De Nationale Bank van België: de taken van een centrale bank in

advertisement
Hoofdstuk
4
41
De Nationale Bank van België
De taken van een centrale bank in het Eurosysteem
De Nationale Bank is de centrale bank van ons land. Sinds de invoering van de euro
op 1 januari 1999 maakt ze deel uit van het Eurosysteem. Hiertoe behoren de Europese
Centrale Bank (ECB), die in Frankfurt is gevestigd, en de nationale centrale banken van de
lidstaten die op de euro overgegaan zijn. Op 1 januari 2014 hebben achttien EU-landen
dezelfde munt: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland,
Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije
en Spanje. Het Eurosysteem voert één gemeenschappelijk monetair beleid voor dit
hele gebied. De beslissingen over het monetaire beleid worden genomen door de Raad
van Bestuur van de ECB, waarin ook de gouverneur van de Nationale Bank zetelt. De
voorbereiding en de uitvoering gebeuren echter door
de nationale centrale banken.
1. Biljetten en munten
De Nationale Bank drukt de biljetten ; de
munten worden geslagen door de Koninklijke
Munt van België, een afdeling van de Federale
Overheidsdienst Financiën. Zowel munten als
biljetten worden in omloop gebracht door de
Nationale Bank. In de Europese context wordt het
uitgifterecht gedeeld tussen de ECB en de centrale
banken van het eurogebied.
Drukkerij van de Nationale Bank van België
Het geld circuleert. Om onze aankopen te
betalen, halen we geld van onze bankrekening.
De handelaar bij wie we ons geld uitgeven, stort
het op zijn beurt bij zijn bank. Het is dus niet de
Nationale Bank die beslist hoeveel munten of
biljetten er moeten worden uitgegeven. Dat wordt
bepaald door het publiek, dat meer of minder
geld komt afhalen, afhankelijk van de persoonlijke
behoeften en uiteraard ook afhankelijk van de
beschikbare middelen...
VerslagenOndernemingsverslag
42
Alle banken vragen een voorraad biljetten en
munten aan de Nationale Bank en geven ze terug
als ze er te veel hebben. Ze kunnen daarvoor
terecht bij de hoofdzetel van de Nationale Bank of
bij haar agentschappen. Elk biljet dat bij de Bank
terugkomt (gemiddeld na een omloop van drie
maanden) wordt onderworpen aan een strikte
kwaliteitscontrole. Als het vuil of beschadigd is,
wordt het vernietigd en vervangen.
Wie een Belgisch bankbiljet heeft dat na 1944 door
de NBB is uitgegeven, kan dit zonder beperking
in de tijd aan de loketten van de Nationale Bank
inwisselen. Zwaar beschadigde of verbrande biljetten
worden gratis door de specialisten van de Nationale
Bank geanalyseerd om hun waarde te bepalen.
2. Het monetaire beleid
Elke centrale bank waakt erover dat de koopkracht
van de munt die ze uitgeeft, gevrijwaard blijft.
Ze probeert met andere woorden een algemene
prijsstijging (inflatie) of een algemene prijsdaling
(deflatie) te voorkomen. In het eurogebied
komt dat neer op een jaarlijkse stijging van
de geharmoniseerde consumptieprijsindex, op
middellange termijn, van minder dan, maar in
de buurt van 2 %. Prijsstabiliteit draagt immers
bij tot de duurzame groei van de economische
activiteit en de creatie van arbeidsplaatsen.
Als het algemene prijsniveau te sterk schommelt,
kunnen de ondernemingen moeilijker de
toekomst plannen en gaan ze minder investeren.
Het consumentenvertrouwen wankelt. De vraag
naar goederen en diensten neemt af ; er komen
minder arbeidsplaatsen bij. Door een monetair
beleid te voeren streeft de centrale bank er daarom
naar de prijzen stabiel te houden.
Verslagen over de financiële stabiliteit De centrale bank oefent geen rechtstreekse
invloed uit op de prijzen, maar wel op de
kortetermijnrente, de “prijs van het geld“. Om het
publiek de biljetten te kunnen geven die het vraagt,
moeten de commerciële banken immers lenen
bij de centrale bank. Als de centrale bank haar
rentevoet aanpast, zullen de commerciële banken
hun eigen klantentarieven hieraan aanpassen
(zie hoofdstuk 5).
3. Dienstverlening aan het
financiewezen
De centrale bank is de draaischijf van de financiële
sector. De Nationale Bank heeft, net als de meeste
centrale banken, een aantal diensten ontwikkeld
voor de banken. Het is in die zin dat ze de
interbancaire betalingen organiseert.
Naast de organisatie van interbancaire betalingen
staat de Nationale Bank ook in voor de financiële
stabiliteit.
Economische en financiële studies
43
Elke dag voeren de kredietinstellingen onderling miljoenen banktransacties uit. Een zeer groot
aantal betalingen gebeurt immers niet in biljetten of munten, maar met girale betaalinstrumenten
(per overschrijving of via domiciliëring) of met elektronische betaalinstrumenten (Maestro of
kredietkaarten). Hierbij zijn meestal twee banken betrokken : de bank van de opdrachtgever en die
van de begunstigde. Vandaag wordt 99,6 % van de transacties uitgevoerd door geautomatiseerde
systemen. De NBB speelt een zeer actieve rol in de organisatie van de interbancaire betalingen.
Alle overschrijvingen waarbij twee banken betrokken zijn, worden uitgevoerd via haar
informaticasystemen. Na de invoering van de euro en van het gemeenschappelijke monetaire beleid
was het onontbeerlijk dat de betalingen snel tussen de lidstaten van de EMU konden circuleren. Dit
heeft aanleiding gegeven tot de creatie van TARGET, het Europese betalingssysteem (Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer). In 2007 werd TARGET vervangen door
TARGET 2. Het maakt gebruik van een gecentraliseerd technisch platform en verwerkt de betalingen
volgens het principe van de brutoverevening.
Om betalingen in het buitenland vlot en goedkoop te laten verlopen werd SEPA op stapel gezet.
SEPA (Single Euro Payments Area) staat voor een eengemaakte Europese betaalruimte, waar
alle betalingen via kaart, domiciliëring of overschrijving, beschouwd worden als “binnenlandse“
betalingen.
Alle moderne centrale banken hebben twee
hoofdopdrachten :
De micro- en macroprudentiële dimensies van
de financiële stabiliteit
De prijsstabiliteit verzekeren : ervoor zorgen dat
de koopkracht van het geld behouden blijft.
Naast de monetaire stabiliteit vormt de
financiële stabiliteit de tweede pijler van de
functie van een centrale bank. Die stabiliteit
heeft betrekking op alle afzonderlijke banken
en verzekeringsondernemingen, die solide
moeten blijven om de spaarders en beleggers te
beschermen. Dit noemt men de microprudentiële
dimensie van de financiële stabiliteit. Terzelfder tijd
dient tevens de stabiliteit van het financieel stelsel
in zijn geheel te worden gevrijwaard, bijvoorbeeld
door de onderlinge verwevenheid van de financiële
instellingen te onderzoeken, teneinde te vermijden
dat besmettingsmechanismen een negatieve
De financiële stabiliteit verzekeren : ervoor
zorgen dat het financiële systeem goed
functioneert en stabiel is.
Statistische publicaties
44
weerslag zouden hebben op de hele economische
bedrijvigheid. Dit is de macroprudentiële dimensie.
De reorganisatie van het prudentieel toezicht
in België
Regelgeving en prudentieel toezicht
De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur
van het toezicht op de financiële sector in België
gewijzigd. Voordien was dit toezicht grotendeels
gecentraliseerd binnen één enkele instelling, de
CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen). De wet heeft een bipolair model
ingevoerd, het zogenaamde “Twin peaks“-model.
Om hun opdracht te vervullen, gaan de
verantwoordelijken voor de financiële stabiliteit
of de prudentiële toezichthouders op twee
manieren te werk. Zij onderwerpen de financiële
instellingen aan regels met betrekking tot hun
uitoefeningsvoorwaarden. Vandaag de dag worden
die regels grotendeels vastgelegd op internationaal
niveau. Een comité dat is samengesteld uit de
banktoezichthouders en de centrale banken van
de belangrijkste landen ter wereld, het Bazelcomité
voor Bankentoezicht, heeft in 2009 voor de
banken een verscherpte regelgeving uitgewerkt,
het zogenaamde “Bazel III-akkoord“, dat hogere
eisen stelt aan de kwaliteit en kwantiteit van het
eigen vermogen alsook aan de liquiditeit van de
banken. In de Europese Unie (EU) speelt ook de
Europese Commissie een toonaangevende rol bij de
harmonisering van de regels die van toepassing zijn
op de financiële sector.
De tweede manier waarop de toezichthouders
optreden, is via controles, hetzij op afstand op
basis van financiële staten en documenten, hetzij
door middel van bezoeken ter plaatse. Het is de
bedoeling de risico’s te beoordelen en te bepalen of
het soort activiteiten, de organisatiestructuur en de
financiële positie van de instellingen zijn afgestemd
op de risico’s die zij nemen. Dit prudentieel toezicht
neemt binnen het financieel toezicht een belangrijke
plaats in. Na de financiële crisis van 2008 werd de
structuur van het prudentieel toezicht ingrijpend
gewijzigd, zowel in België als in de EU.
Economie en financiën
Zowel het macro- als het microprudentieel toezicht
op de kredietinstellingen, de beursvennootschappen
en de verzekeringsondernemingen werden
toevertrouwd aan de Nationale Bank van België
sedert 1 april 2011.
De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten), van haar kant, heeft de activiteiten van
de CBFA inzake consumentenbescherming en
toezicht op de financiële producten en markten
overgenomen (toezicht op de naleving van de
gedragsregels).
De reorganisatie van het prudentieel toezicht
binnen de EU
Het micro- en macroprudentieel toezicht in de EU
werd eveneens hervormd teneinde de structuur
van het financieel toezicht in Europa te versterken.
Het is van essentieel belang de risico’s te kunnen
opsporen die de stabiliteit van het financieel
stelsel in het gedrang brengen, en een efficiënt
waarschuwingssysteem te kunnen invoeren.
De uitwisseling van informatie, een toenemende
harmonisering en de oprichting van een
reeks overkoepelende instellingen vormen de
speerpunten van de Europese hervorming.
Publicaties voor rekening van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
Participating Primary and Recognised Dealers:
Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, Citigroup, Commerzbank,
Belfius Bank, ING, KBC Bank,
Royal Bank of Canada Capital Markets, Royal Bank of Scotland,
Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Limited
Belgian Prime News
No. 55
QUARTERLY PUBLICATION
Last update : 30 March 2012
March 2012
Enquête structurelle
Next issue: June 2012
•
In the euro area and in Belgium, a mild recession was observed at the end of 2011 but some signs
of stabilisation appeared at the turn of the year. GDP projections for Belgium have been downgraded
slightly to zero growth in 2012. For 2013, a recovery to 1.2% is expected.
•
Belgian inflation has stabilised at 3.3% in February on the back of rising oil prices
and indirect tax increases. The inflation differential with the euro area also remained steady
at 0.6 percentage points. Belgian HICP inflation is expected to reach 2.7% in 2012 and 2.1% in 2013.
•
The government has decided additional measures in the context of the budget control to reduce the
general government deficit to 2.8% of GDP in 2012, aimed at reaching the stability programme’s
target.
•
On March, 30, the National Accounts Institute published the government accounts for 2011
in the context of the EDP notification.The general government deficit reached -3.7% of GDP,
slightly below the initial estimate, while the debt ratio stood at 98.2%.
Établissements de crédits
Structuurenquête
Kredietinstellingen
2004
Enquête structurelle
Établissements de crédits
Structuurenquête
J Consensus: Average of participants’ forecasts
2011
Belgium
Kredietinstellingen
2012 p
Euro area
2013 p
Belgium
Euro area
Belgium
Real GDP(1)
1.9
1.6
0.0
(0.1)
-0.4
(-0.2)
1.2
0.8
Inflation (HICP)(1)
3.5
2.7
2.7
(2.2)
2.1
(1.8)
2.1
1.7
General government balance(2)
-4.0 [-3.7] -4.1
-3.3
(-3.1)
-3.3
(-3.3)
2004
Euro area
-2.6
-2.5
Primary balance(2)
-0.7 [-0.4] -1.2
0.6
(0.5)
-0.5
(-0.6)
1.4
0.2
Public debt(2)
98.6 [98.2] 88.0
100.0
(97.2)
89.9
(90.1)
100.0
90.1
Numbers in parentheses refer to the previous consensus forecast of December 2011; numbers between brackets refer to the
EDP notification of March 30, 2012.
(1) Percentage changes.
(2) EDP definition; percentages of GDP.
Conseils d’utilisation et Helpdesk : voir verso
Gebruiksaanwijzingen en Helpdesk : zie keerzijde
Real GDP growth
3
HICP inflation
J
2
J
J
2
J
1
0
−1
J
J
J
J
H
III
IV
I
H
I
II
III
2011
J For 2012
1
J
J
IV
I
II
III
2012
IV
0
I
II
2011
II
III
IV
Belgian Prime News
3
No. 55 March 2012
SUCCESSIVE FORECASTS FOR BELGIUM
Leaflet Etabl. Crédit 1
Conseils d’utilisation et Helpdesk : voir verso
13/04/05, 9:26:22
Gebruiksaanwijzingen en Helpdesk : zie keerzijde
2012
H For 2013
Source: Belgian Prime News.
1
www.nbb.be
Leaflet Etabl. Crédit 1
13/04/05, 9:26:22
45
Wat het microprudentieel toezicht betreft, werden
drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s)
opgericht : de EBA (European Banking Authority),
de EIOPA (European Insurance and Occupational
Pensions Authority) en de ESMA (European
Securities and Markets Authority). Die autoriteiten
werken in netwerkverband en in onderling overleg
samen met de nationale toezichthoudende
autoriteiten. De ESRB (European Systemic Risk
Board) is de overkoepelende instelling voor het
macroprudentieel toezicht in de EU. De ESRB
brengt elk potentieel systeemrisico zo snel als
mogelijk onder de aandacht, en formuleert in
voorkomend geval aanbevelingen om aan deze
risico’s het hoofd te bieden.
Het toezicht op Europees niveau evolueert
vandaag in de richting van een verdere
centralisatie waarbij de ECB wellicht een grotere
rol zal krijgen.
4. Dienstverlening aan de Staat
Als tegenprestatie voor het voorrecht om biljetten
te mogen uitgeven, verleent de Nationale Bank
kosteloos een aantal diensten aan de federale
overheid. Zij vervult meer bepaald de taak van
Rijkskassier. De Staat beschikt over een rekening
bij de Nationale Bank waarop zijn inkomsten en
uitgaven worden gecentraliseerd. De inkomsten
bestaan hoofdzakelijk uit fiscale ontvangsten en
de opbrengsten uit leningen. Op het vlak van
de uitgaven, worden de betalingen uitgevoerd
door de Nationale Bank voor rekening van de
Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie
van de Thesaurie). Het gaat dan vooral over de
terugbetaling van staatsleningen en de betaling
van de daaraan verbonden interesten, eveneens via
de Bank van de Post. In tegenstelling tot vroeger
verleent de Bank geen kredieten meer aan de
overheid.
Informatie en producten van de Balanscentrale
Balanscentrale
Centrale des bilans
Statistieken
Statistiques
Centrale des bilans
Balanscentrale
Nationale Bank van België
Banque nationale de Belgique
boulevard de Berlaimontlaan 14
Bruxelles BE-1000 Brussel
Banque nationale de Belgique
Nationale Bank van België
boulevard de Berlaimontlaan 14
Bruxelles BE-1000 Brussel
Pochette Sofista 1
SOFISTA
Pochette Statistiques 1
1/06/05 11:08:24
18/01/05, 10:21:20
46
Het Parlement
De Nationale Bank heeft van de Belgische wetgever
nog tal van opdrachten gekregen die verder gaan dan
de traditionele taken van een centrale bank, zoals
bijvoorbeeld de organisatie van de Balanscentrale, de
Centrale voor kredieten aan particulieren, de Centrale
voor kredieten aan ondernemingen en het opstellen
van talrijke macro‑economische statistieken.
5. Economische en financiële informatie
Op economisch en financieel vlak wordt informatie
vandaag als een heel belangrijk element
beschouwd. De Nationale Bank wijdt er een
groot deel van haar activiteit aan. Elk jaar worden
meer dan 300.000 jaarrekeningen van in België
gevestigde ondernemingen neergelegd bij de
Balanscentrale.
De Centrale voor kredieten aan particulieren
registreerde aanvankelijk enkel die particulieren die
een verbruikskrediet of hypothecaire lening niet
meer konden afbetalen. Om te voorkomen dat
consumenten zich te zwaar in de schulden steken,
besliste de wetgever om een uitgebreide centrale
voor kredieten aan particulieren op te richten
waarin alle verbruikskredieten en alle hypothecaire
kredieten worden geregistreerd. Het beheer van
deze positieve centrale werd toevertrouwd aan de
Nationale Bank. De nieuwe centrale is operationeel
sinds 2003. Banken en iedereen die op krediet
verkoopt, moeten de centrale raadplegen alvorens
iemand een krediet toe te staan.
De Centrale voor kredieten aan ondernemingen
centraliseert de gegevens over kredieten die
worden toegekend aan ondernemingen. Elke
maand registreert ze de gegevens over alle
kredieten van 25.000 euro en meer, die door
in België gevestigde kredietinstellingen voor
professionele doeleinden worden toegekend aan
natuurlijke personen of rechtspersonen.
De Nationale Bank levert statistieken en studies
die onontbeerlijk zijn om de economie van het
land goed te begrijpen en te beheren. Ook
het Eurosysteem houdt bij zijn monetair beleid
rekening met deze informatie. Elke maand
ondervraagt de Nationale Bank meer dan 5.000
Belgische ondernemingen over hun activiteiten en
hun verwachtingen op het vlak van bestellingen,
aanwervingen, investeringen enz. Op basis
hiervan stelt ze de conjunctuurbarometer samen,
en die is een belangrijk gegeven om voor ons land
de economische vooruitzichten te bestuderen.
Maandelijks wordt ook de barometer van het
consumentenvertrouwen opgesteld.
Op de website van de NBB kan iedereen gratis de
jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen
die tijdens de vijf voorbije jaren en het lopende jaar
werden neergelegd bij de NBB online raadplegen.
Op die manier kan iedereen de gezondheid van
zijn eigen onderneming, van een concurrerende
onderneming of van een economische sector in het
bijzonder nagaan.
Wat te doen ?
3
Toiletten
Vestiaire
Lift
4
Rust- en tentoonstellingsruimte
5
Naslagwerken
Statistiek en econometrie
Monetaire theorie, geschiedenis en beleid
6
Leeszaal
7
Arbeidseconomie, monetaire en financiële
economie
Internationale samenwerking
Overheidseconomie
8
Tijdschriftenzaal
9
Productie
Nationale rekeningen
Recht
Prijzen en handel
Bedrijfsbeheer
Het gebouw is vrij toegankelijk ; de toegang tot de
leeszaal en tot de collecties, alsook het beroep op de
diensten van de bibliotheek (ontleningen, fotokopieën,
raadpleging via het Internet) zijn voorbehouden voor
ingeschreven lezers, waaronder de hierna volgende
categorieën : studenten, leraars en medewerkers van
instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met
de bibliotheek.
Centraal Station
N
Sint-Michiels
Wi
lde
en Sint-Goedelewo kathedraal
ud
str
aat
nk
Ba
n
laa
rin
ize
Ke
at
ra
st
aan
de Berlaimontl
Pachecolaan
ensstraat
St-Laur
m
or
St
10 Bibliotheek-administratie
erg
gracht
lven
Wo
oesb
Warm
Martelaren
plein
lerij
nginnega
Koni
Muntplein
at
Nieuwstra
n
Noordstatio
Adolphe Maxlaan
uwersstraat
Beenho
Onthaal
de Brouckère
plein
1ste verdieping
Bibliotheek
Nationale Bank van België n.v.
Warmoesberg 57 BE-1000 Brussel
Tel : 02 221 24 10 Fax : 02 221 30 42
www.nbb.be/bibliotheek
[email protected]
Grote
Markt
raat
ersst
rkop
Klee
Zuidst
an
Anspachla
ation
Dienst Documentatie
De Bibliotheek
van de Nationale Bank
Verantwoordelijke uitgever : Hugues Fameree, de Berlaimontlaan
Waarom ?
De Bibliotheek is open van maandag tot zaterdag
van 10 u. tot 17 u.
2
straat
Wie wordt geregistreerd ?
1
nbergstraat
Are
Centrale voor kredieten
aan particulieren
14, BE-1000 Brussel / © Illustraties : NBB / Opmaak : NBB AG – Prepress & Image – Gepubliceerd in augustus 2011
Informatie over de
Informatie van de Centrale voor kredieten aan particulieren
Wetenschappelijke bibliotheek
Een schat aan informatie in
een historisch kader
Gelijkvloers
Trait de coupe
Trait de pli
Internet
47
De Wetenschappelijke bibliotheek van de Nationale Bank waar haar diverse publicaties kunnen worden geraadpleegd
Al die informatie wordt gebruikt voor analyses
en statistieken die de Bank publiceert in het
Economisch Tijdschrift, het Statistisch Tijdschrift
en op haar website. Via haar economische
publicaties informeert de Nationale Bank het
publiek over het resultaat van deze analyses. Het
Jaarverslag ten slotte maakt een totaalbeeld op
van de economische en financiële situatie van
België in een internationale context. Specifiekere
studies worden gepubliceerd in het Belgian
Prime News en de Working Papers. Het jaarlijkse
Financial Stability Review gaat in op vraagstukken
rond financiële stabiliteit.
6. Internationale samenwerking
De Nationale Bank doet ook actief aan
internationale samenwerking. Ze is tenslotte de
monetaire autoriteit en lid van het Eurosysteem.
In internationale financiële instellingen zoals het
Internationaal Monetair Fonds, de Bank voor
Internationale Betalingen of de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling
werkt zij nauw samen om het internationale
monetaire en financiële systeem stabiel te
houden.
Elk van deze instellingen biedt vanuit haar eigen
optiek, een structuur waarbinnen problemen die
de werking van het internationale monetaire en
financiële systeem verstoren, gezamenlijk kunnen
worden geanalyseerd en verholpen.
De Nationale Bank neemt deel aan de activiteiten
van het Internationaal Monetair Fonds (IMF),
een organisatie die in 1944 werd opgericht
en in Washington is gevestigd. Het IMF houdt
internationaal toezicht op het economische beleid
van de lidstaten. Dat toezicht steunt onder meer
op jaarlijkse raadplegingen die als doel hebben om
het economische beleid van het land te evalueren
en af te wegen tegen zijn verplichtingen om
stabiele koersen te garanderen.
Brussels Airport
Express
Bus : 29 - 38 60 - 63 65 - 66 - 71
N
100 m
Lijn1
Centraal Station
Museum
Het Museum van de
Nationale Bank van België
op internet
hedraal
StSt-Michi
ie
elskathedraa
skathed
kathedraal
Bankstraat
Willdewoudstraat
W
ewoudstraa
ewoudstraat
de Berlaimontlaan
P
Collegial
egiallestraat
straat
P
De Betalingsbalans
van België
Stormsstraat
s raatt
Pachecolaan
h
aurentstraat
aur
St–Lau
g
gst
Arenbergstraat
Koninginnegalerij
Warm
mo
m
oensberg
rmo
htt
Wolvengracht
Opera
Opera
Nieuwstraat
De nieuwe website verruimt uw toegang tot het aanbod
van het Museum.
Noordstation
lein
Muntplein
M
n
Grasmarkt
Boters
rst
rstraat
P
Anspachlaa
Anspachlaan
Grote
Markt
Beurs
Brouckere plein
Antwerpen
Boom
A 12
Antwerpen
Amsterdam
E 19
Oostende
Gent
E 40
Zaventem
Luik
Keulen
E 40
Ninove
Bergen
Rijsel
Parijs
E 19
U kunt er kennismaken met nieuwigheden en specifieke
evenementen en vindt er alle praktische informatie. Er
werd een lerarenkamer ingericht en een bezoek reserveren
kan via het onlineloket. Ook de collecties worden er
voorgesteld. De mediagalerij bevat een reeks foto’s die
kunnen worden gedownload om een presentatie of een les
te illustreren.
De site bevat voorts een thematische zoekfunctie, alsook
een quiz en een virtueel bezoek…
www.nbbmuseum.be
Namen
Luxemburg
E 411
Museum van de Nationale Bank van België
Wildewoudstraat 10 – 1000 Brussel
(op 5 min. lopen van het Centraal Station)
Openingsuren :
10.00 – 18.00 uur. Gesloten op maandag
Sluitingsdagen : 1 januari, 1 mei, 1 en 11 november en
van 24 tot en met 31 december
Prijslijst :
Volwassenen : 5 €
Senioren – studenten : 4 €
Groepen (vanaf 15 personen) : 3 € / persoon
(Audio) gids : 1 € per persoon
Museum
van de Nationale Bank
van België
Geld, een verhaal...
Gratis toegang voor :
Scholen
Kinderen tot 12 jaar
Gehandicapten
Alle bezoekers tijdens weekends en in juli en augustus
Inlichtingen :
Tel. : +32 2 221 22 06
+32 2 221 36 21
102 mm
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Quintin, de Berlaimontlaan 14, BE-1000 Brussel / © Illustraties : NBB – Opmaak : NBB TS – Prepress & Image – Gepubliceerd in augutus 2009
VerwelkomingsbrochuresInformatiefolders
[email protected]
www.nbbmuseum.be
105 mm
105 mm
48
De Nationale Bank is eveneens een van de
historische aandeelhouders van de Bank voor
Internationale Betalingen (BIB). Deze instelling,
opgericht in 1930 en in Bazel gevestigd, vervult
de functie van bankier voor de centrale banken.
De Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) verenigt de
industrielanden en is gevestigd in Parijs. Binnen
haar schoot werden diverse comités opgericht,
waarin de Nationale Bank aan het overleg
deelneemt.
De Nationale Bank draagt bovendien bij tot het
uitwerken van gemeenschappelijke standpunten
aangaande materies die onder de bevoegdheid
van het Eurosysteem vallen en waarover wordt
gedebatteerd in de internationale instellingen
(internationale financiële stabiliteit).
In samenwerking met andere centrale banken
ontwikkelt zij informaticatoepassingen voor het
hele Eurosysteem. Centrale banken maken meer
en meer gebruik van elkaars middelen en knowhow om toepassingen en oplossingen te zoeken
die gunstig zijn voor de hele eurozone.
De Bank voor Internationale Betalingen te
Bazel
De zetel van de Europese Centrale Bank te
Frankfurt (ontwerp)
Het Internationaal Monetair Fonds te Washington
Publicaties voor het personeel
Welkom
49
Voor wie er meer wil over weten
• De Nationale Bank van België, Hoofdactiviteiten, brochure, NBB, 2010
• Wie zijn wij ? folder, NBB, 2011
• Internet : www.nbb.be
www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html
www.ecb.int/stats/euro/production/html/index.en.html
www.ecb.int/stats/euro/circulation/html/index.en.html
• Infomap : Monetair beleid, p. 95
Prudentieel toezicht, blz. 97
Conjunctuurindicator – Barometer van het consumentenvertrouwen, p. 107
Nationale rekeningen, p. 109
Wie creëert het geld ? p. 111
Seigneurage, p. 112
Fiduciair geld en zijn dekking, p. 1113
Basisrentetarieven van de ECB, p. 119
Financiële markten, p. 123
SEPA, p. 124
Bretton Woods-instellingen, p. 125
Belgische kiesgroep bij het IMF, p. 126
Van G5 naar G20, p. 127
Download