Te denken valt aan (geen limitatieve lijst):
Zelfstandige dossiervoering; Eigen agendabeheer; Eigen behandelplan; Andere behandelaar; etc.
Terugval
Patiënt komt binnen 365 dagen na einde van de behandeling terug voor behandeling van eenzelfde diagnose.
Tijdschrijfactiviteiten
Alle activiteiten waarvoor door de behandelaar tijd wordt geschreven binnen de DBC. Het gaat om zowel de
direct patiëntgebonden tijd als de indirect patiëntgebonden tijd.
Transitieprestatie
Tijdelijke prestatie voor de duur van 1 jaar, waarmee mogelijk gemaakt wordt om zorg in rekening te brengen
waarvan het door de overgang naar de Basis GGZ niet wenselijk is dat deze bekostigd worden door middel van
een van de vier integrale prestaties BK, BM, BI, BC.
Type prestaties
- (Eén van) de vier prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ: Basis GGZ Kort
(BK); Basis GGZ Middel (BM); Basis GGZ Intensief (BI); Basis GGZ Chronisch (BC);
- De Transitieprestatie als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ;
- De OVP niet-basispakketzorg consult en de OVP niet- basispakketzorg verblijf als genoemd in artikel 6 van
de beleidsregel Generalistische basis GGZ.
Typeren
Met het typeren van een DBC wordt bedoeld: het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt, het
vastleggen van het zorgtype en het vastleggen van de diagnose van de patiënt volgens DSM IV classificatie.
UZOVI-register
Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie (UZOVI) is een identificatie van de zorgverzekeraars in Nederland.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 134
Vaktherapie
Vaktherapie is een verzamelnaam voor behandelingen die worden gekenmerkt door het non-verbale en
ervaringsgerichte karakter. We onderscheiden daarbinnen de tijdsbesteding aan de volgende activiteiten:
Creatieve therapie, zoals dramatherapie, beeldende therapie, muziek- en danstherapie.
Psychomotorische therapie, gericht op één of meerdere componenten van de elementen beweging,
expressie en interactie.
Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het toepassen van
vaktherapie.
-
Verblijf
. VMO (Verblijf met overnachting)
Verblijf inclusief overnachting wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen of verblijfsdagen. Er is sprake van
aanwezigheid indien de patiënt gedurende de dag aanwezig is in de instelling. Een verblijfsdag met
overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt uiterlijk om 20:00 uur is opgenomen (eerste
opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één
verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt - en dus niet 's nachts in de kliniek verblijft - geldt niet
als een verblijfsdag. De patiënt is dan niet gedurende de dag aanwezig geweest.
Afwezigheidsdagen (bijvoorbeeld voor weekend- of vakantieverlof) worden niet geregistreerd op de DBC van
de patiënt.
Artikel 2.10 Bzv
-
-
Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch
noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande
met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen
tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen.
In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee voor de
berekening van de 365 dagen.
. VZO (Verblijf zonder overnachting)
Verblijf zonder overnachtingen (VZO) wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen. Er is sprake van
aanwezigheid indien de patiënt een aantal uur aanwezig is, tussen gemiddeld 9.00 en 17.00 uur. De patiënt
ontvangt gedurende de dag diverse vormen van diagnostiek en behandeling, maar verblijft ’s nachts niet in de
instelling. Deze deelprestatie is bedoeld voor patiënten waarbij ondersteuning van verblijf met een VOV-functie
noodzakelijk is voor een goed verloop van de diagnostiek en behandeling. VZO mag alleen geregistreerd
worden indien er voldaan is aan de registratie van minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten in de
hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of de verrichting ECT. Is dit niet het geval, valt de DBC uit in de
validatie.
Verlof
Zie onder ‘afwezigheid tijdens verblijf’.
Verpleging
Verpleging in het kader van de Zvw kan als onderdeel van geneeskundige zorg (artikel 2.4 Bzv) voorkomen.
Werkzaamheden die verpleegkundigen verrichten in het kader van geneeskundige zorg, behoren tot de
prestatie geneeskundige zorg. In artikel 2.10 Bzv wordt er op gewezen dat verpleging een onderdeel kan zijn
van verblijf. Tot slot is verpleging als afzonderlijke prestatie mogelijk in verband met medisch-specialistische
zorg, maar zonder verblijf (artikel 2.11 Bzv).
Verslaglegging algemeen
Verslaglegging algemeen zoals correspondentie over of namens de patiënt of een ontslagbrief.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 135
Vervolg-DBC
Een vervolg-DBC is een DBC die volgt op een initiële DBC of op een voorgaande vervolg-DBC, in het kader van
dezelfde primaire diagnose.
Verwijzing
Een verwijzing is een doorverwijzing door een hulpverlener van een patiënt naar de niet rechtstreeks
toegankelijke ggz-zorg (tweedelijnszorg). De doorverwijzende hulpverlener is veelal werkzaam in de
eerstelijnszorg (hoewel dit geen eis is) en is daardoor rechtstreeks toegankelijk voor de zorgvrager.
VOV-functie
Verzorgend, Opvoedkundig en Verplegend.
Wet Bopz
De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) beschermt de rechten van
patiënten bij gedwongen opname.
Zorgcoördinatie
Zorgcoördinatie heeft ten doel om alle zorg die een individuele patiënt van de eigen instelling met complexe
problematiek op enig moment nodig zou kunnen hebben voor hem/haar beschikbaar te kunnen maken en op
elkaar af te stemmen. De tijdsbesteding aan alle activiteiten die in dit kader ten behoeve van deze individuele
patiënt worden uitgevoerd, wordt op deze activiteit geregistreerd. Behandelaren kunnen hun tijd op de
activiteit zorgcoördinatie verantwoorden indien er sprake is van coördinerende activiteiten ten behoeve van de
patiënt ‘over de muren van de afdeling of instelling heen’. Dit kan betrekking hebben op:
-
ofwel coördineren van de zorg van verschillende behandelaren of afdelingen binnen een instelling;
ofwel coördineren van de zorg van de eigen zorginstelling en andere zorginstellingen en instanties.
Alle overige coördinerende activiteiten die direct samenhangen met het uitvoeren van de op deze lijst
genoemde activiteiten en verrichtingen, vallen hier dus niet onder. Tevens vallen hier niet onder de
coördinerende activiteiten die voor groepen patiënten of voor de gehele instelling worden uitgevoerd.
Zorgtype
Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt (in de Excel
bijlage zijn de verschillende zorgtypen met omschrijving opgenomen, tabblad zorgtypen).
Zorgtraject
Een zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de patiënt tot en met de
datum waarop de laatste DBC met betrekking tot de behandeling van één (primaire) diagnose wordt gesloten.
Binnen een zorgtraject is derhalve sprake van opening en sluiting van een initiële DBC, al dan niet
gecombineerd met één of meerdere vervolg-DBC’s.
ZZP-b
De intramurale zorg in de AWBZ wordt bekostigd via zorgzwaartepakketten (zzp’s). Er zijn in de ggz twee
soorten zorgzwaartepakketten. De zzp B-reeks is voor mensen die intramuraal verblijven omwille van hun
behandeling.
Functionele Ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2014 definitieve versie 01-07-2016
Disclaimer: Eventuele onduidelijkheden als gevolg van tekstuele onjuistheden kunnen gemeld worden bij [email protected]
Pag. 136
Download