kenmerk: 571389 onderwerp: Openbare

advertisement
NR. 11
OPENBARE BESLUITEN
van de vergadering van burgemeester en wethouders van Heemstede
gehouden op 13 maart 2012
Aanwezig:
drs. M.J.C. Heeremans
, burgemeester
drs. P.H. van de Stadt
, wethouder
mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers
, wethouder
drs. J. Botter MPA
, wethouder
mr. W. van den Berg
, secretaris
Afwezig:
,
,
,
,
Deze besluitenlijst, betrekking hebbende op 14 volgnummers, is vastgesteld op 20 maart 2012
Burgemeester en wethouders van Heemstede,
De secretaris,
De burgemeester,
Volgnr Datum
1.
7-3-2012
Verseonnr
Inhoud van het stuk met beslissing
569817
Onderwerp:
Bezwaarschriften B&W 13-03-2012
Beslissing:
Bezwaarschriften in handen te stellen van de Commissie voor
Bezwaarschriften.
2.
1-3-2012
569374
Onderwerp:
Aanwijzing fiscalisten/parkeercontroleurs als onbezoldigd
gemeenteambtenaar
Beslissing:
De in het aanstellingsbesluit genoemde personen aan te stellen
als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van
fiscalist/parkeercontroleur.
4.
27-2-2012
568709
Onderwerp:
Kindertuin / generatietuin in Wandelbos Groenendaal (nabij
kwekerij)
Beslissing:
1. De Stichting Kom in Mijn Tuin mee te delen dat de gemeente
bereid is om onder nog nader te bepalen voorwaarden het
perceel grond van het voormalige hoveniersbedrijf bij de
kwekerij (± 3.000 m2) in gebruik te geven ten behoeve van
een generatietuin/kindertuinen;
2. Dit besluit ter kennisname brengen van de commissie Ruimte
(C-stuk).
5.
5-3-2012
569573
Onderwerp:
Binnenweg 197 vergunning verhuur Leegstandwet
Beslissing:
Aan de eigenaar van de woning aan de Binnenweg 197 te
Heemstede vergunning te verlenen om de woning te verhuren op
basis van de Leegstandwet voor een periode van maximaal 2
jaar en voor een huurprijs van € 730,-- per maand.
6.
28-2-2012
569045
Onderwerp:
Jan Miense Molenaerplein 14 aanvraag splitsingsvergunning
Beslissing:
Een vergunning te verlenen voor de splitsing van het perceel Jan
Miense Molenaerplein 14 in 2 appartementsrechten.
Volgnr Datum
7.
7-3-2012
Verseonnr
Inhoud van het stuk met beslissing
569872
Onderwerp:
Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wet sociale werkvoorziening
Beslissing:
1. In te stemmen met de aanvraag herstructurering Wsw zoals
die zal worden ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken;
2. De aanvraag herstructurering Wsw ter bespreking voorleggen
aan de commissie Samenleving (B-stuk).
8.
8-3-2012
569945
Onderwerp:
Uitgangspuntennotitie toekomstige positie Werkvoorzieningschap
Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Beslissing:
1. Aan de commissie Samenleving zijn zienswijze te vragen met
betrekking tot de door het college voorgenomen
uitgangspunten toekomstige positie Paswerk;
2. Aan de commissie Samenleving kenbaar te maken dat het
college voornemens is om in overleg met de andere in de
Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten,
nader bedrijfsmatig onderzoek te doen bij Paswerk om zo
beter te kunnen sturen op financiën en beleid.
9.
2-3-2012
569553
Onderwerp:
Nieuw besluit subsidieaanvraag Stichting Scouting Paschalis
Baylon 2011
Beslissing:
Aan de Stichting Scouting Paschalis Baylon een subsidie ad
€ 1.020 te verstrekken voor het jaar 2011, onder intrekking van
het eerdere besluit tot afwijzing van het betreffende
subsidieverzoek.
10 5-3-2012
569720
Onderwerp:
Aanvullend onderzoek kinderdagverblijf Les Peitits, Cruquiusweg
39a
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het door GGD
Kennemerland uitgevoerd aanvullend onderzoek bij het
kinderdagverblijf les Petits, Cruquiusweg 39a te Heemstede;
2. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek niet
handhavend op te treden.
11 7-3-2012
569911
Onderwerp:
Aanvullend onderzoek buitenschoolse opvang Icarus te
Heemstede
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het uitgevoerde
aanvullende onderzoek bij de BSO Icarus te Heemstede.
2. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek niet
handhavend op te treden.
12 7-3-2012
569885
Onderwerp:
GGD inspectie bij voorziening voor gastouderopvang,
Romeinlaan 9 te Heemstede.
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het door GGD
Kennemerland uitgevoerde onderzoek bij de gastouder
mevrouw M. Schoone-Molenkamp op het adres Romeinlaan
9 te Heemstede;
2. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek niet
handhavend op te treden;
3. De inschrijving in het landelijk register kinderopvang voor de
voorziening voor gastouderopvang op het adres Romeinlaan
9 te Heemstede voort te zetten.
13 7-3-2012
569882
Onderwerp:
GGD inspectie bij voorziening voor gastouderopvang op het
adres Glipperweg 13 te Heemstede.
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het door GGD
Kennemerland uitgevoerde onderzoek bij de gastouder
mevrouw A.P.F. Diependaal - van de Keer op het adres
Glipperweg 13 te Heemstede;
2. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek niet
handhavend op te treden;
3. De inschrijving in het landelijk register kinderopvang voor de
voorziening voor gastouderopvang op het adres Glipperweg
13 te Heemstede voort te zetten.
14 7-3-2012
569893
Onderwerp:
GGD inspectie bij voorziening voor gastouderopvang op het
adres Meijerslaan 420 te Heemstede.
Beslissing:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het door GGD
Kennemerland uitgevoerde onderzoek bij de gastouder
mevrouw A.R. Diependaal-Wassenberg op het adres
Meijerslaan 420 te Heemstede;
2. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek niet
handhavend op te treden;
3. De inschrijving in het landelijk register kinderopvang voor de
voorziening voor gastouderopvang op het adres Meijerslaan
420 te Heemstede voort te zetten.
Rondvraag
Het college besluit:
1. Artikel 9.2 in bijlage 5 van het raadvoorstel “Bouwverordening
Heemstede incl. 14e serie wijzigingen” aan te passen in die
zin dat de samenstelling van de Heemsteedse commissie
wordt vermeld overeenkomstig de huidige situatie.
2. De commissie Ruimte over deze aanpassing te informeren.
Download