Plan van aanpak Cultuurnota 2016-2020

advertisement
Plan van aanpak Cultuurnota 2016-2020
Inleiding
In december 2003 heeft de raad de nota “In contact met cultuur” vastgesteld. In deze nota zijn
verschillende beleidsdoelstellingen neergelegd voor de periode 2004 -2006. Voornoemde nota is
in 2007 geëvalueerd. Gesteld kan worden dat hiermee een breed en toe gankelijk cultuurbeleid in
Heemstede is neergezet. Dit is mede te danken aan de vele enthousiaste en cultuurminnende
inwoners van Heemstede, die individueel of in groepsverband, telkens vorm geven aan een
divers cultureel aanbod.
Door diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de gemeente - denk hierbij aan de
veranderende rol van de overheid, waarbij meer en meer wordt overgelaten aan de samenleving
zelf - is de nota niet meer actueel. Daarnaast zijn verschillende activiteiten/projecten reeds in de
loop der jaren gerealiseerd. Een nieuwe cultuurnota voor de periode 2016 -2020 is dan ook
gewenst én noodzakelijk.
De toekomst van het bibliotheekwerk in Heemstede is een separaat vraagstuk. Hiervoor loopt
een aparte procedure. Het streven is om de inhoudelijke uitkomsten van dit proces op te nemen
in de definitieve cultuurnota.
Doelstelling
Kunst & cultuur gaat om de culturele infrastructuur, de culturele programmering, het cultureel
erfgoed, talentenontwikkeling, de amateurkunstbeoefening en d e rol die kunst en cultuur spelen
in de beleving en plezier van iedereen die Heemstede bezoekt of er woont of werkt. Gesteld kan
worden dat een goed cultuurbeleid de kwaliteit van het wonen in Heemstede versterkt.
Het zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan kunst, erfgoed en cultuur, met een
voldoende publieksbereik is daarom van groot belang. Dit aanbod moet voor iedereen
toegankelijk en bereikbaar zijn.
De initiatieven voor kunst en cultuur dienen uit de samenleving te komen waarbij de ge meente
geen trekkende rol heeft. hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente verantwoordelijk is
voor het in stand houden van een bepaald voorzieningenniveau op het gebied van het cultureel en archeologisch erfgoed en voor het onderdeel educatie.
Belangrijk is bij de totstandkoming van de Cultuurnota 2016-2020 respect te hebben voor
hetgeen de afgelopen jaren op het gebeid van kunst en cultuur door inspanning van vele
bewoners van Heemstede en de gemeente tot stand is gekomen. De vragen die in de c ultuurnota
2016-2020 beantwoord moeten worden zijn of hetgeen tot stand is gekomen de komende jaren
onverkort moet worden voortgezet dan wel langs welke lijnen een aanpassing nodig zou zijn en
te bepalen wat hierbij de rol van de gemeente dient te zijn.
Verordeningen
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de cultuurnota, worden de huidige relevante
(deel)verordeningen herijkt. Omdat de Cultuurnota 2016-2020 pas eind van dit jaar aan de raad
zal worden voorgelegd en de herijking al voor de zomerperiode zal wo rden afgerond, kan dit tot
gevolg hebben dat de deelverordeningen die betrekking hebben op cultuur, gelijktijdig met de
vaststelling van de cultuurnota alsnog aangepast worden.
Algemene/financiële beleidskaders
Alhoewel de vaststelling van een nieuwe cultuurnota in een open proces zal plaatsvinden is het
goed om enige algemene/financiële beleidskaders vast te stellen:


De initiatieven voor kunst en cultuur dienen uit de samenleving te komen, waarbij de
gemeente geen trekkende rol heeft. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat de
gemeente verantwoordelijk is voor het in stand houden van een bepaald
voorzieningenniveau op het gebied van het cultureel- en archeologisch erfgoed en voor
het onderdeel educatie.
Als uitgangspunt geldt dat het bij het opstellen van de nieuwe Cultuurnota niet om een
bezuinigingstaakstelling gaat maar dat het anderzijds ook niet tot een verruiming van de
reeds toegekende budgetten kan leiden. Beleidswijzigingen en nieuw beleid vinden
plaats binnen het huidige vastgestelde budget t.b.v. kunst en cultuur. Concreet betekent
het vorenstaande dat er niet meer uitgegeven mag worden dan het huidige budget i.c.
toelaat, echter het mag ook minder zijn.
Onderwerpen
In de nieuwe cultuurnota wordt wederom aansluiting gezocht bij de volgende 3 pijlers van het
cultuurbeleid:



Cultuurbehoud: het behoud van het cultureel erfgoed in Heemstede (zichtbare en
tastbare overblijfselen uit ons verleden, zoals monumenten).
Cultuurparticipatie: Hierbij wordt het huidige gemeentelijk beleid ten aanzien van het
podiumaanbod, beeldende kunst en amateurkunstverenigingen belicht en bekeken of dit
nog steeds aan de wensen en verwachtingen voldoet.
Cultuureducatie: cultuureducatie op school is een middel om kinderen al op jonge leeftijd
te laten kennismaken met alle mogelijke cultuuruitingen.
Het kunst- en culturele veld in Heemstede worden in de volgende 4 sectoren ingedeeld :
1 (Cultureel) erfgoed
 Openbare activiteiten rondom Konings- en Bevrijdingsdag, dodenherdenking en
Monumentenzorg en archeologie
 Archieven
 Overige organisaties op het gebied van cultureel erfgoed
2 Podiumkunsten
 Theater
 Dans
 Muziek
3 Beeldende kunst
 O.a. openbare kunst van de gemeente (binnen en buiten), professi onele kunstenaars,
galeries, fotografie, lokale omroep en evenementen.
4 Cultuureducatie
 O.a. cultuureducatie op scholen, bibliotheekwerk en muziekonderwijs
Raakvlakken met andere beleidsterreinen
Het cultuurbeleid staat uiteraard niet op zichzelf. De terreinen met grote raakvlakken aan het
cultuurbeleid zijn:





Jeugdbeleid
Ouderenbeleid
Subsidiebeleid
Vrijwilligersbeleid
Participatiebeleid
Draagvlak
Bij het ontwikkelen van het cultuurbeleid wordt veel belang gehecht aan een breed draagvlak.
Daarom is het van groot belang om vanaf het begin van het proces actief te communiceren met
zowel interne als externe betrokken partijen:
Extern draagvlak
Om het draagvlak van de nota zo breed mogelijk te houden, wordt een klankbordgroep (conform
bijgevoegde checklist Klankbordgroep Cultuur, kenmerk: 646923) ingesteld. Hierbij dient nog te
worden opgemerkt dat de mogelijke klankbordleden nog benaderd moeten worden. De
klankbordgroep levert input voor de nota. De klankbordgroep wordt als volgt ingevuld:

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek








Onderwijs (PO/VO)
Stichting Kunstbeurs (kunstenaars)
Heemsteedse Kunstkring
Stichting Podia Heemstede
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Stichting CASCA
Amateurkunstverenigingen (orkesten)
Cultuurcompagnie Noord-Holland
Om snel en slagvaardig te kunnen werken is de klankbordgroep bewust klein gehouden. In
overleg met de klankbordgroep zullen het bredere culturele veld en inwoners worden
geraadpleegd, bijvoorbeeld door het houden van themabijeenkomsten. Hierbij geldt dat dat de
genodigden tijdig en gericht worden uitgenodigd om een actieve bijdrage aan het proces te
kunnen leveren.
Interne draagvlak
Voor het opstellen van de cultuurnota wordt intern een projectgroep samengesteld. De
projectgroep bestaat uit de volgende afdeling:






Welzijn
Onderwijs
Financiën
Communicatie
Ruimtelijk beleid
Afd. VOR
Kosten voorbereiding/uitwerking
Aan de uitvoering van het Plan van aanpak zijn geen kosten verbonden, behoudens de kosten
van de bijeenkomsten van de klankbordgroep en de eventueel te organiseren
Themabijeenkomsten (koffie/thee).
Huidige uitgaven voor Kunst en Cultuur (excl. Bibliotheekwerk)
Cultuurbehoud
 Monumenten
 Archeologie
 Feest- Herdenkingsdagen
€ 15.000
€ 10.250*
€ 22.000
Cultuurparticipatie
 Podiumaanbod in Heemstede
 Amateurkunstverenigingen
 Diverse kleine activiteiten
 Beeldende kunst
 Lokale omroep/Programmaraad
€ 100.250
€ 19.500
€
8.155
€
750
€ 10.550*
Cultuureducatie**
 Cultuuraanbod onderwijs
 Muziekonderwijs
€ 20.650
€ 51.500
*Verplichte uitgaven
**De inhoud van het onderdeel cultuureducatie zal tevens worden betrokken in het overleg met
de schoolbesturen (Lokaal educatieve Agenda).
Planning
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Activiteit
Voorbereidingen Plan van aanpak Cultuurbeleid
Bespreken Plan van aanpak Cultuurbeleid in B&W
Bespreken Plan van aanpak Cultuurbeleid in cie.
Samenleving
Vormen klankbordgroep
Themabijeenkomsten
Voorbereiden concept Cultuurnota
Bespreken concept Cultuurnota in B&W
Bespreken concept Cultuurnota cie. Samenleving
Vaststellen Cultuurnota + actualisatie van de
verordeningen (Kunst & Cultuur) door de raad
Implementatie Cultuurnota
Wanneer
Januari/februari 2015
17 februari 2015
11 maart 2015
Maart/april 2015
April/mei 2015
Juni t/m september 2015
22 september 2015
13 oktober 2015
26 november 2015
1 januari 2016
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards