Patiënten die wel diabetes hebben maar door leefstijlverandering

advertisement
Standpunt Onze Huisartsen (Ketenzorg Arnhem)
ICPC codering en DBC aanmelding patiëntengroep: Diabetes in remissie
Aanleiding: Herhaaldelijk komt de vraag wat te doen met de volgende patiëntengroep
binnen de huisartsenpraktijk:
Patiënten die gediagnosticeerd zijn met diabetes maar door interventie en
leefstijlverandering geen verhoogd HbA1c en nuchtere glucose meer hebben, dus een
stabiele instelling gedurende >1 jaar, én geen diabetes gerelateerde complicaties, én
geen diabetes gerelateerde medicatie hebben.
Vanuit het NHG is het volgende advies geformuleerd:
a. je houdt ze in de diabetes DBC en verandert de controlefrequentie naar eigen
inzicht.
b. je sluit de DBC diabetes en schrijft de patiënt in bij de DBC CVRM
De DIHAG zegt als volgt:
Alle patiënten die na interventie en leefstijl verandering gedurende 5 jaar stabiel zijn
gebleven en waarbij het HbA1c en de nuchtere glucosewaardes niet boven de
vastgestelde grenswaardes ( volgens de huidige standaard diabetes mellitus) zijn
gekomen ( zonder medicatie) mogen van de ICPC diabetes mellitus type 2 , ICPC
T90.02 af. Zij gaan vervolgens naar de ICPC: glucose intolerantie A 91.05.
NB dit blijft een risicogroep dus vervolgen blijft wenselijk binnen de DBC CVRM.
Ook Onze Huisartsen volgt het advies van de DiHAG.
Zie stroomschema hieronder ter verduidelijking.
Onze Huisartsen, standpunt diabetes in remissie, versie juli 2016
 >1 jaar geen diabetes
medicatie
Ja
Nee
 Geen diabetes
gerelateerde
complicaties
Ja
Nee
Ja
Nee
 >1jaar glucose
en HbA1c
waardes onder
de NHG norm
DM IN REMISSIE
Patiënt blijft in
DBC DM (ICPC
T90.02)
Patiënt naar DBC CVRM
(ongeacht wel/geen
medicatie) en ICPC code
T90.02 vervalt en wordt
vervangen door A91.05
en naar DBC CVRM
Na 5 jaar (indien stabiel
gewicht)
Controle frequentie op maat, patiënt
blijft in DBC DM
DM IN LANGDURIGE REMISSIE
Onze Huisartsen, standpunt diabetes in remissie, versie juli 2016
Download