De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt

advertisement
Edith Josten, Korver A., de Lange W.A.M.
DE POSITIE VAN DOVEN EN ZWAAR
SLECHTHORENDEN OP DE ARBEIDSMARKT
EDITH JOSTEN



Studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van
Tilburg.
Vanaf 2001 werkte Edith bij het ministerie van SZW en vervolgens bij het
onderzoeksinstituut OSA.
Sinds 2007 werkt ze bij het SCP. Ze houdt zich onder meer bezig met
onderzoek naar werkende armen en de positie van laagopgeleiden op de
arbeidsmarkt.
DE ARBEIDSMARKTDEELNAME VAN DOVEN EN
ZWAAR SLECHTHORENDEN

zo’n 24.000 tot 33.000 doven en zwaar slechthorenden in Nederland

Doven en zwaar slechthorenden hebben met name moeite met abstracte
begrippen die niet naar concrete voorwerpen verwijzen. Daarnaast is de
spraak van vroegdoven vaak lastig verstaanbaar, zeker voor mensen die
niet gewend zijn aan de manier waarop zij spreken.
Uit buitenlands onderzoek is bekend dat de arbeidsdeelname van doven en
zwaar slechthorenden lager ligt dan die van horenden .Ook laat buitenlands
onderzoek zien dat het inkomen van doven die werken gemiddeld genomen
aanmerkelijk lager ligt dan dat van horenden.
De communicatie met doven en zwaar slechthorenden verloopt moeizamer
dan met horenden, de taalbeheersing van vroegdoven is vaak slechter, de
verstaanbaarheid van vroegdoven is vaak slechter.


BELEMMERINGEN VOOR DOVEN EN
SLECHTHORENDEN OP DE ARBEIDSMARKT
BEPERKING
VROEGDOVEN
X
PLOTS-EN LAATDOVEN
x

Niet kunnen horen van geluidssignalen

Niet kunnen horen van mondelinge
communicatie

Vermoeidheid ligt vaak hoger dan gemiddeld
omdat communicatie met horenden extra
inspanning kost

Vaker voorkomen van psychische problemen

Beheersing van het Nederlands is vaak
slechter dan gemiddeld
x

Verstaanbaarheid spraak voor horenden is
vaak slechter
x

Sociale en werknemersvaardigheden blijven
achter, m.n. bij sommige groepen20
x
x
x
x
x
x
x
FUNCTIES EN ORGANISATIES WAAR DOVEN
TERECHT KUNNEN




Nederlandse Vereniging voor
Slechthorenden
landelijke belangenvereniging voor
mensen die hoorproblemen
hebben: slechthorendheid,
oorsuizen, overgevoeligheid voor
geluid, de ziekte van Ménière.
voorlichting, belangenbehartiging,
contact bieden.
tweemaandelijks tijdschrift HOREN
uit met interviews, reportages en
achtergrondartikelen
STICHTING PLOTSDOVEN






informeert en adviseert plotsen laatdoven
geeft voorlichting over plots- en
laatdoofheid
heeft contactpersonen voor
opvang en hulpverlening en
verwijst zonodig door naar
professionele hulpverlening
bevordert onderzoek op het
gebied van plots- en
laatdoofheid
organiseert landelijke en
regionale activiteiten en
themabijeenkomsten
geeft een contactblad uit
DOVENSCHAP


streeft naar een maatschappij
waarin doven als zelfbewuste
mensen dezelfde rechten,
verantwoordelijkheden,
mogelijkheden en levenskwaliteit
hebben als iedereen.
Deze maatschappelijke
gelijkwaardigheid en
toegankelijkheid voor alle doven in
Nederland vraagt om een erkende
status van de Nederlandse
Gebarentaal en de daarbij
behorende dovencultuur
Download