PowerPoint-presentatie

advertisement
Geestelijke Verzorging
en de DBC-GGz Beroepentabel
Projectgroep:
Taco Bos, Marijn Gilhuis, Ralf Smeets,
Ulbe Tjallingi, Stefien Jansen
Deze presentatie
1. Opdracht en werkwijze van de projectgroep
2. Excurs: DBC-systematiek en de DBC-GGz
beroepentabel
3. Aanvraag tot plaatsing in de DBC-GGz
beroepentabel en besluit NZa
4. Na het besluit: hoe verder?
Opdracht projectgroep
Opdracht van WVR Psychiatrie, november 2013 :
Verken de wenselijkheid en mogelijkheden van
declarabel werken door geestelijk verzorgers in
de GGz; m.n. ambulant.
Benoeming en aanvang projectgroep: januari 2014
Meer informatie: verslag projectgroep, juli 2016
Aanleidingen Projectgroep (2013)
• Bezuinigingen in de GGz:
Groeiend aantal GGz-instellingen wil geestelijk verzorgers
niet (meer) ambulant inzetten. Waarom? Omdat GV niet in
de lijst met declarabele beroepen staat.
Dit ondanks behandelinhoudelijke redenen van
(hoofd)behandelaren om op een GV een beroep te doen
om een behandeling te ondersteunen.
• Ambulantisering in de GGz:
GGz bouwt bedden af en wil meer ambulant behandelen
(Bestuurlijk Akkoord 2012).
Hierdoor staat beschikbaarheid van GV extra onder druk,
want financiering van geestelijke verzorging is gebaseerd
op klinische zorg.
Route projectgroep
• Gespreksnotitie
met voorbeelden van behandelgerelateerd
werken door geestelijk verzorgers
• Oriënterende gesprekken
doel: informatief en meningsvormend
• Informatievergaring via internet
CONO (opgeheven 1-1-2014)
DBC-onderhoud (opgeheven 1-5-2015)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Oriënterende gesprekken
• Giel Hutschemaekers
Hoogleraar GGz Nijmegen; deed veel onderzoek naar beroepenstructuur
GGz; leidde jaren 90 Trimbos-onderzoek naar GV
• Cees van der Staak
Em. hoogleraar klinische psychologie Nijmegen; in de jaren 90 voorzitter
van het CONO; werkte o.a. mee aan totstandkoming van de wet BIG
• Rob de Jong
tot 2015 alg. directeur Willem Arntsz divisie, Altrecht
• Marthijn Latherveer
coördinator LOC Zeggenschap In Zorg, landelijke koepel van cliëntenraden
• Wybe Dijk
CIO-G; behartigt namens kerken contact met rijksoverheid t.a.v. GV
• Contactpersonen bij DBC-onderhoud en Ministerie van VWS
Bevindingen 2015
• CONO-lijst bestaat niet meer: is nu DBC-GGz Beroepentabel
• Welke beroepen staan hierin? Vnl. BIG-beroepen. Bijlage 1.
• Wie is verantwoordelijk voor deze tabel? Vroeger CONO, toen
DBC-onderhoud, sinds 1-5-2015 Nederlandse Zorgautoriteit.
• Is er een procedure om in tabel te komen? NZa werkt eraan…
• Wat is de NZa? Toezichthouder voor de zorg: zelfstandig
bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid Min. van VWS.
• Taken NZa
– Vaststellen maximum behandeltarieven
– Controle of zorgaanbieders en -verzekeraars zich aan weten regelgeving houden
– Advisering aan Min. van VWS.
Procedure wijzigingen beroepentabel
• Zomer 2015: NZa maakt bekend procedure te hebben
ontworpen voor aanvragen van wijzigingen in de DBCGGz-beroepentabel.
• NZa heeft geen inhoudelijke expertise.
• Aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door:
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
samen met Zorginstituut Nederland, Ministerie van VWS en
GGZ Nederland
• Aanvragen voor DBC-GGz beroepentabel per 1 jan. 2017
moest men uiterlijk september 2015 indienen.
September 2015: aanvraag indienen?
• Opeens werd vraag acuut: willen wij in
september 2015 een aanvraag indienen?
• Hebben we voldoende informatie over hoe de
DBC financiering werkt en over wat een plaats
op de DBC-GGz Beroepentabel inhoudt?
• Wat zijn de argumenten pro en contra een
aanvraag?
2. EXCURS
OVER DBC’S EN FINANCIERING
Dbc’s in de zorgmarkt
Patient & probleem
Zorgverzekeringsmarkt
nodig:
“transparantie” &
“uniforme
onderhandelingstaal”
Zorginkoop markt
11
Zorgverzekeraar
Instelling / specialist
Zorgvraag/aanbod markt
…en die onderhandelingstaal is de dbcsystematiek
12
Wat is een DBC?
• DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie.
• Een DBC omvat het traject tot maximaal 365
kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als hij
zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose.
• De DBC loopt vanaf het eerste contact bij een
gespecialiseerde GGz-zorgaanbieder tot en met
de behandeling die hier eventueel uit volgt.
• De DBC vormt de basis voor de declaratie van de
geleverde zorg in het kader van deze diagnose bij
de zorgverzekeraar van de patiënt.
Waaruit bestaat een DBC?
• Een DBC in de GGz is opgebouwd uit
patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen,
dagbesteding en verrichtingen en de daaraan
bestede tijd of aantallen.
• Hieruit wordt een behandelprestatie en/of
verblijfsprestatie afgeleid.
• Aan deze prestaties zijn tarieven verbonden.
• Deze tarieven worden jaarlijks door de NZa
vastgesteld.
Rol van tijdschrijvende beroepen
• De belangrijkste component van de
behandelprestatie vormt de inzet van
tijdschrijvende beroepen.
• Wie mogen tijdschrijven in een DBC?
Beroepen die zijn opgenomen in de DBC-GGzberoepentabel
Hoe komt tarief tot
stand?
Van kostprijs naar tarief
Kostprijsonderzoek NZa
(verzamelt informatie van
meerdere instellingen)
16
Naar een tarief voor een behandelgroep
Kostendragers in het kostprijsonderzoek
Kostendrager
Behandelaren
Dagbesteding
Verblijf
Verrichting
Eenheid
Patiëntgebonden behandeluur (directe en indirecte
tijd)
Uur
Dag
Aantal
Kostendragers behandelaren en dagbesteding vormen de basis
voor tarief van de behandelgroep
Het betreft hier de behandelaren die op de dbc-beroepentabel
staan en tijd mogen schrijven op een dbc
17
Per behandelgroep stelt NZa, gebaseerd op
kostprijsonderzoek, maximum tarieven vast
Voorbeeld behandelgroepen bij diagnose schizofrenie:
230
184
066
067
068
143
144
185
186
Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten
€ 1.232,38
€ 2.370,33
€ 4.422,96
€ 7.656,82
€ 14.200,24
€ 24.171,91
€ 34.256,88
€ 41.468,24
€ 67.716,51
Financieringssystematiek -1
• De NZa stelt maximumtarieven vast gebaseerd op
kostprijsonderzoek.
• De zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen
periodiek met elkaar over de tarieven per
behandelgroep (marktwerking…).
• Zorgverzekeraar en zorgaanbieder mogen niet boven
de door NZa vastgestelde maximumtarieven
uitkomen.
• Aan de hand hiervan factureert de zorgaanbieder de
geleverde zorg bij de verzekeraar.
Financieringssystematiek - 2
• Voor intern gebruik door zorgaanbieders en voor eigen
kostprijsonderzoek heeft de Nza een kostprijsmodel
ontwikkeld.
• In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen directe
behandelkosten en indirecte kosten
(hulpkostenplaatsen).
• Uit de hulpkostenplaatsen worden de activiteiten
bekostigd die niet door tijdschrijvende, behandelende
beroepen worden verricht.
• Zowel de behandelkosten als deze overige kosten zijn
ingecalculeerd in het tarief dat de zorgaanbieder
hanteert naar de zorgverzekeraar.
Hulpkostenplaatsen
Uit de hulpkostenplaatsen bekostigt de zorgaanbieder:
1. Bestuur en beheer
management en staf, beroepsopl., HR, PR, OR, CR en FR.
2. Administratie en registratie
zorgadministratie, ICT, financiële administratie
3. Facilitaire zaken
voeding, linnen, huisvesting, schoonmaak, beveiliging
4. Overige ondersteuning en producten
geneesmiddelen, aanvullend onderzoek, bibliotheek,
(t.m. 2016) geestelijke verzorging
5. Ondersteunend personeel
Conclusies en samenvatting
• Geen 1 op 1 declaratie van iedere losse verrichting door een
declarabel beroep. Wel moet de zorgaanbieder kunnen aantonen
hoeveel behandeltijd aan een cliënt is besteed.
• Zorgaanbieder factureert bij zorgverzekeraar per behandelgroep.
• Per behandelgroep bestaat er speelruimte (behandelminuten).
• Zorgaanbieder is gebonden aan maximum kostprijs gesteld door
Nza, op basis van kostprijsonderzoek.
• Ook de niet-declarabele beroepen (managers, ICT-ers, schoonmaak,
ondersteuners) worden uit de inkomsten die de zorgaanbieder van
de zorgverzekeraar ontvangt betaald.
• Dit geschiedt uit zogeheten hulpkostenplaatsen.
• Een beroep toevoegen aan beroepentabel houdt in:
Kostprijs per uur van andere behandelaren moet verlaagd worden.
Want de maximum kostprijs mag niet worden verhoogd.
Per behandelgroep stelt NZa, gebaseerd op
kostprijsonderzoek, maximum tarieven vast
Voorbeeld behandelgroepen bij diagnose schizofrenie:
230
184
066
067
068
143
144
185
186
Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten
Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten
Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten
€ 1.232,38
€ 2.370,33
€ 4.422,96
€ 7.656,82
€ 14.200,24
€ 24.171,91
€ 34.256,88
€ 41.468,24
€ 67.716,51
EINDE EXCURS
VRAGEN?
3. AANVRAAG BEROEPENTABEL
Aanvraag ja of nee?
• Zomer 2015 maakt NZa procedure bekend.
• 17 september 2015 bespreekt WVR:
Dienen we een aanvraag tot plaatsing in
de DBC-GGz beroeptabel in, ja of nee?
• Kans of bedreiging?
Sterke pro’s en cons: zie bijlage 2
Argumentatie pro aanvraag
• Bestuurlijk akkoord 2012 noopt tot actie.
• Meer ambulant werken past bij
herstelbenadering; toekomst van het beroep.
• Niet alleen cliënten, maar ook zorgverzekeraars
hebben belang bij inzet GV:
behandelondersteunend, opnamevoorkomend ,
suïcidepreventief, behandelduurverkortend
• Neemt bestuurders van instellingen het argument
uit handen dat GV vanwege niet-tijdschrijvende
status ‘geen geld in het laatje brengt’
• Past bij professionalisering van GV.
Vereisten of voorwaarden voor
succesvolle aanvraag
• Beschrijving van noodzaak
• Wetenschappelijke beschrijving van object,
methode en evidence
• Aantonen mogelijke besparingen op
zorgkosten
• Kwaliteit van het beroep
(opleiding, bij- en nascholing, genoemd staan
in kwaliteitsstandaarden)
Argumentatie contra aanvraag
• Niet passend
Autonomie GV: vrije plek
GV geen behandelaar
• Onnodig
Financiering GV al ingecalculeerd in totaalkosten van de DBC
Geen besparing voor zorgaanbieder
Behandelgerelateerde GV binnen DBC’s komt betrekkelijk weinig voor
• Risico’s
Wegbezuinigd?
Te hoge eisen? Vgl. Vaktherapeuten
Afbreuk van niet-behandelgerelateerde GV?
Vastleggen wat beter open kan liggen?
• Er zijn alternatieven, m.n. WMO
Aanvraag: we doen het
Doorslaggevend voor WVR en projectgroep:
• Meer kans dan bedreiging
(‘Baat het niet dan schaadt het niet’)
• Doel: niet per se opname in beroeptabel
• Maar: belangrijke stakeholders laten
meedenken over beste plaats van onsberoep
binnen het huidige zorgstelsel.
Aanvraag deel 1
• September 2015: schriftelijk vragenformulier
• Leidraad: aanvraag betreft DBC-zorg, curatieve GGz.
• Daarom: aanvraag richt zich op 1e van de 3 functies
van GV ooit beschreven door het CvZ, namelijk:
1. Begeleiding bij coping en zingeving
2. Bieden van een vrijplaats
3. Begeleiding bij eigen religie en spiritualiteit
• Alleen voor 1e functie kan GV tijdschrijvend,
declarabel beroep worden.
• Andere 2 functies vallen in de intramurale setting
onder de huidige kwaliteitswet; financiering
geschiedt terecht via de overhead (hulpkostenpl).
• In ambulante setting horen de andere 2 functies
primair thuis bij lokale kerk, moskee, of ander
levensbeschouwelijk genootschap of groepering.
• Als cliënt ondersteuning nodig heeft om op deze
terreinen volwaardig mee te doen, kan
financiering via WMO-geld geprobeerd worden.
Aanvraag deel 2
• 13 oktober 2015: mondelinge toelichting.
• Gesprek R. Borkus (extern adviseur), Taco Bos, Stefien Jansen.
• In dit gesprek wordt o.a. geconstateerd:
– Dat aanvraag zou kunnen leiden tot GV volgens 2
financieringsstromen.
– Dat het beroep GV door zijn eigen aard en karakter niet
eenvoudig is in te passen in een systematiek die hier niet
voor ontworpen is.
– Dat deze aanvraag een gezamenlijk zoeken naar de meest
passende plaats en inbedding van GV binnen organisatie
en financiering van de huidige GGz betrof.
Besluitvorming
• 31 december 2015
Advies Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
• Advies betrof 8 gedane aanvragen
• O.a. van ervaringsdeskundigen en
psychodiagnostisch werkers
• Over geestelijke verzorging: zie bijlage 3.
• 4 mei 2016: NZa laat aan VGVZ weten, het
advies v.h. Netwerk te volgen.
Besluit NZa
•
Erkenning dat:
‘de beroepsgroep in de intramurale én extramurale GGz een erkende bijdrage levert aan de behandeling
van een substantieel deel van de GGz-patiënten op het vlak van coping en zingeving en in die zin bijdraagt
aan de kwaliteit en effectiviteit van zorg.’
(Bron: advies Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz)
•
•
Plaatsing op DBC-GGz beroepenlijst niet passend.
Wel verplaatsing GV van ‘overige ondersteuning en producten’ naar ondersteunende
beroepen.
‘De nadere regel bevat een tabel met ondersteunende beroepen. Deze worden bekostigd vanuit de
indirecte kosten die opgenomen zijn in de dbc-tarieven. De geestelijk verzorger stond hier niet op. Om de
zichtbaarheid van dit beroep als ondersteuner in de curatieve ggz te vergroten, is dit beroep – op advies
van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz – toegevoegd aan de tabel met ondersteuners in de nadere
regel.’ (1)
•
•
Kosten van de inzet van deze ondersteunende beroepen zijn reeds versleuteld in de
DBC-kosten (hulpkostenplaatsen).
2 nieuwe beroepen komen per 1-1-2017 in de beroepentabel: Ervaringsdeskundige GGz
en HBO-pedagoog. (2)
(1) Bron: site van Nza, bijlage bij gebruikersdocument 20160726 (b-release) pag. 8 http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz-releases/rg17b/menu-ID-3144
(2) Het besluit is ook opgenomen in de Staatscourant 19 augustus 2016 nr 43625 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-43625.html
Ondersteunende beroepen
NIEUWE VERSIE per 1-1-2017
Assisterende GGz-functies
psychologisch assistent
psychodiagnostisch werkende
zorgassistent
testassistent
Activiteitenbegeleiders
activiteitenbegeleider
sport(bege)leider
sport/speltherapeut
groepsbegeleider
Gezinsbegeleiding
gezinstherapeut
gezinshulpverlener
gezinsbegeleider
systeemtherapeut
VOV/verpleegkundig personeel
verpleger
nurse practitioner
ambulant werkende verzorger
Overige ondersteuners ggz
maatschappelijk werkende
psychomotorisch therapeut
preventiemedewerker
medewerker rehabilitatie
counselor
geestelijk verzorger
casemanager
trajectbegeleider
ondersteuner spec. forensische zorg
ervaringsdeskundige
36
(fictief) kostprijs/uur psychotherapeut
Voorbeeld van opbouw kostprijs/uur
140
120
100
80
Ondersteuners
60
Indirecte kosten
40
Directe kosten
20
0
1
2
3
4
5
6
7
Opbouw kostprijs/uur bij 7 instellingen
37
Rekenvoorbeeld
38
4. NA BESLUIT: HOE VERDER?
Besluit NZa: mening WVR en projectgroep
• Projectgroep en WVR kunnen zich vinden in NZa-besluit.
• Voor ambulante cliënten is de expertise van GV duidelijker beschikbaar
dan voorheen, m.n. voor ondersteuning bij coping en zingeving.
• Bijdrage GV aan kwaliteit en effectiviteit van zorg wordt beter erkend.
• Plaatsing in categorie ondersteunend personeel verhoogt profiel van het
beroep in de regelgeving. Zichtbaarheid van expertise van GV neemt toe.
• Besluit stimuleert GGz-aanbieders en (hoofd)behandelaren uitdrukkelijker
om inzet GV in een bepaald behandeltraject, ook ambulant, te overwegen.
• Besluit maakt duidelijk dat er de komende jaren 1 financieringswijze blijft
voor GV. Benadrukt eenheid v.h. vak en voorkomt extra admin. belasting.
• Financiering uit hulpkostenplaatsen zorgt voor:
– beschikbaarheid GV in extramurale zorg (bij correcte toepassing DBCregels; GV als ondersteunend beroep)
– én borging van het beroep in de intramurale zorg.
Strategie VGVZ
• Leden toerusten m.b.t.NZa-besluit:
– niet in DBC-GGz beroepentabel betekent niet: geen
beschikbaarheid GV voor extramurale cliënten.
– behandelaren en bestuurders worden juist uitdrukkelijker
gestimuleerd GV ook extramuraal in te zetten
– binnen een behandeltraject
– gericht op coping en zingeving
– als ondersteunend beroep
– vergelijkbaar met maatschappelijk werker of pyschologisch
onderzoeker
– kosten reeds versleuteld in DBC tarief
• Beschikbaarstelling infoblad
• Ledenraadpleging 22 september 2016
Download