2016, dank voor uw steun 1,17 MB

advertisement
BEDANKT VOOR UW STEUN AAN DE FILIPIJNEN
RESULTATEN VAN
HULPVERLENING
ALLERARMSTEN HET ZWAARST GETROFFEN
Op 8 november 2013 trof de tyfoon Haiyan
het oosten van de Filipijnen. Het is de
zwaarste tyfoon die ooit over de Filipijnen trok
sinds er metingen worden bijgehouden. Meer
dan 6.300 mensen werden gedood. Ruim 16
miljoen mensen werden getroffen in 44
provincies, 57 steden, 591 gemeentes en
12129 gemeenschappen. Meer dan 1 miljoen
huizen zijn verwoest. De provincies Leyte en
Samar, waren het zwaarst getroffen. De
schade wordt geschat op ongeveer 89,6
biljoen Filipijnse Ponden (2,04 biljoen dollar).
Vooral de allerarmsten (kleine boeren, vissers
en kleine kokosnootkwekers) hebben
ongekende verliezen geleden.
gereedschap, landbouwproducten en
financiële ondersteuning. Ze werden getraind
om hun bedrijf beter te ontwikkelen,
bijvoorbeeld op landbouw veldscholen, zodat
ze ook in de toekomst verzekerd kunnen zijn
van een inkomen. Dit helpt om mensen
veerkrachtig te maken en beter voorbereid op
rampen, zodat ze sneller kunnen herstellen als
zoiets zich weer voordoet.
FASE VAN WEDEROPBOUW
Na de fase van directe noodhulp hebben we
ons in de tweede fase gericht op het verdere
herstel en herbouwen van de verwoeste
huishoudens. Ook hebben we ons ingezet om
mensen beter voor te bereiden op dit soort
rampen en vooral de meest kwetsbare
groepen weerbaar te maken, zoals vrouwen,
kinderen, ouderen en gehandicapten.
WAT WAREN DE DOELEN VAN DE HULP?
a) Zorgen dat kwetsbare mensen die
getroffen zijn door de cycloon, weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien
(voedselzekerheid en landbouw);
b) Het psychosociale welzijn van de getroffen
mensen verbeteren;
c) De meest kwetsbaren in de samenleving
(vooral vrouwen, kinderen, ouderen en
mensen met een handicap) beschermen
tegen discriminatie, misbruik en
verwaarlozing tijdens rampen.
HERSTEL VAN INKOMSTEN
De getroffen gemeenschappen (meestal
boeren, boerinnen en vissers) kregen hulp om
weer in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. Ze kregen een nieuwe uitrusting,
1
 In de 150 gemeenschappen op de eilanden
Cebu, Leyte, Samar, Panay, Negros en
Dinagat zijn rampenplannen ontwikkeld of
geactualiseerd.
 1.770 mensen zijn geïnformeerd over
klimaatverandering en hebben geleerd hoe
ze risico’s kunnen beperken en hoe ze
noodteams kunnen vormen.
 Tien partnerorganisaties hebben zich
ingezet om te zorgen dat de overheid de
bevolking beter voorbereid op
klimaatverandering en rampen en
bescherming en hulp biedt.
 Er zijn twaalf trainingen gegeven aan dertig
partnerorganisaties hoe ze hulpverlening
na rampen het beste kunnen organiseren
en hoe ze vrijwilligers kunnen inzetten.
 Van daaruit zijn acht
vrijwilligersprogramma’s ontwikkeld.
d) Gemeenschappen voorbereiden op
rampen vanwege de klimaatverandering;
e) Het beleid van de Filipijnse overheid
beïnvloeden: een beter beleid rond
aansprakelijkheid, grondbezit,
rampenpreventie en klimaatverandering;
WELKE RESULTATEN ZIJN BEHAALD?
a) In eigen levensonderhoud voorzien
 30.000 mensen uit 5.485 huishoudens in
zo’n 150 gemeenschappen op de eilanden
Panay, Negros, Leyte, Biliran, Samar en
Dinagat hebben hulp ontvangen rond
landbouw en visserij. Zij ontvingen
zaaigoed, organische mest,
landbouwgereedschap en -uitrusting;
visgereedschap en -uitrusting.
 9.000 mensen uit 1800 boerengezinnen en
375 vissersgezinnen kregen zonnedrogers.
 1.300 huishoudens in Negros, Iloilo, Samar
en Leyte kregen faciliteiten om
wormencompost te maken.
 1.779 huishoudens kregen visuitrusting en
werden getraind in visserij.
 450 huishoudens konden aan de slag als
vee- en pluimveehouder.
 850 mensen werden getraind om hun
bedrijf te verbeteren.
 500 leden van vrouwenorganisaties
werden getraind in hun bedrijfsvoering.
e) Beleid van de overheid beïnvloeden
 De getroffenen hebben ontmoetingen
gehad met overheidsinstanties en
aangegeven wat hun problemen en
wensen zijn. Dit is langduriger proces,
waarvan nog niet alle resultaten bekend
zijn.
 Er worden nog activiteiten opgezet om
ervoor te zorgen dat de lokale en
nationale beleidsmakers voorbereid zijn
op rampen en de rechten van de
slachtoffers beschermd zijn.
b) Psychosociale steun
 750 mensen uit 150 gemeenschappen (5
per gemeenschap) hebben geleerd hoe ze
in hun gemeenschap psychosociale Eerste
Hulp kunnen verlenen.
September 2016
c) Bescherming
 17 Partnerorganisaties hebben geleerd hoe
ze vrouwen en kinderen kunnen
beschermen tegen mogelijke
mensenhandel en misbruik als ze dakloos
zijn geworden door rampen.
 300 leiders hebben geleerd welke
wettelijke bescherming vrouwen en
kinderen horen te krijgen in de
Filipijnen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem
contact op met uw Kerk in Actie consulent
of met de Servicedesk van Kerk in Actie:
(030) 880 1456
d) Voorbereiding op rampen
2
[email protected]actie.nl
www.kerkinactie.nl/thema
www.kerkinactie.nl/filipijnen
www.kerkinactie.nl/consulenten
Download